Praktik i biologi XX hp - Institutionen för biologisk grundutbildning

advertisement
Arbetsplats
Eventuell avdelning eller grupp
Författarens namn, e-post
Handledaren
Handledarens namn och titel/position. Beskriv även vad handledaren arbetar med och utbildningsbakgrund. Beskrivning av arbetsplats, handledare och arbetsuppgifter, skall få plats på denna sida.
Arbetsplatsen
Beskriv arbetsplatsen här. Kortfattat om organisationen (ex antal anställda mm) samt vad man arbetar
med där inklusive ev. mål/syfte med verksamheten. Ta även med ev. adress till arbetsplatsens
webbsidor sist i stycket. Beskrivning av arbetsplats, handledare och arbetsuppgifter, skall få plats på
denna sida.
Arbetsuppgifter
Beskriv vilka arbetsuppgifter du har haft under din praktik på arbetsplatsen. Beskrivning av
arbetsplats, handledare och arbetsuppgifter, skall få plats på denna sida.
Praktik i biologi X hp
XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX
Institutionen för Biologisk Grundutbildning
Arbetsplats, Författare
Dagbok
Måndag, XX månad
Berätta om första dagen på praktikplatsen. För varje dag ska du berätta kort om vad du gjort (fundera
på vad som är relevant, du behöver inte ta med allt). Ta gärna med reflektioner redan här: vad har du
lärt dig just idag/ hur bidrog du med dina kompetenser/etc. Ta gärna med bilder du tagit på
arbetsplatsen här, med kort beskrivande figurtext. Texten bör hållas till ca 7-8 rader per dag, men kan i
undantagsfall vara längre eller kortare (ex om något särskilt viktigt händer, eller om det är mycket
repetitivt arbete).
Tisdag, XX månad
Fyll på med flera dagar. Använd rubrik 3 för dag och datum, och brödtext för texten.
1
Arbetsplats, Författare
Reflektioner
Den här delen av dagboken är särskilt viktig så lägg ner en hel del tid på att reflektera över ditt
praktikarbete. Nedan följer förslag på frågor att fundera över när du planerar vad du ska ta med. Utgå
från tre aspekter när du funderar över frågorna 1) praktiska erfarenheter av nya metoder och arbetssätt,
2) arbetsplatsens organisation och karriärmöjligheter samt 3) s.k. mjuka kompetenser, ex
kommunikation, ledarskap, kritiskt tänkande, problemlösning mm (vad du är bra på och vad som
motiverar dig).
Vad fungerade bra?
Vad fungerade mindre bra och varför?
Vad var inte som du väntat?
Vilka kompetenser som du fått under din tidigare utbildning fick du användning för? Var det några du
saknade i din tidigare utbildning?
Hur passade dina kompetenser på arbetsplatsen? Vad kunde du bidra med i arbetet?
Hur har du utvecklats under tiden på praktikplatsen?
Vad har du lärt dig? Vilka nya erfarenheter har du fått?
Hur kommer dessa erfarenheter påverka dina val i din fortsatta utbildning?
2
Download