Anmälan

advertisement
HSN 2007-12-18 p 20
Förvaltningen
1 (4)
ANMÄLAN
2007-11-25
Handläggare:
Birgitta Hjelte
HSN 0501-0186
Lägesrapport angående Åtgärds- och tidplan för utveckling av
den neuropsykiatriska verksamheten inom Stockholms läns
landsting m.m.
Ärendet
Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) beslöt den 22 mars 2007 att godkänna
en åtgärds- och tidplan för utveckling av den neuropsykiatriska
verksamheten inom Stockholms läns landsting. Den 29 maj i år tog HSN
beslut om hur 10 Mkr som budgeterats för förstärkning av vårdområdet
skulle fördelas. I denna lägesrapport beskrivs vilka åtgärder som
genomförts.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att lägga anmälan till handlingarna.
Förvaltningens synpunkter
Bakgrund
Två revisionsrapporter har kritiserat de långa väntetiderna till utredning och
den svåröverskådliga organisation som finns, speciellt när det gäller barn.
För att åtgärda bristerna antog Hälso-och sjukvårdsutskottet den 20 juni
2006 en plan för den neuropsykiatriska verksamheten i Stockholms län. I
ärendet beslöts att en åtgärds- och tidsplan skulle tas fram, vilken HSN
beslutade om i mars 2007.
Den neuropsykiatriska vården har varit under stark utveckling under flera år.
Verksamhet och kompetens byggs upp och förändras kontinuerligt
allteftersom nya kunskaper och resurser tillkommer. Kompetensen har ökat
hos berörda professioner och målgruppen får ett betydligt bättre stöd idag än
den fick för tio år sedan. Det finns fortfarande stora svårigheter när både när
det gäller tillgänglighet till utredning och till stöd/behandling.
Bilagor:
1 Lägesrapport angående åtgärds- och tidplan för utveckling av den
neuropsykiatriska verksamheten inom Stockholms läns landsting
2 Protokollsutdrag från programberedningen för psykiatri & missbruk och
för barn & unga.
2 (4)
Med neuropsykiatriska funktionshinder avses här personer med diagnoser
som tex ADHD, Aspergers syndrom, autism och mental retardation.
För att personer med dessa funktionshinder ska få ett bra omhändertagande
vid såväl utredning som vid stöd och behandling behövs flera kompetenser.
Det gör att flera verksamheter inom landstinget är berörda tex.
barnpsykiatri, barnmedicin (klinik och barnläkarmottagning), habilitering,
vuxenpsykiatri, beroendevård och logopedi.
Kommunerna har ett stort ansvar för målgruppen. Barn och ungdomar som
vistas i förskola och/eller skola behöver ett adekvat stöd i sin vardag. I
rapporten ”Program för barn och ungdomar med koncentrationssvårigheter,
Rekommendationer och riktlinjer”, 2005 finns flera förslag till åtgärder.
Även för vuxna behövs olika former av kommunalt stöd för att underlätta
vardagen och ibland finns behov av boendet och daglig verksamhet.
I detta tjänsteutlåtande ges en översiktlig bild av aktuellt läge utifrån den
åtgärds- och tidplan som beslutats av HSN. I bilaga 1 ges en mer detaljerad
beskrivning. En styrgrupp är tillsatt som ska ansvara för den fortsatta
utvecklingen inom området. Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning har
tillsatt en arbetsgrupp som har i uppdrag att vara operativ utifrån uppdragen
i åtgärds- och tidplanen. Samarbetet med intresseorganisationerna kommer
att formaliseras.
Arbetet med ett regionalt vårdprogram avseende neuropsykiatriska
funktionshinder/utvecklingsrelaterade kognitiva tillstånd har påbörjats under
ledning av Centrum för vårdutveckling, Forum. En rapport som belyser
forskningsanknytningen inom området har slutförts och ska inom kort
lämnas till HSN för ställningstagande. I rapporten föreslås att ett gemensamt
centrum för forskning, utbildning och utveckling bildas i samverkan mellan
Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet.
Organisationen för neuropsykiatrisk utredning och behandling när det gäller
barn och ungdomar är svår att överblicka. Bland annat finns en stor
otydlighet om vart remisser för utredning av barn ska skickas. I programmet
”Barn och ungdomar med koncentrationsproblem” konstateras att en
remissingång bör finnas för neuropsykiatrisk utredning. I sydöstra länsdelen
har modellen med gemensamma remisskonferenser prövats. Med
gemensamma remisskonferenser menas att barnläkare från
barnläkarmottagning och barnpsykiatriker från BUP bedömer vart
utredningen fortsättningsvis bör äga rum. Erfarenheterna är begränsade
men gemensamma remiss-/ärendekonferenser eller motsvarande funktion
kommer att utökas till fler områden under 2008 i syfte att få en bredare
erfarenhet från fler geografiska områden med olika förutsättningar.
Barn och ungdomar som får en neuropsykiatrisk diagnos utreds av ett
bas/studsteam, av BUP eller på barnmedicinska klinikens neurologiska
utredningsteam. I bas/studsteam ingår alltid läkarkompetens från
3 (4)
barnläkarmottagning och psykologkompetens från BUP eller kommun. Vid
behov ingår arbetsterapeut och sjukgymnast från Handikapp & Habilitering.
Även logopeder ingår i teamet vid behov. Nuvarande organisation med
bas/studsteam har stora brister när det gäller stabil kompetens och
kontinuitet. Det är också mycket problematiskt att det fortfarande är långa
väntetider till utredning på flera håll i länet. Förvaltningen kommer att under
2008 återkomma med förslag till förbättringar när det gäller utredning och
insatser för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder.
HSN beslöt i ärendet om Åtgärds- och tidplanen att ”uppdraget för
utredning av barn under 4 år ska ske inom barnmedicin i syfte att utöka tidig
diagnostik”. Under 2008 kommer barn under 4 år med misstänkt
neuropsykiatriskt funktionshinder/autismspektrumstörning att utredas på de
barnmedicinska klinikerna. Berörda kliniker finns på Sachsska
barnsjukhuset, Astrid Lindgrens barnsjukhus och Barnens sjukhus.
Förvaltningen anser dock att BUP tills vidare ska har kvar uppdraget att
utreda små barn med misstänkt autismspektrumstörning. Orsakerna till detta
är att barn med autism nu diagnostiseras tidigare och att väntetiderna till
utredning på två av de tre klinikerna är mellan sex månader och ett år.
Utredning av barn under 5 år med misstänkt autismspektrumstörning är
prioriterad inom barnpsykiatrin och sker idag utan väntetider. I uppdraget
till barnpsykiatrin ska det säkerställas att alla små barn som utreds för
autismspektrumstörning också ska erhålla en barnmedicinsk bedömning.
Förvaltningen kommer att ytterligare belysa varför barn med autism
diagnostiseras tidigare och återkomma till HSN i frågan i samband med att
förvaltningen kommer med förslag till förbättringar när det gäller utredning
och insatser för barn och ungdomar 4 år och äldre med neuropsykiatriska
funktionshinder.
I Stockholms län har det under lång tid varit ett problem att barn med autism
upptäckts sent. Flera forskningsrapporter understryker vikten av att små
barn med autism får tidiga insatser. En ny uppföljning visar att barn med
autism upptäcks allt tidigare. Av de 67 nyremitterade barn som under
perioden 1 januari till 31 augusti 2007 remitterades till Handikapp &
Habiliterings Autismcenter för små barn var 60 % under 4 år.
Barnpsykiatrin hade remitterat 95 % av barnen till autismcentret.
Under perioden 2005 - 2007 har barnavårdscentralerna i de södra delarna av
landstinget arbetat med en skattnings metod (CHAT) på de barn som inte
har förväntade färdigheter vid 18-månaderskontrollen. Syftet har varit att
utvärdera om barn med autism får tidigare insatser om metoden används.
Utvärdering av effekten ska ske under 2008. Norra delarna av länet utgör
kontrollgrupp.
4 (4)
I budget 2007 fanns 10 Mkr avsatta för utökning av neuropsykiatrisk
verksamhet. I maj 2007 beslöt HSN om fördelningen av dessa medel.
Från och med avtal 2008 tydliggörs att det i allmänpsykiatrins åtagande
ingår att utreda och behandla patienter med neuropsykiatriska
funktionshinder vilket gör det nödvändigt att bygga ut kapaciteten för detta
inom klinikerna.
Vuxenpsykiatrin har förstärkts med 5 Mkr för utredning, behandling och
kunskapsuppbyggnad. En bred utbildningssatsning har planerats/påbörjats
under 2007 och riktas till personal inom allmänpsykiatri, beroendevård och
habiliteringsverksamhet. Denna kompetensuppbyggnad är strukturerad i tre
nivåer. Utbildningen syftar till att all personal inom dessa vårdområden ska
ha en översiktlig kunskap om neuropsykiatriska funktionshinder. Fler läkare
och psykologer ska kunna utreda och behandla personer med
autismspektrumstörning och ADHD på ett tillfredsställande sätt. Ett färre
antal personer ska kunna genomföra komplicerade utredningar och handleda
kollegor och bidra till verksamhetsutveckling och forskning inom
ämnesområdet.
Avtal för 2 Mkr har tecknats med Handikapp & Habilitering för
habiliteringsinsatser till ungdomar och vuxna med Aspergers syndrom.
Väntetiderna har minskat från 1,5 år 2006 till 2-3 månader under hösten
2007.
Under 2007 avsattas 3 Mkr till tillfällig förstärkning för att möjliggöra att
fler barn med misstänkt neuropsykiatriskt funktionshinder utreds.
Barnpsykiatri och barnläkarmottagningar har fått cirka 600 Tkr till extra
utredningsinsatser. Orsaken till att endast en del av avsatta medel använts är
att det varit svårt att hitta kompetent personal. From 2008 kommer tre
miljoner kronor att användas till förstärkningar i samband med att
barnmedicin ska utreda barn under 4 år med misstänkt neuropsykiatriskt
funktionshinder/autismspektrumstörning.
Väntetiderna för såväl barn som vuxna när det gäller neuropsykiatrisk
utredning varierar stort. Vissa verksamheter har inga väntetider medan
andra har upp till två års väntetid. Via vårdgarantikansliet har cirka 160
vuxna och 100 barn hittills under året beretts tid för utredning genom att
extra beställningar gjorts. Vid årets slut beräknas 100 vuxna patienter och
150 barn och ungdomar finnas registrerade hos vårdgarantienheten.
Download