Titel på rapporten

advertisement
OBSERVERA!
Om de förklaringar som återfinns under respektive rubrik finns kvar i den färdiga rapporten
returneras denna okommenterad. Detsamma gäller om inte Titel och underrubrik till titeln
ändrats och om Innehållsförteckningen fortsätter att innehålla alla alternativ på rubrik.
Rapportmallen är en rekommendation. Hittar ni en bättre passande struktur eller bättre
rubriknamn så är det fritt fram att frångå vår mall.
Titel på rapporten
Rapportmall
Utförd av:
Mailadress:
Datum:
Kursansvarig:
Övriga lärare:
Första inlämningen
Resultat (Godkänd/Retur):
Rättad av:
Datum:
Sammanfattning
Kort sammanfattning av vad du gjort och kommit fram till. Detta skall rikta sig
till den bredaste målgruppen. (Egen sida)
1
Innehållsförteckning
1 Inledning/Bakgrund
3
2 Genomförande/Analys/Beskrivning/Material/Metodbeskrivning
3
3 Resultat
3
4 Slutsats/Diskussion/Rekommendationer
3
5 Referenser
3
Bilagor
4
2
1. Inledning/Bakgrund
Beskrivning av laborationen och dess uppgifter. Sätta in läsaren i ämnet och problemet så
att hon/han kan hänga med i fortsättningen.
Skriv med egna ord.
2. Genomförande/Analys/Beskrivning/Material/Metodbeskrivning
Beskriv vad du gjort i termer av utrustning, metoder, mätresultat.
Valda metoder och varför.
Visa rådata i form av tabeller /diagram.
Beskriv tillvägagångssättet.
3. Resultat
Vad har du kommit fram till. ”Neutralt” redovisa fakta.
Hur stämmer resultatet med teori.
Diskutera eventuella avvikelser.
4. Slutsats/Diskussion/Rekommendationer
Tolkning av resultat /fakta.
Diskutera om du gjort avgränsningar.
Vad som kunde ha gjorts bättre. Vilka nya frågor har väckts?
Dina personliga åsikter kan komma fram här.
Rekommendationer för framtiden.
5. Referenser
Använd litteratur. Markera i litteraturen var du utnyttjat referensmaterial. (Använd siffror
och fotnötter i texten.)
Ex. på hur du ska göra referenser:
Böcker: Författare, titel, förlag/utgivare utgivningsort, ev ISBN-nr
Artiklar: Författare, artikelrubrik, tidskrift, år nummer/datum, sida
Internet: webbadress och datum
Intervju: namn, befattning, företag och adress, telefon.
3
Bilagor
Stora mängder med data, listor på datorprogram, kod.
4
Download