Högre seminariet i Nordiska språk

advertisement
 Högre seminariet i Nordiska språk
Onsdagen den 5 november kl 15.00-16.30 i D389
Per Holmberg, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet och
Maria Lim Falk, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet
Svenska L1- och L2-elevers utveckling mot ett akademiskt skriftspråk
i enspråkiga och tvåspråkiga gymnasieutbildningskontexter i Sverige
På seminariet redovisar vi resultat från en longitudinell studie av gymnasieelevers
utveckling av ett skolrelaterat akademiskt språk. Studien omfattar elever (ca 200), som
genom sitt gymnasieval, befinner sig i olika språkmiljöer, närmare bestämt fyra
förhållandevis distinkta språkmiljöer: (1) en i princip helt engelskspråkig miljö, (2) en
relativt balanserat tvåspråkig miljö (engelska och svenska), (3) en slumpmässigt tvåspråkig
miljö (engelska och svenska), och (4) en helt svenskspråkig miljö. Eleverna i de olika
miljöerna har genom läroplanen för gymnasieskolan, Gy11, och de enskilda ämnesplanerna
samma krav att förhålla sig till och samma mål att uppnå vad gäller både utveckling i
svenska och engelska. Vi fokuserar här på elevernas (skolrelaterade) svenska. Merparten av
eleverna i de olika språkmiljöerna (1–4) har svenska som modersmål, men ungefär en
femtedel har svenska som andraspråk. Vi är intresserade av både L1- och L2-elevernas
skriftspråkliga utveckling och försöker identifiera mönster i utvecklingen kopplade till de
olika utbildningskontexterna.
I en första delstudie genomfördes en kvantitativ undersökning av elevernas användning av
akademiska ord utifrån “En svensk akademisk ordlista” framtagen av Språkbanken vid
Göteborgs universitet (http://spraakbanken.gu.se/ao/). De kvantitativa resultaten fördjupades
med en kvalitativ systemisk-funktionell analys av de akademiska orden i elevtexterna. Vi
fann dels en samvariation mellan hög frekvens av akademiska ord och abstraktion,
objektivitet och logisk textstruktur, dels skillnader mellan elevgrupperna i de olika
språkmiljöerna (Lim Falk & Holmberg 2014, uu). I en andra delstudie undersöker vi nu
elevernas språkutveckling utifrån deras språkliga bakgrund i syfte att ta reda på vilket sätt de
olika språkmiljöerna inverkar på utvecklingen av en skolrelaterad akademisk
språkkompetens, å ena sidan för elever med svenska som modersmål och å andra sidan för
elever som har svenska som andraspråk.
Download