Etisk placeringspolicy - Svenska ÅngestSyndromSällskapet

advertisement
ETISK PLACERINGSPOLICY FÖR SVENSKA
ÅNGESTSYNDROMSÄLLSKAPET
Målet med kapitalförvaltningen inom svenska ångestsyndromsällskapet är att uppnå bästa
möjliga och uthålliga avkastning. Kapitalförvaltningen ska också ske i enlighet med svenska
ångestsyndromsällskapets grundläggande värderingar. Syftet med etikpolicyn är därför att
ange riktlinjer för hur sällskapets tillgångar ska förvaltas. Etikpolicyn ska visa ambitionen att
verka för global rättvisa och en bättre miljö.
Etisk plattform
Etik handlar ibland om att göra svåra avvägningar. I placeringsverksamhet går det inte alltid
att välja mellan gott och ont, utan det gäller att medvetet och ansvarsfullt navigera i en stor
gråzon med svåra etiska dilemman.
Svenska ångestsyndromsällskapets kapitalförvaltning ska kännetecknas av ett etiskt
förhållningssätt, vilket innebär att inte äga andelar i verksamheter vars huvudsakliga
inriktning berör alkohol, tobak, vapentillverkning eller pornografi. Verksamheterna ska inte
heller i miljöfrågor motverka hållbar utveckling eller åsidosätta FN´s kärnkonventioner om
mänskliga rättigheter och demokrati som innebär:
• skydd mot diskriminering, tvångsarbete och barnarbete
• hälsa och säkerhet på arbetsplatsen
• respekt och främjande av civila och politiska rättigheter
• regler med hänsyn till miljön
• regler för affärsverksamhet, marknadsföring, kvalitet och säkerhet av företagets produkter.
Stor vikt läggs också vid att tydligt kommunicera etikpolicyn, förbundsstyrelsens beslut och
resultat inom hela sällskapet. En förhoppning är också att sällskapets etiska arbete ska vara en
vägvisare och en inspirationskälla för andra.
Download