Verksamhetshandboken

advertisement
Verksamhetshandbok
Kapitel
Avsnitt
Kap.nr:
Sidnr:
Verksamhetsunika processer, rutiner och
instruktioner
APL – Praktik
20.07
1(1)
Dokumentansvarig (namn och funktion)
Fastställd av (namn och funktion)
Fastställd datum
Reviderad datum
Roland Brattström, rektor
Lars-Peter Gustafsson, chefsrektor
2011-04-15
Dokumentnamn
Enhet
JNGY Rutiner vid APL för elev
Jenny Nyströmsskolan
Rutiner vid APL för elev
Elever har under sin APL-period rätt till 25 kronor per dag i matersättning om eleven inte
erbjuds mat på sin APL-plats. Om eleven erbjuds mat på sin APL-plats, skickar APLplatsen en faktura i efterhand.
Eleven har dessutom rätt till reseersättning om hon/han inte har busskort eller det
finns omständigheter som gör att eleven inte kan använda sitt busskort. Det
vanliga busskortet gäller inte på helger och under lov, såvida eleven inte har tillägg
på sitt busskort.
Det finns då speciella busskort som används som betalkort. Eleven kvitterar ut
dessa hos sin APL-samordnare. Dessa busskort måste lämnas tillbaka till APLsamordnaren efter avslutad APL. Betalkortet gäller inom Kalmar län.
Om eleven har sin APL utanför länet, får eleven själv stå för resekostnaderna. Är
det fråga om större summor, finns möjlighet att få ut förskott. Eleven kvitterar då ut
en summa pengar som sätts in på elevens privata konto. Pengarna skall sedan
redovisas mot kvitton. Denna hantering sköts av ekonomiansvariga.
Arbetsgång:



Efter avslutad APL hämtar eleven blanketten APU-kostnader hos sin APLsamordnare. Blanketten finns även på skolans expedition.
Eleven fyller i sina uppgifter och lämnar blanketten till sin APL-samordnare
för underskrift. Eleven meddelas då att pengar kommer att betalas ut till
hennes/hans privata konto.
När alla underlagen är påskrivna lämnas de till ekonomiansvariga som
utifrån dessa sätter in aktuell summa på elevens konto.
Betalkort
APL-samordnaren informerar busskortsansvariga om hur många kort som behövs.
Download