HYGIEN-, UNDERVISNINGSLOKAL OCH BASSÄNGBAD

1(1)
HYGIEN-, UNDERVISNINGSLOKAL OCH
BASSÄNGBAD
- anmälan
Adress, lokal (ange eventuellt våningsplan)
Postnummer
Ort
Fastighetsbeteckning
Sökande/kontaktperson
Eventuellt företagsnamn/organisationsnamn
Eventuellt namn på verksamheten
Organisationsnummer
Adress, företag
Postnummer
Telefon
E-post
Ort
Typ av verksamhet (Kryssa i alla typer av verksamheter som ni ska bedriva)
Håltagning
Förskola (Antal barn_____)
Särskola (Antal elever_____)
Piercing
Öppen förskola (Antal barn_____)
Specialskola (Antal elever_____)
Akupunktur
Fritidshem (Antal barn_____)
Fristående skola (Antal elever_____)
Diatermi
Öppen fritidsverksamhet (Antal barn____)
Riksinternatskola (Antal elever_____)
Tatuering
Förskoleklass (Antal barn_____)
Resurscenter
Fotvård
Grundskola (Antal elever_____)
Bassängbad
Annat stickande el. skärande
Gymnasieskola (Antal elever_____)
Annat eller närmare specifikation, ange
vilken ______________________________
Följande dokument ska skickas in tillsammans med anmälan:
 Planritning över tillhörande utrymmen med verksamhetsanknuten inredning samt angiven takhöjd och skala (helst
1:50).
 Uppgift om ventilationens kapacitet i de rum som ska användas. Uttryckt som antal omsättningar av rumsvolymen per
timme eller uteluftflödet i liter per sekund. (Kontakta fastighetsägaren som ska ha uppgifter om ventilationen).
 Planerat maximalt antal personer som samtidigt kommer att vistas i respektive rum.
 Rutiner för verksamheten (egenkontroll) för exempelvis: städning, rengöring, hygien i samband med behandling,
avfallshantering, kontroll av exempelvis radon, autoklav och vatten.
Vi kommer att ta ut en avgift för handläggning av anmälan enligt fastställd taxa.
Ovanstående uppgifter kommer att registreras enligt personuppgiftslagen (PUL).
Namnteckning
Datum
Namnteckning, sökanden
Namnförtydligande
Skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen, miljöenheten
Postadress
Besöksadress
Telefon, kontaktcenter
Munkhättevägen 45
08-530 610 00
147 85 Tumba
Tumba
BK1024 Utgåva 06 2009.12
Telefax
08-530 611 80
Bankgiro
624-1061
E-post
[email protected]
Internet
www.botkyrka.se