Bestäm linjernas riktningskoefficienter

advertisement
Kemi
Kurs 2: Kemins mikrovärld
övningsprov
MG/SAR
Svara på högst 6 av följande 7 uppgifter. Alla uppgifter är värda 6 poäng.
1.
Förklara kort vad som förstås med följande begrepp:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
2.
amorft ämne
orbital
jonisationsenergi
Hunds regel
racemisering
pibindning
a) Skriv elektronkonfigurationen för
i. P
ii. Ni2+
3.
(6  1p.)
(2  1p.)
b) Vilken hybridisering har atomerna 1 - 5 i föreningen nedan?
(2 p.)
c) Bestäm bindningsvinklarna för atomerna 3 och 5 i föreningen ovan.
(2 p.)
a) Vilket ämne i nedanstående par har högre smältpunkt? Motivera.
A. Rb
B. Mg
(2 p.)
b) Vilket ämne i nedanstående par har högre kokpunkt? Motivera.
A. metanol
B. aceton
(2 p.)
c) Vilket ämne i nedanstående par löser sig bäst i vatten? Motivera.
A. aceton
B. LiCl
(2 p.)
4.
a) Den organiska föreningen med molekylformeln C4H10O har en isomer som uppvisar optisk
isomeri. Rita strukturformeln for denna förening och markera den asymmetriska kolatomen
med en stjärna (*). Namnge även föreningen.
(2 p.)
b) Den organiska föreningen med molekylformeln C4H7O uppvisar cis – trans –isomeri.
Förklara varför. Rita stukturformeln för och namnge dessa isomerer.
(4 p.)
5.
För att bestämma kristallvattenhaltet i järn(III)nitrat, upphettades ett prov av föreningen ifråga
i en degel tills kristallvattnet hade avdunstat. Detta gav följande mätresultat:
massa (g)
a)
b)
c)
d)
6.
degel
21,356
prov + degel
29,905
prov + degel efter den första glödgninen
26,496
prov + degel efter den andra glödgningen
26,495
Förklara kortfattat begreppet kristallvatten.
Beräkna substansmängden för kristallvattnet i provet.
Vilken är formeln för järn(III)nitrat som innehåller kristallvatten?
Om du skulle utföra denna bestämning själv, skulle du göra någon
förändring till utförandet ovan? Motivera.
(1 p.)
(2 p.)
(2 p.)
(1 p.)
Cyanogen är en ytterst giftig gas, som innehåller 46,2 % kol och 53,8 % kväve. Vid 25 C och
trycket 1,00 bar (= 1,00 ∙ 105 Pa) är gasens densitet 2,10 g/l.
a) Bestäm föreningens empiriska formel. (1 p.)
b) Vilken är föreningens molekylformel? (2 p.)
c) Föreslå en möjlig strukturformel för föreningen, då den innehåller en kol-kol
enkelbindning. (1 p.)
d) Är denna molekyl opolär eller polär? Motivera. (2 p.)
(höst 2007 SE)
7.
Strukturen i vatten i olika faser. Hur påverkar vattenmolekylens struktur vattnets kemiska och
fysikaliska egenskaper? Ge exempel på fenomen i naturen som är en följd av vattnets struktur.
(6 p.)
(höst 2005 SE, jokeruppgift)
Download