ETISKA VERKTYG Vad är etik? Moral speglar ett handlingssätt

advertisement
ETISKA VERKTYG
Vad är etik?
Moral speglar ett handlingssätt medan etik står för den teoretiska grunden till ett moraliskt handlande.
Man skiljer på egenvärden resp. instrumentella värden där människans liv är exempel på ett
egenvärde: ”Behandla människor som ändamål och inte blott som medel” (Kant). Etik skulle kunna
definieras av konsten att vara en medmänniska, och förutsätter både empati, lyhördhet och sunt
förnuft.
Etiska teorier
 Deontologiska teorier (pliktetik, situationsorienterad etik, rättighetsteorier, kontraktsteorier)
 Konsekvensetik
 Dygdetik (subjektets egenskaper styr det moraliska handlandet)
 Etisk egoism
 Etisk universalism (hedonism, utilitarism): Utgår från en princip som gäller i alla etiska
frågeställningar.
 Subjektsorienterade teorier (dygdetik): Utveckling av den etiska aktören.
 Principorienterad etik (Beauchamp & Childress, prioriteringsutredningen)
 Specifik yrkesetik
Etiska principer (Beauchamp & Childress)
- Göra gott: Handla i enlighet med patientens intressen
- Icke skada: Minimera lidandet; fysiskt, psykiskt, existentiellt
- Autonomi: Medbestämmande, informerat samtycke
- Rättvisa: Behandla var och en utifrån deras specifika behov och livssituation
Prioriteringsutredningen (SoU 1995:5)
Människovärdesprincipen
Behovs/solidaritetsprincipen (den vars behov är störst ska prioriteras)
Kostnadseffektivitetsprincipen (effektivaste vård till lägsta kostnad)
Etisk argumentation
 Klargör begreppen: Vad menar vi med våra argument?
 Undvik enbart känslomässiga argument men bemöt även känslor
 Logisk slutledning, pröva dina åsikter
 Ta ställning
 Acceptera olika utfall, intressekonflikter
 Ödmjukhet, omvärdering
Praktisk etik
 Medicinska fakta och indikationer
 Vårdpersonalens skyldigheter
 Patientens önskemål, delaktighet, livskvalitet
 Vilka blir berörda och vilka konsekvenser får handlingsalternativen på kort och lång sikt?
 Omständigheter (ekonomiska, juridiska aspekter)
 Beslut – utvärdering
Litteratur
Jan Arlebrink: Grundläggande vårdetik
Statens Medicinsk-Etiska Råd: Etik – en introduktion, Det svårfångade människovärdet m.fl.
Etik T 6
HT 2011
Jenny Olsson
Download