Journalistik och samhälle/Journalistik

advertisement
Teorispecialisering:
Journalistik och samhälle/Journalistik
Ansvarig lärare: Yvonne Andersson [email protected]
Mycket av forskningen kring journalistik, liksom debatten om journalistik, har varit
och är alltjämt inriktad på nyhetsproduktion. Vad som uppfattas som journalistik eller
inte är säkert mycket mer varierande än vad såväl forskningen som debatten ger vid
handen. Dessutom har det länge pågått en uppluckring av å ena sidan "journalistik"
och andra sidan "underhållning". Gränsdragningen kan därför ur olika perspektiv te
sig konstlad, dessutom utmanas den ständigt i en föränderlig mediesituation.
Teorispecialiseringen Journalistik och samhälle (mkv)/Journalistik (jv) omfattar såväl
studier av nyhetsjournalistik som av debattprogram, talkshows, reportage,
veckopressjournalistik m m. Det teoretiska området, eller forskningsfältet, inbegriper
såväl statsvetenskapliga och sociologiska perspektiv som perspektiv med inflytande
från humaniora och språkvetenskap (diskursanalys, receptionsanalys, semiotik,
mediehistoria).
Relevanta frågeställningar för studium av journalistik handlar bland annat om
demokrati och offentlighet. Journalistiken konstruerar en symbolisk värld som har
betydelse för hur vi tolkar och förhåller oss till vår samhälleliga vardag. Mediernas
roll för formandet av kunskap om samhällsfrågor är ytterst bestämmande för
demokratins funktionssätt. Habermas offentlighetsteori och den kritik den mött är
viktiga utgångspunkter för frågor om demokrati och offentlighet liksom frågor om
makten över offentligheten och möjligheter till motoffentligheter. En viktig aspekt här
är begreppet ”intersektionalitet”, dvs frågan om eventuella kopplingar mellan
etnicitet, kön, social klass och sexualitet.
Aktuell forskning utifrån dessa perspektiv koncentrerar sig i fråga om empiriska
metoder framför allt på olika slag av innehållsanalys och diskursanalys. I andra hand
studeras publikers reception och produktionens förutsättningar.
Under senare år har historiska analyser av journalistik blivit allt fler. Grundtanken i
ett mediehistoriskt förhållningssätt är att medierna deltar i skapandet av historien, och
att deras deltagande följaktligen måste synliggöras och problematiseras. Det är fråga
om en dubbelriktad relation mellan medierna och samhället: hur påverkar samhället
medierna och hur påverkar medierna samhället?
Seminarieuppsatsen ska utifrån ett urval om cirka 150 sidor ur den obligatoriska
litteraturen nedan sammanfatta några mer allmänna teorier om relationen
journalistik – samhälle. Begrepp som demokrati, offentligheter, medborgerlig
kunskap, journalistikens beskrivningsmakt är väsentliga nyckelord.
1
Den obligatoriska litteraturen består av en rad antologier som på olika sätt tar upp
historiska perspektiv, olika typer av medier (tryckta, eter- och nya medier), olika typer
av journalistik (nyheter, populär journalistik osv) samt frågor kring intersektionalitet.
Ytterligare ett urval om 200-400 sidor görs ur annan litteratur, t ex från listan
”Valfri litteratur” nedan eller från annat. Denna del kan ses som en fördjupning, dvs
ge möjligheter att studera en eller ett par aspekter av förhållandet journalistik –
samhälle. Dessa kan vara medie-, genre och/eller temastyrda.
Tilläggslistan försöker täcka olika aspekter. Tanken här är att ni ska kunna välja
litteratur med relevans för C-uppsatsen. Bland annat förtecknas ett antal svenska
avhandlingar inom ämnesområdet eftersom dessa ju bland annat har till syfte att
kombinera teori och empiri. Här finns också relativt nyutkommen litteratur som
belyser frågor kring globalisering, kring krigsjournalistik och kring representation av
skilda etniska grupper. Använd gärna vetenskapliga tidskrifter. I tilläggslistan hittar
du några förslag. Du får tillgång till dessa via SUB:s hemsida, dvs de är sökbara och
enskilda artiklar kan laddas ner som pdf-filer.
Seminarieuppsatsen bör omfatta cirka åtta sidor om ni skriver individuellt och cirka
tio sidor om ni skriver i grupp. Texten ska vara försedd med sedvanliga
litteraturhänvisningar samt en lista över använd litteratur (vilken således sammanlagt
utgörs av 350-550 sidor).
Obligatorisk litteratur (gör ett urval, ca 150 sid)
Biressi, Anita & Heather Nunn (eds) (2008) The Tabloid Culture Reader,
Maidenhead: McCraw Hill, Open University Press.
Carter, Cynthia, Branston, Gill and Stuart Allen (eds) (1998) News, gender and
power, London, New York: Routledge (elektronisk resurs – gå till e-böcker och
ebrary via SUB)
Cottle, Simon (ed) (2000) Ethnic minorities and the media. Changing cultural
boundaries, Buckingham: Open University Press.
Heider, Don (ed) (2004) Class and news, Lanham: Bowman & Littlefield Publishers.
Kovach, Bill &Tom Rosenstiel (2007) The Elements of journalism - what newspeople
should know and the public should expect, New York: Three Rivers Press.
Patterson, Chris & David Domingo (eds) (2008) Making online news – the
ethnography of new media production, New York: Peter Lange Publishing.
Valfri litteratur (gör ett urval - ca 200-400 sid)
Du får välja själv men här nedan hittar du förslag till böcker och vetenskapliga
tidskrifter.
SUB prenumererar bl a följande vetenskapliga tidskrifter:
• Crime, media, culture
• Feminist Media Studies
• Journalism
2
•
•
•
•
•
•
•
Journalism history
Journalism studies
Media, culture, and society
Media History
New media & society
Nordicom Review
Nordicom Information
Nordicoms tidskrifter är tillgängliga – helt gratis utan någon inloggning - även via
Nordicoms hemsida
http://www.nordicom.gu.se/?portal=publ&main=elektronisk_publ.php&me=14.
Du får tillgång till tidskrifterna genom SUB:s hemsida, klicka på e-tidskrifter. Du kan
även använda internationell artikelsök ”ebsco” (via artikelsök). Tänk på att du måste
vara inloggad i SU:s nätverk (hemma via Mitt Universitet).
Förslag till böcker:
Allan, Stuart (2006), Online news. Journalism and the internet, Maidenhead: Open
University Press (elektronisk resurs – gå till e-böcker och ebrary via SUB).
Allan, Stuart (2004) News Culture, Buckingham: Open University Press (elektronisk
resurs – gå till e-böcker och ebrary via SUB).
Allan, Stuart (ed) (2005) Journalism: critical issues, Maidenhead: Open University
Press (elektronisk resurs – gå till e-böcker och ebrary via SUB).
Allan, Stuart & Zelizer, Barbie (eds) (2004) Reporting war: journalism in wartime,
Albingdon: Routledge.
Andén-Papadopoulos, Kari (2000), Kameran i krig. Den fotografiska iscensättningen
av Vietnamkriget i svensk press, (diss) Stockholm/Stehag: Symposion.
Barnhurst, Kevin & John Nerone (2001), The Form of News. A History, New York:
Guilford Press.
Becker, Karin m fl (red.) (2000), Picturing Politics, Stockholm: JMK.
Benson, Rodney & Neveu, Erik (eds) (2005) Bourdieu and the journalistic field,
Cambridge and Malden: Polity Press
Blomberg, Helena m fl (red.) (2004) Sociala problem och socialpolitik i massmedier,
Lund: Studentlitteratur.
Brune, Ylva (2004) Nyheter från gränsen: tre studier i journalistik om ”invandrare”,
flyktingar och rasiskt våld, (diss) Kungälv: Grafikerna Livréna.
Camauër, Leonor (2000), Feminism, Citizenship and the Media, (diss) Stockholm:
JMK.
Carruthers Susan L. (2000) The Media at War: communication and conflict in the
twentieth century, Basingstoke: Macmillan; New York: St. Martin´s Press
Conboy, Martin (2002) The press and popular culture, Thousand Oaks: Sage
(elektronisk resurs – gå till e-böcker och ebrary via SUB).
Curran, James & Gurevitch (eds) (2005): Mass Media and Society. London, Edward
Arnold.
4 ed. (se till exempel bidrag av Hallin, Golding & Murdoch, Sreberny, Schudson).
Curran, James and Park, Myung-Jin (eds) (2000) De-Westernizing Media Studies,
London: Routledge.
Dahlgren, Peter (1995) Television and the Public Sphere: Citizenship, Democracy and
the Media. Sage: London.
3
De Bruin, Marjan & Karen Ross (eds) (2004) Gender and newsroom cultures:
identities at work, Creskill, N.J.: Hampton.
Downing, John & Charles Husband (eds) (2005) Representing race: racisms,
ethnicities and media, London: Sage.
Edin, Anna (2000) Den föreställda publiken. Programpolitik, publikbilder och
tilltalsformer i svensk public service-television, (diss) Stockholm/Stehag:
Symposion.
Ekström, Mats et al, eds. (2006) News from the Interview Society, Göteborg:
Nordicom.
Eriksson, Göran (2002) Den televiserade politiken. Studier av debatt- och
nyhetsjournalistik, (diss) Frölunda: Örebro Studies in Media and Communication.
Hirdman, Anja (2002) Tilltalande bilder. Genus, sexualitet och publiksyn i
Veckorevyn och Fib aktuellt, (diss) Falun: Atlas.
Hjarvard, Stid (ed) (2001) News in a Globalized Society, Kungälv: Nordicom.
Johansson, Sofia (2007) Reading Tabloids : Tabloid Newspaper and Their Readers,
Huddinge: Södertörns högskola.
Kempf, Wilhelm & Heikki Luostarinen (ed) (2002) Journalism and the New World
Order. Studying War and the Media, Göteborg: Nordicom.
Kleberg, Madeleine (1999) Skötsam kvinnosyn. Hem- och familjereportage i svensk
TV åren 1956–1969. (diss) Edsbruk: JMK, Stockholms universitet.
Larson, Stephanie Greco (2006) Media & minorities: the politics of race in news and
entertainment, Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield.
Leth, Göran (1996) Braständaren och iakttagaren. Engelsk press och journalistik
1695-1825, (diss) Stockholm/Stehag:Symposion Graduale.
Livingstone, Sonia & Lunt, Peter (1994) Talk on Television: Audience Participation
and Public Debate. London and N.Y.: Routledge
Lowe, G.L. & Hujanen, T.(eds.) Broadcasting & Convergence:. New Articulations of
the Public Service Remit, 2003, Göteborg: Nordicom (kan laddas ner gratis på
Nordicoms hemsida).
Lundgren, Kristina (2002) Solister i mångfalden. Signaturerna Bang, Maud och Attis
samt andra kvinnliga dagspressjournalister med utgångspunkt i 1930-talet. (diss)
Stockholm, JMK .
Löwander, Birgitta (1997) Rasism och antirasism på dagordningen: Studier av
televisionens nyhetsrapportering i början av 1990-talet, (diss)Umeå: Sociologiska
institutionen, Umeå universitet.
Madianou, Mirca (2005) Mediating the nation, London: UCL.
Mårtenson, Bo (2003) Den televiserade ekonomin. Nyheter om statsbudgeten 19801995,(diss) Stockholms universitet: JMK.
Nohrstedt, Stig S. & Rune Ottesen (eds) (2005) Global War – Local Views. Media
Images of the Iraq War, Kungälv: Nordicom.
Nord, Lars (2001)Vår tids ledare. En studie av den svenska dagspressens politiska
opinionsbildning, (diss) Stockholm: Carlsson Bokförlag.
Nygren, Gunnar (2008) Yrke på glid: om journalistrollens de-professionalisering,
Stockholm: Sim(o).
Nygren, Gunnar (2008) Nyhetsfabriken : journalistiska yrkesroller i en förändrad
medievärld, Lund : Studentlitteratur.
Nygren, Gunnar (2005) Skilda medievärldar: lokal offentlighet och lokala medier i
Stockholm, (diss), Eslöv: B. Östlings bokförlag Symposion.
Pollack, Ester (2001) En studie i Medier och Brott, (diss) Stockholms universitet:
JMK.
4
Rantanen, Terhi (2005) The media and globalization, London: Sage.
Riegert, Kristina (1998) "Nationalising" Foreign Conflict. Foreign Policy Orientation
as a Factor in Television News Reporting, (diss) University of Stockholm: Dept of
Political Science.
Riegert, Kristina (ed) (2004) News of the other. Tracing Identity in Scandinavian
Constructions of the Eastern Baltic Sea Region, Kungälv: Nordicom.
Roosvall, Anna (2005) Utrikesjournalistikens antropologi: nationalitet, etnicitet och
kön i svenska tidningar, (diss), Stockholms universitet: JMK.
Sahlstrand, Anders (2000) De synliga. Nyhetskällor i svensk storstadsmorgonpress,
(diss) Stockholms universitet: JMK.
Seib, Philip (2004) Beyond the front lines: how the news cover a world shaped by
war, New York: Palgrave Macmillan.
Silverstone, Roger (2007) Media and Morality. On the rise of the mediapolis.
Cambridge/Malden: Polity Press.
Sköld, Gullan (1998) Från moder till samhällsvarelse. Vardagskvinnor och
kvinnovardag från femtiotal till nittiotal i familjetidningen Året Runt, (diss)
Stockholm: Bonniers veckotidningar.
Sreberny, Annabelle & Liesbet van Zoonen (eds) (2000) Gender, Politics and
Communication, Cresskill: Hampton Press.
Strömbäck, Jesper (2001) Gäster hos verkligheten, En studie av journalistik,
demokrati och politisk misstro, (diss) Eslöv: B.Östlings bokförl. Symposion.
Thompson, John B (2000) Political Scandal – power and visibility in the media age,
Cambridge: Polity Press.
Thussu, Daya Kishan & Freedman, Des (2003) War and the media: reporting conflict
24/7, London: Sage.
Van Ginneken, Jaap (1998) Understanding Global News. A critical Introduction,
London: Sage Publications.
von Krogh, Torbjörn (ed) (2008) Media accountability today... and tomorrow.
Updating the concept in theory and practice, Göteborg: Nordicom.
Weibull, Lennart & Djerf-Pierre, Monica (2001) Spegla, granska, tolka.
Aktualitetsjournalistik i svensk radio och TV under 1900-talet, Stockholm: Prisma.
Widestedt, Kristina (2001) Ett tongivande förnuft. Musikkritik i dagspress under två
sekler, (diss) Stockholm: JMK.
Åker, Patrik (1998) Vår Bostad i folkhemmet, (diss) Nora: Nya Doxa.
Örnebring, Henrik (2001) TV-parlamentet. Debattprogram i svensk TV 1956-1996,
(diss) Göteborgs universitet: JMG.
5
Download