Undersökning av salters löslighet med mikroskaleteknik

advertisement
Riskbedömning: Laborationen är inte riskfylld
Avfallshantering: Kemikalierester läggs i papperskorgen
Reaktionsformel för sönderfall av natriumvätekarbonat
Syfte: Att med hjälp av termogravimetrisk analys bestämma reaktionsformeln för sönderfall
av natriumvätekarbonat under upphettning
Teori:
Natriumvätekarbonat köps i affären som bikarbonat. När bikarbonat upphettas avges gaser
som gör bakverken luftiga och porösa. Det finns tre teoretiskt möjliga reaktioner som kan ske
när natriumvätekarbonat sönderfaller under måttlig upphettning (ugnsvärme).
1.
NaHCO 3 (s)
→
NaOH(s) + CO 2 (g)
2.
2 NaHCO 3 (s)
→
Na 2 O(s) + 2 CO 2 (g) + H 2 O(g)
3.
2 NaHCO 3 (s)
→
Na 2 CO 3 (s) + CO 2 (g) + H 2 O(g)
För att bestämma vilken av reaktionerna som sker används termogravimetrisk analys.
Metoden visar att massa avgår när provet upphettas. Den fasta produktens massa efter
upphettning bestäms och jämförs med provets totala massa innan upphettning . Med hjälp av
stökiometriska beräkningar baserade på mätvärdena kan slutsatser dras om vilket fast ämne
som bildats i reaktionen. Vilka gaser som avgår kan också påvisas. För hjälp med beräkningen
se läroboken s 124-128 (Gymnasiekemi 1 Andersson m.fl.) eller annan källa
Utförande:
3-5 g NaHCO 3 är en lämplig portion att arbeta med.
Väg en tom degel. …………….
Tillsätt en lämplig mängd natriumvätekarbonat till degeln och anteckna vikten för degeln med
innehåll
Degel + natriumvätekarbonat. ………………………………
Upphetta degeln i ca 5 min
Väg degeln med innehåll (låt degeln svalna innan du ställer den på vågen) och anteckna
vikten
Degel + innehåll efter upphettning ………………………………….
Hur kan du veta att allt natriumvätekarbonat har sönderfallit?
Download