Kapitalförvaltningens policy för ansvarsfulla

advertisement
Kapitalförvaltningens policy för ansvarsfulla investeringar
Kapitalförvaltningen ser ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling som en
förutsättning för långsiktig tillväxt. Företag som förmår balansera ekonomi, ekologi och
socialt ansvar har goda möjligheter till hög, långsiktig avkastning. Som ansvarsfull investerare
har vi en uppgift att identifiera och uppmuntra företag som strävar efter denna balans samt att
påverka de företag som inte gör det. Vi är också aktiva genom att föra dialog med vår externa
förvaltare för att även på så sätt bidra till utvecklingen av ansvarsfulla investeringar.
Arbetet med att välja innehav till våra portföljer sker i flera steg. Det första steget är normoch sektorscreening för att identifiera vilka bolag som är investerbara. Därefter kommer den
positiva urvalsprocessen, där vi analyserar hur bolagen hanterar de, miljömässiga, sociala och
affärsetiska spörsmålen.
Processen leder fram till att ESG-faktorerna finns väl integrerade i investeringsbesluten.
ESG betyder Environment (miljö), Social (samhälle) och Governance (bolagsstyrning).
Miljöfrågor och sociala frågor hanterar spörsmål om förhållandet mellan bolaget och andra
intressenter i samhället, exempel på frågor som behandlas är resursanvändning och mänskliga
rättigheter. I bolagsstyrningsfrågor behandlas förhållandet mellan bolag och aktieägarna,
exempelvis affärsetik.
Kapitalförvaltningen väljer bort
Kapitalförvaltningen har restriktioner kring investeringar i några produkter och sektorer
såsom alkohol, pornografi, spel, tobak och vapen. För varje område bestäms hur stor andel av
bolagens omsättning som högst får härröra från involvering i dessa produkter och branscher.
Ingen del av bolagens omsättning får avse produktion av pornografi. Högst 5 % av
omsättningen får avse distribution av pornografi. Högst 10 % av omsättningen får avse
alkohol, spel, tobak och vapen.
Vi investerar inte i företag som bryter mot internationella normer. Företag där det
förekommer korruption, som kränkt mänskliga rättigheter eller skadar miljön väljer vi bort i
vår normbaserade screening.
I den normbaserade- och sektorscreeningen tar Kammarkollegiets kapitalförvaltning hjälp av
Ethix. I denna del av arbetet används E-source. E-source är ett webbaserat gränssnitt som
tillhandahåller kvartalsvis uppdatering av kapitalförvaltningens portföljer och daglig
uppdatering av index. Den kvartalsvisa uppdateringen visar de senaste händelserna för
respektive bolag. Den visar också senaste ägardialog med intressenter, analys och vidtagna
åtgärder. Det ger en bra vägledning för vilka företag som är investerbara, med hänsyn till den
normbaserade och sektorbaserade screeningen. I E-source finns även all historik kring
bolagen dokumenterad och man kan enkelt få en uppfattning om vilka etiska spörsmål som
funnits kring bolaget. Exempel på internationella normer som ska följas av de bolag
kapitalförvaltningen investerar i är:





FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
ILO:s kärnkonventioner om rättigheter i arbetslivet
Rio-deklarationen om miljö och utveckling
FN:s konvention om biologisk mångfald
FN:s konvention mot korruption
Positiv urvalsprocess
I den positiva urvalsprocessen ges möjlighet att närmare analysera hur företagen hanterar de
miljömässiga, sociala och affärsetiska spörsmålen. Kapitalförvaltningens ståndpunkt är att
ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling är en förutsättning för långsiktig tillväxt
samt en absolut förutsättning för god långsiktig avkastning. I praktiken innebär det att vi
investerar i, eller lånar ut kapital till, företag som bedriver en verksamhet som är förenlig med
målet om långsiktig avkastning. Ett exempel är temat effektivare resursutnyttjande som
exempelvis används på industribolagen och som berör bland annat, energi, vatten,
produktivitetsförbättringar och användning av jordens resurser. Bolag som har ett effektivare
resursutnyttjande får bättre nyckeltal vilket medför en god och över tiden hållbar avkastning.
Integrering av ESG-faktorer
Policyn för ansvarsfulla investeringar tillämpas från en etablerad process och är en del av
investeringsbeslutet. Policyn integreras i investeringsprocessen där våra placeringar bedöms
efter såväl ESG-faktorer som rent finansiella faktorer. I investeringsprocessen beaktas bland
annat företagens miljöpåverkan, exempelvis produkter och tillverkningsprocesser men också
arbete mot korruption.
***
Kapitalförvaltningens policy för ansvarsfulla investeringar fastställdes av fonddelegationen
den 12 november 2015.
Download