(Microsoft PowerPoint - H\344lsounders\366kning allt du beh\366ver

2016-02-15
Hälsoundersökning av asylsökande
Allt du behöver veta
Britt Tallhage verksamhetschef
Neda Zakeri barnmorska
Flyktingmedicinsk mottagning
•
Vi utför hälsoundersökningar för nyanlända
asylsökande, vuxna/barn
•
Utreder och behandlar migrationsrelaterad
ohälsa
•
Bedriver pedagogiska verksamheter till
migranter - Hälsoskola - Sömnskola
•
Kaserntorget 11 A i Göteborg
•
Läkare, sjuksköterskor, undersköterska, kurator,
psykolog, administratör
2016-02-15
Närhälsans Flyktingenheter
2
1
2016-02-15
Gratis hälsoundersökning gäller
för:
- asylsökande
- kvotflyktingar
- anhöriginvandring
- nyanlända barn, annan
anknytning
- personer inom 1 år efter PUT
inte gjort sin hälsoundersökning
- personer som vistas i Sverige
utan tillstånd (erbjudas detta när
de söker vård).
2016-02-15
Närhälsans Flyktingenheter
3
Varför gör vi det?
För den enskilde: Uppmärksamma personer med
vårdbehov, vaccinationer
För samhället: Smittskydd
Migrationsverket betalar – för utförda undersökningar
Styrs av ett regelverk Nationellt och inom VGR
2016-02-15
Närhälsans Flyktingenheter
4
2
2016-02-15
Asyl söks hos Migrationsverket
Inflyttningsmeddelande skickas till VGR
Vem som gör Hälsoundersökningar ser lite
olika ut i regionen - primärvård
LMA kort ligger till grund för vår journal
Vi kallar med brev på hemspråk, både vuxna
och barn
Vid återbud kallar vi igen – koll på adress
Frivilligt, vanliga missförstånd
Ungdomar – God man/boendepersonal
informeras
2016-02-15
Närhälsans Flyktingenheter
5
Hälsoundersökningen
Allmänna frågor – familjeförhållanden, skolgång/yrke,
bakgrundsfaktorer (vilket land, transitland, språk, när
lämnade hemlandet, något farligt eller personskada
under färden, flyktingläger, fängelse
Medicinska frågor – varit frisk, sökt läkare i hemlandet
för sjukdom/sjukhusvårdats, mediciner, allergier,
senaste mens, gynbesvär,
Psykisk ohälsa/trauma – skrämmande upplevelser,
sömnproblem, våld, övergrepp, krigshandlingar och
tortyr, anhörig kvar i hemlandet eller dödats under kriget
eller flykt, nätverk här i Sverige?
Barn - Upplever föräldrar att barnet har utvecklats
normalt t.ex. ser/hör bra. Frågar föräldrar vad barnet
har sett och upplevt. Äter – sover - leker
2016-02-15
Närhälsans Flyktingenheter
6
3
2016-02-15
Provtagning: Vuxna - barn
Tuberkulos – QuantiFeron - Lungröntgen
Vaccinations anamnes
Kroppsundersökning
Information om hälso- och sjukvård samt tandvård
Bedömning - finns behov av uppföljning
Vårdcentral, barnhälsovården eller elevhälsan,
remiss till specialist
Barn - journalanteckning skickas till BVC eller den
skolan som den unge går med provsvar och
vaccinationshistoriken för komplettering av
vaccinationer.
2016-02-15
Närhälsans Flyktingenheter
7
Vad ser vi?
● Vi ser sällan en allvarlig somatisk sjukdom. Akuta
remisser till sjukhus är ovanligt.
● Ett fåtal behandlingskrävande höga blodtryck, trots att
patienterna levt under extrem stress.
● Järnbristanemi, diabetes/förhöjda blodsockervärden
● Gynekologiska besvär. Komplikationer efter kvinnlig
omskärelse
● Lättare rubbningar i sköldkörtelfunktionen (särskilt
underfunktion) är vanligt, speciellt hos kvinnor.
● Blodsmittor Hepatit B, HIV
● TBC tester. Minst 98% av dessa har utfallit normalt.
Ett fåtal har visat tecken till genomgången tbc, ingen på
aktiv lung-tbc.
.
Flyktingmedicinsk mottagning
8
4
2016-02-15
Skador efter krig och tortyr.
●
Många uppvisar äldre ärr efter skott- eller stickskador orsakade
både av krigshändelser samt olyckshändelser. Traumatisk
amputation av tår, hundbett. Hörselproblem, trumhinnor spräckta
vid granatattacker.
•
Sviter efter tortyr, slag och misshandel mot ansiktet, bl.a. felläkta
näsfrakturer som medfört kronisk infektion, nästäppa
andningsbesvär.
•
Gynekologiska besvär, blödningar efter sexuellt våld
•
Vittne till make/föräldrars/syskons avrättning. Förföljda i
hemlandet
•
Svårt misshandlad i fängelse
•
Mist sina anhöriga på Medelhavet, kommit ifrån sina anhöriga
under flykten
Flyktingmedicinsk mottagning
9
Posttraumatic stress disorder,
PTSD
Alla får en akut reaktion
Migrationsstress
Sorg
En minoritet utvecklar
komplex PTSD – 15-20%
5
2016-02-15
www.vgregion.se/asylenheten
Bildspel om hälsoundersökningar och hälsoundersökningsmall för
vuxna och barn. Man kan även kontakta Anette Fogels
utvecklingsledare vid frågor om hälsoundersökning och regelverk.
[email protected],
Tel: 010- 441 24 18,
Mobil: 0702-01 66 17
2016-02-15
Närhälsans Flyktingenheter
11
Händelser före flykten har betydelse
.för den första perioden i det nya
landet
Men
Händelser i det nya landet har större
betydelse för framtiden
6