Flodkulturer och antika världar

Syfte

 Syftet med detta arbetsområde är att vi ska ta reda
på orsakerna till hur det kom sig att vi en gång
började bygga och bo i städer?
 När började vi leva så som vi lever idag, hur gick det
till och var någonstans på jorden växte de första
civilisationerna fram?
 Vi ska öva på att resonera om vilka orsakerna var till
att det växte fram flodkulturer och vilka
konsekvenser det ledde till.
Hur

 Vi kommer att ha föreläsningar och
gruppdiskussioner
 Vi kommer att arbeta utifrån texthäften. I häftet
kommer vi att läsa och svara på frågor.
 Till vissa avsnitt i häftet finns det video-klipp med
quizz, dessa kan man använda sig av för att öva
hemma.
Från jägare till jordbruk

 Ca 7000 år sedan
 Odla och producera
mat
 Konsekvenser:




Bofast
Maten räckte längre
Fler slapp svälta
Kunde ägna sig åt
handel, teknik &
bygge
Flodkulturerna uppstår

 Ca 3000 f.kr (5000 år
sedan)
 Kring stora floder i
världen – orsak:
 Bevattning
 Transport; varor,
personer
 Samarbete; familj –
flera familjer – alla
runt floden
Hur en flodkultur
uppstod

De fyra flodkulturerna

De fyra flodkulturerna

Mesopotamiens geografi

 Ligger i Mellanöstern,
Iran & Irak
 Runt floderna var det
torrt – bevattning
 Längre ner var det
sumpmarker - diken
 Eufrat
 Flöt lugnt fram
 Tigris
 Översvämmade lätt och
var oberäknelig
Mesopotamiens geografi

 Uppsplittrat och svårt
att ena – därför att:
 Området i norr och i
söder var som en
labyrint av




Byggnationer
Dammar
Kanaler
Diken
Krig i Mesopotamien

 Eftersom området var
så uppsplittrat,
uppdelat och svårt att
ena  Ledde det till att det
skapades många små
stadsstater (egna riken)
 Ledde till konflikter
och krig
Sociala strukturer

 Det avancerade
jordbruket ledde till –
 Härskare
 Präster
 Borgare
 Hantverkare
 Slavar
Religion i
Mesopotamien

 Gudarna var mycket viktiga
 Prästerna var de som kunde
kommunicera med gudarna
 Astrologi – vad ska hända?
 Gudarna var oberäkneliga,
som floderna
 Enki – stor Gud som höll
borta syndafloden
 Föregångare till Bibliska
berättelse
Kilskrift i Mesopotamien

Källa: ungfakta.se
 Skriften utvecklades för
att hålla reda på
jordbruket, vem som hade
gjort vad osv
 Fuktiga lertavlor
 Svårt att skriva – särskild
utbildning oh ett särskilt
yrke – skrivare
 Tack vare kilskriften har
vi spännande källor
Olika riken och länder i
Mesopotamien

 Sumererna – hjulet,
skriften
 Akkaderna – spred den
mesopotamiska
kulturen till
medelhavet
 Babylonien – kronan på
verket, stort
handelscenter
 Assyrierna
Egypten

Nilens flodkultur

 Nilen flyter fram lugnt
och långsamt
 Översvämmar
regelbundet
 Slammet gav stora
odlingar
 Transport och
kommunikation – stort
enat rike!
Sociala strukturer

 Effektivt jordbruk – folk
kunde syssla med annat
 Handel, teknik, skrivare,
hantverkare
 Ledde till fyra
samhällsgrupper;
 Faraon – kung & Gud
 Ämbetsmän
 Bönder – skatt och
dagsverk
 Slavar
Religion i Egypten

 Faraon var son till Ra
 Lyx och överflöd var
mycket viktigt
 Mumier – viktigt att
bevara kroppen för
livet efter döden
 Isis och Osiris –
dödsgudar
 Viktigt att offra till
gudarna
Tutankhamun

 Dog ung – bara 19 år
 Född 1358 f.kr
 Död 1339 f.kr
 Graven upptäcktes 1922
av en engelsman
 Tester har visat att
Tutankhamuns
föräldrar var syskon
 Ville hålla blodet rent
Sfinx

 Lejons kropp och
människas huvud
 Vaktade gravar
 Byggdes omkring 2700
f.kr (4500 år sedan)
 Byggdes alltid i par –
var är den andra?!
Sfinxen i Giza
Hieroglyfer

 Bilder och tecken som
kombineras
 Skrevs på väggar, ofta i
gravar – men oftast på
papyrus
 Papyrus är gjort av vass
och håller länge
 Viktiga historiska källor
Nilkulturens geografi

 Utvecklingen har
påverkats av Nilens
isolerade läge





Medelhavet i norr
Röda havet i öster
Saharaöknen i väster
Berg och öken i söder
Detta gjorde att den
odling man hade var
fokuserad kring Nilen
Jämförelse av
flodkulturerna

 Gemensamt:
 Alla växte fram kring
floder
 Ungefär samtidigt,
3000 år fkr (5000 år
sedan)
Jämförelse av
flodkulturerna

 Gemensamt:
 Utvecklade jordbruket
 Utvecklade nya yrken
 Utvecklade nya
samhällsklasser
 Utvecklade nya
uppfinningar
 Utvecklade skriftspråk
Jämförelse av
flodkulturerna

 Olikheter:
 Mesopotamien gick
under efter inre strider
 Egypten blev
antagligen invaderade
av ett sjöfolk