Diaspora Enterprise Workshop - Svenskt Program

Invandrarföretagsseminarium
för välståndsskapande i invandrarnas värd- och hemländer
MÅNDAG 15 NOV
08:00
08:30
10:15
10:30
13:00
14:00
15:00
15:30
15:45
17:00
18:00
REGISTRERING
IHH
JÖNKÖPING
SWE
VÄLKOMMEN: NICLAS ADLER
IHH
JÖNKÖPING
SWE
INTRODUKTION: BENGT HENOCH
BLOCK A: MIKROFINANSER & FINANSIELLA TJÄNSTER FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE FÖRETAG
NORBERT BIELEFELD
WORLD SAVINGS BANKS INST
BRYSSEL
BEL
SOFI
BRYSSEL
BEL
CHRISTOPHE GUENÉ
KAFFEPAUS
EUROPEAN MICROFINANCE
PARIS
FRA
STEFANIE LÄMMERMANN
FORDHAM UNIVERSITY
NYC
USA
ERICK RENGIFO
VISA EUROPE
LONDON
GBR
JIM SELF
SOUTHCLIFF
STOCKHOLM
SWE
BJÖRN SÖDERBERG
LUNCH
DISKUSSION & SUMMERING AV BLOCK A
BLOCK B: MIGRATION OCH STÖD TILL INVANDRARFÖRETAG I SVERIGE
IMMIGRANTINSTITUTET
BORÅS
SWE
MIGUEL BENITO
KAFFEPAUS
ALMI/IFS
JUSTITIEDEPARTEMENTET
PETER SPRINGFELDT
DIASPORA ENTERPRIZE: PRESENTATION AV UTVALDA TÄVLINGSBIDRAG
UPPSKATTAD TID FÖR AVSLUTNING AV DAGEN
DELAINE BASSO
19:30
STOCKHOLM
STOCKHOLM
SWE
SWE
STOCKHOLM
STOCKHOLM
STOCKHOLM
SWE
SWE
SWE
MIDDAG
TISDAG 16 NOV
08:30
10:15
10:45
12:00
13:00
BLOCK B: MIGRATION OCH STÖD TILL INVANDRARFÖRETAG I SVERIGE
FARBOD REZANIA
SVENSKT NÄRINGSLIV
SIDA
ESSE NILSSON
ELVAN HELANDER
SWEDFUND
KAFFEPAUS
DISKUSSION & SUMMERING AV BLOCK B
LUNCH
BLOCK C: KOMPETENS- OCH KAPACITETSBYGGANDE FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE FÖRETAG
ALLAM AHMED
DEP. OF MUNICIPAL AFFAIRS
ERNESTO AMORÓS
UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO
SONNY NWANKWO
GERRIT RIBBINK
BIANCA JAMANIKA
15:00
15:15
16:00:
17:00
ABU DHABI
SANTIAGO
UAE
CHL
UNIVERSITY OF EAST LONDON
LONDON
GBR
TRIODOS FACET
INTENT FOUNDATION
ZEIST
NLD
HAAG
NLD
MADRID
LONDON
GUJARAT
ESP
GBR
IND
KAFFEPAUS
SOPHIE LENS
TRANSFORMANDO
EFFIONG AKPAN
LONDON BUSINESS LINK
MAHARAJA SAYAJIRAO
PUSHPANADHAM KARANAM
UNIVERSITY
DISKUSSION & SUMMERING AV BLOCK C
UPPSKATTAD TID FÖR AVSLUTNING AV DAGEN
19:30
[email protected]
BANKETT
1(4)
Syfte: Att länka resurser i invandrares värd- och hemländer avseende finansiering och kompetens- och
kapacitetsbyggande samt diskutera möjliga modeller för en effektivare samverkan mellan resurser.
Uppläggning av seminariet
Seminariet är upplagt i tre block, som vart och ett belyser olika aspekter på uppfyllande av
seminariets syfte.
BLOCK A:
A : MICROFINANSER & FINANSIELLA TJÄNSTER FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE FÖRETAG
Blocket innehåller en serie presentationer over:
• Remittansers betydelse för utveckling i mottagarländerna
• Trender för tekniska lösningar för remittansöverföring
• Mikrofinanser för gränsöverskridande invandrarföretag
• Mikrofinanser i värd- och hemländer i samverkan för gränsöverskridande
invandrarföretag
• Nya finansiella tjänster för transfereringar, sparande och kontoadministration.
Avslutningsvis diskuteras och sammanfattas blocket som resultat och handlingsplan.
BLOCK B:
B : MIGRATION I SVERIGE OCH STÖD TILL INVANDRARFÖRETAG
Blocket innehåller en serie presentationer over:
• Svensk policy för cyklisk migration
• Policy för invandrares medverkan i svenskt bistånd
• Översikt och koncept för invandrarföretag
• Diasporas kontakter med sina ursprungsländer
• Mentorer för invandrarföretagare
• Finansiering av svenska småföretag i utvecklingsländer
Avslutningsvis diskuteras och sammanfattas blocket som resultat och handlingsplan.
BLOCK C:
C : KOMPETENSKOMPETENS- OCH KAPACITETSBYGGANDE FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE FÖRETAG
Blocket innehåller en serie presentationer over:
• Entreprenörskap som drivare av utveckling
• Översikt av diasporaföretag och deras gränsöverskridande verksamhet.
• Erfarenheter från träning av diasporaentreprenörer
• Erfarenheter av gränsöverskridande samverkan mellan institut för nyföretagande
• Koncept för att initiera stödja diasporas nyföretagande
• Diaspora som drivare av utveckling i sina ursprungsländer
• Universitet som inspirationskälla för entreprenörskap.
Avslutningsvis diskuteras och sammanfattas blocket som resultat och handlingsplan.
Syfte
Seminariet, som anordnas av Internationell Handelshögskolan i Jönköping i samarbete med
DiasporaLink, syftar till att främja och ta fram verktyg för initiering och skapande av
invandrarföretag som verkar gränsöverskridande och kopplas till utveckling och
välståndsskapande i invandrarnas hemländer.
Syftet med seminariet är:
[email protected]
2(4)
•
Att inventera de möjligheter till finansiering och entreprenörsutbildning som finns i
Sverige
•
Att inventera de kanaler, som finns för att nå potentiella invandrarentreprenörer i Sverige
•
Att inventera motsvarande möjligheter och kanaler i några av invandrarnas hemländer
•
Att ta fram en plan för att sammanställa denna information i en webbaserad
informations- och matchningssite tillgänglig för berörda parter
•
Att intensifiera kontakten med potentiella invandrarentreprenörer genom att utlysa en
tävlan om bästa företagsidé.
Högskolan i Jönköping har sedan några år arbetat med hypotesen att om man kan matcha
aktiviteterna i invandrarkommuner och hemländer, så kan man få väsentligt ökade
välståndseffekter och en väsentligt ökad effektivitet i det offentliga biståndet.
Under åren har högskolan haft en del projekt med EuropeAid, STINT och VINNOVA och
arrangerade 2006 ett internationellt seminarium ”Diaspora as Wealth Creators”. Detta
seminarium ledde också till ett företag DiasporaLink, som ger en webbplattform för sådan
samordning och matchning på interregional nivå och samtidigt erbjuder invandrare, potentiella
entreprenörer, en webbaserad transfereringstjänst för att sända pengar hem.
Bakgrund
Invandrare och företagande
Inom EU arbetslösheten bland invandrare och etniska minoriteter i allmänhet väsentligt högre
än bland den övriga befolkningen. I Sverige är utomnordiskt födda personer arbetslösa i
dubbelt så hög utsträckning som svenskar. Orsakerna är flera:
•
•
•
Dålig utbildning
Icke certifierad utbildning
Fördomar och diskriminering
Detta innebär att invandrare är en betydande entreprenöriell reserv samtidigt som
egenföretagande ger en alternativ sysselsättning. Flera insatser görs oftast i projektform för att
utveckla invandrarföretag, ibland samordnat av EU. Initiativ har tagits av större banker (t.ex.
GLS) att sätta upp fonder för mikrofinanser.
I Sverige har SIDA redovisat ett förarbete för hur invandrare kan engageras i utvecklingsarbete
och en parlamentarisk utredning ”Cirkulär Migration” har avgett ett delbetänkande.
Företagande i utvecklingsländer
Små och Medelstora Företag (SME) i utvecklingsländer representerar upp till 95 % av alla
företag, upp till 90 % av arbetstillfällen och 60-70% av produktionen. Mikro- och småföretag
lämnar väsentliga bidrag till reducering av hög arbetslöshet och till fattigdomsbekämpning.
Emellertid är dessa företags bidrag i hög grad begränsade till den interna ekonomin.
Begränsningarna ligger i:
[email protected]
3(4)
•
Enbart del i ”byekonomin”
•
Bristande kvalitet
•
Ingen tillgång till exportkanaler
Flera breda insatser görs inom utbildning och finansiering
•
•
ILO och ITC erbjuder ett brett spektrum av utbildning för entreprenörer. På nationell
och regional nivå är flera organisationer för företagsutveckling verksamma.
Ett brett nätverk av mikrofinansinstitut, kreditunioner och lokala banker ger olika
finansieringsmöjligheter.
Förväntat resultat
En näraliggande slutsats är att ett tydligare samband mellan företagsskapande initiativ i
invandrargruppen och i deras ursprungsland skulle skapa bättre förutsättningar för
gränsöverskridande förtagande med betydande bidrag till välståndsutveckling i både ursprungsoch värdland.
Ett förväntat resultat är att seminariet blir en början till att skapa en internetbaserad informations
och matchningsplattform för huvudaktörerna i ursprungs- och värdland:
i. Mikrofinansinstitut och kreditunioner
ii. Organisationer för företagsutveckling och entreprenörskap.
iii. Individuella småföretag och entreprenörer
iv. Mentorer med kunskap och vilja att vägleda entreprenörer
Utvecklingen av en sådan plattform har påbörjats www.diasporalink.eu i samarbete mellan
Högskolan i Jönköping och DiasporaLink. Det har också varit naturligt att anknyta en sådan
plattform till en tjänst för sändande av remittanser. Man kan utgå ifrån att potentiella
entreprenörer i stor utsträckning finns bland dem som sänder remittanser. Ett uppföljande
seminarium planeras också under ett samarbete med University of East London.
Det ses som ändamålsenligt att driva en internetbaserad informations och matchningstjänst i nära
samarbete med universitet med internationella studenter, som kan bidra till datainsamling.
Pristävlan
En pristävlan kommer att utlysas för att få fram och uppmuntra bästa och mest innovativa förslag
till gränsöverskridande småföretag med gränsöverskridande välstånd.
Pristävlan kommer att utlysas genom nätverk av invandrarorganisationer och –företag.
Utvärdering av inkomna bidrag kommer att göras av en professionell jury.
[email protected]
4(4)