ANPASSNINGSKURSER FÖR PERSONER MED CANCER

advertisement
FOLKPENSIONSANSTALTEN
Upphandlingsservicegruppen
Anbudsförfrågan
10.3.2016
Dnr 2/331/2016
Till serviceproducenterna
ANPASSNINGSKURSER FÖR PERSONER MED CANCER SOM GENOMFÖRS SOM
FPA-REHABILITERING 2017–2020
1
Information om upphandlingen
Folkpensionsanstalten (FPA) ordnar i enlighet med lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (FRPL eller lagen om FPArehabilitering, 566/2005) anpassningskurser för personer med cancer inom ramen för rehabilitering enligt prövning (12 §). Planeringen av de kurser som ordnas inom ramen för rehabilitering enligt prövning baserar sig på en treårsplan för användningen av FPA:s rehabiliteringsmedel.
Den upphandling som anbudsförfrågan gäller har utannonserats på annonseringskanalen
HILMA (www.hankintailmoitukset.fi) 10.3.2016. Det är fråga om upphandling som överstiger
EU-tröskelvärdet. Anbudsgivarna väljs med öppet förfarande för ett ramavtal enligt 31 § i lagen om offentlig upphandling (348/2007, nedan upphandlingslagen).
Anbudsförfrågan och övrigt anbudsmaterial finns vecka 10 på FPA:s webbplats
www.kela.fi/kuntoutuspalvelut under Hankinnat > Kuntoutusryhmän hankinnat > Käynnissä
olevat tarjouskilpailut.
Extranethandboken om rehabiliteringskurssystemet (Handbok för HANKINTA_SR-kurser
2016) kan fås genom registrering i rehabiliteringskurssystemet på extranet (se punkt 2.2).
FPA kan skaffa rehabiliteringstjänster hos en offentlig eller därmed jämförbar producent
endast om det inte annars är möjligt att fullgöra skyldigheten att ordna rehabilitering enligt
lagen om FPA-rehabilitering (FRPL 53 § 2 mom.).
De anbud som inkommit behandlas i tre steg. Stegen är:
a. Bedömning av anbudsgivarnas lämplighet
b. Bedömning av anbudens överensstämmelse med anbudsförfrågan
c. Jämförelse av anbuden.
1.1
Tjänster som omfattas av upphandlingen
Anbudsförfrågan gäller anpassningskurser för personer med cancer.
Vi ber er lämna anbud på följande kurser och kurstyper för perioden 1.11.2016–31.12.2020
för genomförande av rehabilitering enligt prövning i enlighet med lagen om FPArehabilitering.
POSTADRESS
BESÖKSADRESS
PB 78
00381 Helsingfors
Hyvlerivägen 1 a B
00380 Helsingfors
Telefon 020 634 11
Fax 020 634 3464
[email protected]
1 (19)
www.fpa.fi
Upphandlingen görs per kurstyp på riksnivå enligt förteckningen nedan.
Vi ber om anbud på följande kurstyper:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Finskspråkiga anpassningskurser för personer med prostatacancer, parkurser (a)
Svenskspråkiga anpassningskurser för personer med prostatacancer, parkurser (b)
Finskspråkiga anpassningskurser för personer med bröstcancer (c)
Finskspråkiga anpassningskurser för personer med bröstcancer, parkurser (d)
Svenskspråkiga anpassningskurser för personer med bröstcancer, parkurser (e)
Finskspråkiga anpassningskurser för personer med hematologisk cancer och personer som fått stamcellsbehandling, parkurser (f)
Finskspråkiga anpassningskurser för personer med cancer i mun- och svalgregionen, parkurser (g)
Finskspråkiga anpassningskurser för personer med cancer (h)
Finskspråkiga anpassningskurser för personer med cancer, parkurser (i)
Svenskspråkiga anpassningskurser för personer med cancer, parkurser (j).
Anbudet kan gälla antingen en eller flera kurstyper. Ett separat anbud ska lämnas för varje
kurstyp och varje verksamhetsställe för kurstypen i anbudet (slutenvårdsenhet). Verksamhetsstället ska registreras enligt punkt 2.2 i anbudsförfrågan. Serviceproducenten kan äga
eller hyra verksamhetsstället. Att verksamhetsstället hyrs betyder att gängse hyra betalas
för lokaliteterna och att det finns ett gällande hyresavtal.
Anbudet ska gälla en kurs som genomförs i form av sluten vård, men serviceproducenten
ska genomföra kurser i både öppen och sluten vård under avtalsperioden. Förutom en slutenvårdskurs godkänns och registreras för alla serviceproducenter som godkänts genom
anbudsförfarandet även en öppenvårdskurs.
Serviceproducenten genomför rehabiliteringen enligt den allmänna (bilaga 1a–b, nedan
även standardens allmänna del) och den servicelinjespecifika delen (bilaga 2a–2j) i FPA:s
standard för rehabilitering i öppen och sluten vård. I standardens allmänna del beskrivs de
allmänna villkoren för alla servicelinjer. I den allmänna delen redogörs separat för vad som
fastställs i sin helhet i den servicelinjespecifika delen och på vilka punkter det kan finnas
preciseringar i den servicelinjespecifika delen. Genomförandet av rehabiliteringsformen, innehållet, personalen och kvalitetskraven på de olika servicelinjerna beskrivs i följande servicelinjespecifika standarder:
•
•
•
•
•
•
•
Anpassningskurser för personer med prostatacancer, parkurser (2a–b)
Anpassningskurser för personer med bröstcancer (2c)
Anpassningskurser för personer med bröstcancer, parkurser (2d–e)
Anpassningskurser för personer med hematologisk cancer och personer som fått
stamcellsbehandling, parkurser (standarden på finska) (2f)
Anpassningskurser för personer med cancer i mun- och svalgregionen, parkurser
(standarden på finska) (2g)
Anpassningskurser för personer med cancer (2h)
Anpassningskurser för personer med cancer, parkurser (2i–j).
Den upphandlande enheten är skyldig att förkasta ett anbud som inte motsvarar anbudsförfrågan, om anbudets bristfällighet eller det faktum att anbudet inte motsvarar anbudsförfrågan äventyrar en likvärdig och icke-diskriminerande behandling av anbudsgivarna vid upphandlingsförfarandet.
2 (19)
1.2
Behörighetsvillkor
För att kunna utses måste anbudsgivaren och servicen uppfylla behörighetsvillkoren för de
kurstyper som upphandlas. Villkoren anges i rehabiliteringskurssystemet på extranet och
definieras i punkt 1.1. i anbudsförfrågan (bilaga 3a–j).
•
•
För anbudsgivaren gäller behörighetsvillkoren på sidan Kelpoisuusehdot i rehabiliteringskurssystemet på extranet.
För servicen gäller behörighetsvillkoren på sidan Kelpoisuusehdot i rehabiliteringskurssystemet på extranet.
FPA kontrollerar i organisationsregistret för social- och hälsovården i den nationella kodtjänsten (www.koodistopalvelu.kanta.fi > THL - SOTE-organisaatiorekisteri) att det verksamhetsställe som anbudsgivaren offererar vid tidpunkten för inlämnande av anbudet
(26.4.2016) har ett tillstånd enligt lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990) eller lagen
om privat socialservice (922/2011). Om tillståndet för det verksamhetsställe som anbudsgivaren offererar inte syns i registret ska en separat skriftlig utredning om detta lämnas i anbudet. En sådan utredning kan vara till exempel en kopia av tillståndsansökan (dvs. tillförlitlig utredning) eller utredning om att tillstånds- eller anmälningsförfarandet enligt nämnda lagar inte tillämpas på det offererade verksamhetsstället.
Om behörighetsvillkoren inte uppfylls, utesluts serviceproducentens anbud ur anbudsförfarandet.
Om anbudsgivaren vid den tidpunkt då anbudet lämnas in inte ännu uppfyller alla villkor för
att kunna tillhandahålla servicen men anbudsgivaren kan uppfylla dem senast på de utsatta
datum som nämns nedan, ska anbudet innehålla en skriftlig tillförlitlig utredning om att
1. de behörighetsvillkor som gäller personalen (det team och den specialiserade
personal som nämns i anbudet) och verksamhetsstället (slutenvårdsenhet som
offereras) uppfylls senast när avtalsperioden börjar 1.11.2016.
2. övriga behörighetsvillkor (till exempel försäkringar och tillstånd) uppfylls senast
1.1.2017.
En tillförlitlig utredning som lämnas i anbudet kan vara till exempel en kopia av arbetsavtalet
för den person som ska anställas eller av hyresavtalet för den slutenvårdsenhet som offereras (punkt 1) eller av tillståndsansökan (punkt 2).
Rehabiliteringen för FPA:s klienter börjar 1.1.2017. Behörighetsvillkoren för personalen och
lokalerna ska dock uppfyllas genast när avtalsperioden börjar 1.11.2016 så att serviceproducenten kan börja utföra de uppgifter som fastställs närmare i standardens allmänna del
och i den servicelinjespecifika standarden, såsom åtgärder som föregår rehabiliteringen och
utbildning av den personal som ska genomföra rehabiliteringen.
En serviceproducent som i sitt anbud lämnat en ovan avsedd tillförlitlig utredning och som
blir vald i anbudsförfarandet ska till FPA lämna in en skriftlig utredning om att behörighetsvillkoren uppfylls (till exempel kopia av beviljat tillstånd) på det sätt som anges i upphandlingsbeslutet.
Om behörighetsvillkoren för personalen eller verksamhetsstället inte uppfylls eller om serviceproducenten inte lämnar in en skriftlig utredning om att dessa behörighetsvillkor uppfylls
senast 1.11.2016 förfaller det upphandlingsavtal som ingåtts. Om de övriga behörighetsvillkoren inte uppfylls eller om serviceproducenten inte lämnar någon skriftlig utredning om att
dessa behörighetsvillkor uppfylls senast 1.1.2017 häver FPA det upphandlingsavtal som ingåtts.
3 (19)
En utländsk anbudsgivare måste lämna en tillförlitlig skriftlig utredning om att den rehabiliteringspersonal som avses i anbudet i enlighet med standarden har tillräckliga språkkunskaper för att ge rehabilitering på finska eller svenska enligt kurstypen i fråga. Utredningen ska
bifogas anbudet som bilaga.
Den upphandlande enheten utesluter en anbudsgivare från anbudsförfarandet om anbudsgivaren berörs av de grunder för uteslutning som avses i 53 § i upphandlingslagen. Den
upphandlande enheten kan också besluta att utesluta en anbudsgivare från anbudsförfarandet på de grunder för uteslutning som avses i 54 § i upphandlingslagen.
1.3
Urvalskriterier för anbuden
Tjänsterna konkurrensutsätts på riksnivå.
Anbudsjämförelsen och upphandlingen görs separat för varje kurstyp (a–j, punkt 1.1).
Anbud godkänns i sådan omfattning att tillräcklig rehabiliteringsservice kan tryggas.
Urvalskriteriet för anbuden är det lägsta priset. Kvalitet som överstiger behörighetsvillkoren
varken bedöms eller poängsätts. Serviceproducenterna kommer, på basis av jämförelsepriset, att väljas ut för ett ramavtal bland de serviceproducenter som uppfyller behörighetsvillkoren. Priset poängsätts så att det billigaste anbudet tilldelas fulla jämförelsepoäng för priset, dvs. 100 och de övriga får jämförelsepoäng som ställts i relation till 100. Dessa beräknas så att det lägsta priset divideras med priset i det ifrågavarande anbudet och resultatet
multipliceras med 100. Om flera anbud får samma jämförelsepoäng kan valet avgöras genom lottning.
Som jämförelsepris används:
Kurstyperna c och h:
•
det dygnspris som offererats per vuxen klient för rehabilitering i sluten vård
(Sidan Hinnat i Extranet hintalaji: Harkinnanvarainen, laitosjakso, aikuiset euroa/vrk)
Kurstyperna a, b, d, e, f, g, i och j (parkurser)
•
De offererade priserna för en klient och anhöriga sammanlagt enligt följande:
o
det offererade priset för ett slutenvårdsdygn för en vuxen klient x 1
(Sidan Hinnat i Extranet hintalaji: Harkinnanvarainen, laitosjakso, aikuiset
euroa/vrk)
det offererade priset för ett slutenvårdsdygn för en vuxen anhörig x 1
(Sidan Hinnat i Extranet hintalaji: Harkinnanvarainen, laitosjakso, omainen/aiku euroa/vrk)
o
1.4
Val av serviceproducenter för ett ramavtal
Serviceproducenterna väljs för ett riksomfattande ramavtal för varje kurstyp (a–j) i rangordning enligt priset.
De kurser som omfattas av det riksomfattande anbudsförfarandet upphandlas enligt följande:
4 (19)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Finskspråkiga anpassningskurser för personer med prostatacancer, parkurser (a) för
ca 121 000 euro per år
Svenskspråkiga anpassningskurser för personer med prostatacancer, parkurser (b)
för ca 16 000 euro per år
Finskspråkiga anpassningskurser för personer med bröstcancer (c) för ca 150 000
euro per år
Finskspråkiga anpassningskurser för personer med bröstcancer, parkurser (d) för ca
277 000 euro per år
Svenskspråkiga anpassningskurser för personer med bröstcancer, parkurser (e) för
ca 17 000 euro per år
Finskspråkiga anpassningskurser för personer med hematologisk cancer och personer som fått stamcellsbehandling, parkurser (f) för ca 96 000 euro per år
Finskspråkiga anpassningskurser för personer med cancer i mun- och svalgregionen, parkurser (g) för ca 39 000 euro per år
Finskspråkiga anpassningskurser för personer med cancer (h) för ca 69 000 euro
per år
Finskspråkiga anpassningskurser för personer med cancer, parkurser (i) för ca
127 000 euro per år
Svenskspråkiga anpassningskurser för personer med cancer, parkurser (j) för ca
16 000 euro per år.
För kurserna väljs 1–6 serviceproducenter för ett ramavtal enligt upphandlingslagen i rangordning enligt anbudsjämförelsen. Vid uppgörandet av ramavtalet beaktar man hur väl den
offererade kurskapaciteten hos de serviceproducenter som lämnat de bästa anbuden täcker
det kursbehov som ska upphandlas.
Kurserna beviljas och köps av de valda serviceproducenterna enligt rangordning vid anbudsjämförelsen och i följande (ca %) förhållande (Tabell 1):
Tabell 1
Serviceproducenterna i rangordning
Serviceproducent 1
Serviceproducent 2
Serviceproducent 3
Serviceproducent 4
Serviceproducent 5
1 st.
2 st.
3 st.
4 st.
5 st.
6 st.
100
%
60
%
40
%
50
%
30
%
20
%
40
%
30
%
20
%
10
%
40
%
25
%
18
%
10
%
7
%
35
%
25
%
18
%
9
%
7
%
6
%
Serviceproducent 6
Om den kapacitet som en serviceproducent offererar inte räcker till för det antal kurser som
motsvarar serviceproducentens placering, fördelas det resterande servicebehovet (antalet
kurser som ska upphandlas) på de övriga serviceproducenterna enligt rangordning med beaktande av de procentuella andelar som grundar sig på respektive serviceproducents placering.
Denna rangordning tillämpas vid verkställandet av antalet kurser 2017–2020.
5 (19)
2
Anbudsgivning
Anbud på finskspråkiga kurser ska lämnas på finska och anbud på svenskspråkiga kurser
ska lämnas på svenska.
Anbuden ska gälla till 1.11.2016.
Anbuden ska lämnas per kurstyp (a–j).
Ett separat anbud ska lämnas för varje kurstyp (a–j, punkt 1.1) som offereras och för varje
verksamhetsställe (slutenvårdsenhet) där service ges.
Anbudsgivaren ska årligen erbjuda åtminstone följande antal kurser per verksamhetsställe (slutenvårdsenhet):
Minst en kurs
• Svenskspråkiga anpassningskurser för personer med prostatacancer, parkurser (b)
• Svenskspråkiga anpassningskurser för personer med bröstcancer, parkurser (e)
• Svenskspråkiga anpassningskurser för personer med cancer, parkurser (j).
Minst två kurser
• Finskspråkiga anpassningskurser för personer med cancer i mun- och svalgregionen, parkurser (g)
• Finskspråkiga anpassningskurser för personer med hematologisk cancer och personer som fått stamcellsbehandling, parkurser (f)
• Finskspråkiga anpassningskurser för personer med prostatacancer, parkurser (a)
• Finskspråkiga anpassningskurser för personer med cancer (h)
• Finskspråkiga anpassningskurser för personer med cancer, parkurser (i).
Minst tre kurser
• Finskspråkiga anpassningskurser för personer med bröstcancer (c)
• Finskspråkiga anpassningskurser för personer med bröstcancer, parkurser (d).
Anbud som inte når upp till dessa kurskapaciteter utesluts ur anbudsförfarandet.
Det är absolut förbjudet att lämna anbud på kurser utöver den faktiska kapacitet som anbudsgivaren har att tillgå för att producera kurserna. Anbudsgivare som lämnar anbud gällande större klientmängder än de i praktiken klarar av utesluts ur anbudsförfarandet.
Den kurskapacitet som offererats binder anbudsgivaren på årsbasis för hela avtalsperioden. Anbudsgivaren ska kunna genomföra det offererade antalet kurser årligen under avtalsperioden 2017–2020. Försummelse av denna skyldighet resulterar i sanktioner enligt
upphandlingsavtalet.
I upphandlingen godkänns inte delanbud eller alternativa anbud. Ett delanbud är t.ex. ett
anbud som endast gäller kurser som genomförs i form av öppen vård. Ett delanbud är
också ett anbud som gäller bara en viss nämnd målgrupp; t.ex. i fråga om kurstyperna för
personer med bröstcancer eller cancer bara äldre klienter (över 68 år) eller i fråga om anpassningskurser för personer med cancer (h, i, j) endast en målgrupp med en viss (nämnd)
cancerform.
Anbuden är slutliga och avgörs utifrån de uppgifter som lämnats i dem. Vid behandlingen av
anbuden används bara de uppgifter som lämnats i anbuden. Ytterligare utredningar begärs
bara undantagsvis och kan endast bestå av preciseringar av de uppgifter som lämnats i an6 (19)
buden. Anbuden kan inte kompletteras eller förbättras i efterskott. Om ett anbud inte motsvarar anbudsförfrågan, om ett pris är oklart eller om anbudet i övrigt innehåller en väsentlig
brist kan det förkastas.
2.1
Anbud lämnas per verksamhetsställe enligt följande
Anbudet består av
• uppgifter om kursen som lämnas elektroniskt (Rehabiliteringskurssystemet på extranet)
• utskrift av kursförteckningen (Luettelotuloste) i två exemplar (Rehabiliteringskurssystemet på extranet)
• skriftliga blanketter och bilagor i två exemplar
Uppgifter som lämnas med hjälp av rehabiliteringskurssystemet på extranet:
•
•
•
Uppgifterna om hur rehabiliteringen genomförs lämnas elektroniskt via extranet.
Utskrifter av förteckningar över de kurser som serviceproducenten erbjuder (Luettelotuloste) i två exemplar, som lämnas in skriftligt, undertecknade.
o Förteckningen ska skrivas ut i enlighet med punkt 3 i anvisningarna i extranethandboken om upphandling (Handbok för HANKINTA_SR-kurser 2016). Om utskriften saknas utesluts anbudet ur anbudsförfarandet.
Serviceproducenten ska föra in alla sina offererade kurser direkt på extranet under tiden
10.3–26.4.2016 (se punkt 5. Datum för anbudsgivning).
Uppgifter som lämnas på blanketter och i bilagor (i två exemplar):
•
•
•
•
Anbudsspecifik samlingsblankett
Blanketterna Uppgifter om serviceproducenten som nämns på samlingsblanketten
Blanketten Uppgifter om bidrag för ombyggnad som beviljats av FPA
o De här blanketterna finns på FPA:s webbplats på adressen
www.kela.fi/kuntoutuspalvelut under Hankinnat > Kuntoutusryhmän hankinnnat > Käynnissä olevat tarjouskilpailut.
Kopior av tillförlitliga utredningar i anslutning till anbudet. Dessa ska ges som separata
bilagor och tydligt namnges som tillförlitliga utredningar.
Sekretessbelagda uppgifter
De anbudshandlingar som lämnas till FPA och uppgifterna i dem samt rätten att få uppgifter
om dem omfattas av sekretessbestämmelserna i lagen om offentlighet i myndigheternas
verksamhet (621/1999). Anbudsgivaren uppmanas att i det material som skickas till FPA
tydligt märka ut de handlingar som vederbörande anser innehålla affärs- eller yrkeshemligheter samt övrigt sådant material som eventuellt innehåller uppgifter om någon annan
motsvarande omständighet som har samband med näringsverksamheten, ifall utlämnandet
av uppgifter ur en sådan handling skulle kunna medföra ekonomisk skada för den som lämnar ut uppgifterna eller ifall materialet av något annat skäl som avses i ovan nämnda lag
ska hållas hemligt.
2.2
Registrering och inloggning i rehabiliteringskurssystemet på extranet
Användningen av extranet för att lämna anbud förutsätter att serviceproducentens uppgifter
registreras per verksamhetsställe i FPA:s register över producenter av rehabiliteringstjänster och att serviceproducenten identifieras via Katso-tjänsten för autentisering av organisationer.
7 (19)
Registreringsbegäran publicerades på annonseringskanalen HILMA 2.2.2016.
(Kansallinen hankintailmoitus: Folkpensionsanstalten, upphandlingsservicegruppen: Tietopyyntö: Anmälan för registrering i FPA:s register över serviceproducenter i anslutning till
upphandlingen av rehabiliterings- och anpassningskurser gällande olika sjukdomsgrupper
våren 2016) och på FPA:s webbplats www.kela.fi/kuntoutuspalvelut under Hankinnat >
Kuntoutusryhmän hankinnat > Rekisteröintipyyntö.
Ytterligare information om hur man ansöker om Katso-koder och om registrering i kurssystemet finns på FPA:s webbplats på adressen www.kela.fi/kuntoutuspalvelut under Kurssit
> Kuntoutuskurssijärjestelmä.
För att de Katso-koder som skaffats från skatteförvaltningen ska kunna testas ska anbudsgivarna skriva in sig i rehabiliteringskurssystemet på extranet första gången
senast 7.4.2016. Detta för att FPA då ännu ska ha tid att reagera på eventuella störningar i
förbindelserna med tanke på anbudsförfarandet.
2.3
Anbud enligt kursanbudsmall
Uppgifterna om genomförandet av en kurs enligt den servicelinjespecifika standarden lämnas elektroniskt enligt kursanbudsmallen i rehabiliteringskurssystemet på extranet. Uppgifterna fylls i på olika sidor enligt följande: Perustiedot (basuppgifter), Yhteistyötahot
(samarbetsinstanser), Jaksot (perioder), Tarjous (anbud), Henkilöstö (personal),
Hinnat (priser) och Kelpoisuusehdot (behörighetsvillkor).
Vid införandet av uppgifter för ett anbud enligt mallen i systemet ska extranethandboken om upphandling (Handbok för HANKINTA_SR-kurser 2016) noga följas.
Anbudet lämnas per kurstyp i form av ett anbud enligt kursanbudsmallen i tabellen. De
behörighetsvillkor som gäller tjänsten (se punkt 1.2 Behörighetsvillkor) kontrolleras mot kursanbudsmallen på sidorna i extranet.
Andra anbud än de som lämnats enligt mallen kan avslås, eftersom de inte motsvarar anbudsförfrågan.
8 (19)
ServiceUppgifter som ska lämnas på sidorna på extranet
linjespecifik
standard
Sidan PeSidan Perustiedot: kuntoutuSidan Henkilöstö:
rustiedot
japaikat
Sidan Jaksot: kurssijaksot
Kurssin nimi: Klientplatser:
Anpassningskurser
EturauhasKursanbudsmallen:
• 10 klienter, rehabilitering
för personer syöpä
• medlemmar i teaenligt prövning
med prosta- kurssitarjous
met
tacancer,
• specialiserad per• 10 vuxna anhöriga, rehaKurssin tai
parkurser
sonal
bilitering enligt prövning
ryhmän laji:
Aikuisten pari- Slutenvårdsperioder för klienten
kurssi
och den anhöriga:
(Bilaga 2a–
• 6–10.3.2017 (5 dygn, sluten
Kurssin luonb)
vård)*
ne: Sopeutumisvalmennus
Kurssin kohderyhmä:
PAHANLAATUISET KASVAIMET:
Eturauhassyöpä kurssitarjous
*I enlighet med den servicelinjespecifika standarden genomförs
perioderna mellan måndag och
lördag.
På sidan Henkilöstö
anges ingen övrig
rehabiliteringspersonal.
9 (19)
ServiceUppgifter som ska lämnas på sidorna på extranet
linjespecifik
standard
Sidan PeSidan Perustiedot: kuntoutuSidan Henkilöstö:
rustiedot
japaikat
Sidan Jaksot: kurssijaksot
Kurssin nimi: Klientplatser:
AnpassKursanbudsmallen:
ningskurser
Rintasyöpä
• medlemmar i teaför personer kurssitarjous
• 10 klienter, rehabilitering
met
med bröstenligt prövning
• specialiserad perKurssin tai
cancer
sonal
ryhmän laji:
Slutenvårdsperioder för klienten:
Aikuisten kurs- • 6–10.3.2017 (5 dygn, sluten
si
vård)*
(Bilaga 2c)
Kurssin luonne: Sopeutumisvalmennus
Kurssin kohderyhmä:
PAHANLAATUISET KASVAIMET:
Rintasyöpä
kurssitarjous
*I enlighet med den servicelinjespecifika standarden genomförs
perioderna mellan måndag och
lördag.
Anpassningskurser
för personer
med bröstcancer, parkurser
Kurssin nimi:
Rintasyöpä
kurssitarjous
Klientplatser:
(Bilaga 2d–
e)
Kurssin luonne: Sopeutumisvalmennus
Kurssin tai
ryhmän laji:
Aikuisten parikurssi
Kurssin kohderyhmä:
PAHANLAATUISET KASVAIMET:
Rintasyöpä
kurssitarjous
•
10 klienter, rehabilitering
enligt prövning
•
10 vuxna anhöriga, rehabilitering enligt prövning
På sidan Henkilöstö
anges ingen övrig
rehabiliteringspersonal.
Kursanbudsmallen:
• medlemmar i teamet
• specialiserad personal
Slutenvårdsperioder för klienten
och den anhöriga:
• 6–10.3.2017 (5 dygn, sluten
vård)*
*I enlighet med den servicelinjespecifika standarden genomförs
perioderna mellan måndag och
lördag.
På sidan Henkilöstö
anges ingen övrig
rehabiliteringspersonal.
10 (19)
ServiceUppgifter som ska lämnas på sidorna på extranet
linjespecifik
standard
Sidan PeSidan Perustiedot: kuntouturustiedot
japaikat
Sidan Jaksot: kurssijaksot
Kurssin nimi:
AnpassKlientplatser:
ningskurser
Hematologinen
för personer syöpä ja kan• 10 klienter, rehabilitering
med hematasoluhoidettuenligt prövning
tologisk
jen syöpä kurscancer och
sitarjous
• 10 vuxna anhöriga, rehapersoner
bilitering enligt prövning
som fått
Kurssin tai
stamcellsSlutenvårdsperioder för klienten
ryhmän laji:
behandling,
och den anhöriga:
Aikuisten pariparkurser
• 6–10.3.2017 (5 dygn, sluten
kurssi
vård)*
Sidan Henkilöstö:
Kursanbudsmallen:
• medlemmar i teamet
• specialiserad personal
Kurssin luonne: Sopeutumisvalmennus
(Bilaga 2f)
Kurssin kohderyhmä:
PAHANLAATUISET KASVAIMET:
Hematologinen
syöpä ja kantasoluhoidettujen
syöpä kurssitarjous
*I enlighet med den servicelinjespecifika standarden genomförs
perioderna mellan måndag och
lördag.
På sidan Henkilöstö
anges ingen övrig
rehabiliteringspersonal.
11 (19)
Anpassningskurser
för personer
med cancer i
mun- och
svalgregionen,
parkurser
Kurssin nimi:
Suun ja nielun
alueen syöpä
kurssitarjous
Klientplatser:
•
10 klienter, rehabilitering
enligt prövning
Kurssin tai
ryhmän laji:
Aikuisten parikurssi
•
10 vuxna anhöriga, rehabilitering enligt prövning
(Bilaga 2g)
Kurssin luonne: Sopeutumisvalmennus
Kurssin kohderyhmä:
PAHANLAATUISET KASVAIMET:
Suun ja nielun
alueen syöpä
kurssitarjous
Slutenvårdsperioder för klienten
och den anhöriga:
• 6–10.3.2017 (5 dygn, sluten
vård)*
*I enlighet med den servicelinjespecifika standarden genomförs
perioderna mellan måndag och
lördag.
ServiceUppgifter som ska lämnas på sidorna på extranet
linjespecifik
standard
Sidan PeSidan Perustiedot: kuntouturustiedot
japaikat
Sidan Jaksot: kurssijaksot
Kurssin nimi:
AnpassKlientplatser:
ningskurser
Syöpäsairaudet
för personer kurssitarjous
• 10 klienter, rehabilitering
med cancer
enligt prövning
Kurssin tai
ryhmän laji:
Slutenvårdsperioder för klienten:
Aikuisten kurssi • 6–10.3.2017 (5 dygn, sluten
(Bilaga 2h)
vård)*
Kurssin luonne: Sopeutumisvalmennus
Kurssin kohderyhmä:
PAHANLAATUISET KASVAIMET:
Syöpäsairaudet
kurssitarjous
Kursanbudsmallen:
• medlemmar i teamet
• specialiserad personal
*I enlighet med den servicelinjespecifika standarden genomförs
perioderna mellan måndag och
lördag.
På sidan Henkilöstö
anges ingen övrig
rehabiliteringspersonal.
Sidan Henkilöstö:
Kursanbudsmallen:
• medlemmar i teamet
• specialiserad personal
På sidan Henkilöstö
anges ingen övrig
rehabiliteringspersonal.
12 (19)
Anpassningskurser
för personer
med cancer,
parkurser
(Bilaga 2i–j)
Kurssin nimi:
Syöpäsairaudet
kurssitarjous
Kurssin tai
ryhmän laji:
Aikuisten parikurssi
Kurssin luonne: Sopeutumisvalmennus
Kurssin kohderyhmä:
PAHANLAATUISET KASVAIMET:
Syöpäsairaudet
kurssitarjous
3
3.1
Klientplatser:
•
10 klienter, rehabilitering
enligt prövning
•
10 vuxna anhöriga, rehabilitering enligt prövning
Kursanbudsmallen:
• medlemmar i teamet
• specialiserad personal
Slutenvårdsperioder för klienten
och den anhöriga:
• 6–10.3.2017 (5 dygn, sluten
vård)*
*I enlighet med den servicelinjespecifika standarden genomförs
perioderna mellan måndag och
lördag.
På sidan Henkilöstö
anges ingen övrig
rehabiliteringspersonal.
Priser
Prisanbud för åren 2017–2020
Priserna offereras för åren 2017–2020. Priserna tillämpas under hela avtalsperioden och
höjs inte under avtalsperioden. Om anbudet innefattar sådan service för vilken serviceproducenten ska betala mervärdesskatt ska mervärdesskattens andel ingå i det offererade
priset eftersom FPA inte får dra av mervärdesskatt som ingår i räkningarna i sin egen verksamhet.
Alla kurstyper som nämns i punkt 1.1 Tjänster som omfattas av upphandlingen ska offereras separat bara enligt priset för en slutenvårdskurs:
Kurstyperna c och h
•
ett pris för en klient (vuxen) euro/dygn
(Sidan Hinnat i Extranet hintalaji: Harkinnanvarainen, laitosjakso, aikuiset euroa/vrk).
Kurstyperna a, b, d, e, f, g, i och j (parkurser)
•
ett pris för en klient (vuxen) euro/dygn
(Sidan Hinnat i Extranet hintalaji: Harkinnanvarainen, laitosjakso, aikuiset euroa/vrk)
•
ett pris för en anhörig (vuxen) euro/dygn
(Sidan Hinnat i Extranet hintalaji: Harkinnanvarainen, laitosjakso, omainen/aiku euroa/vrk).
13 (19)
Det offererade dygnspriset för en slutenvårdskurs inkluderar rehabilitering, kost och logi.
Om en anbudsgivare avviker från anbudsförfrågan och lämnar ett prisanbud på flera nivåer,
behandlas det lägsta anbudet.
Serviceproducenten lämnar anbud på dygnspriset i euro för en slutenvårdsperiod enligt
ovanstående. Priset skrivs på sidan Hinnat i rehabiliteringskurssystemet på extranet enligt
anvisningarna i extranethandboken om upphandling (Handbok för HANKINTA_SR-kurser
2016).
Inget pris offereras för kurser i öppen vård. Priset på en kurs i öppen vård utgörs av priset
på respektive kurstyp i sluten vård minskat med 20 %, det vill säga med den andel av kostnaderna som inkvarteringskostnaderna beräknats till.
Genom att ge anbud på dygnspriset för kurser i form av sluten vård samtycker serviceproducenten till att FPA, om anbudet godkänns, i avtalet fastställer dygnspriset på kurser i form
av öppen vård.
3.2
Fasta priser fastställda av FPA
De priser som FPA fastställt tillämpas under hela avtalsperioden och höjs inte under avtalsperioden.
Jour då en klient anländer till kursplatsen (slutenvårdsenheten) dagen innan kursen
börjar
•
Samtliga kurstyper (a–j)
Jour, vuxna
3.3
76,88 euro (pris per klient)
Beaktande av bidrag från FPA
I enlighet med 64 § i upphandlingslagen beaktas vid anbudsjämförelsen ekonomiskt stöd
som beviljats av FPA och som påverkar anbudspriset. Stöd som erhållits från FPA kalkyleras på den upphandlande enhetens försorg in i priset på tjänsten i jämförelseskedet. Vi ber
de inrättningar som av FPA beviljats bidrag för ombyggnad (grundlig förbättring) och
som lyft sådana bidrag efter 1.3.1998 att fylla i blanketten Uppgifter om bidrag för
ombyggnad som beviljats av FPA. Kravet gäller också serviceproducenter som inte
själva har fått bidrag, men som tillhandahåller de offererade tjänsterna i lokaler som
tillhör inrättningar som fått bidrag från FPA.
Som bidrag beaktas alla FPA-bidrag för ombyggnad som lyfts 1.3.1998 och därefter. Den
upphandlande enheten kan kontrollera uppgifterna i FPA:s system.
I bidragskalkylen börjar bidragets inverkan på de offererade priserna räknas från året efter
det då bidraget lyftes. Bidrag för ombyggnadsinvesteringar hänförs till avskrivningstiden för
förbättringen. Den sedvanliga avskrivningstiden för utgifterna för en grundlig förbättring är
enligt bokföringslagen 20 år. Vi ber er meddela i punkt 3 på blanketten Uppgifter om bidrag
för ombyggnad som beviljats av FPA om ni tillämpar avskrivningstider som avviker från
avskrivningstiden 20 år. Ett utlåtande av revisorn om den avvikande avskrivningstiden ska
bifogas.
Bidraget slås ut på dygnspriset för rehabiliteringsklienten. Det bidragsbelopp som kalkylmässigt läggs till priset fås genom division av det bidragsbelopp som hänförs till vart och ett
av åren (den beräknade avskrivningen av ombyggnadskostnaderna) med det totala antalet
14 (19)
rehabiliterings-/vårddygn vid inrättningen under året. Vi ber anbudsgivaren att i punkt 2 på
blanketten Uppgifter om bidrag för ombyggnad som beviljats av FPA separat för varje år,
med början från 1998, uppge det totala antalet rehabiliterings- och vårddygn som genomförts vid inrättningen.
Om det är fråga om en anbudsgivare som tillhandahåller de offererade tjänsterna i lokaler
som tillhör en inrättning som fått bidrag från FPA, ska anbudsgivaren till anbudet foga två
exemplar av blanketten Uppgifter om bidrag för ombyggnad som beviljats av FPA. På den
ena blanketten anges för varje år separat det totala antalet rehabiliterings- och vårddygn vid
den inrättning som fått bidraget samt beloppet av det beviljade bidraget. På den andra
blanketten anges för varje år separat det totala antalet rehabiliterings- och vårddygn som
anbudsgivaren genomfört i lokalerna vid inrättningen i fråga. I bilaga 2 till blanketten ska
anbudsgivaren också ange hur stor andel (%) av inrättningens lokaler den förfogar över.
4
Anlitande av underleverantörer
De tjänster som upphandlas kan också produceras av underleverantörer. FPA kan skaffa
rehabiliteringstjänster hos en offentlig eller därmed jämförbar producent endast om det inte
annars är möjligt att fullgöra skyldigheten att ordna rehabilitering enligt lagen (FRPL 53 § 2
mom). Begreppen underleverans och underleverantör definieras i standardens allmänna
del. Anbudsgivaren svarar inför FPA för de tjänster som underleverantörerna producerar
som för sina egna. Om anbudsgivaren anlitar underleverantörer ska anbudsgivaren utreda
att underleverantören inte omfattas av någon grund för uteslutning enligt 54 § i upphandlingslagen och anbudsgivaren har inte heller kännedom om att underleverantören eller någon person i ledande ställning hos underleverantören eller en person som är behörig att företräda underleverantören eller fatta beslut eller utöva kontroll i dess namn skulle ha dömts
genom en lagakraftvunnen dom för ett brott som avses i 53 § i upphandlingslagen enligt
vad som framgår av brottsregistret.
Om anbudsgivaren anlitar en underleverantör ska anbudsgivaren på förteckningsutskriften
(Luettelotuloste) i rehabiliteringskurssystemet på extranet förbinda sig att med underleverantören göra upp ett skriftligt avtal om underleverans, i vilket underleverantören förbinder
sig att hela upphandlingsavtalsperioden 1.11.2016–31.12.2020 iaktta de förfaranden och de
villkor gällande föremålet för upphandlingen och serviceproducenten som anges i anbudshandlingarna, i standardens allmänna del (bilaga 1a–b), i standarden för servicelinjen (bilaga 2a-2j) och i FPA:s anvisningar.
En anbudsgivare som ingår ett underleverantörsavtal ska observera villkoren i lagen om
beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft
(1233/2006). Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland ger information i hela landet och övervakar att lagen om beställarens utredningsskyldighet efterföljs.
5
Datum för anbudsgivning
Anbudet ska vara mottagaren tillhanda senast 26.4.2016 kl. 16.00. Ett anbud som
kommit in för sent eller per e-post eller telefax eller som annars lämnats i strid med anbudsförfrågan godtas inte. Både uppgifter som lämnas elektroniskt via rehabiliteringskurssystemet på extranet och uppgifter som lämnas in skriftligt ska ha kommit in före tidsfristens utgång. Den skriftliga delen av anbudet ska lämnas i två exemplar (ett original och en kopia) i
ett slutet kuvert så att den antingen
15 (19)
•
lämnas in till informationsdisken vid Folkpensionsanstaltens kontor i Sockenbacka
på adressen Upphandlingsservicegruppen, Hyvlerivägen 1a B, 00380 Helsingfors eller
•
sänds per post under adressen Folkpensionsanstalten, Upphandlingsservicegruppen, PB 78, 00381 Helsingfors.
Kuvertet ska märkas med "Anbudsförfarande gällande anpassningskurser 2017–2020 för
personer med cancer" och serviceproducentens namn.
Ansvaret för att anbudet har kommit mottagaren tillhanda inom utsatt tid vilar på anbudsgivaren. Anbud som inkommit för sent utesluts ur anbudsförfarandet. Om anbudsgivaren
lämnar in sitt anbud till något annat av FPA:s verksamhetsställen eller någon annan FPAadress än den ovan nämnda har anbudet inte lämnats in på det sätt som angetts i anbudsförfrågan och anbudet utesluts ur anbudsförfarandet.
6
Meddelande om upphandlingsbeslut
Efter att anbuden behandlats meddelar FPA med ett skriftligt upphandlingsbeslut om anbudet har godkänts eller förkastats. Delgivningen av upphandlingsbeslutet är inte i sig ett
upphandlingsavtal, utan ett separat skriftligt avtal ingås om den service som upphandlas.
Avtalet kan ingås tidigast 21 dygn efter det att anbudsgivaren har fått eller anses ha fått del
av upphandlingsbeslutet jämte besvärsanvisning. Anbudsgivaren anses ha fått del av beslutet senast sju (7) dagar efter det att brevet avsänts om inte annat visas.
7
Genomförande av kurserna under avtalsperioden och ansökan om kursantal
FPA informerar serviceproducenterna hösten 2016 om de kurser som kan genomföras 2017
(vid genomförandet inriktas kurserna enligt den servicelinjespecifika standarden) och ger
anvisningar om komplettering av uppgifterna om kurserna i rehabiliteringskurssystemet på
extranet, som öppnas på nytt på hösten.
Kurser kan upphandlas under avtalsperioden årligen enligt ramavtalet beroende på de medel som finns tillgängliga. Om det belopp som finns till förfogande är större köps också ytterligare kurser av serviceproducenterna enligt rangordningen vid anbudsjämförelsen med beaktande av de procentuella andelarna enligt placering.
Den mängd rehabiliteringstjänster som upphandlas kan påverkas av förändringar i behovet
av tjänster, ändringar i lagstiftningen, statsbudgetsberedningen eller andra ändringar.
FPA kan inte förplikta en klient att anlita rehabilitering som ordnas utanför Finlands gränser,
eftersom klienten alltid själv måste stå för resekostnaderna i samband med rehabilitering
utomlands (FRPL 16 § 5 mom.).
8
Avtal
På basis av de anbud som inkommit godkänner FPA de serviceproducenter som ska anlitas
för anpassningskurserna för personer med cancer och fastställer kurspriserna. Avtalsvillkoren (utkast) beskrivs i bilaga 4. Egna villkor som serviceproducenten ställer godkänns inte
(t.ex. egna betalningsvillkor eller förhandlingsutrymme).
Avtalet gäller 1.11.2016–31.12.2020, varefter det upphör utan uppsägning.
16 (19)
Uppgifter om serviceproducenterna och avtalen samlas i ett register som FPA-byråerna kan
utnyttja vid uppgörandet av rehabiliteringsbeslut och vid betalningen av serviceproducenternas räkningar.
Anbudsgivaren ska noggrant ta del av de avtalsvillkor som ingår i det avtalsutkast som bifogas anbudsförfrågan och som anbudsgivaren genom att underteckna anbudet uttryckligen
godkänner. Avtalsvillkoren är absoluta krav och får inte ändras.
9
Förfrågningar
Eventuella förfrågningar som gäller anbudsförfrågan ska skickas per e-post till
[email protected] senast 22.3.2016 kl. 12.00. I e-brevets ärendefält ska ovillkorligen
skrivas ”Anbudsförfarande gällande anpassningskurser 2017–2020 för personer med cancer”. Frågor som rubricerats otydligt eller sänts in efter utsatt tid besvaras inte.
Endast tekniska frågor som gäller användningen av rehabiliteringskurssystemet på extranet
kan oberoende av ovan nämnda tidsfrist framföras per e-post till [email protected]
För att garantera likabehandling av anbudsgivarna besvarar vi inte förfrågningar eller frågor
som framställts på något annat sätt än det som beskrivs ovan.
Serviceproducenten ska bekanta sig med de frågor som ställts om anbudsförfrågan och de
svar som getts. Frågorna samt svaren på finska torde finnas publicerade senast 8.4.2016
på adressen www.kela.fi/kuntoutuspalvelut under Hankinnat > Kuntoutusryhmän hankinnat
> Käynnissä olevat tarjouskilpailut.
Endast svar som getts på denna adress är bindande för den upphandlande enheten. Svar
som gäller anbudsförfarandet och som har getts på något annat sätt (t.ex. per telefon eller
e-post) är inte bindande för den upphandlande enheten.
Medan anbudsförfarandet pågår är serviceproducenten skyldig att också hålla sig uppdaterad om eventuella meddelanden om anbudsmaterialet och om meddelanden om upphandlingen och att beakta dem i sitt anbud. Meddelandena publiceras på FPA:s finskspråkiga sidor www.kela.fi/kuntoutuspalvelut under Ajankohtaistiedotteet > Hankinnat.
Kari Tolonen
chef för upphandlingsteamet
17 (19)
BILAGOR OCH BLANKETTER
Bilagor
Bilaga 1a–b
FPA:s standard för rehabilitering i öppen och sluten vård
- Allmän del (gäller från 1.1.2017)
Bilaga 2a–b
FPA:s standard för rehabilitering i öppen och sluten vård
- Cancerkurser, Anpassningskurser för personer med prostatacancer,
parkurser (gäller från 1.1.2017)
Bilaga 2c
FPA:s standard för rehabilitering i öppen och sluten vård
- Cancerkurser, Anpassningskurser för personer med bröstcancer
(gäller från 1.1.2017)
Bilaga 2d–e
FPA:s standard för rehabilitering i öppen och sluten vård
- Cancerkurser, Anpassningskurser för personer med bröstcancer,
parkurser (gäller från 1.1.2017)
Bilaga 2f
FPA:s standard för rehabilitering i öppen och sluten vård
- Cancerkurser, Anpassningskurser för personer med hematologisk
cancer och personer som fått stamcellsbehandling, parkurser (gäller
från 1.1.2017, standarden på finska)
Bilaga 2g
FPA:s standard för rehabilitering i öppen och sluten vård
- Cancerkurser, Anpassningskurser för personer med cancer i munoch svalgregionen, parkurser (gäller från 1.1.2017, standarden på
finska)
Bilaga 2h
FPA:s standard för rehabilitering i öppen och sluten vård
- Cancerkurser, Anpassningskurser för personer med cancer (gäller
från 1.1.2017)
Bilaga 3a–b
Anpassningskurser för personer med prostatacancer, parkurser. Behörighetsvillkor som gäller anbudsgivaren och servicen (Kopia av extranetsidan Kelpoisuusehdot)
Bilaga 3c
Anpassningskurser för personer med bröstcancer. Behörighetsvillkor
som gäller anbudsgivaren och servicen (Kopia av extranetsidan Kelpoisuusehdot)
Bilaga 3d–e
Anpassningskurser för personer med bröstcancer, parkurser. Behörighetsvillkor som gäller anbudsgivaren och servicen (Kopia av extranetsidan Kelpoisuusehdot)
Bilaga 3f
Anpassningskurser för personer med hematologisk cancer och personer
som fått stamcellsbehandling, parkurser. Behörighetsvillkor som gäller
anbudsgivaren och servicen (Kopia av extranetsidan Kelpoisuusehdot)
Bilaga 3g
Anpassningskurser för personer med cancer i mun- och svalgregionen,
parkurser. Behörighetsvillkor som gäller anbudsgivaren och servicen
(Kopia av extranetsidan Kelpoisuusehdot)
18 (19)
Bilaga 3h
Anpassningskurser för personer med cancer. Behörighetsvillkor som
gäller anbudsgivaren och servicen (Kopia av extranetsidan Kelpoisuusehdot)
Bilaga 3i–j
Anpassningskurser för personer med cancer, parkurser. Behörighetsvillkor som gäller anbudsgivaren och servicen (Kopia av extranetsidan
Kelpoisuusehdot)
Bilaga 4
Avtalsutkast
Bilaga 5
Extranethandbok för upphandling av rehabiliterings- och anpassningskurser, Handbok för HANKINTA_SR-kurser 2016 (finns i rehabiliteringskurssystemet på extranet)
Blanketter
•
•
•
Anbudsspecifik samlingsblankett
Blanketten Uppgifter om serviceproducenten
Blanketten Uppgifter om bidrag för ombyggnad som beviljats av FPA
19 (19)
Download