Högskoleprovet

advertisement
Högskoleprovet
Verbal del
Här följer anvisningar till de verbala delproven ORD, LÄS, MEK och ELF.
Provhäftet innehåller 40 uppgifter och den totala provtiden är 80 minuter.
Ägna inte för lång tid åt varje uppgift, utan gå vidare så att du inte hamnar i
tidsnöd.
ORD – Ordförståelse
10 uppgifter. Rekommenderad provtid: 4 minuter
I delprovet ORD inleds varje uppgift med ett ord i fetstil. Under detta finns
fem svarsförslag. Välj det svarsförslag som bäst motsvarar innebörden av det
fetstilta ordet.
Exempel
fabel
A intetsägande fras
B högtidligt tal
C moraliserande saga
D dagdröm
E falsk anklagelse
En fabel är en moraliserande saga.
Rätt svar är C.
LÄS – Svensk läsförståelse
10 uppgifter. Rekommenderad provtid: 32 minuter
Delprovet LÄS består av svenska texter från olika ämnesområden och av varierande längd.Varje uppgift består av en fråga med fyra svarsförslag, varav ett är rätt.
Ibland kan du klart se att ett av svarsförslagen är rätt och att de andra är fel.
Ibland verkar först flera svar mer eller mindre rimliga. Då måste du, genom att
jämföra de olika svarsförslagen, välja ut det som bäst besvarar frågan.
Observera att du ska lösa uppgifterna med ledning av den information som ges
i respektive text.
MEK – Meningskomplettering
10 uppgifter. Rekommenderad provtid: 12 minuter
Uppgifterna i delprovet MEK består av korta textstycken där ett eller flera ord
ersatts av en lucka markerad med ____. En uppgift kan innehålla en, två eller
tre luckor. Efter varje textstycke följer fyra svarsförslag. Välj det svarsförslag
som innehållsligt och språkligt passar bäst in i textstycket som helhet.
Exempel
Den dåliga recension som hans sista skiva fick ____ av fansen, som anser att
allt han gör visar prov på konstnärlig ____.
A
B
C
D
accepterades – kreativitet
ifrågasattes – kalamitet
ignorerades – genialitet
välkomnades – sublimitet
Orden ”ignorerades – genialitet” är de ord som tillsammans passar bäst in i
sammanhanget. Rätt svar är därför C.
ELF – Engelsk läsförståelse
10 uppgifter. Rekommenderad provtid: 32 minuter
Delprovet ELF består av engelska texter från olika ämnesområden och av varierande längd.Varje uppgift består av en fråga med fyra svarsförslag, varav ett är rätt.
Ibland kan du klart se att ett av svarsförslagen är rätt och att de andra är fel.
Ibland verkar först flera svar mer eller mindre rimliga. Då måste du, genom att
jämföra de olika svarsförslagen, välja ut det som bäst besvarar frågan.
Observera att du ska lösa uppgifterna med ledning av den information som ges
i respektive text.
– Anpassade I I I –
Download