HANDLEDARUTBILDNING, 5 poäng

advertisement
LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM
Institutionen för undervisningsprocesser,
kommunikation och lärande
KURSPLAN
U2010F
Fastställd: 2001–09–03
Reviderad: 2003–08–20
Reviderad: 2003–09–17
Reviderad: 2004–11–25
Reviderad: 2005–06–01
Version: 5
Dnr: UKL54–281/05
1:2
HANDLEDARUTBILDNING, 5 poäng
Supervision in Teacher Education, 5 Credit Points (7.5 ECTS)
LÄRDOK-KOD: U2010F
1. BESLUT OCH RIKTLINJER
Kursen ges som fristående kurs i ämnet pedagogik inom intervallet 21–40 poäng.
Kursen kan ingå i magisterprogram med ämnesbredd: Skolutveckling/lärarutveckling, 40 poäng,
U8001 (MBRSL).
Kursansvarig institution är Institutionen för undervisningsprocesser, kommunikation och lärande.
Denna kursplan är fastställd av institutionsstyrelsen 2004–11–25.
2. FÖRKUNSKAPSKRAV
Lärarexamen eller motsvarande.
3. SYFTE
Kursen syftar till:
- att kursdeltagaren skall utveckla förmågan att handleda studenter i verksamhetsförlagda delar
av lärarutbildningen (VFU),
- att kursdeltagaren skall utveckla förmågan att handleda med focus på ett ämnesdidaktiskt perspektiv i kurser ingående i utbildningsområdet inriktningar,
- att utveckla kursdeltagarnas medvetenhet om sin egen praktiska yrkesteori(lärarfilosofi).
4. INNEHÅLL OCH UPPLÄGGNING
Mål för kursen upprättas i samband med kursstart. Kursen planeras, genomförs och utvärderas i
samråd med de studerande. Utbildningen genomförs i form av föreläsningar, seminarier samt
självstudier. Deltagarna skall göra dokumentationer som underlag för seminarier.
Kursen innehåller:
• Handledningsprocessen med bl.a. följande inslag:
- analys och reflektion av undervisning och läroprocesser,
Postadress
Box 34103
100 26 Stockholm
Besöksadress
Konradsbergsg. 1
Telefon
08–737 55 00 (vxl)
Internet
www.lhs.se/ukl
e-post
[email protected]
LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM
Institutionen för undervisningsprocesser,
kommunikation och lärande
KURSPLAN
U2010F
Fastställd: 2001–09–03
Reviderad: 2003–08–20
Reviderad: 2003–09–17
Reviderad: 2004–11–25
Reviderad: 2005–06–01
Version: 5
Dnr: UKL54–281/05
2:2
- analys av lärarprofessionen.
•
Orientering om aktuell didaktisk och pedagogisk forskning inom handledningens område.
5. EXAMINATION
Kursen examineras i relation till uppställda mål genom muntliga och skriftliga redovisningar
samt en uppsats i vilken den studerande skriftligt formulerar sin egen lärar-/handledarfilosofi.
Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. Student som godkänts på kursen skall på begäran få kursbevis.
6.
KURSLITTERATUR OCH ÖVRIGA LÄROMEDEL
Bergman, G. & Törnvall, M-L. (1999). Handledningens teori och praktik. Linköping. Skapande
vetande, Linköpings universitet. (120 s.)
Claesson, S. (2002). Spår av teorier i praktiken. Lund. Studentlitteratur. (131 s.)
Goodson, I. F. & Numan, U. (2003). Livshistoria och professionsutveckling. Lund. Studentlitteratur. (270 s.)
Handal, G. & Lauvås, P. (2001). Handledning och praktisk yrkesteori. Lund. Studentlitteratur.
(380 s.)
Övrig litteratur: Urval av ämnesdidaktisk litteratur.
Postadress
Box 34103
100 26 Stockholm
Besöksadress
Konradsbergsg. 1
Telefon
08–737 55 00 (vxl)
Internet
www.lhs.se/ukl
e-post
[email protected]
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards