Centrum för Andrologi och Sexualmedicin

advertisement
Hur kan sexuella övergrepp förebyggas?
Erfarenheter ifrån behandlingsverksamhet
Katarina Görts Öberg,
Med Dr, leg psykolog/psykoterapeut
Centrum för Andrologi & Sexualmedicin, CASM
[email protected]
1
Centre for Andrology and Sexual Medicine
Andrologi & Sexualmedicin
Diagnostik, utredning, behandling, forskning, utveckling, undervisning
Andrologi Endokrinologi
Manlig infertilitet
Sexuella dysfunktioner
Parafilier
Hypersexuell Störning/sexmissbruk
Könsdysfori
Sexuell dysfunktion
Katarina Öberg
Centrum för Andrologi och Sexualmedicin
Omvårdnad
Psykiatri
Multidisciplinärt arbetssätt
Genom integrering av
specialiteter
Beteendevetenskap
Somatik
• Utsatt för sexuellt tvång
12% kvinnor 3% män under sin
livstid
(Sex i Sverige, Lewin et al 1996)
• Var tionde kvinna, var tjugonde
man erfarenheter av påtvingat
samlag före 18 års ålder
(NCK, Heimer et al 2014)
• Sexualbrott; t.ex våldtäkt, sexuellt ofredande,
”juridik”
• Parafili och hypersexualitet ”medicin”
RISKFAKTORER FÖR SEXUALBROTT
– Hypersexualitet, ”out-of-control”,
upptagenhet
– Parafili, främsta riskfaktorer; ”coercion”,
sadism, pedofili (hebephilia), exhibitionism,
voyuerism, frotteurism
– NOTE: inte ALLA med ett parafilt sexuellt
intresse och/eller hypersexuell störning
begår sexuella övergrepp! Andra riskfaktorer
i kombination, eller brist på skyddande
faktorer ökar RISK
Katarina Öberg
PREVENTION
– Behandlar de kliniska tillstånd som
tillsammans som är riskfaktorer för
sexuellt våld, övergrepp  CASM
o Finns inte en enskild faktor som förklarar
sexuellt våld mot annan
o Sexuellt våld är en handling, ett beteende!
Katarina Öberg
RISKFAKTORER FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP
• Medicinska, sexuell parafili, hypersexualitet, psykiatriska sjd
• Sociala, omgivning som ”supportar” och stöder övergrepp på olika sätt,
reell, medial, familj, umgänge
• Missbruk
• Psykologiska kognitioner som supportar övergrepp (kognitiva
förvrängningar), dåliga social färdigheter, känslomässiga och –
intimitetsproblem
• Hypersexualitet, pockande fantasier och tankar om sex,
fixering vid sex
IDENTIFIERA ALLTID DEN ENSKILDE
INDIVIDENS RISKFAKTORER
Varför? Vi vet inte….
Biopsykosocial sårbarhet
Multifaktoriell; både arv & miljö, flera faktorer
samverkar kontinuerligt och dynamiskt (Ward & Beech, 2006),
-biologiska faktorer, genetisk sårbarhet, hjärnans funktionsnivå
-sammanhangsfaktorer, sociala och kulturella normer, kontext
-psykologiska faktorer inom individen, motivation, emotion, föreställningar och tankar, system för val
och kontroll, impulskontroll, minne och perception
Man väljer inte sin parafili
Sexuellt övergrepp är ett beteende!
FÖRÖVARBETEENDE
Isolation, Ensamhet, Uttråkad
Socialfobi/ångest, Depression, Neuropsykiatriskt funktionshinder, Personlighetsstörning
Sexuella fantasier, tankar, begär, längtan
Frekvent masturbation (tvångsmässig)
Rational och planering
Situation
Sexuellt övergrepp
BEHANDLING
Beskriv problemet!
När? start, värre vissa perioder
Vad? tittar på porr, chattar, många
partners, onani hur ofta, cybersex,
klubbar?
Vilket tändningsmönster har du? Kvinnor,
män, ungdomar, barn
Risker? Olagliga saker?, HIV?
Allt porranvändande är fel?
BEHANDLING
• Primär & sekundär motivation
• Grupp, individuell, parterapi
• Individualiserad
• Manual
• Farmakologisk och/eller samtalsbehandling
• Uppföljning, booster
BEHANDLING
•
•
Psykoeduaktion ”Hypersexuell störning –en översikt”
Motiverande samtal MI. Förändringskorset, ambivalensutforskning
•
•
Fokus på att stoppa förövarbeteende, kontroll över sexuellt problembeteende;
identifikation av risksituationer och riskbeteenden
Kartläggning av problembeteende, registreringar
Identifiera “triggers” och vidmakthållande faktorer för beteendet
VAD FYLLER BETEENDET FÖR FUNKTION?
Konsekvenser av beteendet på kort och lång sikt
Identifiera kognitiva förvrängningar; förnekande och ansvar för förövarbeteende
Social färdighetsträning; öka social kompetens, självkänsla och förtroende
Empati för offret
Psykiatrisk co-morbiditet
Adekvat farmakologi; SSRI, anti-androgener eller lustdämpande
Utveckla hälsosam och sund sexualitet; psykoedukativa/pedagogiska inslag
och/eller sexterapi ev. med partner
Riskfaktorer för återfall och bakslag
•
Behandlingsfokus med vetenskaplig evidens!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
020-66 77 88
www.preventell.se
DELMÅLEN I REGERINGSBESLUTET
1. Utveckla en hjälplinje mot sexuellt våld genom att utveckla
befintlig telefon- och internetverksamhet.
2. Kartlägga verksamheter i Sverige samt lägga grund för ett
nationellt nätverk av vårdgivare och andra aktörer inom
området. (Hänvisningsbanken)
3. Utveckla och evidensbasera de behandlingsmetoder och
arbetssätt som används vid CASM samt utvärdera
effekterna av en hjälptelefon.
VAD ÄR PREVENTELL?
•Anonym hjälplinje
•Avgiftsfritt nummer, syns ej på
telefonräkning
•Tillgänglig 24/7 via e-mail,
telmeddelande, tfntid 10-14
•Bemanning; sjuksköterska, psykolog,
psykoterapeut
•Läkare back-up
•Hemsida www.preventell.se
Varför PrevenTell?
•Mer än 90 % av sexuella övergrepp begås
av personer som inte är kända för samhället
•Personer med riskbeteende är från tid till
annan är motiverade att
•söka hjälp om sådan erbjuds
•Prevention bör inriktas på att finna
riskpersoner och metoder för effektiv
behandling
Vem kan ringa till PrevenTell?
• Kvinnor och män med oro för sitt sexuella
beteende, tankar och impulser.
-”hypersexuell störning/sexmissbruk och
sexuell avvikelse”
•Personer som tappat kontroll över sitt
sexuella beteende, som är oroliga att skada
andra eller sig själv.
•Närstående, vårdgivare, myndigheter,
frivillig organisationer
HUR MÅNGA HAR RINGT?
• 4-5 besvarade samtal /
dag. 633 samtal
besvarade och dokumenterade
Webb:
• Drygt 9000 unika träffar på
hemsidan (flest besök
under juli 2013)
•Totalt drygt 14 000 besök
på hemsidan
Vilka har ringt till PrevenTell?
• Majoriteten är målgruppen,
(n:398, 63%)
25% återringare
(16% av dokumenterade antal samtal)
• 18%, närstående anhöriga
• 2% vårdgivare, myndigheter,
organisationer etc
• 2% non target
Vilka har ringt till PrevenTell?
•Målgruppen n: 398, informerat
medgivande (n: 358, 90%)
•Män (n: 324, 91%)
•Kvinnor (n: 34, 9%)
•Ålder: 16-78 år
genomsnitt: 37 år gammal
•Majoriteten (58%) ringer ifrån en
storstad
• 38% har högre utbildning
Vilka har ringt till PrevenTell?
•48% sexmissbruk
•25% sexuellt tändningsmönster
mot minderårig, barn
•16 % har använt
barnpornografi
•21 % sexuella impulser, fantasier
om att tvinga icke samtyckande
•16 % har utsatt partner för våld
•23 % har köpt sex (varav 1 kvinna)
Vilka har ringt PrevenTell?
Personer med sexuellt intresse för barn,
n:89
94% män, 6% kvinnor
28% impuls, fantasi om att tvinga
52% barnpornografi
24% har köpt sex
6% pedofilt sexuellt beteende
Hälften har en sexuell upptagenhet,
sexmissbruk
Vilka har ringt PrevenTell?
Personer med sexuella impulser att
tvinga, n:73
92% män, 8% kvinnor
34% pedofilt tändningsmönster
25% har köpt sex
30% barnpornografi
Hälften har en sexuell upptagenhet,
sexmissbruk
Vilka har ringt PrevenTell?
Personer med hypersexuellt beteende,
sexmissbruk, n:171
94% män, 6% kvinnor
26% pedofilt tändningsmönster
16% barnpornografi
20% impuls, fantasi om att tvinga
26% har köpt sex
VARFÖR HAR DU RINGT TILL PREVENTELL?
•“Out-of-control” sexuellt
beteende (53%)
•Pågående kris i
kärleksrelationen (34%)
•Igenkänningsfaktorer, ex
artiklar i tidningar och på
nätet (13%)
•Pågående polisutredning eller
brottsmålsärende (8%)
Vad händer i PrevenTell?
• Majoriteten (53%) uppger sitt personnr och
hänvisas till CASM
•20 % har självmordstankar
•Majoriteten (68%) väldigt
motiverade att bli av med sitt
problematiska sexuella beteende
Närstående ringer PrevenTell
Majoriteten kvinnor (82%)
- som ringer om en man (82%)
Relation:
•57% partner
•12% förälder
•9% barn
•22% annan; ex-partner, syskon, vän,
älskarinna
• Drygt hälften (56%) ringer ifrån
storstad
•Problem, sexuellt:
•57% hypersexuellt beteende/sexmissbruk
•27% sexuell avvikelse
•15% annat, tex relationsproblem,
sexualupplysning.
Framtiden för PrevenTell
•Säkerställa framtida finansiering av
preventionsarbetet
•Kartläggning visar behov av en nationell
strategi för att förebygga sexuella övergrepp
och sexuellt våld
•Förenklad logistik för att ge vård över
landstingsgränserna
•Utveckla behandlingsmetoder
•
TACK
[email protected]
31
Download