Måldokument för Fritidshem, BILAGA I - Planering

[MÅLDOKUMENT FÖR FRITIDSHEM, BILAGA I - PLANERING] 2013
Planering
I denna Bilaga I till måldokumentet Fritidshem – den lärande leken, har vi samlat information
som ska underlätta planeringsarbetet för fritidshemspersonal och rektorer inför ett nytt
läsår och kontinuerligt under året.
1. Handfasta idéer och råd som kan utveckla verksamheten
Västar - Ett sätt att ha ett högt säkerhetstänk kring barnen kan vara att ha färgade västar till
de yngsta barnen som är 5-6 år gamla.
Drop in – För att visa upp sin verksamhet för föräldrar kan fritidshemmen erbjuda tillfällen
där resultat från tidigare månaders arbete visas upp på väggar och dylikt. Det sker mycket
kreativt arbete på fritidshemmen. Drop in arrangemangen kan ske under ordinarie
verksamhet och allt eftersom barnen hämtas.
Lokaler - Det är viktigt att i ett tidigt skede inventera och planera för vilka verksamheter som
delar på samma lokaler och vem som ska ha tillgång vid vilken tidpunkt.
Pedagogiskt material - På fritidshem kan det finnas pedagogiska lådor, eller temalådor.
Dessa kan innehålla saker som behövs för att t.ex. leka affär, sjukhus eller café. Fördelen
med att ha dessa temalådor är att de kan tas med till lämpligt ledigt utrymme och att de som
efterfrågar lådan verkligen vill leka med dess innehåll. På detta sätt undviker man att saker
dras fram utan att det finns någon tanke att använda dem.
Koll på barnen – På fritidshemmet kan det finnas en tavla med bild och namn på alla barnen.
När barnen kommer sätts de upp under rubriken närvarande/här och när de gått hem tas
kortet ner.
Ställtid – Innan start av dagen på fritidshemmet bör det avsättas tid till att uppdatera
varandra om elever och planer för dagen. Vem ska göra vad? Har någon förälder ringt för att
ge information?
Lekbank – Fritidshemmen kan ha ett eget rum på Vinden där all personal på fritidshemmen
är behöriga och kan lägga upp material med instruktioner. T.ex. aktiviteter med ett särskilt
tema eller naturupplevelser. Dessa dokument är sedan sökbara. Det kan fungera som ett
lokalt lektion.se. Det sparar tid och uppmuntrar till samarbete mellan fritidshem.
[MÅLDOKUMENT FÖR FRITIDSHEM, BILAGA I - PLANERING] 2013
2. Årsplanering
För att kunna planera verksamheten på ett effektivare sätt kan det underlätta att inför ett
nytt läsår se över vad som ska ske i både skola och fritidshem.
Jan
Dec
Feb
Nov
Mars
Okt
Apr
Sept
Maj
Aug
Juni
Juli
Skola, exempel på aktiviteter
Tex Nationella prov
Studiedagar
Studieresor
Fritidshem, exempel på aktiviteter
Utskick innan lov höst, jul, februari, påsk &
sommar. Klämdagar. Information.
Planering och fortbildningsdagar för
personal, studiedagar.
Inskolning av nya barn, förskoleklassbarn
Nätverksträffar
Traditioner, firande av ex midsommar, påsk
Planering av större utflykter
Planering av sommarverksamhet
[MÅLDOKUMENT FÖR FRITIDSHEM, BILAGA I - PLANERING] 2013
3. Basutrustning
Förslag på basutrustning på fritidshem.
Basutrustning Fritidshem
Utevistelser/
Skapande
utflykter
verksamhet
Sittunderlag
Knivar
Kåsor
Luppar/
förstoringsglas
Kikare
Vattenfärg
Flaskfärg
Gips
Lera
Bygg och
konstruktionslekar
Lego
Pussel
Byggkuddar
Kaplastavar
Tyg
Verktygslåda
Lekmaterial
Utevistelser
Övrigt
material
Figurer
Djur
Dockor
Bilar
Trehjulingar
Tvåhjulingar
Sparkcyklar
Cykelvagnar
Datorer
Ipad
CD spelare
Böcker
Spadar
Pedagogiska
spel
Stormkök
Naturböcker
Ryggsäckar
Pulkor
Nålar
Hinkar
Garn
Bollar
Vävramar
Hopprep
Penslar i olika
Storlek
Tapetklister
Papper av olika
slag/storlek
Silkepapper
Färgade papper
Pärlor
Lim
Pennor/kritor
Valet av basutrustning görs genom medvetna val och tankar kring vad eleverna lär sig.
Utevistelser: Barn lär sig att utforska djur och natur med adekvat utrustning
Skapande verksamhet: Varierat utbud av material utvecklar skapande verksamhet som är till
god hjälp för att barn ska ingå i kreativa processer.
Bygg och konstruktionslekar: Material som inspirerar barn till konstruktionslekar, samarbete
och logiskt tänkande.
Lekmaterial: Leken förstärks ifall det finns leksaker som inspirerar till att leka rollekar och
andra fantasilekar som blir mer konkreta.
Utevistelser: Utomhusmaterial som stimulerar barn till att röra sig, träna på balans och
konstruera miljöer.
Övrigt material: Digitala verktyg och material som utvecklar språklig kommunikation och
kompetens.
[MÅLDOKUMENT FÖR FRITIDSHEM, BILAGA I - PLANERING] 2013
4. Pedagogisk planering för fritidshemmet
Inför planering av aktiviteter kan mallen nedan användas för att tydliggöra syfte och mål.
VARFÖR? Vilken koppling är det till övergripande mål med förankring i LGR 11
och/eller i andra styrdokument?
KONKRET/KONKRETA MÅL? Vilka resultat vill vi se hos barnen? Vad ska de ha
möjlighet att lära sig?
VAD? Vad kommer det att handla om? Tema/projektområde eller något från
kursplaner?
HUR? Arbetssätt/metod
DOKUMENTATION? På vilket sätt? Vad vill vi visa?
UTVÄRDERING? Vad och hur?
NÄR? Tidsplanering, redovisning, utvärdering och reflektion
VEM? Vem ansvarar för vad?