Högkulturerna.
Historia.
Högkulturer
-
Större skillnader mellan fattiga och rika.
-
Riskerna för krig ökade i och med konkurrens, att
yrket soldat uppfanns och av den hierarki som
uppstod.
För 10.000 år sen - övergång från jägare/samlare till
jordbrukare med husdjur.
Efter några tusen år ledde jordbruk till bofasthet, man började
då bygga varmare hyddor och skaffa sig ett matförråd över
vintern. I och med detta kunde man också skaffa fler barn
vilket gjorde att befolkningen ökade.
En del förändringar uppstod i och med
jordbruksrevolutionen:
Högkultur =
-
Stadsbebyggelse
-
Politisk centralisering, någon bestämde (skatter, lagar
m.m)
-
Kvinnorna var inte längre lika jämställda männen.
-
militärväsende
-
Det var ett tyngre jobb för männen att brukar jorden
än att jaga.
-
överskott på mat som ledde till….
-
Man blev väldigt beroende av vädret.
-
arbetsindelning och….
-
Sjukdomar spreds lättare.
-
uppdelning i samhällsklasser.
Flodkulturer - 4000 till 6000 år sedan.
Mesopotamien - Vid floderna Tigris och Eufrat.
Egypten - vid Nilen.
Indusfloden - flyter mellan Indien och Pakistan.
Kina - vid Huang He.
Floderna var viktiga för att detta skulle kunna ske - näring
spreds vid översvämning och man kunde konstbevattna.
Nackdelar också - skogsskövling då man plötsligt behövde
massor av virke ledde till halvöken på många ställen. Sopor
ledde till att sjukdomar spreds - dödliga epidemier som inte
fanns innan.
Mesopotamien
= Landet mellan två floder. Området ligger i dagens Irak.
Folket i mesopotamien kallades för sumerna.
De grävde diken och gjorde jordarna brukbara. Detta krävde
samarbete och någon som tog på sig en ledarroll.
Bra odlingar → överskott på mat → befolkningsökning →
vissa kunde jobba med annat (behövdes inte på åkern). Detta
ledde också till specialisering av olika saker, vilket i sin tur
ledde till skillnader mellan människor.
= Välorganiserade städer. Men som sagt, när allt finns på
samma ställe blev risken för angrepp större och därför
behövde man ett försvar, en arme.
Hjulet uppfanns och skriftspråket uppkom.
Präster och religion blev viktigt. Prästerna kunde tala med
gudarna och blev därmed de viktigaste personerna i städerna.
I mesopotamien växte många liknande städer upp och varje
stad styrde sig själv med kung. Städerna kom därför att kallas
för stadsstater.
Gamla Egypten
Uppstod samtidigt som Mesopotamien, men runt Nilen.
Gamla Egypten höll ihop i årtusenden.
Jorden saknade näring, och det regnade otroligt lite men man
började bygga dammar och vattenmagasin för att spara
vatten när nilen (en gång om året) svämmade över. Dessutom
lämnade översvämningen kvar näringsrikt slam som man
kunde gödsla jorden med. Jordbruket blev äntligen bättre
och befolkningen växte.
Precis som i Mesopotamien så behövdes samarbete och
någon som ledde arbetet.
För cirka 6000 år sedan enades alla egyptiska byar under en
och samma härskare.
Kungen i Egypten kallades för Farao. Farao ägde alla människor
och hela landet. Egyptierna trodde på många gudar och ansåg att
farao var en av dessa (son till solguden Ra). Solguden skyddade
farao och farao skyddade folket. Alla arbetade åt farao.
Man trodde på ett liv efter döden och därför balsamerades
kropparna som då blev till mumier.
Egyptierna började också bygga pyramider vid den här tiden,
den äldsta pyramiden byggdes för 4600 år sedan.
Våra källor till gamla Egypten - väggmålningarna i i
gravkammarna. Dessa målningar berättar om en högt utvecklad
kultur med traditioner, stil på kläder och frisyrer hos en
medelklassbefolkning.
Hatschepsut - första kvinnliga farao. Hennes man som var
farao dog, brorsonen var för ung så hon fick ta rollen sålänge.
Men efter 7 år utropade hon sig själv till farao. Under de 20 år
som hon styrde Egypten var det fred.
Flodkultur i Kina
Jorden kring Huang He var bördig och 1500 f.kr hade en
högkultur växt fram.
I denna högkultur gjöt man i brons vilket gjorde att man fick
till bra och starka vapen att skydda sig med.
Vid 500 f.kr började man använda järn, vilket var senare än
mellanöstern och Europa.
Dessa byggde också kanaler och dammar efter ett tag så man
kunde samla vatten och därmed börja odla ris, som behöver
växa i mycket fukt.
Infrastrukturen blev bättre och bättre vilket ledde till mer
handel som i sin tur ledde till att städerna växte.