2012-11-12 Om viljans frihet ()

advertisement
Om viljans frihet
1
• I en värderande analys tar vi
ställning till om olika argument är
bra eller inte, dvs. om argumenten
är hållbara och relevanta.
• Huruvida ett argument är hållbart
eller relevant har att göra med vad
du har rationella skäl att tro.
• Innan man värderar ett argument
behöver man ofta precisera
innehållet i argumentet, i annat fall
är det oklart vad man egentligen
värderar.
2
•
Kan det på en och samma gång vara så
att man utför en viss handling, men
att man kunde låtit bli att utföra den
och istället utfört en annan handling?
•
Har vi handlingsfrihet i den meningen
att inget fram till den tidpunkt då vi
träffar våra val (angående hur vi ska
handla) oåterkalleligt bestämmer
vilket vårt val kommer att bli?
•
Om vi nu har den här förmågan – hur
passar den i så fall ihop med den
sorts lagbundenhet som kännetecknar
resten av naturen?
• Du väljer faktiskt
Aftonbladet
• Men kunde du ha
valt Expressen?
• Inom religionen kan en fri vilja t.ex. innebära att en allsmäktig
Gud trots allt inte utövar sin makt över individuella val och
handlingar.
• När det gäller naturvetenskapen innebär tanken på en fri vilja
att kroppens beteenden och handlingar – inklusive hjärnan och
medvetandet – inte är helt bestämda av fysiska händelser.
• Inom moralfilosofin har man ofta antagit att en fri vilja är en
förutsättning för att vi ska kunna hållas moraliskt ansvariga för
våra handlingar. På samma sätt resonerar man inom juridiken.
• En tillfredsställande
lösning på problemet
om viljans frihet kan
göra personlig
skillnad för oss. Vi
kan komma att förstå
och värdera vårt
handlingsliv ut ett
klarare perspektiv.
Kunde jag ha handlat
annorlunda, när allt
kommer omkring?
• Determinismen innebär att
händelser (t.ex. handlingar)
nödvändiggörs av tidigare
händelser och tillstånd
kombinerade med naturlagarna.
(Klassisk fysik utgår från en
deterministisk syn på skeenden
i världen.)
• Indeterminismen förnekar
att allt vore determinerat.
(Kvantmekanik är exempel
på indeterministisk teori.)
• Fatalismen innebär att en
människa inte kan göra
någonting åt sin framtid, då
detta är förutbestämt – av
Gud eller av Ödet. (Islam
innehåller många
fatalistiska element.)
”Föreställ er en entitet som känner
till alla fakta om forntid, och som
dessutom känner till alla
naturlagar som styr universum. En
sådan entitet, med obegränsad
hjärnkapacitet, skulle kunna
använda denna kunskap till att
förutse framtiden in i minsta
detalj.”
Pierre Simon de Laplace
(1749-1827)
(i) Kompatibilism
(ii) Inkompatibilism
(iii) Libertarianism
• Determinism och fri vilja är förenliga.
En person handlar frivilligt när
personen vill handlingen och skulle ha
kunnat handla annorlunda, om hon eller
han hade bestämt sig för det.
• Det som spelar roll är huruvida
individens val är resultatet av hennes
egna viljeattityder och preferenser,
och inte förhindras av något externt
eller internt hinder.
• Determinism och fri vilja är oförenliga, och determinismen är
riktig, varför vi heller inte har någon fri vilja.
• Om en persons val och handlingar är determinerade så måste
denna person vara som andra mekaniska ting vars beteende
är helt determinerat.
• Fri vilja och determinism är
oförenliga, men determinismen
är falsk, och vi har en fri vilja.
• Det finns ett icke-fysiskt
medvetande (t.ex. en själ) som
överskrider fysisk kausalitet.
(Eller så finns en egenskap hos
medvetandet som är associerad
till alla partiklar och genomsyrar
hela universum.)
Vanligtvis brukar man
säga att en person P är
moraliskt ansvarig för
att ha utfört en viss
handling A – t.ex.
snatteri – endast om P
kunde ha undvikit att
utföra A.
• Om någon under en promenad plötsligt drabbas av en hjärtattack
och faller på en hund, som olyckligt nog dör, så lär de flesta av
oss inte hålla personen moraliskt ansvarig för händelsen –
åtminstone inte efter en stunds eftertanke.
• Det är av den här anledningen vi
inte ställer barn eller djur inför
rätta. Tanken är att barn och
djur inte kan rå för att de
beter sig som de gör.
• Gäller detta även för vuxna
människor? Kan vi rå för att vi
handlar som vi gör? Kunde vi ha
undvikit att utföra någon av de
handlingar vi faktiskt utfört?
• Är vi fria som fåglar eller
orsaksbundna som blixtar?
1. Betrakta följande fall:
Per har druckit sig full. Varje gång han gör det handlar han
fullkomligt okontrollerat. Så även denna gång. Anta vidare att
Per under sitt rus kör över en hund som, olyckligt nog, dör.
Samtidigt som Per berusar sig sitter hans tvillingsyster
Sara på andra sidan staden och gör samma sak. Även Sara
handlar fullkomligt okontrollerat när hon dricker. Och även hon
tar sig ut på en biltur senare under kvällen. Till skillnad från Per
kör emellertid Sara varken över eller dödar någon.
17
1.
(a) Bör Per och Sara hållas lika moraliskt ansvariga för sina
respektive handlingar? Om ja, varför? Om nej, varför inte?
(b) Bör Per och Sara hållas lika juridiskt ansvariga för sina
respektive handlingar? Om ja, varför? Om nej, varför inte?
2. Är det viktigt att vi har en fri vilja? Diskutera frågan mot
bakgrund av de tre teorierna om (”lösningarna” på) fria viljanproblemet (dvs. kompatibilism, inkompatibilism och
libertarianism). Vilken teori mest önskvärd? Vilken är troligast?
18
Download