Svenska Intensivvårdsregistret

advertisement
Svenska Intensivvårdsregistret - SIR
Ansvarig författare:
Version:
Faställd:
Gäller från:
Jan Martner
6.0
2008-05-26
2008-01-01
Diagnoser för registrering enligt SIR inom Intensivvård i Sverige - Förteckning
Detta dokument innehåller ICD-diagnoser för:
a) Vårdtyp IVA och TIVA (i undantagsfall för vårdtyp BIVA)
b) Vårdtyp BIVA
Några kommentarer kring dessa s k IVA-diagnoser:
Diagnoserna är samtliga hämtade ur ICD 10.
Det primära målet med att använda dessa diagnoser är att på ett nationellt samordnat
sätt beskriva vilka patienter som i realiteten blir föremål för svensk intensivvård.
Det förutsätter ett likartat användande varför vi har valt att starkt begränsa omfattningen.
Det finns därutöver ett flertal diagnoser som kan vara av intresse att följa, kanske
framförallt diagnoser som vi vet eller anar har betydelse för outcome även om de
inte utgör den primära intensivvårdsanledningen - exempelvis maligniteter, njurinsuff.
För att hantera detta skall varje intensivvårdstillfälle förses med en av
specialistkompetent läkare inom anestesi- och intensivvård ställd primär IVA-diagnos ur
bifogade lista. Vid behov anges flera IVA-diagnoser ur listan men endast en anges
som primär IVA-diagnos
Utöver dessa kan lämpliga övriga ICD10-diagnoser som är relevanta för intensivvården
anges. Dessa diagnoser som ej finns på SIR:s "lista" kan dock aldrig vara primär
IVA-diagnos.
För Svenska Intensivvårdsregistret
FoU-gruppen genom Jan Martner, Mölndal och Sylvia Göthberg, Göteborg
3
Svenska Intensivvårdsregistret - SIR
Ansvarig författare:
Version:
Faställd:
Gäller från:
Jan Martner
7.0
2008-06-05
2008-01-01
Diagnoser för registrering enligt SIR inom Intensivvård i Sverige - Förteckning
Detta dokument innehåller ICD-diagnoser för:
a) Vårdtyp IVA och TIVA (i undantagsfall för vårdtyp BIVA)
b) Vårdtyp BIVA
Diagnoser med fet stil skall särskilt uppmärksammas vid diagnossättning!
a) Diagnoser för vårdtyp IVA och TIVA
ICD 10.
Vissa infektionssjukdomar (A00-B99).
A04.1
A04.7
A09.9
A39.9
A41.9
A48.0
A49.9
B00.4
B19.9
B20.9
B34.9
B37.7
B59.9
B95.6A
B96.8
A16.2
G00.9
G03.9
G04.9
J12.9
J15.9
ICD 10.
HUS Hemolytiskt uremiskt syndrom
Enterokolit orsakad av Clostridium difficile.
Gastroenterit och kolit. Infektiös. Ospecificerad.
Meningokockinfektion UNS
Svår sepsis/septisk chock.(Anges alltid om definierade
kriterier är uppfyllda)
Gasgangrän. OBS vid svår sepsis/ septisk shock anges även A41.9
Bakterieinfektion UNS.Vid svår sepsis/septisk shock anges även A41.9
Encephalit - Herpes Simplex Virus .
Virushepatit. UNS.
HIV-infektion. UNS.
Virusinfektion. Ospecificerad.
Candidaseptikemi.
Pneumocystis carinii-infektion
MRSA-infektion
Andra multiresistenta bakterieinfektioner
Lungtuberkulos UNS.
Meningit bakteriell UNS. Vid svår sepsis/ septisk shock även A41.9
Meningit, araknoidit . Ospecificerad
Encephalit, myelit och encefalomyelit.
Pneumoni virusbetingad. Ospecificerad.
Pneumoni bakteriell Vid svår sepsis/septisk shock anges även A41.9
Tumörer (C00-D48).
C80.9
Malign tumör utan specificerad lokalisation
ICD 10.
Blod o. blodbildande organ (D50-D77).
C96.9
D68.9
D75.9
Primär, malign tumör i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad, ospecifierad
Koagulationsrubbning UNS.
Sjukdom i blod och blodbildande organ. Ospecificerad.
ICD 10.
Vissa rubbningar i immunsystemet (D80-D89).
D84.9
Immunbrist. Ospecificerad.
ICD 10.
Endokrina och metabola sjukdomar (E00-E90)
E03.5
E05.5
E10.8
E11.8
E14.0
E14.1
E21.3
E22.2
E23.0
E23.2
E27.4
E34.0
E43.9
E66.9
E80.2
E84.9
Myxödemkoma.
Tyreotoxisk kris.
Insulinberoende diabetes med icke specificerade komplikationer.
Ej insulinberoende diabetes med icke specificerade komplikationer.
Diabetes, koma pga. hypo- el. hyperglykemi.
Diabetes med ketoacidos, DKA.
Hyperparatyreoidism, UNS.
SIADH. Inappropriate secretion of antidiuretic hormone.
Hypopituitarism, Sheehans syndrom.
Diabetes insipidus, ej nefrogen.
Binjurebarksinsuff, UNS.
Carcinoidsyndrom.
Malnutrition, grav. Ospecificerad.
Fetma. Ospecificerad.
Porfyri, akut intermittent UNS.
Cystisk fibros. Ospecificerad.
ICD 10.
Vätska/Elektrolyt/Syra-Bas rubbningar (E83, E86-E87).
E86.9
E87.7
E87.0
E87.1
E87.5
E87.6
E87.8
E87.2
E87.3
Hypovolemi, dehydrering. Ej med chock.
Hypervolemi.
Hypernatremi och / eller Hyperosmolalitet.
Hyponatremi och / eller Hypoosmolalitet. Ej SIADH.
Hyperkalemi.
Hypokalemi.
Andra elektrolyt- o. Vätskebalansrubbningar.
Acidos, metabol eller respiratorisk, UNS. Ej diabetes.
Alkalos, metabol eller respiratorisk, UNS.
ICD 10.
Chock (A, R och T).
R57.0
R57.1
A41.9
A48.3
T78.2
T81.1
Kardiogen chock.
Hypovolemisk chock.
S vår sepsis / Septisk chock.(Anges alltid om definierade kriterier är uppfyllda)
Toxic shock syndrome, TSS.I förekommande fall anges även A41.9
Anafylaktisk chock. Ospecificerad. Allergisk chock. Anafylaxi UNS.
Chock under eller som följd av kir. eller med. ingrepp som ej klassificeras annorstädes
ICD 10.
Psykiska sjukdomar / beteendestörningar (F00-F99).
F05.9
F10.4
F32.9
F39.9
Delirium/konfusion uppkommen på IVA " IVA syndrom"
Delirium tremens (alkoholinducerat).
Depressiv episod. Ospecificerad.
Psykos, UNS. ( Ej uppkomna på IVA)
ICD 10.
Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99).
R40.0
R40.2
R41.0
R55.9
R56.0
R56.8
R52.9
G00.9
G03.9
G12.2
G35.0
G04.9
G40.9
G41.9
G70.0
G61.0
G71.9
G83.9
G93.1
G93.5
G93.6
G95.2
G95.9
Somnolens. Sänkt vakenhetsgrad.
Koma. Medvetslöshet UNS.
Desorientering. Konfusion, UNS.
Svimning och kollaps. Ej Adam-Stokes-attack.
Feberkramper.
Kramper, UNS.
Smärta eller värk. Ospecificerad.
Meningit. Bakteriell. Ospecificerad.
Meningit, araknoidit. Ej bakteriell, ospecificerad
Amyotrofisk lateralskleros(ALS)
Multipel skleros Från 1/1 2009 anges G35.9 (Dock accepteras G35.9 även fortsättningsvis)
Encefalit, myelit och encefalomyelit. Ospecificerad.
Epilepsi. Ospecificerad.
Status epileptikus. Ospecificerad.
Myastenia gravis
Guillain-Barrés syndrom.
Primär muskelsjukdom. Ospecificerad.
Förlamningssyndrom. Reserveras för " Critical illness
polyneuropati/myopati"
Anoxisk / hypoxisk cerebral skada.
Hjärnkompression/inklämning. Innefattar även total hjärninfarkt
Hjärnödem.
Ryggmärgskompression. Ospecificerad.
Ryggmärgssjukdomar. Ospecificerad.
ICD 10.
Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99).
I10.9
I20.9
Z03.4
R07.4
I21.9
I22.9
I24.1
I26.9
I27.0
I27.8
I30.9
I33.0
I35.0
I40.9
I42.9
I44.2
I45.9
I46.9
I47.2
I48.9
I49.0
I49.5
R00.0
R00.1
I49.9
I50.9
I51.9
I60.9
I62.9
I63.9
I67.9
I71.0
I71.8
I71.9
I73.9
I74.9
I80.9
I82.9
I85.0
I85.9
Essentiell hypertoni.
Angina pectoris. Ospecificerad.
Observation för misstänkt hjärtinfarkt.
j
Bröstsmärtor. Ospecificerat.
Hjärtinfarkt (< 28 dagar från symtomdebut), UNS.
Reinfarkt inom 28 dagar från första symtomdebut, UNS.
Postinfarktsyndrom, PMI-syndrom.
Emboli / Trombos i lungartär. Ej obstetrisk.
Primär pulmonell hypertension
Sekundär pulmonell hypertension
Pericardit, akut. Ospecificerad.
Endokardit, akut och subakut. Infektiös.
Aortastenos UNS
Myokardit, akut. Ospecificerad.
Kardiomyopati. Ospecificerad.
Atrioventrikulärt block, totalt.
Retledningsrubbning / Hjärtblock, UNS.
Hjärtstillestånd / Hjärtstopp UNS.
Ventrikeltakykardi, paroxysmal.
Förmaksflimmer och förmaksfladder.
Ventrikelflimmer och ventrikelfladder.
Sick sinus syndrom.
Takykardi. Ospecificerad.
Bradykardi. Ospecificerad.
Hjärtarytmi, UNS.
Hjärtinkompensation, UNS.
Hjärtsjukdom. Ospecificerad.
Subaraknoidalblödning. Ospecificerad
Intrakraniell blödning, ej trauma. Ospecificerad.
Cerebral infarkt. Ospecificerad.
Cerebrovaskulär sjukdom. Ospecificerad.
Aortaaneurysm, dissekerande (oavsett lokalisation).
Aortaaneurysm med icke specificerad lokalisation, brustet.
Aortaaneurysm med icke specificerad lokalisation, ej brustet.
Perifer vaskulär sjukdom, UNS. Claudicatio intermittens.
Emboli o. trombos i icke specificerad artär.
Flebit o. tromboflebit med icke spec. lokal.
Venös emboli o. trombos i icke specificerad ven.
Esofagusvaricer med blödning.
Esofagusvaricer UNS (utan blödning).
4
ICD 10.
Andningsorganens sjukdomar (J00-J99).
R04.9
R06.1
J04.2
J05.1
J12.1
J12.9
J15.9
J38.4
J44.9
J46.9
J84.1
J68.1
J69.0
J80.9
J81.9
J86.9
J93.9
J94.2
J94.8
J95.0
J95.2
J96.9
R09.0
R09.2
J98.1
Blödning från luftväg. Ospecificerad.
Stridor, ej medfödd.
Laryngotrakeit, akut.
Epiglottit, akut, UNS.
RS pneumoni
Pneumoni virusbetingad. Ospecificerad.
Pneumoni bakteriell. Ospecificerad.
Laryngxödem.
Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Ospecificerad.
Astma, status astmaticus.
Lungfibros
Lungödem av kemikalier, gaser, rök och ånga.
Aspirationspneumoni pga maginnehåll / föda.
ARDS. (Anges alltid om definierade kriterier är uppfyllda)
Lungödem, akut UNS.
Empyem UNS.
Pneumothorax UNS
Hemotorax, hemopneumothorax.
Pleurala sjukd, hydrothorax.
Dysfunktion av trakeostomi.
Respiratorisk insufficiens-postoperativ.
Respiratorisk insufficiens. Ospecificerad.
Asfyxi.
Andningsstillestånd.
Atelektas.
ICD 10.
Matsmältmingsorganens sjukdomar (K00-K93).
K25.1
K27.9
K46.0
K46.1
K52.9
K55.0
K56.7
K65.0
K72.9
K81.9
K83.0
K85.9
K92.2
R10.4
R18.9
Ulcus ventriculi med perforation.
Sår i magsäck eller tolvfingertarm. Ospecificerad.
Bukbråck, inklämt utan gangrän.
Bukbråck, med gangrän.
Gastroenterit och kolit, ej infektiöst. Ospecificerad.
Akut kärlsjukdom i tarmen. Tarmischemi. Trombos / emboli.
Ileus. Ospecificerad.
Peritonit/abscess, akut.
Leversvikt. Ospecificerad.
Kolecystit. Ospecificerad.
Kolangit.
Pankreatit, akut.
Gastrointestinal blödning. Ospecificerad.
Buksmärtor. Ospecificerad.
Ascites.
ICD 10.
Hud (L00-L99).
(L00 L99).
L27.0
L89.9
Generaliserad hudreaktion av läkemedel.
Trycksår. Dekubitalsår.
ICD 10.
Urinorgan (N00-N39).
N11.9
N17.9
N18.9
N25.1
Pyelonefrit, UNS.
Njursvikt, akut. Ospecificerad.
Njursvikt, kronisk. Ospecificerad.
Diabetes insipidus, nefrogen.
ICD 10.
Kvinnliga bäcken-/könsorgan (N70-N98).
N93.9
Blödning från uterus och vagina. Ospecificerad.
ICD 10.
Graviditet / Förlossning / Barnsängstid (O00-O99).
O14.1
O14.9
O15.9
O72.3
O88.1
HELLP-syndrom.
Preeklampsi. Ospecificerad.
Eklampsi UNS.
Blödning, post-partum.
Fostervattenemboli.
ICD 10.
Vissa perinatala tillstånd (P00-P96).
P21.9
P22.0
P24.0
P25.1
P27.1
P28.1
P28.2
P28.4
Q31.4
R95.9
ICD 10.
Q07.9
Q18.9
Q24.9
Q34.9
Q45.9
Q64.9
Q79.0
Q79.9
Q89.9
Asfyxi vid förlossningen, ospecificerad.
IRDS.
Mekoniumaspiration.
Pneumotorax, perinatalt.
BPD (BronkoPulmonell Dysplasi)
Atelektaser. Ospecificerad.
Cyanosattacker UNS.
Apnéattacker UNS.
Stridor, medfödd UNS.
SIDS (Sudden Infant Death Syndrom)
Medfödda missbildningar (Q00-Q99)
Missbildning av nervsystemet
Missbildning av ansikte och hals
Medfödd hjärtmissbildning
Missbildning av andningsorganen
Missbildning av matsmältningsorganen
Missbildning av urinorganen
Diafragmabråck
Missbildning av muskler och skelett
Ospecificerad medfödd missbildning
5
ICD 10.
Trauma (S00-S99).
S01.9
S02.1
S02.9
S06.0
S06.9
S12.9
S15.9
S22.2
S22.4
S22.9
S26.9
S27.0
S27.1
S27.2
S27.3
S32.8
S36.9
S37.7
S37.9
T07.9
T09.3
T10.9
T12.9
T14.9
Sårskada på huvudet. Ospecificerad.
Fraktur, skallbasen.
Fraktur på skalle och ansiktsben. Ospecificerad.
CNS. Hjärnskakning. Commotio cerebri.
CNS. Traumatisk, intrakraniell skada. Ospecificerad. Ej S09.9.
Fraktur på halskota / halskotpelaren. UNS.
Skada på blodkärl i halsregionen. UNS.
Fraktur på sternum.
Multipla frakturer på revben.
Fraktur på ben i bröstregionen. Ospecificerad.
Hjärtkontusion. Ospecificerad.
Pneumotorax, traumatisk.
Hemothorax, traumatisk.
Hemopneumothorax, traumatisk.
Lungkontusion. Ospecificerad.
Fraktur på bäcken / ländkotpelaren. UNS.
Skada på icke specificerat organ i buken.
Skada på multipla bäckenorgan.
Skada på icke specificerat bäckenorgan.
Multipla skador.Multitrauma UNS.
Skada ryggmärg, nivå ospecificerad.
Fraktur, övre extrimitet. UNS.
Fraktur, nedre extrimitet. UNS.
Skada. Ospecificerad.
ICD 10.
Främmande kropp i (T17-T19).
T17.9
T18.1
T18.9
Andningsvägarna. Ospecificerad.
Esofagus.
Matsmältningsorganen. Ospecificerad.
ICD 10.
Bränn-/Frätskada (T20-T32).
T27.3
T27.7
T30.0
T30.4
Brännskada - Andningsvägarna.
Frätskada - Andningsvägarna.
Brännskada. UNS.
Frätskada. UNS.
ICD 10.
Köldskada (T33-T35).
T35.7
T68.9
Köldskada. UNS.
Hypotermi, accidentell. Ej Hypotermi orsakad av anestesi (T88.5).
ICD 10.
Förgiftning (T36-T50).
T39.0
T39.1
T39.3
T40.1
T40.2
T40.6
T40.7
T41.4
T42.3
T42.4
T42.7
T43.0
T43.2
T43.3
T43.4
T43.6
F13.0
T43.9
T44.7
T46.1
F10.0
T51.1
T51.2
T52.3
T52.9
T54.9
T57.3
T58.9
T59.9
T63.0
T63.4
T65.9
Z03.6
Salicylater.
Paracetamol.
NSAID.
Heroin
Opiater, kodein, morfin.
Icke specificerade narkotiska preparat
Cannabis
Överdos, anestetikum. Ospecificerad.
Barbiturater.
Bensodiazepiner eller bensodiazepinlika sedativa/hypnotika
Sedativa, hypnotika, antiepileptika.
Antidepressiva, tricykliska, tetracykliska.
Andra och icke specificerade antidepressiva läkemedel, Används för SSRI-intox
Fentiaziner.
Övriga neuroleptika
Amfetamin
Intoxikation med GHB eller närbesläktade medel
Psykotropt läkem. Ospecificerad.
Beta-receptorblockerare. Ospecificerad.
Calciumantagonister.
Akut alkoholintoxikation
Metanol.
Isopropylalkohol.
Glykoler.
Organiskt lösningsmedel. Ospecificerad.
Frätande substans. Ospecificerad.
Cyanväte
Kolmonoxid.
Gaser, rök och ångor. Ospecificerad.
Ormbett. Toxisk effekt av ormgift
Insektsbett eller stick, giftigt.
Förgiftning, UNS.
Observation för misstänkt förgiftning/ogynnsam effekt av läkemedel
ICD 10.
Andra effekter av yttre orsaker (T66-T78).
T67.0
T68.9
T70.2
T70.3
T71.9
T74.9
T75.0
T75.1
T75.4
T78.4
T79.2
T79.3
T79.6
T79.7
Värmeslag och solsting.
Hypotermi, accidentell. Ej Hypotermi orsakad av anestesi (T88.5).
Barotrauma UNS ,Lungbristning
Dykarsjuka
Kvävning / strypning. Ej kolmonoxid (T58.9).
Misshandelssyndrom. Ospecificerad.
Effekter av blixtnedslag.
Drunkning och drunkningstillbud.
Effekter av elektrisk ström.
Allergisk reaktion UNS.
Blödning, posttraumatisk.
Posttraumatisk sårinfektion. Ospecificerad.
Kompartmentsyndrom, krosskadesyndrom, Rhabdomyolys
Subcutant emfysem.
6
ICD 10.
Patientsäkerhetsdiagnoser. (T80-T88, Y40-83)
A. Komplikationer till kir. och med. vård
T80.9
T81.0
T81.2
T81.3
Y83.2
T81.4
Transfusionsreaktion UNS
Blödning, oavsett lokalisation, post-op. UNS.
Punktion eller perforation av kärl, nerv el organ.
Sårruptur. Glipa i eller ruptur av operationssår. Ej efter sectio (O90.0).
Gastrointestinal anastomosinsufficiens.
Infektion, post-op. UNS. Sårinfektion / Intraabdominell eller
subfrenisk abscess / Sårabscess / . Om kriterier för
svår sepsis/septisk shock är uppfyllda anges även A41.9
Icke specificerad komplikation till ingrepp.
Hypertermi, malign. Orsakad av anestesi.
Misslyckad eller försvårad intubation.
Hypotermi som följd av anestesi / operation.
Anestesieffekt. Ospecificerad ogynnsam effekt av anestesiläkemedel.
Post. op komplikationer UNS
Missöde vid kirurgisk eller medicinsk behandling UNS
B. Ogynnsam effekt av läkemed i terapeutiskt bruk
Antibiotika
Insulin och per orala antidiabetika
Cytostatika
Antikoagulantia
Trombolytiska medel
Opioider
Sedativa, hypnotika , anxiolytika
Röntgenologiska kontrastmedel
Felaktig dosering av läkemedel UNS
T81.9
T88.3
T88.4
T88.5
T88.7
T88.9
Y69.9
Y40.9
Y42.3
Y43.3
Y44.2
Y44.5
Y45.0
Y47.9
Y57.5
Y63.9
ICD 10.
Övriga diagnoser och faktorer av betydelse.
M41.9
Z04.9
R58.9
Scolios, ospecificerad
Observation, UNS. Post op vård UNS
Blödning, UNS. Blödning som ej klassificeras annorstädes.
b) Diagnoser för vårdtyp BIVA
ICD 10.
Vissa infektionssjukdomar (A00-B99).
A04.1
A09.9
A37.0
A39.9
A41.9
A87.9
B95.6A
B96.8
HUS
Infektiös diarré
Pertussis
Meningokockinfektion UNS
Svår sepsis/Septisk chock.
Meningit virus ospec
MRSA infektion
Andra mulitresistenta bakterieinfektioner
ICD 10.
Tumörer (C00-D48).
C80.9
C96.9
D36.9
Malign tumör
Primär, malign tumör i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad, ospecifierad
Benign tumör
ICD 10.
Vissa rubbningar i immunsystemet (D80-D89).
D82.1
D84.9
CATCH 22 /Di Georges syndrom
Immunbrist. Ospecificerad.
ICD 10.
Endokrina och metabola sjukdomar (E00-E90)
E14.1
E34.9
E84.9
Diabetes med ketoacidos
Endokrin rubbning
Cystisk fibros, ospecificerad
ICD 10.
Vätska/Elektrolyt/Syra-Bas rubbningar (E83, E86-E87).
E 87.8
E 88.9
Andra elektrolyt och vätskebalansrubbningar
Ämnesomsättningsrubbningar (inborn error of metab)
ICD 10.
Psykiska sjukdomar / beteendestörningar (F00-F99).
F05.9
F79.0
F83.9
Delirium/konfusion uppkommen på IVA "IVA-syndrom"
Psykisk utvecklingsstörning
Motorisk utvecklingsstörning
ICD 10.
Sjukdomar i nervsystemet (G00-G99).
A87.9
G00.9
G12.9
G71.0
G71.9
G80.9
G83.9
G91.9
G93.5
I62.9
I67.9
Q04.9
Q05.9
R56.8
Virusmeningit, ospecificerad.
Meningit bakteriell UNS. Vid svår spesis&spetisk chock även A41.9
Spinal muskelatrofi
Muskeldystrofi
Neuromuskulär sjukdom
CP
Förlamningssyndrom. Reserveras för " Critical illness polyneuropati/myopati"
Hydrocephalus
Hjärnkompression/inklämning. Innefattar total hjärninfarkt.
Intrakraniell blödning
Cerebrovasc sjd
Medfödd hjärnmissbildning
MMC
Kramper UNS
ICD 10.
Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00-H59).
H35.1
ROP
ICD 10.
Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60-H95).
G47.3
J35.9
H93.9
Sömnapné
Kronisk sjukdom i tonsill och adenoid.
Öronsjukdom
7
ICD 10.
Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99).
I15.9
I27.0
I27.8
I30.9
I33.0
I40.9
I42.4
I42.9
I46.9
I49.9
I71.0
I71.8
I71.9
I97.0
Sekundär hypertoni
Primär pulmonell hypertension
Sekundär pulmonell hypertension
Pericardit akut. Ospecificerad
Endocardit, akut och subakut. Infektiös.
Akut myokadrit, akut. Ospecificerad.
Endokardiell fibroelastos
Kardiomyopati. Ospecificerad.
Hjärtstillestånd / Hjärtstopp UNS.
Hjärtarytmi, UNS.
Aortaaneurysm, dissekerande (oavsett lokalisation)
Aortaaneurysm med icks specificerad lokalisation, brustet
Aortaaneurysm med icke specificerad lokalisation, icke brustet
Postkardiotomisyndrom
ICD 10.
Andningsorganens sjukdomar (J00-J99).
J05.0
J06.9
J12.1
J12.9
J15.9
J38.0
J38.6
J43.9
J44.9
J46.9
J69.0
J80.9
J84.1
J85.2
J85.3
J93.9
J94.0
J96.9
J98.2
J98.5
J98.6
Pseudokrupp
Övre luftvägsinf, akut UNS
RS pneumoni
Pneumoni, virusbetingad. Ospecificerad.
Pneumoni bakteriell. Ospecificerad.
Stämbandspares
Cricoidstenos
Lungemfysem
Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Ospecificerad.
Astma, status astmaticus
Aspirationspneumoni pga maginnehåll/föda
ARDS. (Anges alltid om deficinerade kriterier är uppfyllda)
Lungsjd m fibros
Lungabscess
Abscess i mediastinum
Pneumothorax, Ospec
Chylothorax
Respiratorisk insufficiens. Ospecificerad.
Interstitiellt emfysem
Mediastinit
Diafragmapares
ICD 10.
Matsmältmingsorganens sjukdomar (K00-K93).
K12.2
K22.9
K31.9
K40.9
K52.9
K56.1
K56.7
K65.0
K85.9
K92.2
K92.9
Infl o abscess i munregionen
Sjd i esofagus (skilt från misbildningar)
Sjd i magsäck o tolvfingertarm (skilt från missbildningar)
Ljumskbråck
Icke infektiös diarré
Invagination.
Ileus. Ospecificerad.
Peritonit/abscess akut
Pankreatit, akut
Gastrointestinal blödning. Ospecificerad.
Ospec sjd i matsmältningsorganen
ICD 10.
Hud (L00-L99).
L98.9
Sjukdom i hud o underhud
ICD 10.
Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00-M99).
M35.9
M41.9
Inflammatorisk systemsjukdom
Skolios, ospecificerad.
ICD 10.
Urinorgan (N00-N39).
N17.9
N18.9
N28.9
Njursvikt akut. Ospecificerad
Njursvikt kronisk. Ospecificerad.
Sjd i njure o uretär
8
ICD 10.
Vissa perinatala tillstånd (P00-P96).
P07.2
P07.3
P20.9
P21.9
P23.9
P24.0
P25.0
P25.2
P25.3
P26.9
P27.1
P28.1
P28.4
P28.9
P29.3
P39.9
P52.9
P54.9
P55.9
P56.0
P59.9
P61.9
P70.4
P72.9
P75.9
P77.9
P78.0
P90.9
P91.4
P91.5
R95.9
Höggradigt underburet barn <28v
Andra underburna barn <37v
Intrauterin hypoxi
Asfyxi vid förlossningen, ospecificerad.
Medfödd pneumoni
Mekoniumaspiration
Interstitiellt emfysem under den perinatala perioden
Pnemomediastinum under den perinatala perioden
Pneumoperikard under den perinatala perioden
Lungblödning under den perinatala perioden
BPD (BronkoPulmonell Dysplasi)
Atelektaser, ospecificerad.
Apnéattacker UNS.
Sjukdomstillstånd i andningsorganen hos nyfödd
Kvardröjande fetal cirkulation
Neonatal infektion
Intrakraniell blödning ej traumatisk
Icke specificerad blödning hos nyfödd
Icke spec hemolytisk sjd hos foster eller nyfödd
Hydrops fetalis
Gulsot hos nyfödd
Blodsjukdom
Hypoglykemi hos nyfödd
Icke spec övergående endokrin sjd hos nyfödd
Mekoniumileus
NEC hos nyfödd
Tarmperforation hos nyfödd
Kramper hos nyfödd
Sänkt medvetandegrad hos nyfödd
Koma hos nyfödd
SIDS (Sudden Infant Death Syndrome)
ICD 10.
Medfödda missbildningar (Q00-Q99).
Q03.9
Q04.9
Q05.9
Q07.9
Q18.9
Q20.0
Q20.1
Q20.2
Q20.3
Q20.4
Q20.5
Q20.6
Q20.9
Q21.0
Q21.1
Q21.2
Q21.3
Q21.4
Q21.9
Q22.0
Q22.1
Q22.2
Q22.3
Q22.4
Q22.5
Q22.6
Q22.9
Q23.0
Q23.1
Q23.2
Q23.3
Q23.4
Q23.9
Q24.0
Q24.1
Q24.2
Q24.3
Q24.4
Q24.5
Q24.6
Q24.9
Q25.0
Q25.1
Q25.2
Q25.3
Q25.4
Q25.5
Q25.6
Q25.7
Q25.8
Q25.9
Q26.0
Q26.1
Hydrocephalus
Missbildning av hjärnan
MMC
Missbildning av nervsystemet
Missbildning av ansikte hals
Truncus communis
Dubbelt utflöde från höger kammare
Dubbelt utflöde från vänster kammare
Diskordant ventrikulo-arteriell förbindelse
Dubbelt inflöde till kammare
Diskordant atrioventrikulär förbindelse
Förmaksisomerism
Medfödd missbildning av hjärtats kamrar och förbindelser, ospecificerad
Kammarseptumdefekt
Förmaksseptumdefekt
Atrioventrikulär septumdefekt
Fallots tetrad
Aortopulmonell septumdefekt
Medfödd missbildning av hjärtskiljevägg, ospecificerad
Atresi av pulmonalisklaff
Medfödd stenos av pulmonalisklaff
Medfödd insufficiens av pulmonalisklaff
Andra medfödda missbildningar av pulmonalisklaff
Medfödd trikuspidalisstenos
Ebsteins anomali
Hypoplastiskt högerhjärtsyndrom
Medfödd missbildning av trikuspidalisklaff, ospecificerad
Medfödd aortaklaffstenos
Medfödd aortaklaffinsufficiens
Medfödd mitralisstenos
Medfödd mitralisinsufficiens
Hypoplastiskt vänsterkammarsyndrom
Medfödd missbildning av aortaklaff och mitralisklaff, ospecificerad
Dextrokardi
Levokardi
Cor triatriatum
Infundibulär pulmonalisstenos
Medfödd subaortastenos
Kranskärlsmissbildning
Medfött hjärtblock
Medfödd hjärtmissbildning, ospecificerad
Öppetstående ductus arteriosus
Coarctatio aortae
Atresi av aorta
Stenos av aorta
Andra medfödda missbildningar av aorta
Atresi av lungartären
Stenos av lungartären
Andra medfödda missbildningar av lungartären
Andra specificerade missbildningar av de stora artärerna
Medfödd missbildning av de stora artärerna, ospecificerad
Medfödd stenos av vena cava
Kvarstående vänstersidig övre hålven
9
Q26.2
Q26.3
Q26.4
Q26.5
Q26.6
Q26.9
Q27.9
Q28.3
Q30.0
Q31.4
Q32.0
Q33.6
Q34.9
Q39.9
Q40.0
Q43.9
Q45.9
Q52.9
Q55.9
Q63.9
Q64.9
Q67.5
Q79.0
Q79.2
Q79.3
Q79.9
Q89.4
Q89.7
Q89.9
Q99.9
Totalt anomalt mynnande lungvener
Partiellt anomalt mynnande lungvener
Anomali av lungvensförbindelsen, ospecificerad
Anomali av portavensförbindelsen
Fistel mellan portavenen och arteria hepatica
Medfödd missbildning av de stora venerna, ospecificerad
Missbildning i perifera kärl
Cerebral kärlmissbildning
Choanalatresi
Stridor, medfödd
Medfödd trakeomalaci
Lunghypoplasi/dysplasi
Missbildning av andningsorganen
Esofagusatresi
Pylorusstenos
Tarmmissbildning ospec
Missbildning av matsmältningsorganen
Missbildning av kvinnliga könsorgan
Missbildning av manliga könsorgan
Missbildning av njure ospec
Missbildning av urinorgan ospec
Kotpelarmissbildning
Diafragmabråck
Omfalocele
Gastroschisis
Missbildning av muskler o skelett
Siamesiska tvillingar
Multipla missbildningar
Ospec medfödd missbildning.
Kromosomavvikelse
ICD 10.
Trauma (S00-T14).
S09.9
S39.9
T07.9
T14.1A
Huvudskador UNS
Trauma ej huvudskada
Multipla skador. Multitrauma UNS.
Bett av djur UNS
ICD 10.
Bränn-/Frätskada (T20-T32).
T30.0
T30.4
Brännskada
Frätskada UNS
ICD 10.
Köldskada (T33-T35).
T35.7
Köldskada. UNS.
ICD 10.
Förgiftning och toxiska effekter (T36-T65).
F10.0
F10
0
T46.0
T65.9
Alkoholintox
Förgiftning med digitalis
Förgiftning
ICD 10.
Andra effekter av yttre orsaker (T66-T78).
T68.9
T74.9A
T75.1
T78.2B
Hypotermi, accidentell. Ej hypotermi orsakad av anestesi.
Barnmisshandel UNS
Drunkning
Anafylaxi UNS
ICD 10.
Patientsäkerhetsdiagnoser. Komplikationer till kirurgisk och medicinsk vård.
T81.0
T88.9
Y63.9
Blödning, oavsett lokalisation, postop. UNS
Övriga postoperativa komplikationer. Ospecificerad.
Feldosering av läkemedel UNS.
ICD 10.
Yttre orsak till sjukdom och död (V01-Y98).
X84.99
Självmordsförsök ej spec metod
ICD 10.
Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakt med hälso- och sjukvården.
Z94.9
Transplantationstillstånd
10
Ändringshistorik IVA-listan
2008-06-05
Y69 kompletteras med decimalsiffra till Y69.9.
2008-05-31
Riktlinjen fastställs och gäller retroaktivt för 2008 om vårdtillfällen registreras in med nya diagnoser i efterhand
2008-05-26
Anges att G35.0 Multipel skleros från 1/1 2009 ändras till G35.9(G35.0 accepteras dock fortsättningsvis)
2008-05-08
Till diagnos T42.4 har adderats " och bensodiazepinlika sedativa/hypnotika" /JM
2007-12-06
Tillägg av patientsäkerhetsdiagnoser: Y40.9, Y42.3,Y44.2, Y44.5, Y45.0, Y47.9,
Version 5.0
Y57.5, Y63.9, Y69.
Tillägg av diagnoserna: T81.1 samt T43.4
För A41.9 används konsekvent terminologin svår sepsis/septisk chock
För I40.9 har " ej reumatisk" tagits bort. I övrigt har några språkliga korrigeringar
och förtydliganden gjorts
Ändringshistorik BIVA-listan
2008-05-26
Nya diagnoskoder
B95.6A
MRSA infektion
B96.8
Andra mulitresistenta bakterieinfektioner
D84.9
Immunbrist. Ospecificerad.
F05.9
Delirium/konfusion uppkommen på IVA "IVA-syndrom"
G00.9
Meningit bakteriell UNS. Vid svår spesis&spetisk chock även A41.9
G83.9
Förlamningssyndrom. Reserveras för " Critical illness polyneuropati/myopati"
G93.5
Hjärnkompression/inklämning. Innefattar total hjärninfarkt.
J35.9
Kronisk sjukdom i tonsill och adenoid.
I71.0
Aortaaneurysm, dissekerande (oavsett lokalisation)
I71.8
Aortaaneurysm med icks specificerad lokalisation, brustet
I71.9
Aortaaneurysm med icke specificerad lokalisation, icke brustet
J44.9
Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Ospecificerad.
J80.9
ARDS. (Anges alltid om definierade kriterier är uppfyllda)
K56.7
Ileus. Ospecificerad.
K65.0
Peritonit/abscess akut
K85.9
Pankreatit, akut
K92.2
Gastrointestinal blödning. Ospecificerad.
P21.9
Asfyxi vid förlossningen, ospecificerad.
P28.1
Atelektaser, ospecificerad.
P28.4
Apnéattacker UNS.
Q31,4
Stridor, medfödd
T07.9
Multipla skador. Multitrauma UNS.
T81.0
Blödning, oavsett lokalisation, postop. UNS
Y63.9
Feldosering av läkemedel UNS.
Z94.9
Transplantationstillstånd
Byte nummer/text
C96.9
Primär, malign tumör i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad, ospecifierad (tidigare Leukemi C95.9)
I46.9
Hjärtstillestånd / Hjärtstopp UNS. (tidigare Hjärtstillestånd med framgångsrik HLR I46.0)
T88.9
Övriga postoperativa komplikationer. Ospecificerad. (tidigare Komplikationer till kirurgiska och medicinska åtgärder)
Utgående diagnoser
Q20.8
Andra specificerade medfödda missbildningar av hjärtats kamrar och förbindelser
Q21.8
Andra specificerade medfödda missbildningar av hjärtskiljeväggar
Andra specificerade medfödda missbildningar av trikuspidalisklaff
Q22.8
Q23.8
Andra specificerade medfödda missbildningar av aortaklaff och mitralisklaff
Q24.8
Andra specificerade medfödda hjärtmissbildningar
Q26.8
Andra specificerade medfödda missbildningar av de stora venerna
11
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards