Internationellt arbete
Stayesh Abdollahi
Enheten för beredskap och krishantering
Myndighetens uppdrag…
Myndigheten ska samordna en beredskap mot allvarliga hälsohot
enligt lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot
människors hälsa.
Myndigheten ska inom sitt ansvarsområde fullgöra de uppgifter som följer
av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1082/2013/EU av
den 22 oktober 2013 om allvarliga gränsöverskridande hot mot
människors hälsa.
Sid 2. 2015-10-15
IHR
HSC
Hälsohotsakten
NFP
Nordiskt
hälsoberedskapsavtal
EWRS
JPA
Nätverk
Epi
Nordic Vaccine
Prepardness
Sid 3. 2015-10-15
IHR
• Operativt uppdrag: att vara kontaktyta mot WHO och fullgöra
Sveriges rapporteringsskyldighet – sker genom myndighetens TiB
• Strategiskt uppdrag: samordna en beredskap mot allvarliga
hälsohot och stödja ansvariga aktörer i deras arbete
• Förmedla information från WHO till berörda aktörer såväl vid en
händelse som till vardags
Sid 4. 2015-10-15
IHR
• Alla MS har inte grundläggande (HSV) kapacitet utifrån IHR
• Behov av alternativt sätt för bedömning av kapacitet
(själv-skattnings enkät idag)
• MS vidtog under ebolan åtgärder som inskränkte handel och
resande utan att informera WHO – svaghet IHR, behöver
adresseras
• Endast en nivå av deklaration idag – PHEIC. Behov av fler nivåer
för att tidigare engagera det internationella samfundet
Sid 5. 2015-10-15
Hälsohotsakten
Europaparlamentet och rådets beslut nr 1082/2013/EU om
allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa
• Kontaktpunkt i EWRS - utfärda varningar, dela information och
kommunicera med andra MS och KOM
• Kontaktpunkt mot nätverk för epidemiologisk övervakning och
kontroll av smittsamma sjukdomar - dela information och data
• Health Security Committee (HSC) - konsultera, informera och
samråda med andra MS om åtgärder och kommunikation för att
bekämpa allvarliga gränsöverskridande hot
• Joint Procurement Agreement (JPA) - möjliggör gemensam
upphandling av medicinska motåtgärder
Sid 6. 2015-10-15
Joint Procurement Agreement
(JPA)
• Är ett grundavtal som möjliggör gemensam upphandling av
medicinska motåtgärder mot allvarliga gränsöverskridande hot
mot människors hälsa
• Frivilligt att delta men minst 4 MS måste anmäla intresse
• Trädde i kraft 5 juli 2014
• 22/28 MS signerat JPA
• Sverige signerat letter of intent om påskrift av JPA
• Två arbeten pågår: pandemivaccingaranti samt PPE (5 länder)
• Trög process, långsiktigt upphandling  svårt vid kris
Sid 7. 2015-10-15
Nordic Working Group/Nordic
Vaccine Prepardness
• Nordisk samarbete för att stödja varandra
• Lessons learned från botulism 2013
• I linje med nordiskt hälsoberedskapsavtal att göra svårtillgängliga
läkemedel tillgängliga
• Socialstyrelsen kontaktpunkt
• Norge driver arbetet
Sid 8. 2015-10-15