Arbetsblad för vaccinationsplanering inför resa barn 6 mån

advertisement
Skånevård Sund
Kunskapscentrum för barnhälsovård
Rev 2015-07-28
ARBETSBLAD FÖR VACCINATIONSPLANERING INFÖR RESA BARN < 6 MÅN
Skickas via mail till; [email protected]
Barnets initialer:
Födelsedatum (6 siffror):
Resmål:
Datum för resa:
Vistelsetid:
Ålder vid resa:
Anamnes:
BVC:
Vaccination
Ditt namn:
Tidigare erhållna doser: Datum
Förslag: antal doser, intervall, tidpunkt
och barnets ålder vid vaccinationstillfället
Signatur läkare;
BCG (tuberkulos)
BCG om högrisk, noggrann anamnes för att
utesluta immunbrist
Hepatit B (gulsot)
Infanrix Hexa dos 1 vid 6-8 veckors ålder
Infanrix Hexa dos 2 fyra veckor efter dos 1
Dos 2 rekommenderas 2 veckor innan avresa
Dos 3 rekommenderas 4 veckor efter dos 2 i
hemlandet eller direkt efter resan.
Booster dos vid 1 års ålder
Se ovan
DTP (diphteri, stelkramp,
pertussis) 3,5,12 mån, 5-6 år
HiB (haemophilus
Se ovan
influenzae B) 3,5,12 mån
IPV (injektion polio)
Se ovan
3,5,12 mån, 5-6 år
OPV (oral polio)
Pneumokocker
3,5,12 mån
MPR (mässling, påssjuka,
röda hund) 18 mån
Prevenar 13 dos 1 vid 6-8 veckors ålder
Prevenar 13 dos 2 fyra veckor efter dos 1
Dos 2 rekommenderas 2 veckor innan avresa
Dos 3 rekommenderas 4 veckor efter dos 2 i
hemlandet eller direkt efter resan.
Booster dos vid 1 års ålder
För ung att få MPR. Har fortfarande mammas
antikroppar.
Annat
Ordination:
Ansvarig läkare:
Datum:
Download