Strukturer och individer

advertisement
Strukturer och individer
Redaktionella strukturer och processer
Föreläsning JMK, 8 november 2010
Gunilla Hultén, JMK Stockholms universitet
1
Struktur, individ, process
 Struktur: Från latinets structura – bygga,
ordna. Konstruktion, uppbyggnad. En komplex
enhet som består av många delar. Hur något
organiseras enligt bestämda mönster.
 Individ: In (inte) dividus (skilja), en enhet.
 Process: latin procedere: gå framåt
(procession). En serie handlingar som ska leda
till ett resultat.
Gunilla Hultén, JMK Stockholms universitet
2
Trefalding syn på journalistik
 Produkt
 Arbetsmetod
 Samällsinstitution
Gunilla Hultén, JMK Stockholms universitet
3
Nyhter som kultur
Michael Schudson:
 Journalistik är del av den samtida kulturen.
 För att förstå den måste man betrakta den
som:
 En institution i samhället. Del av den
politiska demokratin.
 En uppsättning konventioner, praxis, dvs hur
man gör.
Gunilla Hultén, JMK Stockholms universitet
4
Redaktionella villkor
 Normer, värderingar och ideal
Policy och andra måldokument. Praxis
och konventioner. Dolda regler.
 Socialisering in i yrket
Rekrytering. Professionalisering.
Belöningssystem.
 Nyhetsurval och nyhetsvärdering
Tiden, samhället. News net. News frames.
Gunilla Hultén, JMK Stockholms universitet
5
Gaye Tuchman
 Nyhetsnätet (the news net)
Är utformat för att fånga stora fiskar och ordnar
verkligheten efter bestämda linjer. Vissa händelser och
platser fångas av nätet, medan andra aldrig kommer i
närheten av maskorna
 Nyhetsramar (news frames)
Nyheter är ett fönster mot världen. Ramens egenskaper
bestämmer vilka aspekter och perspektiv som betonas.
Selektiv presentation.
Gunilla Hultén, JMK Stockholms universitet
6
Individ och struktur
Två huvudriktningar i synen på
journalisternas inverkan på medieinnehållet:
 De organisatoriska villkoren är
bestämmande (t ex Weaver and Wilhoit 1986).
 Journalisternas personliga uppfattningar och
värderingar avgör hur innehållet utformas
(Shoemaker/Reese 1991).
Gunilla Hultén, JMK Stockholms universitet
7
Individ och struktur
Pierre Bourdieu:
 Journalistiken är ett mikrokosmos som
följer sina egna lagar. Journalistikens fält
karaktäriseras av konkurrens som skapar
rutiner, synsätt och tankar bland
journalister. Mekanismer som styr.
Bengt Nerman: Textfabriken
 Journalisterna är kuggar i en styrd och
mallad produktion av texter.
Gunilla Hultén, JMK Stockholms universitet
8
Tre tankar om journalistik
 Journalisten är på väg att försvinna
Per Svensson, tidigare kulturchef Expressen
 Journalisternas makt har ökat
Kent Asp, professor i journalistik
 Kvinnors journalistik nedvärderas
Anne Jalakas, journalist
Gunilla Hultén, JMK Stockholms universitet
9
Yrkesideal
Journalisters viktigaste uppgifter:
 Granska makthavare
 Förklara
 Stimulera nya tankar
Gunilla Hultén, JMK Stockholms universitet
10
Journalistik i förändring
 Ägarkoncentration
 Konvergens
 Ökat utbud – ökad konkurrens
 Individualisering
Gunilla Hultén, JMK Stockholms universitet
11
Problem
Det största problemet i svensk journalistik:
 Ytlighet
 Likriktning
 Förenkling
 Tidspress
Gunilla Hultén, JMK Stockholms universitet
12
Vad kan man undersöka?
 Rutiner och arbetsmetoder
Bevakningsrutiner, kategorisering, intervjuande etiska
överväganden
■ Källor
Användning, beroende, relationer
 Redaktionell organisation
Hierarkier, relationer, strukturers påverkan på
nyhetsproduktionen
Gunilla Hultén, JMK Stockholms universitet
13
Tack!
Gunilla Hultén, JMK Stockholms universitet
14
Download