Produktblad IHM Business Management

advertisement
IHM BUSINESS
MANAGEMENT
IHM BUSINESS MANAGEMENT
Vad är det som gör vissa företag mer framgångsrika än andra? IHM Business Management ger
dig helhetsperspektiv på en framgångsrik affärsverksamhet utifrån marknadsföring, ekonomi,
organisation och ledarskap.
IHM Business Management handlar om att organisera,
styra och utveckla en affärsverksamhet. Organisera
innebär att säkerställa att villkoren för en hög prestation
är uppfyllda.
”
Styra innebär att verka för att verksamheten är effektiv
i fråga om kundnytta och resursanvändning. Utveckla
innebär att arbeta för att verksamheten kontinuerligt
förbättras och att det finns en beredskap att möta
framtiden.
Lär dig balansera de
faktorer som påverkar
lönsamheten.
”
Business Management handlar inte i första hand om de
högsta chefernas jobb. I den globala kunskapsekonomin krävs större initiativkraft och mer ansvar av medarbetarna för att organisationen ska kunna nå sina mål.
Business Management kan tillämpas på alla nivåer i
organisationen. Det behövs fler anställda som kan ta
ansvar för sina egna prestationer och förstå sin roll
i hela affärsverksamheten. Fler behöver tänka och
agera som ”managers”.
SÅ HÄR ARBETAR VI
I IHM Business Management arbetar vi enligt en unik
lärandemodell i fyra steg. Inför och efter varje lektion
arbetar deltagarna självständigt med litteraturstudier
och tillhörande tillämpningsövningar som förberedelse
och repetition, sedan genomförs lektionen och deltagarna förväntas närvara och aktivt delta i diskussioner.
www.ihm.se
Tel. 0200-24 00 24
Därefter arbetar vi med caseövningar för att utveckla
förståelsen och förmågan att tillämpa olika verktyg.
Till sist tillämpas kunskaperna ien affärssimulering.
Utbildningen integrerar de olika ämnesområdena
ekonomi, marknadsföring, ledarskap och organisation
i två temadelar:
Vad gör ett företag framgångsrikt idag? –
Affärsmodellen
I den här delen fokuserar vi på vad företaget gör i dag
och på vilket sätt man gör affärer. Vad som kännetecknar organisationen och vad som skiljer den från andra.
Och vad som gör den mer eller mindre framgångsrik.
Vi berör också hur ledningen arbetar för att styra organisationen mot en hög prestation.
• Vilka faktorer skapar grunden för en affärs verksamhet - affärsmodellen?
• Vilka faktorer skapar ett kundvärde?
• Hur utformar man sitt erbjudande?
• Hur utformar man marknadsföringsprocessen
utifrån sitt erbjudande?
• Hur mäter och analyserar man lönsamhet i en
affärsmodell?
• Hur företagets affärsstrategi styr utformningen
av ledarskapet, organisationen och varumärkesarbetet.
Vad gör företaget framgångsrikt i morgon och i
framtiden? – Affärsval
Vi lever i en tid då oväntade omvärldsförändringar
ständigt gör sig påminda. Det man minst anar kan
vara det viktigaste. Ett företag med många affärer
och produkter måste därför ständigt bedöma vilka
produkter och affärer som man ska satsa på, behålla
eller avveckla.
”
RESULTAT EFTER PROGRAMMET
Alla vägar står dock inte öppna. Företaget måste därför
hitta de framtida affärsmöjligheterna och välja de som
är realistiska inom ramen för nuvarande finansiella,
tekniska och personella resurser.
Förändringar i omvärlden ställer krav på snabba anpassningar till nya situationer. Det är därför viktigt att förstå
den process som företaget går igenom då verksamheten
planeras och genomförs.
Under avsnittet presenteras ett antal styr- och processmodeller; vad som ska planeras och i vilket tidsperspektiv samt på vilken nivå olika delar av verksamheten
planeras. Sist, men inte minst, berör vi förutsättningarna
för motivation och prestation i en organisation.
• Vilka omvärldsförändringar kommer att påverka företaget i framtiden?
• Vilka är morgondagens affärsmöjligheter?
• Vilket affärsval gör företaget inför framtiden?
Vad utmärker
en framgångsrik
affärsverksamhet?
IHM Business Management ger, på en övergripande
och grundläggande nivå, helheten i vad som ingår i
en affärsverksamhet och skapar en förståelse för
kopplingen mellan ekonomi, marknadsföring, organisation och ledarskap.
IHM Business Management ger inte bara en kunskapsmässig helhetssyn utan också möjlighet att tillämpa
de idéer som utbildningen presenterar i praktikfall,
affärssimuleringar och i den egna verksamheten.
”
FÖRKUNSKAPER
Minst tre års praktisk arbetslivserfarenhet. Boka personligt
möte för rådgivning.
OMFATTNING
En termin parallellt med ordinarie arbete. Utöver schemalagd
tid tillkommer tid för självstudier och projektarbete. Innehållet
kan även skräddarsys och utvecklas för företagsanpassat
genomförande.
ANMÄL DIG HÄR
NIVÅ
Fristående certifikatutbildning, kan även ingå som del av
examen Marknadsekonom DIHM.
ANMÄLAN
• Vilka strategier för tillväxt och konkurrens väljer företaget?
Anmäl dig på www.ihm.se/utbildningar
För priser samt betalningsvillkor se www.ihm.se
• Hur utvecklar man och följer upp organisationens effektivitet?
VILL DU VETA MER?
• Vilket ledarskap krävs för att åstadkomma en hög prestation i verksamheten?
Kom och få ett smakprov och känn på atmosfären på något
av våra seminarier eller informationsmöten. Du kan också
boka rådgivning för att diskutera dina eller dina medarbetares
behov och de möjligheter en utbildning på IHM kan ge.
Ring 0200-24 00 24 eller boka rådgivning på www.ihm.se
Vi reserverar oss för förändringar i utbildningsinnehållet.
Download