Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar

advertisement
1
Avdelningen för statistik och jämförelser
Enheten för klassifikationer och terminologi
Ändringar i och tillägg till
Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem systematisk förteckning, svensk version 2016 (ICD-10-SE)
gällande från den 1 januari 2017
2016-11-30
Sida
Ursprungstext i ICD-10-SE, version 2016
Ändring/tillägg i ICD-10-SE, version 2016
Kommentar
23
(del 1)
Kapitel 1
Vissa infektionssjukdomar och
parasitsjukdomar (A00-B99)
Kapitel 1
Vissa infektionssjukdomar och
parasitsjukdomar (A00-B99)
Tillägg under
Utesluter
Aliqui morbi infectiosi et parasitarii
Aliqui morbi infectiosi et parasitarii
…
…
Utesluter:
Utesluter:
…
…
Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar, specifika för
Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar, specifika
perinatalperioden (med undantag för tetanus neonatorum,
för perinatalperioden (med undantag för tetanus
kikhosta, medfödd syfilis, perinatal gonokockinfektion
neonatorum, medfödd syfilis, perinatal
och perinatal sjukdom orsakad av humant immunbristvirus
gonokockinfektion och perinatal sjukdom orsakad av
[HIV]) (P35-P39)
humant immunbristvirus [HIV]) (P35-P39)
…
…
26
A06.5†
(del 1)
Lungabscess orsakad av amöba
(J99.8*)
A06.5†
Lungabscess orsakad av amöba
A08.1
Akut gastroenteropati orsakad av
norovirus
Abscess i lunga (och lever) orsakad av
amöba
26
A08.1
(del 1)
Akut gastroenteropati orsakad av
Norwalk-faktor
Enterit orsakad av ”small round structured
virus”
Enterit orsakad av norovirus
Enterit orsakad av ”small round structured virus”
55
B34.1A
(del 1)
Enterovirusinfektion, Coxsackie,
UNS
55
B34.1B
(del 1)
Enterovirusinfektion, ECHO, UNS B34.1B
64
B69.0
(del 1)
Cysticerkos i centrala
nervsystemet
148
(del 1)
DIABETES (SOCKERSJUKA) (E10E14)
Diabetes mellitus
SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm
Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52
Ändrad kodtext
Abscess i lunga (och lever) orsakad av amöba
Ändring och
(J99.8*)
Abscess i lunga (och lever) med pneumoni orsakad tillägg av
inklusion
av amöba (J17.3*)
B34.1A
B69.0
Ändrad kodtext
Tillägg av
inklusion
Enterovirusinfektion, coxsackie,
ospecificerad lokalisation
Ändrad kodtext
Enterovirusinfektion, ECHO,
ospecificerad lokalisation
Ändrad kodtext
Cysticerkos i centrala nervsystemet
Tillägg av
inklusion
Neurocysticerkos
DIABETES (E10-E14)
Diabetes mellitus
[email protected]
www.socialstyrelsen.se
Benämningen
”sockersjuka”
utgår
2
171
(del 1)
177
(del 1)
E86
F03
Minskad vätskevolym
Depletio voluminis
E86
Minskad vätskevolym
Depletio voluminis
Dehydrering
Hypovolemi
Reduktion av plasmavolym eller
extracellulärvätska
Dehydrering
Hypovolemi
Reduktion av plasmavolym eller
extracellulärvätska
Utesluter:
Dehydrering hos nyfödd (P74.1)
Hypovolemisk:
•postoperativ chock (T81.1)
•traumatisk (T79.4)
•UNS (R57.1)
Utesluter:
Dehydrering hos nyfödd (P74.1)
Hypovolemisk chock:
•postoperativ (T81.1)
•traumatisk (T79.4)
•UNS (R57.1)
Ospecificerad demens
Dementia non specificata
F03
Ospecificerad demens
Dementia non specificata
Presenil demens UNS
Presenil psykos UNS
Primär degenerativ demens UNS
Senil demens med depressiv eller paranoid
reaktion
Senil demens UNS
Senil psykos UNS
Presenil demens UNS
Presenil psykos UNS
Primär degenerativ demens UNS
Senil demens med depressiv eller paranoid
reaktion
Senil demens UNS
Senil psykos UNS
Utesluter:
Senil demens med delirium eller akut
konfusion (F05.1)
Senilitet UNS (R54)
Tilläggskod kan användas för att ange delirium
eller akut konfusion med underliggande
demenssjukdom
*2016-11-30
Rättning under
Utesluter
Tillägg av
kodningsanvisning
Ändring under
Utesluter
(exempel
utgår)
Utesluter:
Senilitet UNS (R54)
177
F05.1
(del 1)
Delirium med underliggande
demenssjukdom
F05.1
Tillstånd som uppfyller ovanstående kriterier
men som utvecklas under förloppet av en
demens (F00-F03)
263
H02.5
(del 2)
Andra störningar av
ögonlocksfunktionen
Delirium med underliggande
demenssjukdom
Tilläggskod kan användas för att ange typ av
demenssjukdom
H02.5
Andra störningar av ögonlocksfunktionen
Ankyloblefaron
Blefarofimos
Ögonlocksretraktion
Ankyloblefaron
Blefarofimos
Ögonlocksretraktion
Definition
utgår
Tillägg av
kodningsanvisning
Ändring och
tillägg av
Utesluter
Utesluter:
Blefarospasm (G24.5)
Tics:
• av organisk orsak (G25.6)
• psykogena (F95.-)
• UNS (F95.9)
Utesluter:
Blefarospasm (G24.5)
Psykogena tics (F95.-)
Tics av organisk orsak (G25.6)
267
H18.1
(del 2)
Bullös keratopati
271
H32.0*
(del 2)
Korioretinal inflammation vid
H32.0*
infektions- och parasitsjukdomar som
klassificeras annorstädes
Korioretinal inflammation vid infektions- Ändring av
och parasitsjukdomar som klassificeras på kodtext
annan plats
Korioretinit (vid):
• syfilitisk, sen (A52.7†)
• tuberkulös (A18.5†)
• Behçets sjukdom (M35.2†)
• toxocariasis (B83.0†)
• toxoplamos (B58.0†)
Korioretinit (vid):
• syfilitisk, sen (A52.7†)
• tuberkulös (A18.5†)
• toxocariasis (B83.0†)
• toxoplamos (B58.0†)
SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm
H18.1
Bullös keratopati
Utesluter:
Keratopati (bullös afaki) efter kataraktkirurgi
(H59.0)
Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52
[email protected]
www.socialstyrelsen.se
Tillägg av
Utesluter
Inklusion utgår
(se H32.8*)
3
272
H32.8*
(del 2)
Andra korioretinala förändringar vid
sjukdomar som klassificeras
annorstädes
H32.8*
Andra korioretinala förändringar vid
sjukdomar som klassificeras på annan
plats
Korioretinit vid Behçets sjukdom (M35.2†)
294
(del 2)
HYPERTONISJUKDOMAR (HÖGT
BLODTRYCK OCH DÄRMED
SAMMANHÄNGANDE SJUKDOMAR)
(I10-I15)
Morbi hypertonici
HYPERTONISJUKDOMAR (HÖGT
BLODTRYCK OCH DÄRMED
SAMMANHÄNGANDE SJUKDOMAR)
(I10-I15)
Morbi hypertonici
Anmärkning:
Hypertoni vid samtidig sjukdom i kranskärlen (I20-I25)
anges som bidiagnos (tilläggskod)
Anmärkning:
Hypertoni vid samtidig sjukdom i kranskärlen (I20-I25) anges
som bidiagnos (tilläggskod)
Utesluter:
Hypertoni som komplikation vid graviditet, förlossning
och under barnsängstid (O10-O11, O13- O16)
Neonatal hypertoni (P29.2)
Pulmonell hypertoni (I27.0)
Utesluter:
Hypertoni som komplikation vid graviditet, förlossning och
under barnsängstid (O10-O11, O13- O16)
Neonatal hypertoni (P29.2)
Pulmonell hypertoni:
• primär (I27.0)
• sekundär (I27.2)
296
I21.4
(del 2)
Akut subendokardiell infarkt
348
K22.2
(del 2)
Obstruktion av esofagus
I21.4
Hjärtinfarkt med icke-ST-höjning (NSTEMI)
Icke transmural hjärtinfarkt UNS
Akut subendokardiell infarkt
Hjärtinfarkt utan ST-höjning (NSTEMI)
Icke transmural hjärtinfarkt UNS
K22.2
Kompression, konstriktion, stenos och
striktur av esofagus
Obstruktion av esofagus
Esofagusmembran (förvärvat)
Kompression, konstriktion, stenos och striktur av
esofagus
Utesluter:
Medfödd stenos eller striktur i esofagus
(Q39.3)
Utesluter:
Medfödd stenos eller striktur i esofagus (Q39.3)
Medfött esofagusmembran (Q39.4)
Ändring av
kodtext
Tillägg av
inklusion
Ändring och
tillägg under
Utesluter
Ändring av
inklusionstext
Tillägg av
inklusion
Tillägg av
Utesluter
357
K55.2
(del 2)
Angiodysplasi i kolon
357
(del 2)
362
(del 2)
-
413
M31.2
(del 2)
426
M72.8
(del 2)
Letalt medellinjegranulom
-
-
Kod utgår
Andra fibroplastiska sjukdomar
M72.8
Andra fibroplastiska sjukdomar
Ändring under
Utesluter
433
M86.9
(del 2)
SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm
Angiodysplasi i tarmen UNS
Tillägg av
inklusion
K55.3
Angiodysplasi i tunntarmen
Ny kod
K66.2
Retroperitoneal fibros
Ny kod
K55.2
Angiodysplasi i kolon
Ormonds syndrom
Fascial abscess
Fascial abscess
Utesluter:
Diffus (eosinofil) fasciit (M35.4)
Nekrotiserande fasciit (M72.6)
Nodulär fasciit (M72.4)
Perirenal fasciit med infektion (N13.6)
Perirenal fasciit UNS (N13.5)
Plantar fasciit (M72.2)
Utesluter:
Diffus (eosinofil) fasciit (M35.4)
Nekrotiserande fasciit (M72.6)
Nodulär fasciit (M72.4)
Perirenal fasciit (K66.2)
Plantar fasciit (M72.2)
Osteomyelit, ospecificerad
Infektion i benvävnad UNS
Periostit utan att osteomyelit nämns
Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52
M86.9
Osteomyelit, ospecificerad
Infektion i benvävnad UNS
Periostit UNS
[email protected]
www.socialstyrelsen.se
Ändring av
inklusion
4
443
N13.5
(del 2)
Knickbildning och striktur på uretär
utan hydronefros
N13.5
Utesluter:
Med infektion (N13.6)
Knickbildning och striktur på uretär utan
hydronefros
Tilläggskod kan användas för att identifiera
underliggande sjukdom
Tillägg av
kodningsanvisning
Utesluter:
Med infektion (N13.6)
451
N39.0
(del 2)
Urinvägsinfektion, utan angiven
lokalisation
N39.0
Tilläggskod kan användas för att ange den
infektiösa organismen (B95-B97)
Urinvägsinfektion, utan angiven
lokalisation
Tillägg av
Utesluter
Tilläggskod kan användas för att ange den
infektiösa organismen (B95-B97)
Utesluter:
Asymtomatisk bakteriuri (ABU) (R82.7)
451
N39.0A
(del 2)
Urinvägsinfektion, asymtomatisk
(ABU)
-
-
451
N39.0X
(del 2)
471
O16
(del 2)
Urinvägsinfektion UNS
-
-
Ospecificerad hypertoni hos O16
modern
Hypertonia non specificata matris
Ospecificerad hypertoni hos
modern
Hypertonia non specificata matris
Fördjupningskod utgår (se
N39.0 och
R82.7)
Fördjupningskod utgår
*2016-11-30
Inklusion utgår
(kodas O13)
Övergående hypertoni under graviditeten
473
(del 2)
O24
Diabetes (sockersjuka) under O24
graviditeten
Diabetes mellitus gravidarum
Innefattar:
Vid förlossning och under barnsängstiden
Diabetes under graviditeten
Diabetes mellitus gravidarum
Innefattar:
Vid förlossning och under barnsängstiden
481
(del 2)
-
O36.8C
Vård av blivande moder för alloimmun
trombocytimmunisering
481
(del 2)
-
O36.8D
Vård av blivande moder för autoimmun
trombocytimmunisering
499
(del 2)
Kapitel 16
Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)
Kapitel 16
Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)
Aliquae conditiones perinatales
Aliquae conditiones perinatales
Innefattar:
Tillstånd som har sitt ursprung i den perinatala perioden
även om död eller sjukdom inträffar senare
Innefattar:
Tillstånd som har sitt ursprung i den perinatala perioden även
om död eller sjukdom inträffar senare
Utesluter:
Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och
ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
Medfödda missbildningar, deformiteter och
kromosomavvikelser (Q00-Q99)
Skador och förgiftningar och vissa andra följder av yttre
orsaker (S00-T98)
Tetanus neonatorum (A33)
Tumörer (C00-D48)
…
Utesluter:
Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och
ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
Kikhosta (A37.-)
Medfödda missbildningar, deformiteter och
kromosomavvikelser (Q00-Q99)
Skador och förgiftningar och vissa andra följder av yttre
orsaker (S00-T98)
Tetanus neonatorum (A33)
Tumörer (C00-D48)
…
SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm
Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52
[email protected]
www.socialstyrelsen.se
Benämningen
”sockersjuka”
utgår i
kategoritexten
Ny
fördjupningskod
Ny
fördjupningskod
Tillägg under
Utesluter
5
510
(del 2)
INFEKTIONER SPECIFIKA FÖR DEN
PERINATALA PERIODEN (P35-P39)
Infectiones temporis perinatalis
specificae
Innefattar:
Infektioner förvärvade in utero eller under förlossning
511
(del 2)
INFEKTIONER SPECIFIKA FÖR DEN
PERINATALA PERIODEN (P35-P39)
Infectiones temporis perinatalis specificae
Innefattar:
Infektioner förvärvade in utero eller under förlossning
Utesluter:
Asymtomatisk infektion med humant immunbristvirus
[HIV] (Z21)
Infektionssjukdom hos modern som orsak till dödlighet
eller sjuklighet hos foster och nyfödd utan att sjukdomen
manifesterats hos fostret eller den nyfödde (P00.2)
Infektionssjukdomar förvärvade efter förlossningen
(A00-B99, J09-J11)
Medfödd gonokockinfektion (A54.-)
…
Utesluter:
Asymtomatisk infektion med humant immunbristvirus
[HIV] (Z21)
Infektionssjukdom hos modern som orsak till dödlighet eller
sjuklighet hos foster och nyfödd utan att sjukdomen
manifesterats hos fostret eller den nyfödde (P00.2)
Infektionssjukdomar förvärvade efter förlossningen
(A00-B99, J09-J11)
Kikhosta (A37.-)
Medfödd gonokockinfektion (A54.-)
…
P37
P37
Andra medfödda
infektionssjukdomar och
parasitsjukdomar
Alii morbi infectiosi et parasitarii
congenitales
Utesluter:
Diarré hos nyfödd:
• infektiös (A00-A09)
• icke infektiös (P78.3)
Medfödd syfilis (A50.-)
…
514
P61.0
(del 2)
Övergående trombocytopeni hos
nyfödd
Andra medfödda
infektionssjukdomar och
parasitsjukdomar
Alii morbi infectiosi et parasitarii
congenitales
P61.0
Övergående trombocytopeni hos nyfödd
Inklusioner
utgår – se nya
fördjupningskoder
Ny
fördjupningskod
Ny
fördjupningskod
Ny
fördjupningskod
Tillägg av
inklusion
514
(del 2)
-
P61.0A
Alloimmun trombocytopeni (FNAIT) hos
nyfödd
514
(del 2)
-
P61.0B
Autoimmun trombocytopeni hos nyfödd
514
(del 2)
-
P61.0W Annan övergående trombocytopeni hos
nyfödd
531
Q13.8
(del 3)
Andra specificerade medfödda
Q13.8
missbildningar i ögats främre segment
Andra specificerade medfödda
missbildningar i ögats främre segment
Riegers anomali
Axenfeld-Riegers syndrom
Riegers anomali
SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm
Esofagusmembran
Q39.4
Medfött esofagusmembran
Utesluter:
Esofagusmembran (förvärvat) (K22.2)
Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52
Tillägg under
Utesluter
Utesluter:
Diarré hos nyfödd:
• infektiös (A00-A09)
• icke infektiös (P78.3)
Kikhosta (A37.-)
Medfödd syfilis (A50.-)
…
Nyföddhetstrombocytopeni på grund av:
•idiopatisk trombocytopeni hos modern
•isoimmunisering
•utbytestransfusion
541
Q39.4
(del 3)
Tillägg under
Utesluter
[email protected]
www.socialstyrelsen.se
Ändring av
kodtext
Tillägg av
Utesluter
6
576
R46.8
(del 3)
Andra symtom och sjukdomstecken
avseende utseende och uppträdande
R46.8
Andra symtom och sjukdomstecken
avseende utseende och uppträdande
Innefattar:
Självförsummelse UNS
Innefattar:
Självförsummelse UNS
Utesluter:
Otillräckligt intag av föda och vatten på
grund av självförsummelse (R63.6)
Utesluter:
Otillräckligt intag av föda och vatten (på grund av
självförsummelse) (R63.6)
581
R60.0B
(del 3)
Lipödem (underben)
R60.0B
Lipödem
582
R63.6
(del 3)
Otillräckligt intag av föda och vatten
på grund av självförsummelse
R63.6
Otillräckligt intag av föda och vatten
Otillräckligt intag av föda och vatten (på grund av
självförsummelse)
Utesluter:
Självförsummelse UNS (R46.8)
Svält orsakad av anorexi (R63.0)
586
R82.7
(del 3)
Onormala fynd i urinen vid
mikrobiologisk undersökning
Utesluter:
Självförsummelse UNS (R46.8)
Svält orsakad av anorexi (R63.0)
Svält orsakad av brist på föda (X53)
Törst orsakad av brist på vatten (X54)
R82.7
Positiva odlingsfynd
651
T60.2
(del 3)
712
X53
(del 3)
712
(del 3)
X54
761
Z85.1
(del 3)
*2016-11-30
Ändring av
kodtext
Ändring av
kodtext
Tillägg av
inklusion
Tillägg under
Utesluter
Tillägg av
inklusion
Asymtomatisk bakteriuri (ABU)
Positiva odlingsfynd
Andra insekticider
T60.2
Andra och ospecificerade insekticider
Brist på föda
X53
Brist på föda
Innefattar:
Brist på föda som orsak till:
• otillräcklig näringstillförsel
• svält
• utmattning
Innefattar:
Brist på föda som orsak till:
• otillräcklig näringstillförsel
• svält
• utmattning
Utesluter:
Försummelse eller vanvård av andra (Y06.-)
Otillräckligt intag av mat på grund av
självförsummelse (R63.6)
Självförsummelse UNS (R46.8)
Utesluter:
Försummelse eller vanvård av andra (Y06.-)
Otillräckligt intag av mat (på grund av
självförsummelse) (R63.6)
Självförsummelse UNS (R46.8)
Brist på vatten
X54
Brist på vatten
Innefattar:
Brist på vatten som orsak till:
•utmattning
•uttorkning
Innefattar:
Brist på vatten som orsak till:
•utmattning
•uttorkning
Utesluter:
Försummelse eller vanvård av andra (Y06.-)
Otillräckligt intag av vatten på grund av
självförsummelse (R63.6)
Självförsummelse UNS (R46.8)
Utesluter:
Försummelse eller vanvård av andra (Y06.-)
Otillräckligt intag av vatten (på grund av
självförsummelse) (R63.6)
Självförsummelse UNS (R46.8)
Malign tumör i luftstrupe, luftrör och
lunga i den egna sjukhistorien
Tillstånd som klassificeras under C33-C34
SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm
Onormala fynd i urinen vid
mikrobiologisk undersökning
Tillägg av
parantes under
Utesluter
Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52
Z85.1
Malign tumör i luftstrupe, luftrör och
lunga i den egna sjukhistorien
Tillstånd som klassificeras under C33-C34
[email protected]
www.socialstyrelsen.se
Ändring av
kodtext
Ändring under
Utesluter
(tillägg av
parantes)
*2016-11-30
Ändring under
Utesluter
(tillägg av
parantes)
Denna kod kom
inte med vid
nytryck av ICD10-SE version
2016. Koden har
inte utgått eller
ändrats och ska,
som i tidigare
versioner, finnas
kvar oförändrad i
klassifikationen.
7
I hela klassifikationen har ”annorstädes” ändrats till ”på annan plats” – denna ändring listas endast ovan om den koden berörs
av annan ändring än den nu nämnd.
Texten är i vissa fall understruken för att tydliggöra ändringen.
Sidhänvisningar ovan gäller den tryckta Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem Systematisk förteckning – ICD-10-SE, Svensk version 2016
OBS! Jämfört med ändringslista daterad 2016-10-20 har i denna lista fyra (4) ändringar lagts till. Dessa är markerade i
kolumnen Kommentar med *2016-11-30.
www.socialstyrelsen.se/klassifikationer
SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm
Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52
[email protected]
www.socialstyrelsen.se
Download