Tema 1
Slavka Bajevic
Behija Sulejmanovic
Vildane Hyseni
Recovery of Normal Body Weight in Adolescents
with Anorexia Nervosa: The Nurses’ Perspective on
Effective Interventions.
Studiens Syfte
Syftet med denna studie var att ta reda på vilka aspekter av omvårdnad som
var mest effektiva för att återfå normal kroppsvikt hos ungdomar med
anorexia nervosa.
Metod
Kvalitativ studie Deskriptiv Design
Effective nursing care of adolescents with anorexia
nervosa:
a consumer perspective
Studiens Syfte
Syftet med denna studie var att säkerställa hur ungdomar med anorexia
nervosa återhämtar sig, återfår normal vikt och upplevelsen av deras vård
under behandlingen på en slutenvårdsenhet.
Metod
Kvalitattiv Design Grounded Theory
Developing interpersonal relationships with
adolescents with anorexia nervosa
Studiens Syfte
Syftet med denna studie var att beskriva de strategier sjuksköterskor använder
sig för att bygga upp en terapeutisk relation med ungdomar som har anorexia
nervosa.
Metod
Kvalitativ Grounded Theory
Attitudes and knowledge levels of nurses and residents
caring for adolescents with
eating disorder.
Syfte
Syftet med denna studie var att undersöka attityder hos sjuksköterskor och
annan vårdpersonal i sjukvården gentemot ungdomar och unga vuxna med
ätstörningar.
Metod
Kvantitativ Design
Studiers koppling till sjuksköterskeproffesionen
Tillgodose patientens basala och specifika omvårdnadsbehov såväl fysisa
psykiska socaiala kulturella och ändliga
Att komunicera med patienter, anhöriga ,personal och andra på ett
respektfull lyhört och empatisk sätt
I dialog med patienter och/eller närstående ge stöd och vägledning för att
möjliggöra optimalt delaktighet i vård och behandling
Förvissa sig om att patient och /eller närstående förstår given information
Studiers koppling till sjuksköterskeproffesionen
Följa upp patientens tillstånd efter undersökningar eller behandlingar
I dialog motivera patienter till följsamhet i behandlingar
Sjuksköterskan ska ha förmga att identifiera och aktivt förebygga
hälsorisker och vid behov motivera till förändring av livstilsvanor hos
patienter
Identifiera och bedöma patientens resurser och förmåga till egen vård
Undervisa och stödja patienter och närstående indviduellt eller i grupp i
syfte att främja hälsa och hindra ohälsa
Andra discipliners ansvarsområde
 Arbetsterapeut
Jobbar för patientens delaktighet i behandlingen
Ha ett professionellt bemötande vid varje kontakt med patient och närstående.
Samarbetet mellan enheterna och tvärprofessionella teamet
Andra discipliners ansvarsområde
 Dietist
Dietistens roll blir att sprida kunskap om maten, vara utbildare och pedagog
i matens tecken.
Tidig upptäckt och snabba åtgärder är viktiga
Förhindrar viktnedgångar, kroniska ätstörningar och de ökade risker som följer
med dessa.
Ska vara lyhörd, bör vara kreativ, vara nyfiken på och öppen.
Aldrig glömma bort att förmedla matglädje.
Andra discipliners ansvarsområde
Psykolog
Att med hjälp av psykologiska och psykoterapeutiska metoder behandla och
rehabilitera patienter med psykisk ohälsa
Att arbeta väl avgränsat och fokuserat med korttidsbehandling, individuellt
och i grupp.
Att identifiera och arbeta förebyggande med människor i riskzonen för
psykisk ohälsa.
Att hjälpa patienten vidare till sådan behandling och vård som han/hon inte
själv kan erbjuda.
Andra discipliners ansvarsområde
 Läkare
Samtliga patienter bör genomgå en allsidig utredning.
En medicinsk utredning är alltid väsentlig dels för att fastställa patientens
metabola situation
Dels för att utesluta andra sjukdomstillstånd
Sjukdomshistorien kartläggs genom en omsorgsfull anamnes där utlösande
faktorer, förloppet av sjukdomen och nuvarande livssituation beskrivs
noggrant.
Särskild uppmärksamhet bör riktas mot risk för självmordshandlingar.
Referenser:
Bakker, R., van Meijel, B., Beukers, L., van Ommen., Meerwijk, E.,& van Elburg, A (2011).
Recovery of Normal Body Weight in Adolescents with Anorexia Nervosa: The Nurses’ Perspective
on Effective Interventions. Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing
Micevski, V. & McCann, T. V. (2005). Developing interpersonal relationships with adolescents with
anorexia nervosa. Contemporary Nurse, 20:1, 102-116
Raveneau, G., Feinstein, R., Rosen, L. M. & Fisher, M. ( 2014). Attitudes and knowledge levels of
nurses and residents caring for adolescents with an eating disorder. Int J Adolesc Med Health 2014;
26(1): 131–136
Zugai, J., Parbury-Stein, J. & Roche, M. (2012). Effective nursing care of adolescents with anorexia
nervosa: a consumer perspective Journal of Clinical SNursing, 22, 2020–2029
Svensk sjuksköterskeföreningen. (2014) ICN: etiska kod för sjuksköterskor.Hämtat:
http://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/Publikationer/SSF-om/Sjukskoterskans-profession/
Socialstyrelsen (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Stockholm.
Socialstyrelsen. Hämtad 9 oktober, 2015 från
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9879/2005-105-1_20051052.pdf