Handläggning av positiva virustest för hepatit B och C, hiv och HTLV

advertisement
Doknr. i Barium Kategori
RUTIN
Giltigt fr.o.m.
2017-01-24
Version
Handläggning av positiva virustest för hepatit B och C, hiv och
HTLV vid blodgivning på Blodcentralen, Kungälvs sjukhus
Utfärdad av: Lars-Magnus Andersson, verksamhetschef, överläkare
Godkänd av: Lars-Magnus Andersson, verksamhetschef, överläkare
Revisionsansvarig: Lars-Magnus Andersson, verksamhetschef, överläkare
Denna rutin gäller för
Infektion
Ansvar
Lars-Magnus Andersson, Helene Stenhoff, Kungälvs sjukhus samt Per-Olof Forsberg,
Kungälvs sjukhus
Arbetsbeskrivning
Blodgivare från Kungälvs sjukhus med positiva test för hepatit B, C, hiv och HTLV I/II
hänvisas till Infektion enligt nedan.
Positiva fynd hepatit B och C samt hiv och HTLV I/II.
Hepatit B (HBsAg positiv) och hepatit C (HCV-Ag positiv)
1. Läkaren på blodcentralen kontaktar den misstänkt smittade personen för att meddela
dels resultat av testet dels att remiss har skrivits till Infektion.
2. Brev till givaren skrivs enligt mall.
3. Remiss skrivs till Infektionsmottagningen med bifogade provsvar samt i
förekommande fall kopia på brevet som givaren fått.
4. Givaren kallas till Infektionsmottagningen som gör det primära omhändertagandet
och smittskyddsanmäler patienten.
5. Remissvar till medicinskt ansvarig, Blodcentralen Kungälv.
Hiv och HTLV I/II
1. Telefonkontakt tas av läkaren på blodcentralen med hivsjuksköterska, telefon
031-343 55 22 alternativt dagbakjour 031-343 55 08 för att upprätta en
individualiserad omhändertagandeplan.
2. Remiss skrivs till Infektionsmottagningen med bifogade provsvar.
3. Infektionsmottagningen sköter omhändertagande inklusive eventuell
smittskyddsanmälan.
4. Remissvar till medicinskt ansvarig, Blodcentralen USÖ.
www.sahlgrenska.se
1 (av 4)
Doknr. i Barium Version
RUTIN
Handläggning av positiva virustest, för hepatit B och C, hiv och
HTLV vid blodgivning vid Blodcentralen på Kungälvs sjukhus
Uppföljning och utvärdering
Rutinen uppdateras vartannat år.
Bilaga 1: Remissmall, Blodcentralen Kungälv
Bilaga 2: Brevmall, Blodcentralen Kungälv
www.sahlgrenska.se
Sida 2 (av 4)
Bilaga 1
REMISS, KONSULTATION BLODGIVARE
Klinik, avd/mott:
Laboratoriemedicin
Kungälvs sjukhus
442 83 Kungälv
Remissdatum:
Patientid:
Infektionskliniken SU/Östra
Dagbakjouren, 031-343 55 08
Remitterande läkare:
Per-Olof Forsberg,
Överläkare, blodgivningen, Kungälv
Nyanmäld givare, positiv vid verifiering av reaktivt sållningstest för
Hepatit B , Hepatit C , HIV , eller HTLV .
OBS Givaren är EJ smittskyddsanmäld.
Tacksam för bedömning, eventuell övertagning och fortsatt handläggning i enlighet med
fastställt PM
Med vänlig hälsning
Per-Olof Forsberg/Kristina Josefsson
Överläkare blodcentralen
Kungälv
Utlåtande
1
www.sahlgrenska.se
3 (av 4)
Bilaga 2
Namn
Adress
Postnr Ort
Tack för Din anmälan till blodgivning!
Vid undersökning av Ditt blodprov har vi erhållit ett positivt resultat vid testning mot virusantikroppar. I Ditt fall rör det sig om ett gulsotsvirus (gulsot typ X eller Hepatit X).
Antikroppstest innebär inte alltid att det är en pågående infektion, men vi behöver utreda det
vidare och det görs på Infektionskliniken. Du remitterats därför till Infektionsmottagningen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra sjukhuset, vilka kommer att kalla Dig.
Dina övriga blodprov var bra.
Är det något Du vill fråga, så ring mig på tel. 070-6556 900 eller till Infektionsmottagningen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra sjukhuset tel. 031-342 10 00.
Med bästa hälsningar
Per-Olof Forsberg
Överläkare
Tappningsverksamheten i Kungälv
www.sahlgrenska.se
Sida 4 (av 4)
Download