REMISSKRITERIER FÖR NEUROPSYKIATRISKA POLIKLINIKEN

advertisement
REMISSKRITERIER FÖR NEUROPSYKIATRISKA POLIKLINIKEN VID VASA
CENTRALSJUKHUS
På neuropsykiatriska polikliniken görs diagnostiska bedömningar och vård-/
rehabiliteringsplaner för patienter som fyllt 16 år vid misstanke om syndrom som hör till
diagnosgrupperna F80 – 89, F90, F95 och F98.8.
Grunder för att remittera till neuropsykiatrisk utredning och vårdplanering:
Misstanke om aktivitets- och uppmärksamhetsstörning (ADHD, ADD) och störningar inom
autismspektret, t.ex. Aspergers syndrom eller Tourettes syndrom. Flera andra psykiska
störningar och störningar i hjärnfunktionen orsakar liknande symptom som de vanligaste
neuropsykiatriska diagnoserna, vilka uppstår redan i tidig barndom. I utredningen är det därför
viktigt att bedöma om de diagnostiska kriterierna har uppfyllts redan i barndomen eller om
symptomen har uppstått i tonåren eller i vuxen ålder. Om symptomen har uppstått i tonåren eller
i vuxen ålder är det troligtvis fråga om en annan eventuell neurologisk eller psykisk störning.
Neuropsykiatriska polikliniken är i första hand en konsulterande enhet. Under utredningen
bibehålls patientens vårdförhållande till den remitterande läkaren. Efter utredningen överförs
patienten till bashälsovården, arbetshälsovården eller till psykiatriska polikliniken. Patienten kan
även överföras till den tredje sektorn, t.ex. ADHD-förbundet.
Störningar och tillstånd som identifieras och behandlas innan en neuropsykiatrisk
utredning (t.ex. genom SCID-I-, ASRS- eller M.I.N.I. intervju):
1. Aktiv användning av alkohol och droger
Vid neuropsykiatriska utredningar av personer med drogberoende förutsätts minst 3-6
månader av nykterhet. Nykterheten ska fastställas genom laboratorieprov. På alla
patienter som remitteras till neuropsykiatrisk utredning tas B-PVK, P-Gluk, P-ALAT, PGT, S-TSH, S-t4V, P-Krea, S-CDT samt kvalitativt drogtest genom urinprov.
2. Svåra psykiska störningar och psykossjukdomar
Om patienten är svårt deprimerad eller manisk, så är en neuropsykiatrisk bedömning av
de vid utredningstillfället rådande symptomen inte tillförlitlig. Innan patienten remitteras
till neuropsykiatriska polikliniken bör psykiska störningar behandlas i enlighet med God
medicinsk praxis-rekommendationerna. Vid misstanke om störning inom autismspektret
hos en patient som lider av schizofreni eller annan kronisk psykisk sjukdom bör man
noggrant avväga tidpunkten för att remittera patienten till neuropsykiatrisk utredning och
patientens vård bör ges prioritet. Rehabilitering av psykos bör inte avbrytas under
utredningen.
3. Organiska hjärnskador
Svårbehandlad epilepsi, följdtillstånd av hjärnskador och andra neurologiska eller
allmänsjukdomar som påverkar hjärnans bearbetning av information?
2(2)
Ungdomar och vuxna som redan har en neuropsykiatrisk diagnos kan remitteras till
neuropsykiatriska polikliniken vid följande indikatorer:
1. Bedömning av medicinering vid fall som kräver specialkunnande
2. Genomgång av rehabiliteringsplanen eller planering av vården
Efter punkt 1 och 2 sker långtidsvården och uppföljningen vid sjukvårdens övriga
vårdinrättningar i enlighet med vårdkedjan.
Patienten bör bereda sig på att ta med sjukjournaler och dokument från tidigare utförda
utredningar. En neuropsykiatrisk utredning kräver alltid kännedom om symptom i barndomen
och ungdomen. Bl.a. följande handlingar är viktiga:
-
Journal från barnrådgivningen och skolhälsovården
Bedömningar gjorda av daghemmet (om det har gjorts), i synnerhet plan för
småbarnspedagogiken och bedömning av skolmognad.
Skol- och studiebetyg samt eventuella individuella studieplansbedömningar (HOJKSarviot)
Socialvårdens journal
Utlåtanden av psykolog
Tidigare psykiatriska och neurologiska sjukjournaler
Tilläggsuppgifter om handlingarna fås från neuropsykiatriska poliklinikens sekreterare 06-213
2146
Vasa 15.4.2016
Jesper Ekelund
Chef för serviceområdet för psykiatri
Joonas Vase
Psykiater, konsultläkare
(bearbetning av remisskriterierna för HUCS neuropsykiatriska poliklinik)
Download