Masterprogram i Arbetshälsovetenskap

advertisement
Masterprogram i Arbetshälsovetenskap
Hälsa i arbetslivet – en viktig framtidsfråga
Arbetsrelaterad ohälsa
orsakar idag stora kostnader
för vårt samhälle. Åtgärder
för att minska ohälsan kan ge
stora besparingar för företag
och offentlig sektor – men för
att göra rätt krävs avancerad
kompetens.
Högskolan i Gävle
M ast er
Masterprogram i Arbetshälsovetenskap
U t bi l d n i n g en s utfo r mning
Programmet innefattar två års heltidsstudier förlagda över 4 år och leder­till en master­
examen i arbetshälsoveten­skap. Det finns även möjlighet att avsluta efter halva tiden
och ta ut en magisterexamen (60 hp). Studieformen är distans med 50% studietakt och
innefattar ca 3 kursträffar per termin (2-3 dagar) på campus i Gävle.
Under första delen av programmet läser du kurser med fokus på komplexiteten bakom
hälsa i arbetslivet och en metodkurs. Kurserna anpassas delvis för att stärka områden du
inte har med dig från din kandidatexamen.
Den senare delen består av fördjupande kurser inom antingen organisations-­eller
individperspektiv på arbetshälsa och avslutas med ett examensarbete.
Mångvetenskapligt
Arbetshälsovetenskap är ett mångvetenskapligt område som innefattar hur:
• kroppen reagerar på fysisk och psykisk belastning
• arbetsskador kan förebyggas
• man organiserar och leder arbetet för att medarbetarna ska må bra
• medarbetarna kan stimuleras att leva ett hälsosamt liv
• man genomför rehabiliterande insatser för återgång till arbete efter
sjukdom/skada
• arbetet ska organiseras och utformas för att säkra tillgängligheten för
personer med funktionsnedsättningar
A rb eta s trateg isk t m e d a rbe tsm iljö o ch ar b et s h äls a
Efter utbildningen kan du arbeta med komplexa generella frågeställningar inom arbetsmiljö
och arbetshälsa och som specialist med antingen individ- eller organisationsaspekter
inom området.
Utbildningen ger dig möjligheter till kvalificerat arbete t.ex. inom företags­hälsovård,
företags personaladministration, offentlig förvaltning och försäkringskassan.
Introduktion till arbetshälsovetenskap, 15 hp
Forskningsmetoder med relevans för arbetshälsovetenskap, 15 hp
Del 1
Arbetshälsovetenskap 2, 15 hp
Litteraturöversikt, 15 hp
Projektkurs, 15 hp
Magisterexamen
Organisation, ledning
och hälsa, 15 hp
Del 2
Människa, arbete och
hälsa, 15 hp
Avancerade forskningsmetoder med relevans för arbetshälsovetenskap, 7,5 hp
Seminariekurs i arbetshälsovetenskap med individuell specialisering, 7,5 hp
Examensarbete, 30 hp
Fors kn i n g s n ära studie r
Hälsofrämjande arbetsliv är en av två forskningsprofiler vid Högskolan i Gävle. Inom
profilen finns bland annat ett nationellt forskningscentrum Kroppen i arbete –­ från
problem till potential, som med långsiktigt stöd från Forskningsrådet för arbetsliv och
socialvetenskap (FAS) bedriver forskning kring belastningsrelaterad hälsa och ohälsa i
arbetslivet. Läs mer på www.hig.se/cbf.
Eftersom masterprogrammet är knutet till forskningsprofilen och FAS-centret
kommer du som student att få en nära kontakt med forskare inom arbetshälsoområdet.
Ditt examensarbete kan även på ett naturligt sätt genomföras inom forskningsprojekt i
den internationella frontlinjen.
Examen
Masterexamen i arbetshälsovetenskap, 120 hp
eller
Magisterexamen i arbetshälsovetenskap, 60 hp
S t ud i e fo r m
Distans, halvfart 50 procent. 3 kursträffar/termin på campus i Gävle
Behörighet
Behöriga att antas är studenter som har minst kandidatexamen (180 hp).
Inom kandidatexamen, eller utöver denna, krävs kurser om sammanlagt
30 hp inom något av ämnena medicin, psykologi, idrott, friskvård, folkhälso­
vetenskap, pedagogik, omvårdnadsvetenskap, rehabilitering, ledarskap,
­organisation och styrning eller annat adekvat ämne.
Anmälan
www.antagning.se
M e r i n fo r m a t i o n
www.hig.se/program/arbetshalsovetenskap
H a r du f r å g o r , k o n t a k t a
Mats Djupsjöbacka, utbildningsledare, 070-226 67 16, [email protected]
026- 64 85 00 • w w w. hig. s e
Download