RÅD ÅT PATIENT SOM HAR BRÖSTCANCER

Cancerpolikliniken
Tel. (06) 826 4224
RÅD ÅT PATIENT SOM HAR BRÖSTCANCER
Du har blivit opererad för en tumör i bröstet. Efter operationen får Du tid till onkologen
på cancerpolikliniken. Faktorer som inverkar på värderingen är tumörens typ och
differentieringsgrad, bröstcancerns utbredningsgrad, risken för att cancern förnyar sig
och misstankar om ärftlig cancer. Dessutom inverkar tillfrisknandet efter operationen,
åldern och eventuella grundsjukdomar på den fortsatta vården.
Efter operationen kan vården kompletteras med cytostatikumbehandling,
strålbehandling och/eller hormonbehandling. I Ditt fall övervägs individuellt, om man
behöver påbörja medicinering och vilken. Man överväger också om det behövs lokal
strålbehandling som kompletterar operationen. Med en sådan adjuvant behandling
försöker man förinta de mikroskopiska cancercellerna i kroppen.
Ibland anser man det vara nödvändigt att ge cytostatikumbehandling efter
operationen. Cytostatikumbehandlingarna ges vanligen på centralsjukhusets
cancerpoliklinik som dropp i blodkärlet och behandlingen tar cirka 2-3 timmar, varefter
Du får åka hem. Före varje cytostatikumbehandling går Du till laboratoriet på
centralsjukhuset eller hälsocentralen på Din hemort för blodprov. Behandlingen ges
t.ex. med tre veckors mellanrum, totalt sex gånger, dvs. hela vårdperioden tar cirka
fyra månader. I vissa fall kan cytostatikumbehandlingen ges varje vecka eller i
tablettform. Under behandlingarna följer man regelbundet med Dina blodvärden och
Din hälsa på specialläkarens och/eller sjukskötarens mottagning.
En eventuell behandlingsmetod efter operationen kan vara hormonbehandling.
Tumörer som är känsliga för hormoner behandlas genom att förhindra estrogenets
inverkan på bröstcancercellerna eller genom att minska kroppens estrogenproduktion.
Hormonbehandlingen räcker cirka fem år, under vilken tid man kontrollerar Din hälsa
enligt på förhand gjord överenskommelse. Hormonbehandlingen hör till FPA:s
ersättningsberättigade kostnader och läkaren skriver ett B-intyg för medicinen.
Strålbehandling är en behandlingsmetod som kompletterar operationen. Den ges vid
strålbehandlingsenheterna, varav de närmaste finns på centralsjukhuset i Vasa och
universitetssjukhuset i Uleåborg. Om onkologen anser, att Du har nytta av
strålbehandlingen, får Du remiss till den enhet Du själv väljer. Strålbehandlingen
börjar några veckor efter att remissen sänts. Tiden meddelas åt Dig personligen.
Strålbehandlingen ges fem dagar i veckan och varar några minuter per gång.
Strålbehandlingen pågår totalt 3-5 veckor. Under strålbehandlingen kan Du bo på
sjukhusets patienthem eller dagligen åka hem efter behandlingen, varvid
resekostnaderna ersätts av Folkpensionsanstalten enligt allmänt fortskaffningsmedel.
Ovannämnda adjuvanta behandlingar efter bröstcanceroperation kan ges kombinerat
eller särskilt för sig.
Hyväksyjä:KJohansson
Päiväys:24.11.2011
Behandlingarna mot cancern kan orsaka olika förändringar i kroppen (t.ex. håravfall,
trötthet, dålig aptit, dåligt humör). Under och/eller efter behandlingarna uppstår även
hos unga patienter likadana besvär som i klimakteriet. Diskutera saken med
vårdpersonalen. Vid behov ordnas tid till gynekologen.
Bröstprotes
Bröstcancerpatienterna får bröstprotesen gratis. Om Ni behö-ver en protes, får Ni
medicinsk rehabiliteringsremiss för den första protesen från vår poliklinik. Ni får en ny
remiss från hälsocentralen på Er hemort, om den gamla protesen nötts och dess
storlek inte längre motsvarar det kvarblivna bröstet.
För protesprovning bör Ni reservera tid:
Vasa centralsjukhus, Sandviksgatan 2-4, 65130 Vasa, tel. (06) 323 2912 eller
Oulun Respecta Oy, Kiviharjunlenkki 4, 90220 Uleåborg tel. 040-3488597
Vi gör allt vi kan för att bota Din cancer. Under behandlingarna är Du sjukskriven. Du
får med Dig skriftligt material om cancer, dess vård, diet och t.ex. sociala förmåner.
Om Du vill har Du möjlighet att diskutera med poliklinikens sjukskötare eller skötarna
på psykiatriska polikliniken. Vid behov ordnar vi tid till socialarbetaren. Du kan också
diskutera med rehabiliteringshandledaren om anskaffning av bröstprotes och peruk
samt rehabiliteringskurser. För anskaffning av bröstprotes och peruk får Du en
betalningsförbindelse från centralsjukhuset. I ett senare skede kan Du anhålla om
deltagande i rehabiliteringskurser.
Efter operationen och då kompletterade behandlingar upphört, börjar kontrollerna.
Platsen för kontrollerna bestäms på basen av hur stor risken är att cancern förnyar
sig. Ifall prognosen är god överförs kontrollerna oftast till hälsocentralen. Vid högre
risk för förnyande kan kontrollerna ske en längre tid (2-5 år) på cancer polikliniken.
Kom ihåg, att många tillfrisknar helt från bröstcancer.
Cancerpolikliniken är öppen från måndagar till torsdagar kl 7.30 – 15.30 och fredagar
kl 7.30 – 14.30. Om Du vill kan Du kontakta sjukskötaren, tel. (06) 826 4224.
Hyväksyjä:KJohansson
Päiväys:24.11.2011