klinisk farmakologi

advertisement
KLINISK FARMAKOLOGI
Dos/effekt och farmakodynamik
Anna Feldreich,
sjukhustandläkre, Med dr.
Samma dos läkemedel ger olika stark
effekt hos olika människor!
Varför?
Jo – för att vi är olika!
Inte så:
Utan så:
Faktorer som påverkar?
Orsaker till
interindividuell
variation i
läkemedelseffekt
(forts)
Olika reaktioner på läkemedel






Individuell dosering
Olikheter i vikt
Arv och miljö
Sjukdomar
Åldern
Problem vid användningen av läkemedel
LM-förskrivning
/dosering
Administrerad dos
LM-koncentration på
verkningsstället
Intensitet av effekt
patientens
”compliance”
•absorption
•kroppstorlek, mängd fett
•LM-distribution
•plasmabindning
•elimineringshastighet
•fysiologiska variablar
•patologiska faktorer
•genetiska faktorer
•interaktioner andra LM
•tolerans
•LM–receptor-interaktioner
•placeboeffekt
Dos och effekt
Den farmakologiska och toxologiska
effekten beror på dosens storlek.
 Ökas dosen över en viss gräns nås ingen
ytterliggare terapeutisk effekt istället
biverkningar och toxiska effekter.

Dos och effekt

Den effekt man uppnår efter en dos
karakteriseras av:
1. Latenstiden (hur snabbt verkan inträder)
2. Intensiteten (styrkan)
3. Durationen (varaktigheten)
Farmakodynamik
Agonist = en substans som kan binda
en receptor och framkalla effekt.
Antagonist = en substans som kan motverka
effekten av en agonist.
Receptorantagonist = en substans som kan
motverka effekten av en agonist genom att
blockera agonistens bindning till en receptor.
Koncentrations-effekt-kurva för en agonist
Potens: anges vanligen med EC50
(eller ED50)
Definition: Ett mått på hur hög koncentration
(dos) av en substans som krävs för att utlösa en
viss grad av effekt (% av max, jfr EC25 och EC75
etc).
Potensen återspeglas i koncentrationseffektkurvans läge i höger/vänsterled.
Koncentrations-effektkurva med linjära
skalor resp med logaritmerad y-axel
Inneboende aktivitet (intrinsic
activity, efficacy):
Definition: Ett mått på en agonists förmåga
att framkalla effekt (hur långt upp mot
maximum som doseffekt-kurvan når) –
avgör om den är en partiell eller full agonist
Skillnader i potens respektive ”efficacy”
Ju längre avståndet är mellan koncentrations-effektkurvorna för terapeutisk effekt respektive biverkan
är, desto större är den terapeutiska bredden.
Dos-effekt-kurvor som bygger på kummulativ
frekvens – ED50, LD50 och terapeutiskt index
Nu tar vi lite rast!
Download