1 [1]
PLATSANMÄLAN
arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen
Feriepraktik 2017
BOTKYRKA KOMMUN ERBJUDER SOMMARJOBB I FORM AV FERIEPRAKTIK
Fyll i blanketten digitalt. Skriv ut, underteckna och skicka till
Feriepraktik, Jobbcenter Botkyrka, Hans Stahles väg 13
Tumba, [email protected].
För frågor kontakta Azra Jahic, tel. 0708861311,
e-post [email protected]
Kommunalt bolag
Förening
Socialt företag
Anordnande arbetsgivare/arbetsplats
Organisation/företag
Arbetsställe
Adress
Postnummer
Ort
Ansvarig chef
E-postadress
Telefon
Kontaktperson (för frågor från feriepraktiksamordnare)
E-postadress
Telefon
Handledare (kontaktperson för feriepraktikanten)
E-postadress
Telefon
Antal platser
Period 1
Antal platser
19 juni – 7 juli
Period 2
Antal platser
10 juli – 28 juli
Period 3
Antal platser
31 juli – 18 augusti
Arbete
Arbetsområde, välj ett
Bibliotek
Butik och lager
Café
Dans
Entreprenörskap
Fastighets- och markskötsel
Fritidsklubb
Idrott och idrottsplatsskötsel
Intervjuare, redaktör
IT
Konst
Kontor och administration
Kök
Lokalvård
Musiker och sångare
Naturbruk
Omsorg – barn
Omsorg – funktionsnedsättning
Omsorg – äldre
Pedagogiskt arbete
Teater
Tidning
Tv-, radio- och ljudproduktion
Filmproduktion
Beskrivning av arbetsuppgifter (denna beskrivning kommuniceras till de ungdomar som erbjuds platsen)
Starttid första arbetsdagen (förmedlas till feriepraktikanten)
Särskilda önskemål eller minimikrav m.m. (jobben ska kunna utföras under en treveckorsperiod och vara av enklare karaktär)
Riskbedömning
Beskriv eventuella arbetsmiljörisker med ovanstående arbetsuppgifter
Övrigt
Övrig information
Underskrift
Underskrift av platsansvarig chef
Postadress
Jobbcenter Botkyrka
147 85
Besöksadress
Hans Stahles väg 13
Tumba
Jobbcenter
08-530 619 90
E-post
[email protected]
Internet
www.botkyrka.se
Org.nr
212000-2882
Uppdrag och åtagande
Till sommaren 2017 har Botkyrka kommun i uppdrag att erbjuda 1350 feriepraktikplatser. Insatsen riktar sig till alla
ungdomar som söker under ansökningsperioden 1 – 28 februari 2017, är födda 1999, 2000 och 2001 och folkbokförda i
Botkyrka kommun.
Uppdraget att samordna insatsen ligger på arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen. Botkyrka kommun har
personal- och arbetsmiljöansvar. Det innebär bland annat att ungdomen försäkras av kommunen och kollektivavtal finns.
Feriepraktikanordnare ansvarar för:
Meddelar platser till avux på denna blankett senast fredag den 10 mars 2017.
Tar emot och handleder ungdomar i tre veckor, 6 timmar per dag, totalt max 90 timmar. Lunch utanför arbetstid.
Det ska finnas arbetsuppgifter som ger en meningsfull sysselsättning och kvalitativ praktikperiod.
Handledaren ska ha tillräckliga kunskaper för sitt uppdrag samt tillräckligt med tid för att utföra det.
Feriepraktiknaten ska få en bra introduktion, presenteras för övriga anställda, informeras om arbetsuppgifter,
tider för lunch och rast, samt säkerhetsrutiner på arbetsplatsen.
Ordnar med arbetsmaterial och arbetskläder till feriepraktikanter
Attesterar tidrapporter som krävs för löneutbetalning. Feriepraktikanten undertecknar och lämnar själva in sina
tidrapporter på Jobbcenter, Hans Stahles väg 13, Tumba
-
-
Ansvarig chef på respektive arbetsplats ansvarar för att feriepraktikanten har en säker arbetsmiljö som
uppfyller tillämpliga lagar och föreskrifter på arbetsplatsen. Arbetsplatsen har även ett ansvar att, rapportera
eventuella tillbud eller olyckor som berör feriepraktikanten till ansvarige för Feriepraktik och Arbetsmiljöverket.
Särskilda regler gäller för ungdomar under 18 år, se https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/ungai-arbetslivet/
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen ansvarar för:
Anskaffning av feriepraktikplatser
Information om feriepraktik till ungdomar och målsmän
Administration, urval och matchning av platser och sökande
Handledarinformation i form av workshop
Informationsträffar för ungdomar som erbjudits feriepraktik
Upprättande av anställningsavtal
Löneutbetalningar
Kvalitetsuppföljningar för feriepraktikanter och handledare
Kvalitetsuppföljning 2017
- Avux ansvarar för genomförande av kvalitetsuppföljningar för ungdomar och handledare. Uppföljningarna görs i
form av en webbaserad enkät som skickas till feriepraktikanter sista veckan i praktikperioden. Enkäten som
handledarna själva ska fylla i skickas efter att sista perioden avslutats.
Att svara på enkäten ska vara en del i arbetstiden för feriepraktikanten. Handledare och feriepraktikant ska
tillsammans se till att enkätsvaren skickas in.
Ansvarig chef på respektive arbetsplats ska se till att information om kvalitetsuppföljning når berörda.
Underskrift av ansvarig chef
Jag ansvarar för att information lämnad på sidan 1 i denna blankett är korrekt. Jag har även tagit del av och godkänner åtagandena som
beskrivs på sidan 2.
Datum och ort
Underskrift
Namnförtydligande
Postadress
Jobbcenter Botkyrka
147 85
Besöksadress
Hans Stahles väg 13
Tumba
Jobbcenter
08-530 619 90
E-post
som[email protected]
Internet
www.botkyrka.se
Org.nr
212000-2882