Mononukleos, S- MNITOP®OPTIMA

advertisement
sida 1 (5)
ID: AL7982-3
Giltigt från: 2016-04-13
Fastställd av: Bo Albinsson
Akademiska laboratoriet
Klinisk kemi och farmakologi
Metodbeskrivning
Mononukleos, S- MNITOP®OPTIMA®OPTIMA
Mononukleos, S- MNITOP®OPTIMA
Koder
Rapportnamn
S-Mononukleos ak
Synonym
Monospot
Beställningskod
MONAK
NPU-kod
NPU03946
Provmaterial
Typ av provmaterial
Serum, plasma och helblod.
Typ av provrör och tillsatser
Serum (guldgul propp, gel utan tillsats)
Plasma (EDTA, citrat, heparin)
Helblod från EDTA-, citrat- eller heparinrör.
Provvolym
Helblod 50 µL
Serum/plasma 25µL
Provberedning och förvaring
Venöst prov analyseras inom 30 minuter och kapillärt taget prov omedelbart.
Serum och plasmaprov kan förvaras i +2-8°C i 48 timmar
eller i 1 månad i -20°C.
Prov bör inte tinas och frysas upprepade gånger.
Utförande
Förberedande åtgärder
Kontrollera att hållbarhetsdatum ej passerats på kitet.
Kitkontroll ska utföras varje gång man öppnar en ny reagensförpackning och minst en gång i månaden, se under rubrik ”Kvalitetssäkring”.
Öppna inte testkortets förpackning förrän du ska utföra testen.
Märk testkorten med patientidentitet/LID-nummer.
Original lagras elektroniskt. Giltig utskrift på papper med blå kant.
sida 2 (5)
ID: AL7982-3
Giltigt från: 2016-04-13
Fastställd av: Bo Albinsson
Akademiska laboratoriet
Klinisk kemi och farmakologi
Metodbeskrivning
Mononukleos, S- MNITOP®OPTIMA®OPTIMA
Om analys ska utföras på serum eller plasma centrifugeras vacuumröret enligt rutin.
Analysutförande
1. Märk testkortet med patientidentitet/LID-nummer.
2. Droppa 1 droppe serum/plasma (25µL) alternativt 2 droppar (50µL)
helblod med medföljande plastpipett i provbrunnen.
3. Tillsätt 1 droppe buffert.
4. Resultatet läses efter 5 minuter, aldrig senare än efter 10 minuter.
5. Kasta därefter testbrickan.
Avläsning/Bedömning av resultat
Positivt resultat: Två linjer framträder, en i kontrollfältet (C) och en i
testfältet (T). Varje antydan av en röd testlinje tillsammans med kontrollinje är ett positivt resultat.
Negativt resultat: En röd linje visas i kontrollfältet. Ingen linje framträder i testfältet. Om kliniska symptom inte är förenliga med resultat, rekommenderas att prov skickas till klinisk mikrobiologi för analys av
EBV Epstein-Barr virus IgG + IgM.
Positivt resultat
Negativt resultat
Ogiltigt resultat
Ogiltigt resultat: Kontrollinjen framträder inte. Felaktigt handhavande
är den mest sannolika orsaken till att kontrollinjen inte framträder. Läs
igenom testproceduren och upprepa testet med ny teststicka.
Original lagras elektroniskt. Giltig utskrift på papper med blå kant.
sida 3 (5)
ID: AL7982-3
Giltigt från: 2016-04-13
Fastställd av: Bo Albinsson
Akademiska laboratoriet
Klinisk kemi och farmakologi
Metodbeskrivning
Mononukleos, S- MNITOP®OPTIMA®OPTIMA
Får man trots detta ett ogiltigt resultat skall lotnummer tillsammans
med en beskrivning av problemet rapporteras.
Primärvården kontaktar laboratoriesamordnare, tel 018-611 42 03-1.
Felkällor
Analysen påverkas inte av lätt hemolys, om provet är starkt hemolyserat skall det tas om.
Felaktigt analysförfarande.
Svarsrutiner
Negativ resultat
I resultatfältet skriv: 0, tabba ur fältet. ”Ej påvisbar” visas i resultatfältet.
Positiv resultat
I resultatfältet skriv: 1, tabba ur fältet. ”Påvisbar” visas i resultatfältet.
Ogiltigt test
I resultatfältet skriv: 2, tabba ur fältet. ”Ej bedömbart” visas i resultatfältet. I kommentarsfältet ges automatiskt kommentaren
RPM30: ”Vid ogiltigt test rekommenderas att ett serumprov tas för
S- Epstein-Barr-virus [EBV] (antikroppspåvisning) som analyseras på
Klinisk mikrobiologi”.
Referensintervall
Ej påvisbar.
Utrustning
Material
Materiel för kapillär eller venös provtagning
Tidur
Märkpenna
Avfallskartong
Desinfektionsvätska
Reagens
Kemikalier / Kit
MNITOP®OPTIMA beställs från Mediq, art.nr 53843 eller 5029930
Leverantörens artikelnummer är 5067
Förpackningen innehåller; testkort, plastpipetter, buffert, samt negativ
och positiv kontroll.
Förvaras i rumstemperatur
Riskbedömning
Innehållet i kitet har kontrollerats med avseende på HBsAg, anti-HCV
och HIV-antikroppar och befunnits negativt. Materialet skall trots detta
behandlas som potentiellt smittsamt.
Kontrollen innehåller natriumazid som konserveringsmedel.
Överblivet kontrollmaterial kastas som smittförande/kliniskt avfall.
Original lagras elektroniskt. Giltig utskrift på papper med blå kant.
sida 4 (5)
ID: AL7982-3
Giltigt från: 2016-04-13
Fastställd av: Bo Albinsson
Akademiska laboratoriet
Klinisk kemi och farmakologi
Metodbeskrivning
Mononukleos, S- MNITOP®OPTIMA®OPTIMA
Kalibrering
Spårbarhet
Intern serumpool hos tillverkaren.
Kvalitetskontroll
Kitkontroll
Positiv och negativ kontroll analyseras när ny reagensförpackning öppnas och därefter minst en gång per månad tills kitet är förbrukat.
Resultaten dokumenteras på formulär/loggbok.
Öppnad kontroll är stabil till utgångsdatum.
Externkontroll
Deltagande i Equalis kontrollprogram rekommenderas.
Indikation/Medicinsk betydelse/Användningsområde
Misstanke om akut infektiös mononukleos.
Mononukleos, körtelfeber, orsakas i de flesta fall av Epstein-Barrvirus
(EBV), ett DNA-virus tillhörande herpesgruppen.
Diagnostiken med snabbtest som i denna metod syftar till att påvisa
ospecifika heterofila antikroppar. Antikroppar mot icke-virusspecifikt
antigen uppträder hos ca 80 % av tonåringar och vuxna i andra sjukdomsveckan. Hos barn uppträder heterofila antikroppar i lägre frekvens; under 4 års ålder i ca 50 % av fallen.
Heterofila antikroppar kvarstår upp till 6 månader, i enstaka fall längre
tid.
Specifik EBV-serologi har högre specificitet och bör användas i oklara
fall. Även PCR metoder för EBV-DNA påvisning finns och kan utföras på
blod, andra kroppsvätskor och biopsier.
Sjukdomen drabbar oftast ungdomar i åldern 10–25 år men långt ifrån
alla infekterade utvecklar de karaktäristiska symptomen. Efter infektion utvecklas en immunitet som gör att man är skyddad från ytterligare insjuknande.
Metodprincip
MNITOP OPTIMA IM Test är en kvalitativ, lateral immunflödestest för
detektion av IM heterofila antikroppar i blod.
Under analysen, reagerar provet med bovina erytrocytextraherade
antigenbelagda partiklar som finns i testkortet. Denna blandning migrerar kromatografiskt i testkortet och interagerar med det immobiliserade bovin erytrocytextraherade antigenet i testområdet "T".
Om provet innehåller IM heterofila antikroppar, kommer en färgad
linje visas i testområdet "T", vilket indikerar ett positivt resultat. Om
provet inte innehåller heterofila IM-antikroppar, kommer ingen färgad linje inte visas i denna region, detta indikerar ett negativt resultat. Som en procedurkontroll, kommer alltid ett streck visas i kontrollområdet "C", vilket indikerar att tillräcklig mängd prov har använts samt att membranet fuktats.
Original lagras elektroniskt. Giltig utskrift på papper med blå kant.
sida 5 (5)
ID: AL7982-3
Giltigt från: 2016-04-13
Fastställd av: Bo Albinsson
Akademiska laboratoriet
Klinisk kemi och farmakologi
Metodbeskrivning
Mononukleos, S- MNITOP®OPTIMA®OPTIMA
Mätosäkerhet
Ej tillämpligt.
”Bra att veta”
1 droppe med medföljande pipett motsvarar ca 25 µL.
Hänvisningar
Relaterade dokument
Mononukleos, S- MNITOP®OPTIMA®OPTIMA ,kontrollblad och batchbyte –
Referenser
Hedin K. Mononukleos (Körtelfeber).
Internetmedicin (www.internetmedicin.se) 2004-05-27
Unipath Limited Insert
Dokumenthistorik
Version
Datum
Orsak / ändring
Senast ändrad av
2.1
2004-10-08
Komplettering av indikation
Siv Persson
Vissa punkter är förtydligade
2.2
2005-05-24
Korrigerat leverantör och best.nr. och namn.
Gudrun Linder
2.3
2006-09-28
Nya kontroller och utförande av kontroll.
Åke Jansson
2.4
2006-10-04
Indikation nedkortad.
Ny riskbedömning gjord.
Externt kontrollprogram nu tillgängligt.
Utförande och Svarsrutiner reviderade och förtydligade.
Kerstin Johansson
1
Införd i Centuri.
2
Ändrat till nya mallen och lagt på bilder och text under ”Bra att
veta”.
Ingrid Wahlberg
3
Nytt kit, generell uppdatering.
Therese Lindgren
Original lagras elektroniskt. Giltig utskrift på papper med blå kant.
Download