CANCERPATIENTENS REHABILITERINGSGUIDE

advertisement
Cancerpolikliniken
Tel. (06) 826 4224
CANCERPATIENTENS REHABILITERINGSGUIDE
Cancersjukdomen och dess vård inverkar på Ert liv. Ni kan behöva medicinsk rehabilitering och
hjälpmedel. T.ex. peruk, som kan behövas på grund av håravfall i samband med
cytostatikumbehandlingen och bröstprotes efter bröstcanceroperation. För vård av svullna armar
och ben kan behövas medicinsk vårdärm eller medicinsk vårdstrumpa. Svullnader behandlas
också med lymfaterapi. Den upplivar vävnads- och lymfacirkulationen. Olika anpassningsträningskurser och stödpersoner kan också hjälpa Er. Sjukvårdsdistriktet och
hälsocentralerna svarar för kostnaderna som den medicinska rehabiliteringen medför.
FPA ordnar i första hand rehabilitering för att främja funktions- och arbetsförmågan hos personer i
arbetsför ålder, 16-64 år samt krävande medicinsk rehabilitering. Mera information hittas från
www.kela.fi.
Peruk
Håravfall hör oftast till cytostatikumbehandlingarna. Håret faller inom 3-5 veckor efter
att behandligen börjat och växer på nytt då behandlingarna avslutats, ibland redan
under behandlingarna. En kraftig nedkylning av hårbottnen med hjälp av kylmössa
under cytostatikumbehandlingen och en liten tid efter kan minska håravfallet. På
grund av håravfall i samband med cancerbehandlingarna ersätter vårt sjukhus
kostnaderna för peruk som kostar högst 200 euro eller motsvarande summa om
peruken är dyrare. Behandlingsmedlen och -verktygen bekostar Ni själv.
Rehabiliteringsinstruktör Anna-Kaisa Uusitalo tel. 040-6534519 ger en medicinsk
rehabiliteringsremiss för anskaffning av peruk.
Medicinsk vårdärm och medicinsk vårdstrumpa
Cancerpatienten kan för vård av svullnad i armarna en medicinsk vårdärm eller för
vård av svullna ben en medicinsk vårdstrumpa. De förbättrar lymfa- och
venreturflödet. Vårdärmarna och -strumporna väljs alltid enligt patientens mått. Deras
elasticitet bibehålls vid daglig användning i cirka 6 månader. Därför borde de förnyas
med minst 6 månaders mellanrum.
Läkaren konstaterar behovet av medicinska vårdärmar och -strumpor på vår poliklinik
eller på hälsocentralen. Läkaren ger vid behov en medicinsk rehabiliteringsremiss.
Fysioterapeuten ombesörjer mätningen av ärmen/strumpan, provningen och ger
brukshandledning. Vårt sjukhus ersätter den första ärmen/strumpan som sjukhuset
ordinerat, de följande ersätts via hälsocentralen. Om användningen av
ärmen/strumpan fortsätter, överenskoms med hälsocentralens ansvarsperson om
nyanskaffningen.
Lymfaterapi
Lymfaterapi är en vårdmetod där man gör vävnads- och lymfacirkulationen livligare.
Lymfasvullnad kan bero på skada i lymfkärlen i samband med
Hyväksyjä:KJohansson
Päiväys:24.11.2011,päivitys 4.12.2013,päivitys 29.7.2016
bröstcanceroperationen eller andra kirurgiska ingrepp. Läkaren på vår poliklinik eller
hälsocentralen konstaterar behovet av lymfaterapi. Han/hon ger Er vid behov en
medicinsk rehabiliteringsremiss. Förteckning över serviceproducenter bifogas
beslutet. Ni betalar lymfaterapins egenriskandel.
Anpassningsträning/anpassningsträningskurserna
Alla som fått cancer behöver stöd på ett eller annat sätt så att rehabiliteringen kan
börja. Behovet av stöd varierar individuellt under behandlingen och efteråt.
Det ordnas anpassningsträningskurser åt cancersjuka och deras familjer.
Målsättningen med kurserna är att ge Er och Era anhöriga färdigheter att bemöta Er
nya livssituation och hjälpa Er att leva ett balanserat liv med egna krafter. Ni får
information om cancer, behandlingarnas inverkningar, förändringarna på grund av
sjukdomen och behandlingarna samt överlevandet. Kursernas innehåll utgörs av
specialistföreläsningar, individuella och parvisa diskussioner och diskussioner i små
grupper, motion, fysioterapi samt gemensamma fritidsaktiviteter. Deltagarna har
möjlighet att sinsemellan dela sina känslor.
Om Ni är intresserad av kurserna, får Ni ansökningsblanketter från
ancerföreningarnas kanslier, Folkpensionsanstaltens lokala byråer och
årdinstanserna. Läkaren skriver ett utlåtande som bilaga till Er ansökan. Kurserna är
avgiftsfria.
Rehabiliteringsinstruktör Anna-Kaisa Uusitalo tel. 040-6534519 ger information om
kurserna för bröstcancerpatienter och övriga anpassningsträningskurser som ordnas
årligen inom Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt. Ni kan kontakta henne även om
Ni vill diskutera övriga ärenden angående rehabiliteringen.
Rehabiliteringsinstruktörens service är avgiftsfri.
På webben får Ni bl.a. information om anpassningsträningskursernas adresser
www.cancer.fi eller via nationell rådgivningstel. 0800-19414 mo,to kl. 10-18 och ti-on
kl. 10-15.
Rådgivning om sociala förmåner (sjukförsäkring,utkomst,stöd för
närståendevård,pensionförsäkring,rättigheter) svaras tel. 0800-411303 onsdagar kl.
15-17.
Stödpersonverksamheten – stöd av jämlika
Personer som tillfrisknat från cancer och cancerpatienterna har blivit skolade att verka
som stödpersoner åt nya patienter. De kan tillitas, om Ni vill ha någon att diskutera
med Er och lyssna på Er. De är tystnadspliktiga. Servicen är avgiftsfri. Information om
stödpersonerna får Ni från vår poliklinik eller från Cancerföreningen.
Österbottens Cancerförening r.f., Mannerheimplatsen 1, 67100 Karleby, 0108436008/sjukskötare Maria Heikkilä-Nyman tel.010-8436008/cancersjukskötare
Monika Kolppanen tel.010-8436009,
Malmska sjukhus cancersjukskötare Christine Kung 010-8436011
Hyväksyjä:KJohansson
Päiväys:24.11.2011,päivitys 4.12.2013,päivitys 29.7.2016
Download