Senaste nytt om Tumba skog

advertisement
m
o
t
t
y
n
Senaste
g
o
k
s
a
b
Tum
Botkyrka, augusti 2015
Utredningar till ny detaljplan pågår
Detaljplanearbetet för Tumba skog syftar till att möjliggöra att nya bostäder kan byggas inom området.
Arbetet är i full gång på Botkyrka kommun.
Kommunstyrelsen i Botkyrka kommun gav i november 2014 samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta
fram förslag till detaljplan för Tumba skog, med syfte att bygga cirka 500 bostäder. Sedan februari 2015 har
samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat med underlag och utredningar till en ny detaljplan.
Vad händer nu och i nästa steg?
Nu pågår en inventering av områdets natur och kulturvärden. Ett antal utredningar håller på att tas fram,
bland annat en arkeologisk undersökning med grävningar nu i augusti för att ta reda på om det finns
några fornlämningar inom området, en naturvärdesinventering för att bedöma områdets naturvärden,
spridningssamband för växter och djur, samt kartläggning av områdets huvudsakliga friluftsvärden.
Dessutom håller en trafikutredning på att tas fram för att utreda alternativa angöringar till området.
Eftersom detaljplanen bedöms innebära en risk för betydande miljöpåverkan tas även en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) fram. Ytterligare utredningar handlar bland annat om buller och
dagvattenhantering.
På baksidan kan du läsa mer om detaljerna.
Planförslag tas fram
Tjänstemän i kommunen arbetar under hösten med ett första förslag till detaljplan. När alla utredningar är
klara är dags att gå ut med planen på samråd. Det kan ske i november/december 2015.
Samråd
Under samrådet får myndigheter och remissinstanser samt de boende i närområdet ge sina synpunkter på
planförslaget. Kommunen tar ställning till synpunkterna och arbetar sedan fram en ny version av förslaget.
Granskning av planförslag
Under granskningen ställs det nya planförslaget ut. De som berörs får ytterligare en möjlighet att
lämna synpunkter. Kommunen tar därefter fram ett slutgiltigt förslag som ska beslutas av politikerna i
kommunfullmäktige.
Fakta om detaljplaneprojektet och Tumba skog
●●
●●
●●
●●
●●
●●
Området ligger i Segersjö i västra Tumba.
Platsen som är aktuell för eventuell bostadsbebyggelse ligger öster om idrottsplatsen Rödstu hage.
Större delen av planområdet består av fastigheten Tumba 7:112 som ägs av Rödstu Hage AB.
Formellt namn: Detaljplan för Tumba skog
Diarienr: sbf/2014:553
Förfarande: Normalt planförfarande
Kontakta oss
Har du frågor eller funderingar kontakta gärna:
Åsa Hansson, projektledare Botkyrka kommun, tel: 08-530 613 15, e-post: [email protected] eller
Olof Karlsson, planarkitekt Botkyrka kommun, tel: 08-530 626 89, e-post: [email protected].
För ytterligare information se Botkyrka kommuns webbplats:
www.botkyrka.se/tumbaskog
Med vänliga hälsningar
Åsa Hansson och Olof Karlsson
Botkyrka kommun
BOTKYRKA KOMMUN
Samhällsbyggnadsförvaltningen
147 85 Tumba
Besöksadress: Munkhättevägen 45, Tumba
www.botkyrka.se
[email protected]
Download