Handling - Ängelholms kommun

advertisement
Uppföljning okt 2012
Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Ordförande: Sven-Ingvar Borgquist (M)
Förvaltningschef: Tony Mufic
Nämndmål
Medborgare
Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god
miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare.
All verksamhet skall utgå från en aktiv medborgardialog som bygger på en väl utvecklad samverkan mellan
verksamheterna och medborgarna.
Nyckeltal
Andelen barn, elever och föräldrar som upplever att de
har en aktiv dialog med verksamheterna eller dess
huvudman. (höge än)
Utfall
2011
Mål
2012
April
2012
100%
100%
100%
Juli
2012
Okt
2012
100% 100%
Personlig och direkt dialog samt dialog via Fronter eller sociala medier finns i alla våra verksamheter. En
dialog som bygger på kontinuitet utifrån ro:s organisation. Därav 100%. Kvaliteten och fokus kan dock
utvecklas ytterligare, vilket redovisningen i avsnittet Mål och Kvalitet i Årsredovisning 2011 belyste genom
sitt ”delvis uppfyllt”.
Nolltolerans beträffande alla former av diskriminering, kränkningar, våld och hot.
Nyckeltal
Utfall
2011
Mål
2012
April
Juli
Okt
2012
2012
2012
Andelen barn, elever och personal som anger att de
känner sig trygga i sin verksamhet. (högre än året innan)
Åk 3
79%
>2011
80%
80%
80%
Andelen barn, elever och personal som anger att de
känner sig trygga i sin verksamhet. (högre än året innan)
Åk 6
75%
>2011
77%
77%
77%
Andelen barn, elever och personal som anger att de
känner sig trygga i sin verksamhet. (högre än året innan)
Åk 9
68%
>2011
79%
79%
79%
”Jag känner att jag duger som jag är”
Verksamheternas hälsofrämjande arbete skall bygga på: Kontinuerligt värdegrundsarbete, Fysisk aktivitet,
samt Inflytande och ansvarstagande för det egna lärandet.
Nyckeltal
Document1
Utfall
2011
1
Mål
2012
April
2012
Juli
2012
Okt
2012
Uppföljning okt 2012
Barn- och utbildningsnämnden
Nyckeltal
Utfall
2011
Mål
2012
April
2012
Juli
2012
Okt
Andelen barn, elever som känner att de ges möjlighet att ta
ansvar för och utöva inflytande över sitt eget lärande (högre
än året innan) Åk 3
87%
>2011
85%
85%
85%
Andelen barn, elever som känner att de ges möjlighet att ta
ansvar för och utöva inflytande över sitt eget lärande (högre
än året innan)Åk 6
74%
>2011
58%
58%
58%
2012
”Läraren berättar vad jag skall kunna för att nå målen/kunskapskraven” Uppgift för åk9 baseras på varje
ämne för sig. Hänvisas därför till elevenkäten för åk 9 i sin helhet.
All verksamhet skall ha en tydlig utgångspunkt i barn- och miljöperspektivet.
Nyckeltal
Andelen verksamheter som arbetar enligt skrivningarna i
nationella respektive kommunala styrdokument. T.ex.
Barnkonventionen, likabehandlingsplan och Ängelholms
kommuns miljöplan.
Utfall
2011
Mål
2012
April
2012
100%
100%
100%
Juli
2012
Okt
2012
100% 100%
Ekonomi
I all planering arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande.
All verksamhet skall utifrån givna förutsättningar och kreativa strategier, skapa ett gott arbetsklimat och en
positiv lärmiljö.
Nyckeltal
Utfall
2011
Mål
2012
Förskolan – Andelen förskolor som visar ett välförankrat
arbete med barnens språk och kommunikation
Förskolan - Andelen förskolor som visar ett väl förankrat
arbete med matematik, naturvetenskap och teknik
April
2012
Juli
2012
Okt
77%
77%
77%
74%
74%
74%
2012
Andelen förskolor som skapar förutsättningar för barnens
utveckling genom väl förankrade former för det
entreprenöriella lärandet (högre än året innan) (Redovisas
senare i höst i Årshjulet)
Andelen grundskolor som skapar förutsättningar för
elevernas eget lärande (högre än året innan) Åk 3
Andelen grundskolor som skapar förutsättningar för
elevernas eget lärande (högre än året innan) Åk 6
Document1
2
81%
>2011
87%
87%
87%
74%
>2011
69%
69%
69%
Uppföljning okt 2012
Barn- och utbildningsnämnden
Andelen grundskolor som skapar förutsättningar för
elevernas eget lärande (högre än året innan) Åk 9
47%
>2011
47%
83,7%
>2011
>2011
82% >2011
>2011
47%
47%
Andelen grundskolor som stödjer elevernas
kunskapsutveckling genom väl förankrade former för det
entreprenöriella lärandet. (Redovisas senare i höst i
Årshjulet).
Fritidshemmet – Andelen fritidshem som arbetar med
lärprocesser som stimulerar elevernas utveckling och
lärande. (Redovisas senare i höst i Årshjulet).
Andelen fritidshem som stödjer elevernas lärande genom
väl förnkrade former för det entreprenöriella lärandet.
(Redovisas senare i höst i Årshjulet).
Grundskolan (inklusive grundsärskolan) - andelen elever
som når de nationella kunskapskraven i åk 9 (högre än
året innan) *)
>2011 >2011
Gymnasieskolan inkl gymnasiesärskolan – andelen elever
som når det nationella kunskapskraven.
Att gymnasieskolan stödjer elevernas kunskapsutveckling
genom väl förankrade former för det entreprenöriella
lärandet (högre än året innan)(Redovisas senare i höst i
Årshjulet).
Vuxenutbildningen - andelen studerande som fullföljer
sin studieplan (högre än)
84%
84%
Att den kommunala vuxenutbildningen stödjer de
studerandes lärande genom väl förankrade former för det
entreprenöriella lärandet (högre än året innan) (redovisas
senare i höst i Årshjulet)
*) Grundsärskolan – eleverna i åk 8-10 lyder just nu under två betygssystem. Alla elever har bedömts nå
minst lägsta kunskapskravet och når därför minst E respektive G. Verksamheten gör bedömningen att de
nya kriterierna är högre ställda. Detta föranleder ett arbete där fokus ligger på hur undervisningen kan
utvecklas för att skapa förutsättningar för eleverna att även nå betygen för de högre kunskapskraven.
Document1
3
Uppföljning okt 2012
Barn- och utbildningsnämnden
Kvalitetssäkringsarbetet skall bygga på en för varje enhet uppgjord uppföljnings- och utvärderingsplan.
Nyckeltal
Andelen verksamheter som redovisar ett systematiskt
kvalitetsarbete som sedan kan sammanställas i
förvaltningens Årshjul
Utfall
2011
Mål
2012
April
2012
100%
100%
100%
Juli
2012
Okt
2012
100% 100%
Verksamhet
Utveckla en lärande organisation genom nya samarbetsformer och genom regionalt
samt mellankommunala samarbetet.
Alla verksamheter skall vara väl förtrogna med begreppet lärande organisation.
Nyckeltal
Utfall
2011
Mål
2012
April
Juli
Okt
2012
2012
2012
Andelen medarbetare som anser sig arbeta i en lärande
organisation (högre än)
Redovisas via kommunövergripande medarbetarenkät som skall genomföras hösten-12.
Medarbetarna skall ges förutsättningar för ansvarstagande och för att kunna utöva ett reellt inflytande över
verksamhetens utveckling och resultat.
Nyckeltal
Utfall
2011
Mål
2012
April
2012
Juli
2012
Okt
2012
Andelen medarbetare som anser att de tar ansvar för
och utövar ett reellt inflytande i en lärande organisation
(högre än)
Redovisas via kommunövergripande medarbetarenkät som skall genomföras under hösten-12.
Utveckling
Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling för att tydliggöra vår profil,
ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden
All verksamhet skall stå för en tydlig profil och vision i syfte att bidra till en eller flera av Ängelholms
kommuns profileringar.
Nyckeltal
Andelen verksamheter med en tydlig profil och
Document1
Utfall
Mål
April
Juli
Okt
2011
2012
2012
2012
2012
86%/ >2011 80%/78% 80%/78% 80%/78%
4
Uppföljning okt 2012
Barn- och utbildningsnämnden
vision (högre än) uppgiften. Frsk/grsk
Mål och kvalitet
I samband med starten av läsåret 11/12 stod vi inför tre huvudutmaningar när det gällde
utvecklingen av betygsresultaten.
Ökat genomsnittligt meritvärde - Ökad andel elever som når målen i alla ämnen - En mer
likvärdig skola.
Resultaten visar att vi uppfyller alla tre målsättningarna och att utmaningen inför lå 12/13.
Nu ligger utmaningen i att befästa och ytterligare förstärka den positiva utveckling vi redovisat
under de senaste läsåren.
Alla berörda rektorsområden visade på en ökad andel elever som når målen i all ämnen i åk 9.
Det genomsnittliga meritvärdet har ökat på 5 av 6 rektorsområden.
Vi kan dessutom konstatera att skillnaderna i resultaten skolorna emellan är mindre än tidigare år.
De minskande skillnaderna i resultaten är en viktig indikator på att vi i större utsträckning skapar
förutsättning för alla elevers kunskapsutveckling. Detta är också innebörden i en mer likvärdig
skola. Det betyder inte att de olika skolorna liknar varandra mer till sitt innehåll. I stället är det så
att varje skola utvecklat sitt arbetssätt så att det skapar förutsättningar för de egna eleverna att nå
kunskapskraven.
På vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet går som en röd tråd genom all de insatser vi nu är
engagerade i. Modellskolan, en dator per elev, internationalisering, NTA, Nya språket lyfter,
ENTRIS för det entreprenöriella lärandet är några exempel.
En Central utvecklingsgrupp med såväl språkutveckling som ma-utveckling som omfattar
förskolan- åk 9, förstärker arbetet ute i verksamheterna.
Skolan och förskolan skall – enligt innebörden av Lpfö98/10 och Lgr11- skapa förutsättningar
för barns och elevers utveckling och lärande. Förskolans förtydligade lärandeuppdrag inom
matematik, naturvetenskap och teknik, utgör tillsammans med uppdraget inom språk och
kommunikation, en avgörande förutsättning för barnens fortsatta kunskapsutveckling i
grundskolan.
Parallellt med det inre praktiska arbetet för en ökad måluppfyllelse så har vi dessutom fört arbetet
med profilen Kunskapsstaden Ängelholm vidare. Skolledarna har inventerat allt det
utvecklingsarbete som pågår, alla de styrkor och alla de identifierade utvecklingsområden som de
har att förhålla sig till. Detta material bildar en grund för hur vi kommer att beskriva
Kunskapsstaden Ängelholm och sedan även kunna ta fram en vision/motto för de kommunala
skolverksamheterna.
Nämndspecifika uppdrag
Uppdrag
Återrapportering 2012
Att ta fram modell för att öka lönespridningen och premiera de
bästa pedagogerna (förskollärare och lärare) utifrån fastställda
Beslut om modell för att öka lönespridning och
premiera de bästa pedagogerna har tagits i BUN
Document1
5
Uppföljning okt 2012
Barn- och utbildningsnämnden
kriterier och mallar. Uppdraget skall återrapporteras senast
2012-01-31.
(§11/2012).
Ekonomi
Budget
2012
Driftbudget (tkr)
Intäkter
Utfall
okt
Prognos
2012
Avvikelse
98 362
98 581
124 292
25 930
Kostnader
853 567
726 068
878 197
-24 630
Nettokostnad
755 205
627 487
753 905
1 300
Budget
2012
Investeringsbudget (tkr)
Inkomster
Utfall
okt
Prognos
2012
Avvikelse
0
0
0
0
Utgifter
12 026
7 631
12 026
0
Nettoutgift
12 026
7 631
12 026
0
Ekonomisk analys
Driftbudget
Intäkterna överstiger budgeten främst p g a obudgeterade statsbidrag, driftbidrag från Arbetsförmedlingen, ersättningar för praktikanter samt viss försäljning inom gymnasieskolan. Överskottet här
kommer att balanseras av underskott på kostnaderna. Exempel på statsbidrag är ”Matematikprojektet”
och ”Läsa-skriva-räkna-projektet” som båda är satsningar för att öka elevernas måluppfyllelse.
Budgetprognosen för interkommunala ersättningar inom både förskola, fritidshem och grundskola visar
överskott. Ekonomiska ersättningar till fristående verksamhet visar överskott för grundskolan beroende på
att antalet elever till Vittra/Fram minskar, däremot ökar antalet placeringar i fristående förskola vilket
genererar ett budgetunderskott.
Sommarens uppdaterade elevantal för gymnasieskolan visar att antalet elever till fristående skolor minskar
medan Ängelholms gymnasieskola fortsatt har en hög andel sökande trots att ålderskullarna minskar.
Kostnader för undervisning i modersmål har ökat. Likaså ökar kostnader som studiehandledning, tolk och
svenska som andraspråk. Nyanlända får sin undervisning den första tiden i introduktionsklasser som
kräver extra resurser.
Några rektorsområden kommer att visa underskott vid årets slut. Inom skolskjutsen, vårdnadsbidraget och
vuxenutbildningen prognostiseras överskott.
Den del av satsningen ”En-dator-per-elev”, som avser leasing av dator, påbörjas under höstterminen. Ett
3-årsavtal har tecknats och kostnaden beräknas sammanlagt under perioden motsvara budgeterat 19,4
mnkr. Budgeten behöver omfördelas mellan åren för att bättre anpassas till förväntad kostnad. 2012 är
kostnaden beräknad att ge ett överskott på 1,3 mnkr att överföra till 2013.
Document1
6
Uppföljning okt 2012
Barn- och utbildningsnämnden
Med undantag för ”En-dator-per-elev”-budgeten, förväntas Barn- och utbildningsnämndens verksamhet
ha ett nollresultat vid året slut.
Investeringsbudget
För första gången på flera år behövs inga inventarieinköp i samband med ny-/ombyggnad av våra
skolor/förskolor. De 4 mnkr som tidigare fanns för inventarier i samband med Nyhemsskolans
ombyggnad, har lyfts ur budgeten tills vidare. Årets investeringsbudget för inventarier kommer därför
istället att användas av flera rektorsområden till inköp av möbler, lekredskap etc. Elevskåp till
Kungsgårdsskolan och kopieringsmaskiner till flera rektorsområden har redan köpts in under året.
Den del av satsningen ”En-dator-per-elev”, som avser inköp av datorer, kommer igång nu under höstterminen och har blivit något dyrare än budgeterat.
Delar av budgeten är avsatt för utbildningsmaterial till gymnasieskolans industri-, el- och byggprogram.
Document1
7
Download