Planering av APL

advertisement
Skapades 2013-07-30
Rev 2015-08-10
RUTIN FÖR ORGANISATION AV APL
(ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE) FÖR VÄSTRA
GÖTALANDSREGIONENS NATURBRUKSSKOLOR.
Inledning
Alla elever på gymnasieskolans yrkesprogram och inom gymnasiesärskolans nationella
program ska genomföra delar av utbildningen på en arbetsplats. Detta kallas arbetsplatsförlagt
lärande (APL) och kan även förekomma inom vuxenutbildningen och på
högskoleförberedande program.
Gymnasieförordningen definierar arbetsplatsförlagt lärande som ”lärande på ett program som
genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan” 1 kap. 3 § Gymnasieförordningen
2010:2039.
Det arbetsplatsförlagda lärandet planeras i samråd med det lokala programrådet.
Gymnasieskolan
Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på gymnasieskolans alla nationella yrkesprogram
med minst 15 veckor. Inom den gymnasiala lärlingsutbildningen ska minst hälften av
utbildningen vara arbetsplatsförlagd. APL ska även förekomma för elever inom
programinriktat individuellt val. Inom introduktionsprogrammet yrkesintroduktion ska APL
eller praktik förekomma.
Varje vecka med arbetsplatsförlagt lärande motsvarar i gymnasieskolan 23 timmar garanterad
undervisningstid.
Gymnasiesärskolan
Elever på gymnasiesärskolans nationella program ska genomföra minst 22 veckor som är
arbetsplatsförlagda. Varje vecka med arbetsplatsförlagt lärande motsvarar i
gymnasiesärskolan 25 timmar garanterad undervisningstid.
Ansvarsfördelning
Naturbruksförvaltningen som huvudman för utbildningen och respektive skola ansvarar för att
skaffa APL-platser och att de krav som finns på utbildningen uppfylls.
Rektor beslutar om fördelningen över åren och om eleverna ska genomföra hela eller delar av
kurser som arbetsplatsförlagt lärande. Skolan redovisar hur man arbetar med arbetslivet inom
ramen för kvalitetsarbetet.
Definition av begrepp
POSTADRESS
BESÖKSADRESS
TELEFON
TELEFAX
E-POST
Regionens Hus
Hertig Johans gata 6
Växeln 0500-49 56 00
0500-495680
[email protected]
541 80 Skövde
2
APL – Arbetsplatsförlagt lärande
Handledare – den person på arbetsplatsen som ansvarar för eleven under APL-tiden
Handledarutbildning – den utbildning skolan genomför med APL-handledare
Mål med APL – de moment i kurserna som ska genomföras under APL-perioden
Planering av APL
Läraren ska planera för elevens lärande på arbetsplatsen i förhållande till målen för
utbildningen. Skolan ansvarar för att förbereda både handledare och elev inför APL-perioden.
Checklista vid planering av APL-perioden











Ansvarig yrkeslärare besöker i klasser ca 10-15 v innan APL-period startar för att
informera om kommande APL-period och dess innehåll.
Ansvarig yrkeslärare genomför enskilda elevsamtal inför APL där man ringar in
elevens önskemål och utbildningens mål
Inventering av lämpliga APL-företag i förhållande till de moment eleven ska
genomföra under APL-perioden i samråd med det lokal programrådet
Ansvarig yrkeslärare kontaktar arbetsplatsen/företaget och frågar efter plats till eleven.
Stämma av med arbetsplatsen om det finns tillgång till lämplig handledare.
Kartläggning av företaget
Varje APL-företag kartläggs innan APL bokas. I kartläggningen tar ansvarig
yrkeslärare reda på:
 Relevant fakta om företaget
 Identifierar vilket lärande/vilka arbetsmoment som lämpligen kan ske på
företaget
 Ansvarig yrkeslärare informerar företagaren om skolan och företagets
gemensamma arbetsmiljöansvar
 Ansvarig yrkeslärare säkerställer att företaget har lämpliga och lagstadgade
rutiner för arbetet med arbetsmiljö och säkerhet
 Ansvarig yrkeslärare informerar om hur tillbud och olyckor ska rapporteras.
Boka APL-plats.
Tillsammans med företaget utses en handledare på arbetsplatsen
Besök genomförs på APL-platsen tillsammans med eleven.
Innan APL-perioden påbörjats kartlägger läraren vilka arbetsuppgifter som ska ske på
arbetsplatsen och planerar upplägget tillsammans med handledaren och eleven. (Se
avsnitt om handledaren nedan)
Besök på APL-platsen under APL-perioden planeras in utifrån skolans policy för
besök på APL-platser för att säkerställa att besök sker på ett systematiskt sätt.
När APL-perioden närmar sig:


Informationsmaterial lämnas eller skickas till handledaren.
Elevbrev lämnas till eleverna med information om APL-perioden, företaget samt
förutsättningar för APL-perioden. Exempel på information som ska gås igenom med
eleven om arbetsplatsen:
1. Presentation av företaget (personal, projekt, organisation)
3
Administrativa rutiner (arbetstider, raster, sjukanmälan, anslagstavlor)
Arbetsmiljö (kvalitets- och miljökrav, skyddsombud)
Olycks- och tillbudsregler (första hjälpen, säkerhetsrutiner)
Risker i arbetet (kemikalier, säkra lyft, genomgång av elevens
förkunskaper/certifiering)
6. Brand, utrymningsvägar (återsamlingsplats, maskinvägar etc)
7. Personlig skyddsutrustning (kläder, skyddsskor, id-kort, hjälm)
8. Rundvandring (omklädningsrum, personalutrymmen)
9. Övrigt (specifika rutiner inom yrkesområdet)
Yrkeslärarna informerar eleverna om vilka kunskapskrav som eleverna kommer att
bedömas på under APL-perioden.
Yrkeslärarna kontaktar APL-platsen för att informera om var eleven befinner sig i
utbildningen samt planerar APL-perioden.
Ansvarig yrkeslärare informerar elever och föräldrar om gällande försäkringsskydd
under APL-perioden.
Ansvarig yrkeslärare informerar föräldrarna om APL.
Ansvarig yrkeslärare lämnar ut underlag för trepartssamtal till yrkeslärarna.
2.
3.
4.
5.





Rutiner under APL-perioden


Yrkesläraren besöker eleven för ett trepartssamtal där man summerar vad eleven
hittills lärt sig samt formar resten av APL-perioden så eleven får arbeta med rätt saker
utifrån sin valda utgång. Läraren gör en okulär besiktning på arbetsplatsen och har
dialog med företagaren utifrån arbetsmiljön vid varje besök.
Den betygssättande läraren har ett helhetsansvar för elevens lärande och behöver
därför besöka arbetsplatsen och ha en bra kommunikation med eleven och
handledaren.
Informera elevhälsoteamet när APL inte fungerar. Åtgärda problemet.
Genomförande av APL – för skola och arbetsplats
Handledning på arbetsplatsen
För våra elever ute på arbetsplatsförlagt lärande ska det utses en handledare på arbetsplatsen.
Som handledare får bara den anlitas som har nödvändiga kunskaper och erfarenheter för
uppdraget och som i övrigt bedöms vara lämplig.
Handledaren är viktig när det gäller att få eleven att utvecklas yrkesmässigt. Det kan vara en
fördel att dela handledaransvaret på arbetsplatsen så att eleven alltid har någon att vända sig
till. Handledaren bör ha minst ett års erfarenhet av de aktuella arbetsuppgifterna från arbetsliv
eller utbildning och ha nödvändiga kunskaper om risker och skydd.
Arbetsplatsen ska genom handledaren ge eleven möjlighet att pröva på olika arbetsmoment
och att, i slutet av utbildningen, fördjupa sig inom valt yrke.
Handledaren på arbetsplatsen behöver inte alltid vara den person eleven framförallt arbetar
med. Huvuduppgiften för en handledare är snarare att planera, styra och följa elevens
4
yrkesträning. Arbetsgivaren och huvudmannen för skolan ska se till att eleven vet vem eller
vilka som är handledare. Om eleven är på flera ställen ska det vara klart vem som är
handledare på respektive ställe.
Eftersom utbildning på arbetsplatsen och i skolan kompletterar varandra, bör eleven erbjudas
en mångsidig yrkesträning på arbetsplatsen.
APL-handledarens uppgift
Den som handleder en elev på en arbetsplats har som uppgift att successivt bygga upp
yrkeskunskaper och yrkesidentitet hos eleven. Handledaren har också stor betydelse för
elevens socialisering på en arbetsplats.
Det är nödvändigt att handledarrollen är väl förankrad på arbetsplatsen.
Varje skola har ett ansvar att tillsammans med arbetsplatsen komma överens om handledarens
uppdrag. I vissa avseenden kan handledaren ha en lärares funktion, men den betygsättande
läraren har alltid det formella ansvaret att följa elevens kunskapsutveckling.
Introduktion av APL-handledaren
Naturbruksförvaltningen och respektive skola ansvarar för att se till att handledaren har
nödvändiga kunskaper och erfarenhet för uppdraget samt information om ansvarsfördelningen
mellan skola och arbetsplatser. (http://aplhandledare.skolverket.se )
Introduktion till handledaren kan exempelvis omfatta:
▪ APL:s roll i utbildningen,
▪ handledning för lärande,
▪ utbildningens övergripande mål,
▪ rollförväntningar och krav,
▪ återkoppling av elevens kunskapsutveckling,
▪ arbetsmiljö och säkerhet
▪ försäkringsfrågor
Uppföljning och bedömning av elev på APL
Det är viktigt att läraren följer eleven kontinuerligt under APL-perioden för att se till att
eleven arbetar mot målen. För att göra det ska läraren planera bedömningen och
återkopplingen tillsammans med APL-handledaren.
Läraren ansvarar för bedömning och för att sätta betyg och bedömer elevens prestationer
under kursens gång. Handledaren bidrar med underlag enligt den överenskomna planeringen.
Betyg är en helhetsbedömning av elevens kunskapsnivå vid kursens slut. Läraren ska alltså
använda allt tillgängligt betygsunderlag från både skolförlagda delar och arbetsplatsen och
väga det mot varandra. Underlag från arbetsplatsen används i den utsträckning läraren finner
den relevant och användbar.
5
Läraren är skyldig att informera eleven om vad som gäller för bedömningen under det
arbetsplatsförlagda lärandet.
Bedömningsstöd
Skolverket har tagit fram bedömningsstöd för de nationella yrkesprogrammen, uppdelat per
program. Där finns en introduktionsfilm, en skrift om bedömning av yrkeskunnande, filmade
bedömningsexempel, matriser och kunskapsprofiler samt diskussionsfrågor.
Till bedömningsstödet för yrkesämnen
Ämnesplanen är grund för bedömningen
Utgångspunkten för bedömningen är kunskapskraven. Av ämnesplaner och kurser framgår:
▪ vilka mål eleven ska uppnå,
▪ vad som ska bedömas och
▪ hur kvaliteten av utförda arbetsuppgifter ska värderas
För att skapa en likvärdig bedömningsgrund behöver läraren, handledaren och eleven ha en
gemensam förståelse för de kvalitetsbegrepp som anges i ämnesplanen. Relationen mellan
mål och kunskapskrav måste vara tydlig. Först då kan olika elevers prestationer bedömas
likvärdigt.
Utvärdering och kvalitetsutveckling av APL
Ett bra kvalitetsarbete bygger på att skolan planerar, följer upp och utvärderar sitt eget arbete,
tar tillvara resultaten och omsätter dem i olika åtgärder för att utveckla verksamheten. Det är
naturbruksförvaltningens ansvar att se till att skolan har förutsättningar att göra detta.
En av de viktigaste frågorna när det gäller att kvalitetssäkra det arbetsplatsförlagda lärandet är
i vilken utsträckning skolan har rutiner och arbetar systematiskt för att utveckla samverkan
mellan skola och arbetsliv.
Genom utvärdering kan vi fånga upp vad som fungerat bra och vad som fungerat mindre bra.
Det är viktigt att alla parter, eleven, handledaren och läraren, utvärderar utbildningen.
Begreppet kvalitet kan definieras utifrån hur väl verksamheten:
▪ uppfyller nationella mål och svarar mot nationella krav och riktlinjer,
▪ uppfyller andra mål, krav och riktlinjer som formulerats lokalt och
▪ lever upp till sina visioner om förnyelse och ständig utveckling
Kvalitet i utbildningen
Kännetecken på ett bra kvalitetsarbete är att:
▪ utvärderings- och utvecklingsinsatserna genomförs strukturerat och systematiskt.
▪ skolan har utvärderingssystem som utvecklas i takt med verksamheten
▪ resultatet av utvärderingen används till att utveckla utbildningen och förbättra
verksamheten
▪ skolan och det lokala programrådet har kommit överens om utvärderingsprinciperna
▪ elever och vårdnadshavare ges möjlighet att delta tillsammans med skolans personal i
utvärderingen och skolutveckling
6
Ansvar för elevernas arbetsmiljö
För elever som ännu inte har fyllt 18 år finns särskilda regler som innebär att minderåriga inte
får utföra vissa riskfyllda arbetsuppgifter. En elev som får utbildning på en arbetsplats,
likställs alltid med en arbetstagare vad gäller arbetsmiljö. Därmed har skolan och
arbetsgivaren ett gemensamt ansvar för elevens arbetsmiljö.
Länk till Skolverket och PDF kring ”Ansvaret för elevernas arbetsmiljö” med fotnoter.
Både skolan och arbetsplatsen ansvarar
En elev som genomgår utbildning på en arbetsplats ska, när det gäller arbetsmiljöfrågor,
likställas med arbetstagare. För elever under 18 år finns särskilda regler i Arbetsmiljöverkets
föreskrifter och allmänna råd om minderårigas arbetsmiljö.
Naturbruksförvaltningen, respektive skola och arbetsgivaren har tillsammans ansvar för
elevens arbetsmiljö. Skolan har således en del av arbetsmiljöansvaret även när eleven är på
arbetsplatsen. Detta eftersom skolan utformar och organiserar utbildningen där APL ingår
samt väljer vilka arbetsplatser eleverna kan vara på. Besök på arbetsplatsen kan ge
huvudmannen för skolan kunskaper om arbetsmiljö och arbetsmiljörutiner på arbetsplatsen.
Förutom att Naturbruksförvaltningen och respektive skola har ett ansvar att se till att
arbetsmiljörutiner finns, ansvarar Naturbruksförvaltningen även för att följa upp att rutinerna
följs och vid behov revideras.
Bedöm riskerna för eleven
Innan APL eller praktik påbörjas på arbetsplatsen ska naturbruksförvaltningen, respektive
skola och arbetsgivaren genomföra en riskbedömning och vid behov utföra en medicinsk
kontroll av eleven samt vidta de eventuella åtgärder som behövs.
Arbetsgivaren ska bedöma vilka risker det finns med de arbetsuppgifter eleven ska utföra
enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete samt den
arbetsutrustning eleven ska använda. Bedömningen ska bland annat visa om och hur man kan
anpassa arbetsuppgifterna för eleven och vilka möjligheter det finns att handleda eleven.
Om det framkommer att arbetsgivaren inte följer arbetsmiljölagstiftningen och huvudmannen
för skolan har kunskap om detta kan även huvudmannen för skolan tillsammans med
arbetsgivaren vara ansvariga.
Om eleven kommer att vara på flera arbetsställen ska riskbedömningen göras på alla dessa
ställen och kommuniceras med företagen.
Elever som är under 18 år har enligt arbetsmiljölagstiftningen delvis ett starkare skydd än
vuxna. Det innebär att arbetsmiljöansvaret kan vara olika för elever på en arbetsplats
beroende på om de har fyllt 18 år eller inte.
7
Anmäl tillbud och olyckor på arbetsplatsen
Om en olycka eller ett allvarligt tillbud drabbar eleven under det arbetsplatsförlagda lärandet
ska detta anmälas utan dröjsmål till Arbetsmiljöverket. Detta görs av skolan. Därför är det av
största vikt att arbetsplatsen omedelbart meddelar skolan om ett tillbud eller olycka sker.
Nyttiga länkar:
Ersättning för elever vid personskada under APL
Stöd i utvecklingsarbetet – stöd för skolors utveckling av APL
Download