pp-var-planet-jorden

advertisement
PP Arbetsområde: Jorden och dess resurser
Namn:
Skola: Mellbystrandsskolan
Innehåll
Vad du ska arbeta med
Vi ska arbeta om jordens början och
varför jorden är en perfekt plats för
liv.
.Arbetsformer
Hur du ska arbeta
Vi ska ha genomgångar i helklass och
mindre grupper.
Vi ska arbeta om jordens befolkning.
Vi ska tillsammans läsa i boken
”Jordens resurser” tillsammans.
Vi ska arbeta om jordens inre och
yttre.
Vi ska tillsammans titta på olika
kartor och diagram.
Vi ska arbeta om jordens klimat och
natur.
Vi ska göra ett arbete i grupper/par.
Vi ska titta på filmer från Espresso
Vi ska arbeta med hur man läser av en och AV media.
karta och vad det finns för olika
kartor.
Vi ska arbeta med jordens resurser
och var dessa finns runt om i världen.
Mål och kunskapskrav
Vad du ska kunna
Du ska kunna resonera om processer
som formar och förändrar jordytan,
samt vilka konsekvenser det kan få
för människor och natur.
Underlag för bedömning
Hur du ska visa dina kunskaper
Du ska visa dina kunskaper genom att
vara aktiv vid genomgångar och
diskussioner.
Du ska visa dina kunskaper genom att
Du ska kunna beskriva samband
vara aktiv och delta i grupp/par arbete
mellan natur och – kulturlandskap och och redovisningen av detta arbete.
hur befolkningen är fördelad.
Du ska visa dina kunskaper genom ett
Du ska kunna använda geografiska
att genomföra prov, antingen
begrepp.
skriftligt, muntligt eller både och.
Du ska kunna använda kartor och
resonera om deras användbarhet.
Du ska kunna resonera kring hur vi
människor kan ta hand om jordens
resurser.
Centralt innehåll
Kunskapskrav eller del av kunskapskrav för arbetsområdet
Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans
markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och
erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
Eleven har kunskaper om natur och kulturlandskap och visar det genom att
föra underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar
jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen.
Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
I resonemangen beskriver eleven samband mellan natur och kulturlandskap,
naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt
orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett fungerande sätt.
Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska
och tematiska kartor.
Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala
om geografi.
Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila
bränslen.
Var på jorden olika resurser finns och vad de används till.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra
geografiska källor, metoder och tekniker på ett fungerande sätt, samt för
resonemang om olika källors användbarhet.
Svenska
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra muntliga redogörelser med
fungerande inledning, innehåll och avslutning och anpassning till syfte och
mottagare.
Övergripande mål
Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors
situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen.
Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön
som miljön i ett vidare perspektiv.
Skolans mål är att varje elev utvecklar ett allt större ansvar för sina studier.
Förankring i kursplanens syfte
Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges
förutsättningar att utveckla sin förmåga att analysera hur naturens egna
processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i
olika delar av världen.
Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges
förutsättningar att utveckla sin förmåga att utforska och analysera samspel
mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen
Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges
förutsättningar att utveckla sin förmåga att göra geografiska analyser av
omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska
källor, teorier, metoder och tekniker.
Elevens självbedömning
Vilka delar av arbetsområdet klarade jag bra?
Lärarens bedömning
Detta har eleven visat att han/hon kan(summativ):
Vilka delar av arbetsområdet klarade jag mindre bra?
Detta kan eleven utveckla(formativ):
Vad kan jag tänka på för att utvecklas vidare i ämnet?
Download