Ämnesplanering NO 7H v7

advertisement
Dricks- och
avloppsvatten
Bildkälla: svensktvatten.se
Namn:………………………………………………………………
Klass:
7H
”Konstgödsel bröt de naturliga kretsloppen och förändrade vårt jordbruk i grunden.
Våra skördar ökade, men det har skapats problem där övergödningen slår hårt mot
vårt dricksvatten och våra vattendrag. Den finns ett hotande problem med brist på
brytbar fosfor.”
1
Dricks- och avloppsvatten
Tidsplanering:
7H
Teori
Praktiskt
Färdigt
Gör klart elektricitet frågorna
Må
Labb.
Testa dig själv
Kopplingsschema
Film
Test fysik
Elektricitet
Ti
Genomgång och film: Vatten
Arbeta med frågor s.5-6
Laboration s.7-8Genomgång och film: Dricksoch avloppsvatten
Laboration s.9-10
Labb: Filtrering
Arbetshäfte
s.5-8
Labb: Destillering
Arbetshäfte
s.11-13
On
Genomgång och film: Kvävets kretslopp
Arbeta med frågor s.14-17
(Laboration s.20)
Test 1 s.5-13
Arbetshäfte
s.14-17
Idrottsdag
Läxa:
Jobba hemma
Arbetshäfte
s.18-20
Genomgång och film: Gödsel och övergödning
Arbeta med frågor s.18-20
Test 2 s.14-19
To
Fr
Genomgång och film: ”Vårt grisiga hav” (50 min)
Problemlösning
Litteratur att söka i:
 Kemi Spektrum kapitel 3: s.82-84 + s.88-97
 Kemi Spektrum kapitel 6: s.143-152
 Biologi spektrum s.208-210
2
Viktiga begrepp;






Saltvatten
Sötvatten
Grundvatten
Ytvatten
Vattnets kretslopp
Vattenånga





Hårt vatten
Avhärdning
Reningsverk
Kvävefixering
Kvävefixerande
bakterier






Kvävets kretslopp
Konstgödsel
Nitrat
Fosfor
Kväve
Övergödning
3
Dricks- och avloppsvatten
Syfte:

I arbetsområdet ”Dricks- och avloppsvatten” lär du dig om hur vatten renas till
dricksvatten och hur avloppvatten renas till sjövatten igen. Dessutom lär du dig om
kvävets och fosfors kretslopp, och tittar på konsekvenser såsom övergödning.
Vi åker på studiebesök till ett vattenreningsverk samt gör fältstudier i ett mindre
ekosystem såsom en liten sjö. Där undersöker vi bland annat hur sjön mår utifrån
dess levande organismer samt innehåll av näringsämnen.
Dessa förmågor ska Du träna:



använda kunskaper i kemi och biologi för att granska information, kommunicera och
ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle
använda kemins och biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och
förklara kemiska och biologiska samband i samhället och naturen
genomföra systematiska undersökningar
Centralt innehåll:



Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
Människans användning av naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för
en hållbar utveckling.
Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.
Filmer:








Vattnets kretslopp (14 min (ström)
Evas funkarprogram 1 - hur handfat, toaletter, golvbrunn fungerar (14 minuter
ström)
På reningsverket (9 min utbildningsradion – ej strömmande)
Välkommen till staden – om avloppsvatten (9 minuter ström)
Livet vid sjön Ekosystem + övergödning (14 minuter)
”Vårt grisiga hav” eller Östersjön (ej ström)
Blåmusslan – Östersjöns reningsverk (8 min ström)
Östersjön – djurliv och historia (17 min ström)
Arbetssätt:

Genomgång
4




Film
Arbetsuppgifter
Laboration
Studiebesök på reningsverk vid ett senare tillfälle
Dricks- och avloppsvatten
Kunskapskrav
E
C
A
Eleven kan samtala om och diskutera frågor
som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och
formulerar ställningstaganden med enkla
motiveringar samt beskriver några tänkbara
konsekvenser.
Eleven har grundläggande kunskaper om
materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och
omvandlingar och andra kemiska sammanhang
och visar det genom att ge exempel och
beskriva dessa med viss användning av kemins
begrepp, modeller och teorier.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor
som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och
formulerar ställningstaganden med utvecklade
motiveringar samt beskriver några tänkbara
konsekvenser.
Eleven har goda kunskaper om materiens
uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar
och andra kemiska sammanhang och visar det
genom att förklara och visa på samband inom
dessa med relativt god användning av kemins
begrepp, modeller och teorier.
Eleven kan föra enkla till viss del
underbyggda resonemang om kemiska
processer i levande organismer, mark, luft
och vatten och visar då på enkelt
identifierbara kemiska samband i naturen.
Eleven undersöker hur några kemikalier och
kemiska processer används i vardagen och
samhället och beskriver då enkelt
identifierbara kemiska samband och ger
exempel på energiomvandlingar och
materiens kretslopp.
Dessutom för eleven enkla och till viss del
underbyggda resonemang kring hur
människans användning av energi och
naturresurser påverkar miljön och visar på
några åtgärder som kan bidra till en hållbar
utveckling.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl
underbyggda resonemang om kemiska
processer i levande organismer, mark, luft och
vatten och visar då på förhållandevis
komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven undersöker hur några kemikalier och
kemiska processer används i vardagen och
samhället och beskriver då förhållandevis
komplexa kemiska samband och förklarar och
visar på samband mellan energiomvandlingar
och materiens kretslopp.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt
väl underbyggda resonemang kring hur
människans användning av energi och
naturresurser påverkar miljön och visar på
fördelar och begränsningar hos några
åtgärder som kan bidra till en hållbar
utveckling.
Eleven kan förklara och visa på samband
mellan några centrala naturvetenskapliga
upptäckter och deras betydelse för
människors levnadsvillkor.
I undersökningarna använder eleven
utrustning på ett säkert och ändamålsenligt
sätt.
Eleven kan jämföra resultaten med
frågeställningarna och drar då utvecklade
slutsatser med relativt god koppling till
kemiska modeller och teorier.
Eleven för utvecklade resonemang kring
resultatens rimlighet och ger förslag på hur
undersökningarna kan förbättras.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor
som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och
formulerar ställningstaganden med
välutvecklade motiveringar samt beskriver
några tänkbara konsekvenser.
Eleven har mycket goda kunskaper om
materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och
omvandlingar och andra kemiska sammanhang
och visar det genom att förklara och visa på
samband inom dessa och något generellt
drag med god användning av kemins begrepp,
modeller och teorier.
Eleven kan föra välutvecklade och väl
underbyggda resonemang om kemiska
processer i levande organismer, mark, luft och
vatten och visar då på komplexa kemiska
samband i naturen.
Eleven undersöker hur några kemikalier och
kemiska processer används i vardagen och
samhället och beskriver då komplexa kemiska
samband och förklarar och generaliserar
kring energiomvandlingar och materiens
kretslopp.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl
underbyggda resonemang kring hur människans
användning av energi och naturresurser
påverkar miljön och visar ur olika perspektiv
på fördelar och begränsningar hos några
åtgärder som kan bidra till en hållbar
utveckling.
Eleven kan förklara och generalisera kring
några centrala naturvetenskapliga upptäckter
och deras betydelse för människors
levnadsvillkor.
I undersökningarna använder eleven
utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och
effektivt sätt.
Eleven kan jämföra resultaten med
frågeställningarna och drar då välutvecklade
slutsatser med god koppling till kemiska
modeller och teorier.
Eleven för välutvecklade resonemang kring
resultatens rimlighet i relation till möjliga
felkällor och ger förslag på hur
undersökningarna kan förbättras och visar på
nya tänkbara frågeställningar att
undersöka.
Eleven kan beskriva och ge exempel på
några centrala naturvetenskapliga upptäckter
och deras betydelse för människors
levnadsvillkor.
I undersökningarna använder eleven
utrustning på ett säkert och i huvudsak
fungerande sätt.
Eleven kan jämföra resultaten med
frågeställningarna och drar då enkla
slutsatser med viss koppling till kemiska
modeller och teorier.
Eleven för enkla resonemang kring
resultatens rimlighet och bidrar till att ge
förslag på hur undersökningarna kan
förbättras.
5
Download