Polikliniken för cancersjukdomar tel. (06)826 4224

advertisement
Polikliniken för cancersjukdomar tel. (06)826 4224
FÖRESKRIFT FÖR REHABILITERING FÖR CANCERPATIENTER
Insjuknande i cancer och de behandlingar som det medför, inverkar på många sätt i ditt liv. Du kan
också behöva tjänster och hjälpmedel vid rehabilitering. Dessa är t.ex. peruk, som används efter
hårbortfall orsakat av cytostatikabehandling, olika hjälpmedel som underlättar vardagen eller när du
skall röra dig, samt proteser (t.ex. bröstprotes efter bröstoperation). Vid eventuell svullnad i armar och
ben kan du behöva medicinsk stödärm eller stödstrumpa. Svullnaderna kan också skötas med
lymfaterapi. Med terapin ökar cirkulationen i vävnaderna och lymfkärlen. Olika rehabiliterings- och
anpassningskurser samt stödperson verksamhet kan hjälpa dig vid anpassning till din sjukdom. Den
medicinska rehabiliteringen ersätts av sjukvårdsdistriktet eller hälsocentralen.
Yrkesinriktad rehabilitering eller rehabilitering av svårt handikapp hör till Folkpensionsanstalten,
tilläggsuppgifter fås av socialskötaren och från folkpensionsanstaltens internetsidor www.kela.fi.
Läkaren som sköter dig skriver intyg till olika instanser som tillhandahåller hjälpmedel, till
folkpensionsanstalten samt hälsocentralen. Du kan också ha rätt till vårdstöd för svårt handikapp eller
vårdstöd för pensionstagare.
PERUK
Hårbortfall förekommer ofta i samband med cytostatika behandlingar. Symptomen uppkommer 3-5
veckor efter inledd behandling, håret växer på nytt efter avslutad behandling, ibland också under
behandlingstiden. Hårbortfall kan minskas, med kraftig avkylning av hårbotten. Kylmössa kan
användas under cytostatika behandlingen och en tid efteråt.
Vid hårbortfall på grund av cytostatika behandling, ersätter sjukhuset peruken. Hårvårdsprodukter och
tillbehör bör du själv bekosta.
Rehabiliterings handledare Anna-Kaisa Uusitalo på fysiatriska avdelningen gör vid behov remiss för
medicinsk rehabilitering och anskaffning av peruk, samt ger information för inköp. Du kan ta kontakt
till henne per tel. 040 653 4519 (vikarie Marja-Leena Mattila tel. 040 653 4423).
MEDICINSK STÖDÄRM/MEDICINSK STÖDSTRUMPA/LYMFATERAPI
Cancerpatienten kan behöva medicinsk stödärm (+/- stödhandske) för skötsel av svullnad i armar
eller medicinsk stödstrumpa för skötsel av svullnad i benen. De förbättrar cirkulationen i lymfkärlen
och venösa blodkärlen. Stödärmar och stödstrumpor väljs enligt patientens mått. I daglig användning
håller elasticiteten i ca 6 månader. Därför bör de förnyas med 6 månaders mellanrum.
Läkaren på polikliniken eller hälsocentralen avgör ifall du har nytta av medicinsk stödärm eller
stödstrumpa. Han/hon skriver vid behov remiss för medicinsk rehabilitering. Fysioterapeuten
sköter om mätning och utprovning av ärmen/strumpan. Hon informerar om användningen. Sjukhuset
ersätter den första ärmen/strumpan, de följande ersätts från hälsocentralen. Ifall användningen av
stödärm/stödstrumpa fortsätter, bör den fortsatta anskaffningen skötas via hälsocentralens ansvariga
skötare. Läkaren som sköter dig avgör ifall du har nytta av lymfaterapi.
Polikliniken för cancersjukdomar tel.(06)826 4224
ÅTERANPASSNINGS FÖRBEREDELSE/ÅTERANPASSNINGSKURS
Alla som insjuknat i cancer behöver stöd i någon form, för att rehabiliteringen skall komma igång.
Behov av stöd under behandlingen eller efteråt är individuellt.
Till cancerpatienten och/eller deras familj ordnas individuell, - par, - eller familjekurser. Deras
målsättning är att ge dig och dina anhöriga färdigheter att möta den förändrade livssituationen och
hjälpa dig att leva ett balanserat liv, utgående från dina egna resurser. Du får information om
cancersjukdomen, behandlingarnas effekt, förändringar beroende på sjukdomen och behandlingarna
och hur du skall klara dig. Kurserna innehåller expertföreläsningar, individuell-, och par- diskussioner,
samt diskussioner i små grupper, motion, fysioterapi och gemensam samvaro. Deltagarna har
möjlighet att dela sina erfarenheter med andra.
Ifall Du är intresserad av kurserna, fås ansökningsblanketter från lokala cancerföreningens kansli,
Folkpensionsanstaltens kontor eller vårdinrättningarna. Läkaren skriver utlåtande att bifogas till
ansökningen. Kurserna är avgiftsfria. Inom Mellersta Österbottens centralsjukhusdistrikt anordnas
årligen kurser för patienter som insjuknat i bröstcancer, samt andra anpassningskurser. Du får
information om dem av rehabiliterings handledare Anna-Kaisa Uusitalo, tel. 040 653 4519. Du kan
också vara i kontakt med henne angående andra frågor som gäller rehabiliteringen. Rehabiliterings
handledarens tjänster är avgiftsfria. På internet fås information om bland annat anpassningskurser på
adressen www.cancer.fi. Cancerstiftelsens riksomfattande telefontjänst inom cancersjukdomar 0800194 14 är öppen måndag och torsdag 10-18 samt tisdag och onsdag 10-15. En specialsjukskötare
svarar i telefonen. Via den avgiftsfria linjen får du hjälp och råd om att förhindra cancer, riskfaktorer
och problem som uppkommit under vården. Dessutom ges information om cancer och
cancerföreningarnas verksamhet. Rådgivning om sociala förmåner onsdagar kl 15-17 tel. 0800411303.
STÖDPERSONVERKSAMHET- KAMRATSTÖD
Personer som tillfrisknat och patienter med cancer har fått skolning för att kunna fungera som
stödperson för nya patienter. De är tillgängliga, ifall du vill prata eller ha någon som vill lyssna. De har
tystnadsplikt. Tjänsterna är avgiftsfria. Information om stödpersonerna fås från polikliniken eller den
lokala cancerföreningen.
Österbottens cancerförening r.f.
Kontor i Karleby
Sjukskötare Maria Heikkilä- Nyman 010-8436008
1
Palliativ sjukskötare Monika Kolppanen 010-8436009
Mannerheimplatsen 1, 67100 Karleby
tel. 010-8436008
Öppet: må – to klo 10-13
Godkännare Kaisu Johansson 24.02.2012
Uppdatering 15.6.16 Anna Sjöstrand
Kontor i Jakobstad/Malmska sjukhus
Bottenviksvägen 1, våning
Sjukskötare Christine Kung
tel. 010-8436011
Må-fr: 9-15
Download