Kroppsliga förändringar i Anorexia nervosa

advertisement
Ätstörningar
Ute Attermeyer
Överläkare
Centrum för Ätstörningar
(Ha du själv någon tänkt att…
…du borde träna mer?
…äter nyttigare?
…är missnöjd med din kropp?)

Hela livet kretsar kring mat, träning och vikten

Måendet påverkas i hög grad av kroppsvikten (svår ångest om
man har gått upp)

Ångest av att äta

Man kan inte längre äta med andra

Isolation

Svårt eller omöjligt att vila eller njuta

Kroppsvikten är mindre än 85 % av förväntad vikt.

Personen har en intensiv rädsla för att gå upp i vikt eller bli
tjock, trots att han eller hon är underviktig.

Störd kroppsupplevelse avseende vikt eller form, självkänslan
överdrivet påverkad av kroppsvikt eller form, eller förnekar
allvaret i den låga kroppsvikten.

(Amenorré hos menstruerande kvinnor, d v s minst tre på
varandra följande menstruationer uteblir.)
Bulimia nervosa
•Återkommande
episoder av hetsätning med känslan
av kontrollförlust
•
Återkommande olämpligt kompensatoriskt beteende
för att inte gå upp i vikt.
•2
gånger/vecka i 3 månader
•Självkänslan
vikt.
överdrivet påverkad av kroppsform och
Ätstörning UNS
•Ätstörningar
som inte uppfyller alla kriterierna för
anorexia nervosa eller bulimia nervosa.
•Funktionsnedsättning
och lidande!
Multifaktoriellt synsätt
Förekomst

Incidensen av ätstörningar har ökat de senaste 30-40 åren

½-1% kvinnor i övre tonåren/vuxen ålder uppfyller kriterierna
för anorexia nervosa

1-2% av kvinnor i övre tonåren/vuxen ålder uppfyller
kriterierna för bulimia nervosa.

Ätstörningar UNS ännu vanligare

90% är kvinnor

Vill äta nyttigt och slutar äta godis

Vill övergå till vegetarisk kost

Utesluter fett och/eller kolhydrater i maten

Hoppar över måltider med motiveringen ”är mätt” eller ”har
redan ätit”

Motionerar mer och oftare än tidigare

Symtom på trötthet, huvudvärk, förstoppning och frusenhet

Viktnedgång eller utebliven förväntad viktuppgång vid
fortsatt längdtillväxt

Ångest ”ospecif.” inte blir bättre

Nedstämdheten inte blir bättre

”Oförklarlig” irritatibilitet

Trötthet, orkeslöshet, koncentrationsstörningar

alla borderline-patienter

lågviktig patient

Matvanor:
•
Hur många mål om dagen?
•
Undvika näringsämnen (fett, kolhydrater)?
•
Bråk med anhöriga om maten?
•
Undvika att äta med andra?
•
Hetsätning?

Motion: Hur mycket träning per vecka? Går det att vila?

Kroppsliga symtom, Menstrutation

Kräkningar

Tabletter:
•
Laxermedel? Diuretika? Bantningspreparat?

Vikt, längd, BMI (normal: 19-24 )

Blodtryck, puls, temp

Läkarundersökning

EKG

Omfattande lab-prover i början

Psykiatrisk undersökning

Cancersjukdomar

Njursvikt

Diabetes

Hyperthyreos

Inflammatorisk tarmsjukdom

Addison sjukdom (binjursvikt)

Depression

Ångest

Tvångsyndrom

ADHD

Aspergers syndrom

Missbruk

Personlighetstörningar

PTSD/Traumatisering

Vuxna: Psykiatriska öppenvården

Barn: BUP

Första bedömning på Psyk ÖV eller BUP.

CFÄ behandlar alla vuxna och barn med diagnosen anorexi,
bulimi eller ätstörning UNS.

Om det är BMI 17 eller lägre eller lågt Kalium p g a kräkningar
ta en direkt telefonkontakt med CFÄ.

Bygger en allians, Motivationsarbete

Psykopedagogik (information om ätstörningar)

Värme/vila

Vägning: inte hemma

Förbjuder eller begränsa fysisk aktivitet

Matpedagogik

Evtl ätträning

Sex mål om dagen: Frukost – lunch – middag och tre
mellanmål

Matlista

Matdagbok

Hanterar ångest vid/ efter maten

Kräkningarna: När? Varför? Vad kan man göra istället?

Kommer i kontakt med otillfredsställda känslor (sorg, hunger,
ensamhet, längtan efter…)

Får en bättre självbild

Trygga och bekräfta patienten i att den är värd att äta

Förstår funktionen av ätstörningen

Uttrycka känslor och behov på annat sätt än hetsätning, svält,
kräkning…

Behandla tvång - SSRI

ADHD – Ritalin/Concerta, om inte för lågt BMI

Stöd i boendet i Aspergers syndrom

Depressionsbehandling

Traumabehandling

Vårdprogram: Ätstörningar hos barn, ungdomar och vuxna –
utredning och behandling, Division Psykiatri

Riktlinjer för vård av vuxna patienter med anorexia nervosa i
svår svält, Division Psykiatri

(Intranät: Division Psykiatri, Verksamhet och utförande,
Vårdprogram och riktlinjer)
Personal:
Enhetschef
Sekreterare
Vuxenpsykiater
Barn- och ungdomspsykiater
Sjuksköterskor ( varav en familjeterapeut)
Psykolog ( gruppsykoterapeut)
Kuratorer
Massageterapeut
Sjukgymnast
Individuella samtal
Gruppbehandling
Familjebehandling
Individuell dagvård
Gruppdagvård
Familjedagvård
Kroppsinriktad behandling

Dagliga måltider med stöd av personal: ätträning,
psykopedagogiskt samtal och vila/värme

Temagrupp

Kroppskännedomsgrupp

Samtalsgrupp

Individuella samtal och vårdplanering med utsedd
kontaktperson
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards