MANUAL TILL KOMPETENSKARTLÄGGNING

advertisement
MANUAL TILL KOMPETENSKARTLÄGGNING
Introduktion
Kompetensmodellen syftar till att kartlägga kompetens- och utbildningsbehov hos individerna i
de företag som är med i Competence Academy Tourism (CAT). Projektet drivs av Tourism in
Skåne och Region Blekinge med stöd från ESF (Europeiska Socialfonden).
I modellen kan två kategorier av deltagare logga in; en företagsansvarig, här kallad ”Chef”, samt
anställda.
Modellen består av tre delar. Den första delen är en enkät som syftar till att kartlägga mognaden
inom områden som prioriteras inom projektet dvs. internationalisering, strategisk utveckling av
företaget, digitalisering och hållbart företagande (ekonomiskt, ekologiskt och socialt). Den andra
delen är basfrågor om företaget, vilka endast chefen behöver besvara.
Den tredje delen är en kompetenskartläggning, vilket är ett organiserat sätt att få reda på vilka
kompetensbehov företaget har. Det är detta som ligger till grund för vilka utbildningar som
kommer erbjudas. Kompetenskartläggningen syftar till att kartlägga gap i en relevant
kompetens, dvs. ett gap mellan önskad och aktuell kompetensnivå, och därmed ett
utbildningsbehov hos individerna i företaget; såväl hos chefen som de anställda. Företaget själv
definierar vilka kompetenser som är relevanta för respektive individ, liksom den nivå på
kompetensen som är önskvärd, för att företaget ska nå sina målsättningar.
1 (14)
MANUAL T ILL MODELL EN
Att logga in
Chefen (den företagsansvarige) börjar med att logga in och fylla i enkät, basfrågorna och
kompetenskartläggningen
Kompetensmodellen finns på https://enkaten.org
Chefen loggar in med den mailadress som angavs vid anmälan.
Enkäten
Den första sidan som kommer upp efter inloggning är enkäten. Här bedöms hur företaget
arbetar med de områden som är prioriterade i projektet. Frågorna är indelade i områdena
övergripande strategi, kommunikation/marknadsföring, internationalisering, digitalisering, miljö,
jämställdhet, integration, mångfald och icke-diskriminering samt tillgänglighet. Frågorna är
utformade på samma sätt inom respektive frågeområde - förutom att vissa områden har några
extrafrågor.
Frågorna besvaras med en siffra, 1-4, där kriterier för att uppnå respektive siffra finns beskriven
på sidan.
Om företaget inte arbetar med det aktuella området och inte fyller i något, så står det 1 på
frågorna.
När alla frågor är ifyllda så tryck på “Skicka in dina svar” längst ner på sidan. För att aktivera
sidan igen efter att man sparat, om man t.ex. vill ändra och spara igen, lämna sidan och gå
tillbaka igen så reaktiveras sidan. När svaren är sparade kan man gå tillbaka till sidan för att
ändra och spara igen, hur många gånger man vill.
2 (14)
MANUAL TILL MODELLEN
Meny
När enkäten är ifylld är det dags att gå vidare till basfrågorna för företaget. Detta gäller endast
chefen och inte de anställda (vilka därför inte har någon sida med basfrågor). I högra hörnet
finns en meny om man klickar på den gröna rutan. Där klickar chefen (den företagsansvarige)
på ”Företag”.
3 (14)
MANUAL TILL MODELLEN
Basfrågor om företaget
Basfrågorna, som visas på figuren nedan, syftar till att ge möjlighet för statistisk analys över de
deltagande företagen. Det handlar t.ex. om analys av olika branscher, delar av regionen,
omsättning, antal anställda, andel kvinnor, andel utlandsfödda, andel ungdomar,
utbildningsnivåer etc.
I frågorna visas med vilken typ av tal de ska besvaras. För de frågor som berör andelar så
rekommenderas att ha en miniräknare tillgänglig.
I slutet av basfrågorna finns även en fråga där ditt företag kan ange andra kompetenser, än de
som finns på listan inom modellens kompetenskartläggning, med fritextsvar. Detta ger
information om eventuella andra kompetensbehov som de deltagande företagen anser vara
viktiga.
Liksom på övriga sidor är det viktigt att trycka på ”Skicka in svar” när man svarat på alla frågor,
och innan man lämnar sidan. Vill man ändra efter att man sparat så så la så ladda om sidan,
antingen genom att trycka på uppdatera-knappen eller genom att lämna sidan och komma
tillbaka igen.
Nästa val på menyn
Nästa steg är att göra kompetenskartläggningen. För att starta denna, går man inpå menyn och
väljer ”Individlista”.
4 (14)
MANUAL TILL MODELLEN
Välj individ
På individlistan ligger alla de individer, chefen och de anställda, som är anmälda till projektet
CAT.
De anställda som är anmälda med namn och mailadress, kommer upp på listan med sina namn,
och loggar då in med den mailadress som angavs vid anmälan. Om företaget istället har anmält
ett visst antal oidentifierade anställda syns dessa som ”IndividXXX” (där XXX är ett nummer),
vilket också är deras användarnamn vid inloggning. Företaget får då själva hålla rätt på vilken
individ som har vilket nummer.
5 (14)
MANUAL TILL MODELLEN
Välj kompetenser och målnivå
Chefen klickar på sig själv alternativt på en anställd, på individlistan där samtliga anställda som
är anmälda till projektet finns listade. Då kommer sidan ”Kompetensväljaren” upp. Varje person
som ska utbildas behöver ha sina kompetenser valda. De kompetenser som finns att välja på,
kommer upp i en lista på sidan, och relevanta kompetenser för den aktuella individen, och
dennes funktion i företaget, bockas av. Därefter definierar chefen målnivån som behövs för
denne individ, för att företaget ska nå upp till sina målsättningar. Målnivån definieras på en
skala mellan 1-4, vilken finns beskriven på sidan.
Chefen väljer kompetenser och definierar målnivån för sig själv och samtliga individer som finns
på individlistan.
När en individs kompetenser är valda och målnivån definierad, så tryck på ”Lagra kompetenser”
innan man lämnar sidan. Knappen blir då grå. Vill man göra en ändring, ladda om sidan
antingen genom att trycka på uppdatera-knappen eller genom att lämna sidan och sen gå in
igen. Man kan gå in och ändra sina val så mycket som behövs.
När en individs kompetenser är valda, målnivån definierad och data lagrad, så går chefen
tillbaka till individlistan och väljer nästa individ.
6 (14)
MANUAL TILL MODELLEN
Förklaring till kompetenserna
Om man behöver en förklaring till de olika kompetenserna så klickar man på
”Kompetensbeskrivning” på menyn. Då kommer en Pdf-fil upp som beskriver kompetenserna.
Kompetensbeskrivningen kan printas ut eller bara ligga bredvid på skärmen som stöd
7 (14)
MANUAL TILL MODELLEN
Chefen skattar sin egen aktuella nivå på valda kompetenser
När kompetenserna är valda och målnivåerna definierade för både chefen och de anställda, så
behöver chefen betygsätta sin egen aktuella nivå på de kompetenser som valts ut. Chefen
klickar därför på ”Enkät” i menyn, och kommer då tillbaka till första sidan.
Nedanför enkätfrågorna finns nu de kompetenser som valts ut som relevanta för chefen. Chefen
betygsätter sin egen nivå enligt samma bedömning 1-4 som tidigare när målnivån definierades.
Chefen trycker därefter på ”Skicka in svar” innan sidan lämnas.
8 (14)
MANUAL TILL MODELLEN
Den anställde loggar in
Den anställde kan nu logga in med antingen den mailadress som angavs vid anmälan eller
”IndividXXX” (där XXX är ett nummer) om företaget anmält ett antal oidentifierade individer.
Chefen och anställda individer får i det senare fallet själva hålla rätt på vem som har vilket
nummer.
Vilket användarnamn som är aktuellt framgår av Individlistan.
Den anställde svarar på enkäten
Den första sidan som kommer upp efter inloggning, även för den anställde, är enkäten. Enkäten
är likadan för den anställde som för chefen. Här bedöms hur företaget arbetar med de områden
som är prioriterade i projektet, såsom övergripande strategi, kommunikation/marknadsföring,
internationalisering, digitalisering, miljö, jämställdhet, integration, mångfald och ickediskriminering samt tillgänglighet. Frågorna är utformade på samma sätt inom respektive
frågeområde -förutom att vissa områden har några extrafrågor.
Frågorna besvaras med en siffra, 1-4, där kriterierna för att uppnå respektive siffra finns
beskriven på sidan.
Om företaget inte arbetar med det aktuella området och inte fyller i något, så står det 1 på
frågorna.
När alla frågor är ifyllda så tryck på “Skicka in dina svar” längst ner på sidan. Ladda om sidan
antingen genom att trycka på uppdatera-knappen eller genom att lämna sidan och sen gå in
igen så reaktiveras den. När svaren är sparade kan man gå tillbaka till sidan för att ändra och
spara igen, hur många gånger man vill.
9 (14)
MANUAL TILL MODELLEN
Den anställde betygsätter aktuell nivå på utvalda kompetenser
Nedanför enkätfrågorna finns nu de kompetenser som valts ut av chefen (den
företagsansvarige) som relevanta för respektive individ. Den anställde betygsätter sin nivå på
de utvalda kompetenserna utifrån en skala på 1-4 som finns beskriven på sidan.
Om den anställde behöver förklaringar på kompetenserna kan denne klicka på
”Kompetensbeskrivning” i menyn. Då kommer en Pdf-fil upp som beskriver kompetenserna. Den
kan printas ut eller bara ligga bredvid som stöd.
10 (14)
MANUAL TILL MODELLEN
När alla kompetenser är betygsatta så klicka på “Skicka in dina svar” längst ner på sidan. För att
aktivera sidan igen, om man t.ex. vill ändra och spara igen, tryck på uppdatera-knappen eller
lämna sidan och gå sen in igen. När svaren är sparade kan man gå tillbaka till sidan för att
ändra och spara igen, hur många gånger man vill.
När enkäten är ifylld, kompetenserna är betygsatta och svaren inskickade, kan den anställde
logga ut.
11 (14)
MANUAL TILL MODELLEN
Chefen ser resultat, när den anställde fyllt i sin bedömning
När den anställde betygsatt kompetenserna, kan chefen klicka på denne på individlistan. Då
kommer kompetensväljaren upp och nedanför listan med kompetenser finns nu
utbildningsförslag samt ett spindeldiagram som visar målnivån och individnivån för de valda
kompetenserna för denna individ.
Utbildningsförslagen föreslås utifrån det gap som uppstått mellan målnivå och individnivå på de
kompetenser som valts ut för den aktuella individen. En utbildning på grundnivå motsvarar
värdena 1-2, fortsättning 2-3 och avancerad nivå 3-4.
12 (14)
MANUAL TILL MODELLEN
Chefen kan även se gap per kompetens
Om chefen trycker på ”Kompetenslista” så kommer en lista med företagets anställda (inklusive
chefen) för vilka denna kompetens är relevant. I listan visas också individernas mål- respektive
individnivåer för den aktuella kompetensen. Den kompetens man vill se väljs ut i
rullgardinsmenyn. Denna sida är mest relevant för företag med många anställda och ger en bild
över hur företagets totala ställning ser ut när det gäller en viss kompetens.
13 (14)
MANUAL TILL MODELLEN
14 (14)
MANUAL TILL MODELLEN
Download