Drog- och Alkoholpolicy

advertisement
2017-03-12
Skol-IF Mörtsjöåsen Drog- och alkoholpolicy
Bakgrund
Skol-IF Mörtsjöåsen är en ideell förening som driver en lägerverksamhet (Mörtsjölägret) på
Mörtsjöåsen för att erbjuda barn och ungdomar från olika miljöer en bred och socialt utvecklande
fritidsverksamhet.
Den övergripande målsättningen för Mörtsjölägret är att:
o erbjuda en bred, socialt utvecklande fritidsverksamhet för barn från varierande sociala
miljöer.
o ger barnen tillfälle att uppleva en härlig gemenskap och lära sig att fungera i nära samliv
med varandra under demokratiska former.
o ger barnen upplevelser och erfarenheter som leder till att de får fritidsintressen och kamrater
som de kan behålla och ha glädje av hela livet.
o ger barnen en möjlighet att pröva på en stor mängd friluftsaktiviteter, idrottsgrenar och
kulturaktiviteter. Dagarna skall vara fulla av aktiviteter från morgon till kväll.
o väcker barnens intresse för naturen. De skall får goda tillfällen och mycket hjälp av ledarna
med att lära känna naturen med dess rika växt och djurliv i Blekinges inland.
o ge alla deltagare ett minne för livet.
Riksidrottsförbundets (RF) idéprogram Idrotten vill slår fast att svensk idrott genom sin
verksamhet vill medverka till en positiv utveckling i samhället och aktivt ta ställning mot det som
är dåligt och nedbrytande.
RF vill vara med och skapa ett samhälle fritt från narkotika och doping, med minskade
medicinska och sociala skador orsakade av alkohol- och tobaksbruk. Det innebär:



Nolltolerans mot narkotika och doping
Minska allt tobaksbruk och förhindra att minderåriga börjar använda tobak
Förhindra allt ohälsosamt alkoholbruk, minska konsumtionen och motverka skadliga
dryckesvanor.
RF:s alkohol- och tobakspolicy anger bland annat att:




Alkoholdrycker inte bör förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med
idrottsverksamhet för barn och ungdomar. Idrottsrörelsen vill senarelägga ungdomars
alkoholdebut.
SISU Idrottsutbildarna tar upp alkoholfrågorna i sin ledarutbildning för att stimulera
diskussion. Målet är att förbund och föreningar ska nå fram till en egen policy.
Förenings- och förbundsarbete bör bedrivas i rökfria lokaler, att skapa helt rökfria
idrottsmiljöer inomhus och rökfria zoner utomhus.
Barn- och ungdomsledare har en stor betydelse som förebilder. De bör informera om
riskerna med tobaksrökningens och snus.
~1~
2017-03-12
Skol-IF Mörtsjöåsen ställer sig bakom samhällets och idrottsrörelsens mål att minska
alkoholkonsumtionen och drogmissbruket. Ett av de viktigaste målen är att senarelägga
ungdomars alkoholdebut. Som förening med ungdomsverksamhet har vi ett stort ansvar när det
gäller ungdomars alkoholvanor och utsatthet för droger.
Skol-IF Mörtsjöåsen vill att barn och ungdomar ska utvecklas både i sitt idrottande och som
individer som har förmåga att själva stå för samhälleligt sunda värden. Hur ledare och äldre aktiva
uppträder har därför mycket stor betydelse för de värden som påverkar bilden av klubben och
samtidigt ger vägledning för barn och ungdomar över hur de ska uppträda.
Skol-IF Mörtsjöåsen har under ett ansvar för alla deltagare på Mörtsjölägret och alla ledare måste
kunna hantera alla olika situationer oavsett när på dygnet de inträffar.
Ett led i detta arbete är att ha en gemensam drog- och alkoholpolicy där föreningens
gemensamma regler fungerar som riktlinjer och stöd för föreningens medlemmar.
Drog- och alkoholpolicy
Alkohol
Enligt svensk lag är det åldersgräns på 18 år för att köpa folköl samt dricka alkohol på restaurang,
samt 20 års åldersgräns för att handla alkohol på Systembolaget.
Skol-IF Mörtsjöåsen accepterar inte att ungdomar under 18 år dricker alkohol. Om vi trots det
skulle upptäcka att någon av våra ungdomar druckit alkohol gör vi på följande sätt:


samtal med berörd och kontakt med vårdnadshavare.
vid misstanke om problem (inom familjen) tar vi kontakt med sociala myndigheter.
Det är viktigt att våra ledare tänker på sitt ansvar och att man är förebild för sina ungdomar.
Det visar föreningens ledare genom att:



inte dricka alkohol överhuvudtaget under Mörtsjölägret eller inom andra verksamheter,
inom föreningen, där ungdomar under 18 år också deltar.
inte komma berusad eller bakfull till föreningens verksamhet när barn och ungdomar
deltar.
inte dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningskläder.
Vid träffar inom föreningen där inte ungdomar under 18 år deltar ska alkohol ska hanteras med
måttfullhet. Även vid dessa tillfällen är en av ledarnas viktigaste uppgifter är att föregå med gott
omdöme.
Vid misstanke om alkoholproblem hos någon av ledarna gör vi på följande sätt:



genomför enskilt samtal.
erbjuder hjälp och stöttning.
om vederbörande trots detta återigen är berusad stängs denne av från alla sina
ledaruppdrag.
~2~
2017-03-12
Under Mörtsjölägret ska föreningens område på Mörtsjöåsen vara fritt från alkohol.
Upptäcks alkoholförtäring under Mörtsjölägret bedömer Lägerchef/lägerledning fallet. Yttersta
konsekvensen kan innebära att ledaren kan få lämna lägret efter samtal med berörd person.
Upptäcks alkoholförtäring under andra verksamheter i föreningen bedömer Styrelsen fallet.
Yttersta konsekvensen kan innebära att medlem uteslutas ur föreningen efter samtal med berörd
person.
Alla ledare ansvarar för att meddela Lägerchef/lägerledning eller styrelsen om överträdelse
gällande denna policy.
Tobak
Ledare ska vara medvetna om sin roll som förebilder, medvetna om tobaksbrukets negativa
inverkan på hälsan och att allmänheten ställer större krav på svensk idrott än på samhället i övrig.
Föreningens strävan är att ledarna visar ett gott föredöme gentemot föreningens barn, ungdomar
och övriga medlemmar vad gäller användande av tobak.
Målsättningen är att tobak inte ska förekomma på lägerområdet under Mörtsjölägret. Tobak får
inte användas i samband med aktiviteter där barn under 18 år deltar. Rökning får absolut inte ske
i eller i närheten av husen och där barn under 18 år vistas.
Upptäcks användning av tobak som inte överensstämmer med denna policy under Mörtsjölägret
bedömer Lägerchef/lägerledning fallet. Yttersta konsekvensen kan innebära att ledaren kan få
lämna lägret efter samtal med berörd person.
Alla ledare ansvarar för att meddela Lägerchef/lägerledning eller styrelsen om överträdelse
gällande denna policy.
Droger
Riksidrottsförbundets policy kring droger gäller. Det innebär i korthet att narkotika inte ska
förekomma överhuvudtaget. Inom svensk idrott råder nolltolerans mot narkotika
Upptäcks någon form av droganvändning under Mörtsjölägret bedömer Lägerchef/lägerledning
fallet. Yttersta konsekvensen kan innebära att ledaren kan få lämna lägret efter samtal med berörd
person.
Upptäcks någon form av droganvändning under andra verksamheter i föreningen bedömer
Styrelsen fallet. Yttersta konsekvensen kan innebära att medlem uteslutas ur föreningen efter
samtal med berörd person.
Alla ledare ansvarar för att meddela Lägerchef/lägerledning eller styrelsen om överträdelse
gällande denna policy.
Användning eller innehav av droger kommer att polisanmälas.
~3~
2017-03-12
Dopning
Riksidrottsförbundets policy kring doping gäller. Det innebär i korthet att alla former av otillåtna
medel som ej föreskrivits av läkare pga. av medicinska skäl är förbjudet att använda för alla
medlemmar inom föreningen.
Upptäcks någon form av dopning under Mörtsjölägret bedömer Lägerchef/lägerledning fallet.
Yttersta konsekvensen kan innebära att ledaren kan få lämna lägret efter samtal med berörd
person.
Upptäcks någon form av dopning under andra verksamheter i föreningen bedömer Styrelsen
fallet. Yttersta konsekvensen kan innebära att medlem uteslutas ur föreningen efter samtal med
berörd person.
Alla ledare ansvarar för att meddela Lägerchef/lägerledning eller styrelsen om överträdelse
gällande denna policy.
Användning eller innehav av dopning kommer att polisanmälas.
För att sprida innehållet i denna drog och alkoholpolicy skall föreningen utbilda dess medlemmar
kring innehållet, samt se till att den finns tillgänglig för alla.
Drog och Alkoholpolicyn antogs på styrelsemötet 2017-03-12.
~4~
Download