RWD stadgar 2012-10-04 - Raoul Wallenberg Differencemakers

advertisement
Verksamhetsberättelse
Föreningsstämma för Raoul Wallenberg
Differencemakers 2016
Styrelsen har under året fokuserat på medlemshantering, aktiviteter och
kommunikation för att få föreningen att expandera såväl medlemsmässigt som
verksamhetsmässigt - för att med Raoul Wallenbergs gärning och person som
inspirationskälla hjälpa fler unga att hitta modet att följa sin inre kompass och göra
skillnad.
Organisation
Medlemshantering
RWD är en ideell förening som grundas i och av medlemmarnas engagemang. För att
främja en demokratisk organisation har föreningen aktivt värva medlemmar och
implementerat ett medlemsystem vid namn A-förening. Styrelsen har även definierat
medlemskapets innebörd och formulerat medlemsförmåner som finns tillgängliga
genom föreningens hemsida. Föreningen har för närvarande runt 250 medlemmar. Vi
har också startat upp ett system med årskullsambassadörer för att bättre engagera
medlemmarna som gått RWA:s ledarskapsprogram.
Kommunikation
Under verksamhetsåret har styrelsen satsat på internkommunikation och
marknadsföring genom att utveckla våra nyhetsbrev, arbetat fram en ny hemsida
(rwdifference.se) samt startat konton på sociala medier. (@rwdifference). Under
verksamhetsåret har även en debattartikel skrivits av ordförande Mattias Hallberg som
publicerades i Aftonbladet inför nationaldagen.
Kontinuitet
RW-dagen
Föreningen har tillsammans med RWA uppmärksammat Raoul Wallenbergs dag den
27 augusti. RWD gjorde detta genom att på Raoul Wallenbergs torg i Stockholm
bjuda in till en virual reality-upplevelse i ett flyktingläger genom samarbetspartnern
SIDA, erbjuda möjligheten att posta vykort med uppmaningar om att göra skillnad till
en vän samt sprida information om Raoul Wallenberg, hans gärning och föreningen.
På plats fanns även en utställning om Raoul av Svenska Institutet. Mattias Hallberg
delade även ut priset Ungt Kurage under RWAs prissermoni på Nalen i Stockholm
senare under kvällen.
Månadscoachning
Under verksamhetsåret har föreningen fortsatt samarbetet med SelfLeaders och Worls
Values Initiative och arrangerat månadscoachningar i självledarskap. Dessa har
månatligen hållits i Stockholm till vilka externa föreläsare såsom Malin Rapp, Johan
Rinman, Peter Röjhammar Gaberiella Grusell, Marie Ryd och Michael Wernstedt,
bjudits in.
Breakfast Clubs
Föreningen har bedrivit frukostföreläsningar kontinuerligt i Stockholm men även i
enstaka upplaga i Malmö och Göteborg. Några av de talare som gästat föreläsningarna
är Clarence Crafoord, Gloria Ray Karlmark, Utkikstornet, Ungerns ambassadör, Emir
Selimi och Michael Wernstedt.
Alumniträff
Under verksamhetsåret har den alumniträff som kommer äga rum dagen efter
årsmötet planerats och har denna gång tema hållbarhet och klimat.
Utveckling
Lokalavdelningar
Under året har två lokalavdelningar startats upp med syfte att sprida verksamheten till
fler medlemmar och minska föreningens Stockholmscentrering. Dessa
lokalavdelningar har verkat i Malmö/Lund samt Göteborg.
Ansökan MUCF och Mentorskapsprogrammet
Styrelsen har även inlett samarbete med RWA och Ashoka i fråga om
mentorskapsprogram för de ungdomar som deltagit i ledarskapsprogrammet
Självledarskap som gör skillnad.
Östersjöfestivalen
I samband med Östersjöfestivalen var vi medarrangörer till och deltagare i ett
seminarium om miljö och ledarskap.
Nationaldagsfirande
För första gången var RWD med och uppmärksammande Sveriges Nationaldag. Detta
skedde genom en aktion på Sergels Torg i Stockholm med syfte att väcka tankar kring
ett pass betydelse och Raouls gärning. Mattias Hallberg skrev även en debattartikel i
Aftonbladet med rubriken “Ett svenskt pass betyder frihet”. Vi avslutade firandet
genom att tillsammans med RWA delta i fanparaden till Skansen.
Övrigt
Vi har dessutom arrangerat en armbandspärlingskväll tillsammans med Hope 4
Kinshasa där alla som ville fick komma och pärla armband som sedan säljs till förmån
för socialt arbete i Kinshasa.
Föreningen höll också en extrainssatt årsstämma i början av verksamhetsåret för att
göra en mindre stadgeförändring som möjliggjorde för oss att söka statliga bidrag från
MUCF.
Download