fördragsserie

advertisement
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS
FÖRDRAGSSERIE
ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER
2004
Utgiven i Helsingfors den 7 april 2004
Nr 27—28
INNEHÅLL
Nr
Sidan
27 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i stabiliseringsoch associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan,
och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
28 Republikens presidents förordning om sättande i kraft av stabiliserings- och associeringsavtalet
mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska
republiken Makedonien, å andra sidan, och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de
bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Nr 27
(Finlands författningssamlings nr 1236/2003)
Lag
om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i
stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras
medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan
Given i Helsingfors den 19 december 2003
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
1§
De bestämmelser som hör till området för
lagstiftningen i det i Luxemburg den 9 april
2001 mellan Europeiska gemenskaperna och
deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d.
jugoslaviska republiken Makedonien, å andra
sidan, ingångna stabiliserings- och associeringsavtalet gäller som lag sådana Finland
har förbundit sig till dem.
2§
Närmare bestämmelser om verkställigheten
av denna lag utfärdas genom förordning av
statsrådet.
3§
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms
genom förordning av republikens president.
Helsingfors den 19 december 2003
Republikens President
TARJA HALONEN
Utrikesminister Erkki Tuomioja
RP 101/2003
UtUB 15/2003
RSv 112/2003
13—2004
440201
176
Nr 28
(Finlands författningssamlings nr 221/2004)
Republikens presidents förordning
om sättande i kraft av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien,
å andra sidan, och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i
avtalet som hör till området för lagstiftningen
Given i Helsingfors den 2 april 2004
I enlighet med republikens presidents beslut, tillkommet på föredragning av utrikesministern,
föreskrivs:
1§
Det i Luxemburg den 9 april 2001 mellan
Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska
republiken Makedonien, å andra sidan, ingångna stabiliserings- och associeringsavtalet, som godkänts av riksdagen den 9 december 2003 och som godkänts av republikens
president den 19 december 2003 och beträffande vilket godkännandeinstrumentet deponerats hos Generalsekretariatet vid Europeiska Unionens råd den 6 januari 2004, är i
kraft från den 1 april 2004 så som därom har
överenskommits.
2§
Lagen den 19 december 2003 om sättande
i kraft av de bestämmelser som hör till
området för lagstiftningen i stabiliserings- och
associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena
sidan, och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan (1236/2003) träder i
kraft den 7 april 2004.
3§
De bestämmelser i avtalet som inte hör till
området för lagstiftningen är i kraft som
förordning.
4§
Denna förordning träder i kraft den 7 april
2004.
Helsingfors den 2 april 2004
Republikens President
TARJA HALONEN
Utrikesminister Erkki Tuomioja
Nr 28
177
STABILISERINGS- OCH ASSOCIERINGSAVTAL
mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan
KONUNGARIKET BELGIEN,
KONUNGARIKET DANMARK,
FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND,
REPUBLIKEN GREKLAND,
KONUNGARIKET SPANIEN,
REPUBLIKEN FRANKRIKE,
IRLAND,
REPUBLIKEN ITALIEN,
STORHERTIGDÖMET LUXEMBURG,
KONUNGARIKET NEDERLÄNDERNA,
REPUBLIKEN ÖSTERRIKE,
REPUBLIKEN PORTUGAL,
REPUBLIKEN FINLAND,
KONUNGARIKET SVERIGE,
FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND,
fördragsslutande parter i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, Fördraget
om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen, Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen och Fördraget om Europeiska unionen,
nedan kallade "medlemsstaterna", och
EUROPEISKA GEMENSKAPEN, EUROPEISKA KOL- OCH STÅLGEMENSKAPEN
OCH EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN,
nedan kallade "gemenskapen",
178
Nr 28
å ena sidan, och
F.D. JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN MAKEDONIEN, nedan kallad "f.d. jugoslaviska
republiken Makedonien",
å andra sidan,
SOM BEAKTAR de starka banden mellan parterna och de värderingar som de delar, samt
parternas önskan att stärka dessa band och upprätta nära och bestående förbindelser som grundar sig på ömsesidighet och gemensamma intressen, vilket skulle göra det möjligt för f.d. jugoslaviska republiken Makedonien att ytterligare stärka och utvidga de förbindelser som tidigare har upprättats, särskilt genom det samarbetsavtal som undertecknades den 29 april 1997
genom skriftväxling och trädde i kraft den 1 januari 1998,
SOM BEAKTAR att förbindelserna mellan parterna på området för landtransport även i
fortsättningen bör regleras av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och före detta jugoslaviska republiken Makedonien inom transportområdet, som undertecknades den 29 juni 1997
och trädde i kraft den 28 november 1997,
SOM BEAKTAR betydelsen av detta avtal, inom ramen för den stabiliserings- och associeringsprocess med länderna i sydöstra Europa som skall vidareutvecklas genom EU:s gemensamma strategi för denna region, för att upprätta och befästa en stabil europeisk ordning grundad på samarbete och med Europeiska unionen som stöttepelare, samt inom ramen för stabilitetspakten,
SOM BEAKTAR parternas åtagande att med alla medel bidra till den politiska, ekonomiska
och institutionella stabiliseringen i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och i regionen,
genom utveckling av det civila samhället och demokratisering, institutionell uppbyggnad och
reformering av den offentliga förvaltningen, ökat handels- och ekonomisamarbete, stärkt nationell och regional säkerhet samt ökat samarbete i rättsliga och inrikes frågor,
SOM BEAKTAR parternas åtagande att utvidga de politiska och ekonomiska friheter som
ligger till grund för detta avtal samt deras åtagande att respektera de mänskliga rättigheterna
och rättsstatsprinciperna, inbegripet rättigheter för dem som tillhör nationella minoriteter, samt
de demokratiska principerna genom fria och rättvisa val och ett flerpartisystem,
SOM BEAKTAR parternas åtagande att iaktta principerna för en fri marknadsekonomi och
gemenskapens beredskap att bidra till de ekonomiska reformerna i f.d. jugoslaviska republiken
Makedonien,
SOM BEAKTAR parternas åtagande att fullt ut tillämpa alla principer och bestämmelser i
FN-stadgan och för OSSE, särskilt de i Helsingforsavtalets slutakt, i slutdokumenten från konferenserna i Madrid och Wien, i Parisstadgan för ett nytt Europa samt i stabilitetspakten för
sydöstra Europa som antogs i Köln, i syfte att bidra till regional stabilitet och samarbete mellan länderna i regionen,
SOM ÖNSKAR upprätta en regelbunden politisk dialog om bilaterala och internationella
frågor av gemensamt intresse, inbegripet regionala aspekter,
SOM BEAKTAR parternas åtagande när det gäller frihandel, i enlighet med de rättigheter
och skyldigheter som följer av WTO,
Nr 28
179
SOM ÄR ÖVERTYGADE om att stabiliserings- och associeringsavtalet kommer att skapa
ett nytt klimat för de ekonomiska förbindelserna dem emellan, framför allt för utvecklingen av
handel och investeringar, vilka båda är avgörande faktorer för ekonomisk omstrukturering och
modernisering,
SOM BEAKTAR f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens åtagande att närma sin lagstiftning till gemenskapens lagstiftning,
SOM BEAKTAR gemenskapens villighet att ge avgörande stöd till genomförandet av reformer och att i detta syfte utnyttja alla tillgängliga instrument för samarbete samt tekniskt,
finansiellt och ekonomiskt bistånd på en omfattande vägledande flerårig basis,
SOM BEKRÄFTAR att Förenade kungariket och Irland är bundna av de bestämmelser i detta avtal som omfattas av avdelning IV i tredje delen av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen som separata avtalsslutande parter och inte som en del av Europeiska gemenskapen, till dess att Förenade kungariket eller Irland (alltefter omständigheterna) meddelar
f.d. jugoslaviska republiken Makedonien att det har blivit bundet av bestämmelserna som en
del av Europeiska gemenskapen i enlighet med protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning, som fogats till Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. Samma sak gäller för Danmark i enlighet med protokollet
om Danmarks ställning, som fogats till dessa fördrag,
SOM ERINRAR om Europeiska unionens beredvillighet att i så hög grad som möjligt integrera f.d. jugoslaviska republiken Makedonien i den politiska och ekonomiska huvudfåran i
Europa och om landets ställning som potentiell kandidat för EU-medlemskap på grundval av
Fördraget om Europeiska unionen och uppfyllandet av de kriterier som definierats av Europeiska rådet i juni 1993, under förutsättning att detta avtal genomförs framgångsrikt, särskilt när
det gäller regionalt samarbete,
HAR ENATS OM FÖLJANDE.
180
Nr 28
Artikel 1
Artikel 3
1. Härmed upprättas en associering mellan
gemenskapen och dess medlemsstater, å ena
sidan, och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan.
Internationell och regional fred och stabilitet samt upprättandet av goda grannförbindelser är centrala för stabiliserings- och associeringsprocessen. Ingåendet och tillämpningen av detta avtal bygger på gemenskapens regionala strategi enligt definitionen i
rådets slutsatser av den 29 april 1997 och
baseras på en bedömning av de enskilda länderna i regionen.
2. Målen för denna associering är att
— skapa en lämplig ram för politisk dialog för att göra det möjligt att utveckla
nära politiska förbindelser mellan parterna,
— stödja f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens ansträngningar att utveckla
sitt ekonomiska och internationella
samarbete, även genom tillnärmning av
landets lagstiftning till gemenskapens
lagstiftning,
Artikel 4
— främja harmoniska ekonomiska förbindelser och gradvis upprätta ett frihandelsområde mellan gemenskapen och
f.d. jugoslaviska republiken Makedonien,
F.d. jugoslaviska republiken Makedonien
är beredd att inleda samarbete och utveckla
goda grannförbindelser med övriga länder i
regionen, däribland att i lämplig omfattning
införa ömsesidiga medgivanden som gäller
rörlighet för personer, varor, kapital och
tjänster och utvecklande av projekt av gemensamt intresse. Detta åtagande utgör en
nyckelfaktor för utvecklingen av förbindelserna och samarbetet mellan parterna och
bidrar sålunda till regional stabilitet.
— främja regionalt samarbete inom alla
områden som omfattas av detta avtal.
Artikel 5
AVDELNING I
ALLMÄNNA PRINCIPER
Artikel 2
Respekten för demokratiska principer och
mänskliga rättigheter såsom dessa tillkännages i allmänna förklaringen om de mänskliga
rättigheterna och definieras i Helsingforsavtalets slutakt och i Parisstadgan för ett nytt
Europa, respekten för principerna inom folkrätten och rättsstatsprinciperna samt respekten för de marknadsekonomiska principer
som avspeglas i dokumentet från ESKkonferensen i Bonn om ekonomiskt samarbete skall ligga till grund för parternas inrikesoch utrikespolitik och utgöra väsentliga beståndsdelar av detta avtal.
1. Associeringen skall genomföras fullt ut
under en övergångsperiod på högst tio år,
som är uppdelad i två på varandra följande
etapper. Syftet med denna uppdelning i två
etapper är att stegvis genomföra bestämmelserna i stabiliserings- och associeringsavtalet
och att under den första etappen rikta in sig
på de områden som beskrivs i avdelningarna
III, V, VI och VII nedan.
2. Det enligt artikel 108 inrättade stabiliserings- och associeringsrådet skall mot bakgrund av ingressen och på grundval av de
allmänna principer som uppställs i detta avtal
regelbundet granska tillämpningen av detta
avtal och hur f.d. jugoslaviska republiken
Makedonien genomför de rättsliga, administrativa, institutionella och ekonomiska reformerna.
3. Fyra år efter det att detta avtal har trätt i
kraft skall stabiliserings- och associeringsrå-
181
Nr 28
det utvärdera de framsteg som gjorts och
besluta om övergången till den andra etappen
och etappens varaktighet samt om eventuella
ändringar som skall göras i de bestämmelser
som gäller för den andra etappen. När rådet
fattar detta beslut skall det beakta resultatet
av ovan nämnda översyn.
4. De två etapper som avses i punkterna 1
och 3 skall inte gälla för avdelning IV.
Artikel 6
Avtalet skall vara helt förenligt med de relevanta WTO-bestämmelserna, särskilt artikel XXIV i Allmänna tull- och handelsavtalet
från 1994 (GATT) och artikel V i Allmänna
tjänstehandelsavtalet (GATS).
AVDELNING II
POLITISK DIALOG
Artikel 7
Den politiska dialogen mellan parterna
skall vidareutvecklas och intensifieras. Den
skall följa och befästa närmandet mellan
Europeiska unionen och f.d. jugoslaviska
republiken Makedonien och bidra till att
upprätta en nära solidaritet och nya samarbetsformer mellan parterna.
Den politiska dialogen syftar till att särskilt
främja
— ökad samstämmighet i parternas ståndpunkter i internationella frågor, särskilt
de frågor som kan få betydande följder
för parterna,
— regionalt samarbete och utvecklingen
av goda grannförbindelser,
— gemensamma åsikter om säkerheten
och stabiliteten i Europa, även inom
områden som omfattas av Europeiska
unionens gemensamma utrikes- och
säkerhetspolitik.
Artikel 8
Den politiska dialogen kan föras inom multilaterala ramar och som en regional dialog
som inkluderar andra länder i regionen.
Artikel 9
1. Den politiska dialogen skall, på ministernivå, föras inom stabiliserings- och associeringsrådet, som skall ha det allmänna ansvaret för de frågor som parterna eventuellt vill
att rådet skall ta upp.
2. På parternas begäran kan även följande
förfaranden för politisk dialog införas:
— Möten, om så behövs, mellan högre
tjänstemän som företräder f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, å ena
sidan, och ordförandeskapet i Europeiska unionens råd respektive kommissionen, å andra sidan.
— Sådana förfaranden som i full utsträckning utnyttjar alla diplomatiska kanaler
mellan parterna, däribland lämpliga
kontakter i tredje land och inom Förenta nationerna, OSSE och andra internationella forum.
— Varje annan åtgärd som kan utgöra ett
viktigt bidrag för att befästa, utveckla
och intensifiera denna dialog.
Artikel 10
På parlamentarisk nivå skall den politiska
dialogen föras inom ramen för den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommitté som inrättas enligt artikel 114.
AVDELNING III
REGIONALT SAMARBETE
Artikel 11
I linje med sitt åtagande om fred och stabilitet samt om utveckling av goda grannför-
182
Nr 28
bindelser kommer f.d. jugoslaviska republiken Makedonien att aktivt främja regionalt
samarbete. Gemenskapen kommer genom
sina program om tekniskt bistånd dessutom
att stödja projekt med en regional eller
gränsöverskridande dimension.
Närhelst f.d. jugoslaviska republiken Makedonien planerar att förstärka sitt samarbete
med något av de länder som nämns i artiklarna 12—14 nedan skall den informera och
samråda med gemenskapen och dess medlemsstater enligt avdelning X.
Artikel 12
Samarbete med andra länder som undertecknat ett stabiliserings- och associeringsavtal
Senast när minst ett stabiliserings- och associeringsavtal har ingåtts med något annat
av de länder som berörs av stabiliseringsoch associeringsprocessen skall f.d. jugoslaviska republiken Makedonien inleda förhandlingar med landet eller länderna i fråga i syfte
att ingå en konvention om regionalt samarbete vars syfte skall vara att öka räckvidden för
samarbetet mellan de berörda länderna.
Denna konvention skall inbegripa följande
huvudbeståndsdelar:
— Politisk dialog.
— Upprättandet av ett frihandelsområde
mellan parterna vilket är förenligt med
de relevanta WTO-bestämmelserna.
— Ömsesidiga medgivanden som gäller
rörlighet för arbetstagare, etablering,
tillhandahållande av tjänster, löpande
betalningar och kapitalrörelser på en
nivå som motsvarar nivån i detta avtal.
— Bestämmelser om samarbete på andra
områden, vare sig de omfattas av detta
avtal eller inte, särskilt på området för
rättsliga och inrikes frågor.
Denna konvention skall vid behov innehålla bestämmelser om inrättandet av nödvändiga institutionella mekanismer.
Konventionen om regionalt samarbete skall
ingås inom två år efter det att åtminstone det
andra stabiliserings- och associeringsavtalet
träder i kraft. F.d. jugoslaviska republiken
Makedoniens beredvillighet att ingå en sådan
konvention kommer att vara ett villkor för
vidareutveckling av förbindelserna mellan
f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och
EU.
Artikel 13
Samarbete med övriga länder som berörs av
stabiliserings- och associeringsprocessen
F.d. jugoslaviska republiken Makedonien
skall bedriva regionalt samarbete med de
övriga länder som berörs av stabiliseringsoch associeringsprocessen på något eller
samtliga av de samarbetsområden som omfattas av detta avtal, särskilt områden av gemensamt intresse. Detta samarbete bör vara
förenligt med principerna och målen i detta
avtal.
Artikel 14
Samarbete med kandidatländer för EUanslutning
F.d. jugoslaviska republiken Makedonien
får utveckla sitt samarbete och ingå en konvention om regionalt samarbete med vilket
som helst av kandidatländerna för EUanslutning på alla samarbetsområden som
omfattas av det här avtalet. En sådan konvention bör syfta till att gradvis anpassa de bilaterala förbindelserna mellan f.d. jugoslaviska
republiken Makedonien och det landet till
den berörda delen i förbindelserna mellan
Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och det landet.
AVDELNING IV
FRI RÖRLIGHET FÖR VAROR
Artikel 15
1. Inom en period på högst tio år räknat
183
Nr 28
från den dag då detta avtal träder i kraft skall
gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien gradvis upprätta ett frihandelsområde i enlighet med bestämmelserna i
detta avtal och i överensstämmelse med bestämmelserna i GATT 1994 och WTO. De
skall då ta hänsyn till de särskilda villkor
som fastställs nedan.
2. Kombinerade nomenklaturen skall tilllämpas på klassificeringen av varor vid handel mellan de två parterna.
3. Den bastullsats på vilken de gradvisa
sänkningarna enligt detta avtal skall göras
skall för varje produkt vara den tullsats som
faktiskt tillämpades generellt dagen före den
dag då detta avtal undertecknades.
4. Om det efter detta avtals undertecknande
sker en generell sänkning av en tullsats, särskilt en sänkning som följer av tullförhandlingarna inom WTO, skall den nedsatta tullsatsen ersätta en bastullsats som avses i
punkt 3 från och med den dag då sänkningen
tillämpas.
5. Gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien skall underrätta varandra om sina respektive bastullsatser.
KAPITEL I
INDUSTRIPRODUKTER
Artikel 16
1. Bestämmelserna i detta kapitel skall tilllämpas på de produkter med ursprung i gemenskapen eller i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien som förtecknas i kapitlen
25—97 i Kombinerade nomenklaturen, med
undantag av de produkter som förtecknas i
punkt 1 ii i bilaga 1 till avtalet om jordbruk
(GATT 1994).
2. Bestämmelserna i artiklarna 17 och 18
skall inte tillämpas på vare sig textilprodukter eller stålprodukter, enligt vad som närmare anges i artiklarna 22 och 23.
3. Handeln mellan parterna med produkter
som omfattas av Fördraget om upprättandet
av Europeiska atomenergigemenskapen skall
bedrivas i överensstämmelse med bestämmelserna i det fördraget.
Artikel 17
1. Tullar på import till gemenskapen av
produkter med ursprung i f.d. jugoslaviska
republiken Makedonien skall avskaffas när
detta avtal träder i kraft.
2. Kvantitativa restriktioner på import till
gemenskapen och åtgärder med motsvarande
verkan skall avskaffas den dag då detta avtal
träder i kraft när det gäller produkter med
ursprung i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.
Artikel 18
1. Tullar på import till f.d. jugoslaviska republiken Makedonien av varor med ursprung
i gemenskapen skall avskaffas när detta avtal
träder i kraft, med undantag av de varor som
förtecknas i bilagorna I och II.
2. Tullar på import till f.d. jugoslaviska republiken Makedonien av de varor med ursprung i gemenskapen som förtecknas i bilaga I skall gradvis sänkas i enlighet med följande tidtabell:
— Den 1 januari det första året efter avtalets ikraftträdande skall varje tull sänkas till 90 % av bastullsatsen.
— Den 1 januari det andra året efter avtalets ikraftträdande skall varje tull sänkas till 80 % av bastullsatsen.
— Den 1 januari det tredje året efter avtalets ikraftträdande skall varje tull sänkas till 70 % av bastullsatsen.
— Den 1 januari det fjärde året efter avtalets ikraftträdande skall varje tull sänkas till 60 % av bastullsatsen.
184
Nr 28
— Den 1 januari det femte året efter avtalets ikraftträdande skall varje tull sänkas till 50 % av bastullsatsen.
— Den 1 januari det sjätte året efter avtalets ikraftträdande skall varje tull sänkas till 40 % av bastullsatsen.
— Den 1 januari det sjunde året efter avtalets ikraftträdande skall varje tull
sänkas till 30 % av bastullsatsen.
— Den 1 januari det åttonde året efter avtalets ikraftträdande skall varje tull
sänkas till 20 % av bastullsatsen.
— Den 1 januari det nionde året efter avtalets ikraftträdande skall varje tull
sänkas till 10 % av bastullsatsen.
— Den 1 januari det tionde året efter avtalets ikraftträdande skall resterande tullar avskaffas.
3. Tullar på import till f.d. jugoslaviska republiken Makedonien av de varor med ursprung i gemenskapen som förtecknas i bilaga II skall gradvis sänkas och avskaffas i
enlighet med tidtabellen i bilagan.
4. Kvantitativa restriktioner på import till
f.d. jugoslaviska republiken Makedonien av
varor med ursprung i gemenskapen och åtgärder med motsvarande verkan skall avskaffas den dag då detta avtal träder i kraft.
Artikel 19
När detta avtal träder i kraft skall gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien i handeln dem emellan avskaffa
alla avgifter med en verkan som motsvarar
importtullar.
Artikel 20
1. När detta avtal träder i kraft skall gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken
Makedonien avskaffa alla exporttullar och
avgifter med motsvarande verkan.
2. När detta avtal träder i kraft skall gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken
Makedonien avskaffa alla inbördes kvantitativa exportrestriktioner och åtgärder med
motsvarande verkan.
Artikel 21
F.d. jugoslaviska republiken Makedonien
förklarar sig berett att sänka sina tullar i handeln med gemenskapen i snabbare takt än
vad som anges i artikel 18 om landets allmänna ekonomiska situation och situationen
inom den berörda ekonomiska sektorn så
tillåter.
Stabiliserings- och associeringsrådet skall
utfärda rekommendationer i detta hänseende.
Artikel 22
I protokoll 1 fastställs de ordningar som
skall tillämpas på de textilprodukter som
anges i det protokollet.
Artikel 23
I protokoll 2 fastställs de ordningar som
skall tillämpas på de stålprodukter som anges
i det protokollet.
KAPITEL II
JORDBRUK OCH FISKE
Artikel 24
Definition
1. Bestämmelserna i detta kapitel skall tilllämpas på handel med jordbruks- och fiskeriprodukter med ursprung i gemenskapen
eller i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.
2. Med "jordbruks- och fiskeriprodukter"
avses de produkter som förtecknas i kapitlen
Nr 28
1—24 i Kombinerade nomenklaturen och de
produkter som förtecknas i punkt 1 ii i bilaga
1 till avtalet om jordbruk (GATT 1994).
3. Denna definition inbegriper de fisk- och
fiskeriprodukter som omfattas av kapitel 3,
KN-nummer 1604 och 1605, undernummer
0511 91, 2301 20 00 och ex 1902 20 .
1
Artikel 25
I protokoll 3 fastställs de handelsordningar
som skall tillämpas på de bearbetade jordbruksprodukter som anges i det protokollet.
Artikel 26
1. Den dag då detta avtal träder i kraft skall
gemenskapen avskaffa alla kvantitativa restriktioner och åtgärder med motsvarande
verkan som rör import av jordbruks- och
fiskeriprodukter med ursprung i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.
185
För de produkter som omfattas av kapitlen
7 och 8 i Kombinerade nomenklaturen, för
vilka Gemensamma tulltaxan föreskriver
värdetullar och mängdtull, gäller avskaffandet endast värdetullen.
2. Den dag då detta avtal träder i kraft skall
gemenskapen fastställa tullarna för import till
gemenskapen av "baby-beef"-produkter enligt definitionen i bilaga III och med ursprung i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien till 20 % av den värdetull och 20 %
av den mängdtull som anges i Europeiska
gemenskapernas gemensamma tulltaxa, inom
ramen för en årlig tullkvot på 1 650 ton uttryckt i slaktvikt.
3. Den dag då detta avtal träder i kraft skall
f.d. jugoslaviska republiken Makedonien
a) avskaffa de tullar som gäller för import
av vissa jordbruksprodukter med ursprung i gemenskapen, vilka förtecknas i bilaga IV a,
Jordbruksprodukter
b) avskaffa de tullar som gäller för import
av vissa jordbruksprodukter med ursprung i gemenskapen, vilka förtecknas i bilaga IV b, inom gränserna för
de tullkvoter som anges för var och en
av produkterna i den bilagan; för de
kvantiteter som överstiger tullkvoterna
skall f.d. jugoslaviska republiken Makedonien gradvis sänka tullsatsen i enlighet med den tidtabell som anges för
var och en av produkterna i den bilagan,
1. Den dag då detta avtal träder i kraft skall
gemenskapen avskaffa de tullar och avgifter
med motsvarande verkan som rör import av
jordbruksprodukter med ursprung i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, med undantag av de produkter som omfattas av nummer
0102, 0201, 0202 och 2204 i Kombinerade
nomenklaturen.
c) gradvis sänka de tullar som gäller
för import av vissa jordbruksprodukter med ursprung i gemenskapen,
vilka förtecknas i bilaga IV c, inom
gränserna för tullkvoterna och i enlighet med den tidtabell som anges
för var och en av produkterna i den
bilagan.
2. Den dag då detta avtal träder i kraft skall
f.d. jugoslaviska republiken Makedonien
avskaffa alla kvantitativa restriktioner och
åtgärder med motsvarande verkan som rör
import av jordbruks- och fiskeriprodukter
med ursprung i gemenskapen.
Artikel 27
———
Ex 1902 20 är "fyllda pastaprodukter innehållande mer
än 20 viktprocent fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur".
1)
4. De handelsordningar som skall tilllämpas på vin- och spritprodukter kommer
att definieras i ett separat vin- och spritavtal.
186
Nr 28
Artikel 28
Fiskeriprodukter
1. När detta avtal träder i kraft skall gemenskapen fullständigt avskaffa tullsatserna
för fisk- och fiskeriprodukter med ursprung i
f.d. jugoslaviska republiken Makedonien. De
produkter som förtecknas i bilaga V a skall
omfattas av bestämmelserna i den bilagan.
2. När detta avtal träder i kraft skall f.d. jugoslaviska republiken Makedonien avskaffa
alla avgifter med en verkan som motsvarar
tullar och sänka tullsatserna på fisk- och fiskeriprodukter med ursprung i Europeiska
gemenskapen med 50 % av mest gynnad
nation-tullen. Återstående tullsatser skall
sänkas under en sexårsperiod så att de avskaffas vid utgången av denna period.
ensidig grundval tillämpa mer gynnsamma
åtgärder.
Artikel 30
Med hänsyn till jordbruks- och fiskemarknadernas särskilda känslighet skall båda parter, utan hinder av andra bestämmelser i detta
avtal, särskilt artikel 37, omedelbart inleda
samråd för att finna en lämplig lösning, om
import av de produkter med ursprung i någon
av de två parterna som omfattas av medgivanden enligt artiklarna 25, 27 och 28 allvarligt stör den andra partens marknader eller
inhemska regleringsmekanismer. I avvaktan
på en sådan lösning får den berörda parten
vidta lämpliga åtgärder som den anser nödvändiga.
Denna punkt skall inte tillämpas på de produkter som förtecknas i bilaga V b, för vilka
tullarna skall sänkas i enlighet med den bilagan.
GEMENSAMMA BESTÄMMELSER
Artikel 29
Artikel 31
1. Med hänsyn till omfattningen av handeln
med jordbruks- och fiskeriprodukter mellan
parterna, till dessa produkters särskilda känslighet, till reglerna för gemenskapens gemensamma jordbruks- och fiskepolitik och för
f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens
jordbrukspolitik, till jordbrukets roll för f.d.
jugoslaviska republiken Makedoniens ekonomi, till produktions- och exportpotentialen
för dess traditionella verksamhetsgrenar och
marknader och till följderna av de multilaterala handelsförhandlingarna inom ramen för
WTO skall gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien senast den 1 januari 2003 i stabiliserings- och associeringsrådet produkt för produkt och på en ordnad och
lämplig ömsesidig grundval undersöka möjligheterna att bevilja varandra ytterligare
medgivanden i syfte att genomföra en större
liberalisering av handeln med jordbruks- och
fiskeriprodukter.
Bestämmelserna i detta kapitel skall tilllämpas på handel med alla produkter mellan
parterna, om inte annat föreskrivs här eller i
protokollen 1, 2 och 3.
2. Bestämmelserna i detta kapitel skall inte
på något sätt hindra endera parten från att på
KAPITEL III
Artikel 32
Stilleståndsklausul
1. Från och med den dag då detta avtal träder i kraft får det i handeln mellan gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien inte införas några nya import- eller
exporttullar eller avgifter med motsvarande
verkan och de tullar och avgifter som redan
tillämpas får inte höjas.
2. Från och med den dag då detta avtal träder i kraft får det i handeln mellan gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien inte införas några nya kvantitativa
import- eller exportrestriktioner eller åtgärder
med motsvarande verkan och de restriktioner
187
Nr 28
och åtgärder som redan finns får inte göras
mer restriktiva.
handel utom i de fall de ändrar de handelsordningar som fastställs i detta avtal.
3. Utan att det påverkar de medgivanden
som beviljats enligt artikel 26 skall bestämmelserna i punkterna 1 och 2 i den här artikeln inte på något sätt utgöra ett hinder för
bedrivandet av f.d. jugoslaviska republiken
Makedoniens respektive gemenskapens jordbrukspolitik eller för de åtgärder som vidtas
inom ramen för denna politik, förutsatt att
importordningen enligt bilagorna III, IV a,
IV b, IV c, V a och V b inte påverkas.
2. Under de övergångsperioder som anges i
artiklarna 17 och 18 skall detta avtal inte
påverka genomförandet av de särskilda förmånsordningar som reglerar rörligheten för
varor och som antingen fastställs i gränsavtal
som tidigare ingåtts mellan en eller flera
medlemsstater och Socialistiska federala
republiken Jugoslavien och som övertagits av
f.d. jugoslaviska republiken Makedonien
eller följer av de bilaterala avtal som anges i
avdelning III och som ingåtts av f.d. jugoslaviska republiken Makedonien i syfte att
främja regional handel.
Artikel 33
Förbud mot skattemässig diskriminering
1. Parterna skall avstå från att anta åtgärder
eller förfaranden av internt skattemässig karaktär, samt avskaffa de som redan existerar,
om de antingen direkt eller indirekt innebär
diskriminering av produkter från en av parterna i förhållande till liknande produkter
med ursprung i den andra partens territorium.
2. Produkter som exporteras till territoriet
för en av parterna får inte beviljas återbetalning av inhemska indirekta skatter till ett
belopp som överstiger den indirekta skatt
som lagts på dem.
Artikel 34
Bestämmelserna om avskaffandet av importtullar skall även tillämpas på tullar av
skattemässig karaktär.
Artikel 35
Tullunioner, frihandelsområden och
ordningar för gränshandel
1. Detta avtal skall inte hindra upprätthållandet eller upprättandet av tullunioner, frihandelsområden eller ordningar för gräns-
3. Parterna skall i stabiliserings- och associeringsrådet samråda om sådana avtal som
avses i punkterna 1 och 2 i denna artikel och,
på begäran, om andra viktiga frågor som rör
deras respektive handelspolitik med tredje
land. Sådant samråd skall i synnerhet äga
rum om ett tredje land ansluter sig till gemenskapen för att säkerställa att hänsyn kan
tas till gemenskapens och f.d. jugoslaviska
republiken Makedoniens gemensamma intressen enligt detta avtal.
Artikel 36
Dumpning
1. Om en av parterna finner att dumpning
äger rum i handeln med den andra parten i
enlighet med artikel VI i GATT 1994, får
den vidta lämpliga åtgärder mot detta förfarande i enlighet med överenskommelsen om
tillämpningen av artikel VI i GATT 1994 och
därtill anknuten nationell lagstiftning.
2. I fråga om punkt 1 i denna artikel skall
stabiliserings- och associeringsrådet underrättas om dumpningen så snart som den importerande partens myndigheter har inlett en
undersökning. Om inte dumpningen upphör
enligt artikel VI i GATT eller om inte någon
annan tillfredsställande lösning nås inom 30
dagar efter det att frågan hänskjutits till stabiliserings- och associeringsrådet får den importerande parten vidta lämpliga åtgärder.
188
Nr 28
Artikel 37
Allmän skyddsklausul
1. Om en produkt från en part importeras
till den andra partens territorium i så ökade
mängder och under sådana förhållanden att
det förorsakar eller hotar att förorsaka
— allvarlig skada för den inhemska industrin för liknande eller direkt konkurrerande produkter på den importerande
partens territorium, eller
— allvarliga störningar inom en ekonomisk sektor eller svårigheter som kan
leda till att den ekonomiska situationen
i en region i den importerande parten
allvarligt försämras,
får den importerande parten vidta lämpliga
åtgärder i enlighet med villkoren och förfarandena i denna artikel.
2. Gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien skall tillämpa skyddsåtgärder mot varandra endast i enlighet med
detta avtal. Dessa åtgärder skall inte gå utöver vad som krävs för att avhjälpa de svårigheter som har uppstått och skall normalt
bestå av att en ytterligare sänkning av tullsatsen för den berörda produkten enligt detta
avtal skjuts upp eller att tullsatsen för den
produkten höjs.
Åtgärderna skall klart utformas så att de
gradvis avvecklas senast vid utgången av den
fastställda tiden. Åtgärder skall tillämpas i
högst ett år. I särskilda undantagsfall får åtgärder tillämpas i sammanlagt högst tre år.
Om en produkt tidigare varit föremål för en
skyddsåtgärd får en ny skyddsåtgärd inte
tillämpas på importen av denna produkt under en period av minst tre år från det att den
första åtgärden upphört att gälla.
3. I de fall som anges i denna artikel skall
gemenskapen eller f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, innan de vidtar åtgärder
enligt denna artikel eller snarast möjligt i de
fall som omfattas av punkt 4 b i denna artikel,
förse stabiliserings- och associeringskommit-
tén med alla relevanta upplysningar i syfte att
nå en för båda parter godtagbar lösning.
4. För genomförandet av punkterna ovan
gäller följande bestämmelser:
a) De svårigheter som uppstår genom den
situation som avses i denna artikel
skall hänskjutas till stabiliserings- och
associeringskommittén för undersökning, och kommittén kan fatta nödvändiga beslut för att undanröja dessa svårigheter. Om stabiliserings- och associeringskommittén eller den exporterande parten inte har fattat något beslut
som undanröjer svårigheterna eller om
ingen annan tillfredsställande lösning
har nåtts inom 30 dagar efter det att
frågan hänskjutits till kommittén, får
den importerande parten vidta lämpliga
åtgärder för att avhjälpa problemet i
enlighet med denna artikel. Vid val av
skyddsåtgärder skall de som minst stör
avtalets funktion prioriteras.
b) När särskilda och kritiska omständigheter som kräver ett omedelbart ingripande medför att underrättelse eller
undersökning i förväg är omöjlig får
den berörda parten i de situationer som
anges i denna artikel genast tillämpa
försiktighetsåtgärder som är nödvändiga för att hantera situationen, och den
skall då omedelbart underrätta den
andra parten om detta.
5. Skyddsåtgärderna skall omedelbart anmälas till stabiliserings- och associeringskommittén och skall vara föremål för regelbundna samråd inom det organet, särskilt i
syfte att fastställa en tidtabell för avskaffande
av åtgärderna så snart som omständigheterna
tillåter det.
6. Om gemenskapen eller f.d. jugoslaviska
republiken Makedonien gör import av produkter som kan ge upphov till sådana svårigheter som avses i denna artikel till föremål
för ett administrativt förfarande som syftar
till att snabbt skaffa fram upplysningar om
utvecklingen av handelsflödena skall den
underrätta den andra parten om detta.
189
Nr 28
Artikel 38
Bristklausul
1. Om iakttagandet av bestämmelserna i
denna avdelning leder till
a) allvarlig brist eller risk för brist på
livsmedel eller andra produkter som är
väsentliga för den exporterande parten,
eller
b) återexport till ett tredje land av en produkt gentemot vilken den exporterande
parten upprätthåller kvantitativa exportrestriktioner, exporttullar eller avgifter med motsvarande verkan, och
om de situationer som avses ovan medför eller sannolikt kommer att medföra
allvarliga svårigheter för den exporterande parten, kan den parten vidta
lämpliga åtgärder på de villkor och i
enlighet med de förfaranden som anges
i denna artikel.
2. Vid val av åtgärder skall de prioriteras
som minst stör avtalets sätt att fungera. Åtgärderna skall inte tillämpas på ett sätt som
under samma omständigheter skulle utgöra
ett medel för godtycklig eller omotiverad
diskriminering eller som skulle utgöra en
förtäckt begränsning av handeln, och de skall
avskaffas när omständigheterna inte längre
motiverar att de upprätthålls.
3. Gemenskapen eller f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, allt efter omständigheterna, skall innan de vidtar de åtgärder som
anges i punkt 1 i denna artikel eller så snart
som möjligt i de fall på vilka punkt 4 i denna
artikel är tillämplig förse stabiliserings- och
associeringskommittén med alla relevanta
upplysningar i syfte att nå en för båda parter
godtagbar lösning. Parterna i stabiliseringsoch associeringskommittén får enas om de
metoder som är nödvändiga för att undanröja
svårigheterna. Om ingen överenskommelse
nås inom 30 dagar efter det att frågan hänskjutits till stabiliserings- och associeringskommittén får den exporterande parten vidta
åtgärder enligt denna artikel på exporten av
produkten i fråga.
4. När särskilda eller kritiska omständigheter som kräver ett omedelbart ingripande
medför att underrättelse eller undersökning i
förväg är omöjlig får gemenskapen eller f.d.
jugoslaviska republiken Makedonien, beroende på vem som berörs, genast tillämpa
försiktighetsåtgärder som är nödvändiga för
att hantera situationen, och den berörda parten skall omedelbart underrätta den andra
parten om detta.
5. Varje åtgärd som vidtas enligt denna artikel skall genast anmälas till stabiliseringsoch associeringskommittén och skall vara
föremål för regelbundna samråd inom det
organet, särskilt i syfte att fastställa en tidtabell för avskaffande av åtgärderna så snart
som omständigheterna tillåter det.
Artikel 39
Statliga monopol
F.d. jugoslaviska republiken Makedonien
skall gradvis anpassa eventuella statliga handelsmonopol för att se till att det vid utgången av det femte året efter att detta avtal trätt i
kraft inte förekommer någon diskriminering
som gäller anskaffnings- och saluföringsvillkor mellan medborgare i medlemsstaterna
och i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien. Stabiliserings- och associeringsrådet skall
informeras om de åtgärder som vidtas för att
uppnå detta mål.
Artikel 40
I protokoll 4 anges ursprungsreglerna för
tillämpningen av de tullförmåner som fastställs i detta avtal.
Artikel 41
Tillåtna restriktioner
Detta avtal skall inte hindra sådana förbud
mot eller restriktioner för import, export
190
Nr 28
eller transitering av varor som grundas på
hänsyn till allmän moral, allmän ordning
eller allmän säkerhet eller intresset att skydda människors och djurs hälsa och liv, att
bevara växter, att skydda nationella skatter
av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt
värde eller att skydda immateriell, industriell och kommersiell äganderätt eller bestämmelser som rör guld och silver. Sådana
förbud eller restriktioner får dock inte utgöra ett medel för godtycklig diskriminering
eller en förtäckt begränsning av handeln
mellan parterna.
Artikel 42
Båda parterna är överens om att samarbeta
för att minska risken för bedrägeri vid tilllämpningen av handelsbestämmelserna i
detta avtal.
Utan hinder av andra bestämmelser i detta
avtal, särskilt artiklarna 30, 37 och 88 samt
protokoll 4, gäller att om en part finner att
det föreligger tillräckliga bevis för bedrägeri
— t.ex. en så pass märkbar ökning av handeln med produkter från den ena parten till
den andra att den överskrider den nivå som
återspeglar sådana ekonomiska förhållanden
som t.ex. normala produktions- och exportkapaciteter, eller en underlåtenhet att tillhandahålla det administrativa samarbete som är
nödvändigt för att den andra parten skall
kunna kontrollera ursprungsbevisen — skall
båda parterna omedelbart inleda samråd för
att hitta en lämplig lösning. I avvaktan på en
sådan lösning får den berörda parten vidta de
åtgärder den anser nödvändiga. Vid val av
åtgärder skall de som minst stör detta avtals
funktion prioriteras.
Artikel 43
Tillämpningen av detta avtal skall inte påverka tillämpningen av bestämmelserna i
gemenskapsrätten på Kanarieöarna.
AVDELNING V
ARBETSTAGARES RÖRLIGHET, ETABLERING, TILLHANDAHÅLLANDE AV
TJÄNSTER, KAPITAL
KAPITEL I
ARBETSTAGARES RÖRLIGHET
Artikel 44
1. Om inte annat följer av de villkor och
förfaringssätt som gäller i var och en av medlemsstaterna skall
— den behandling som ges arbetstagare
som är medborgare i f.d. jugoslaviska
republiken Makedonien och som är
lagligen anställda på en medlemsstats
territorium vara fri från all diskriminering i jämförelse med medlemsstatens
egna medborgare när det gäller arbetsvillkor, lön och avskedande,
— lagligen bosatta makar och barn till arbetstagare som är lagligen anställda på
en medlemsstats territorium, med undantag av säsongsarbetare och arbetstagare som omfattas av bilaterala avtal
enligt artikel 45, om inte något annat
anges i dessa avtal, ha tillträde till den
medlemsstatens arbetsmarknad under
den tid arbetstagaren har arbetstillstånd.
2. Om inte annat följer av de villkor och
förfaringssätt som är tillämpliga i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien skall landet
ge den behandling som anges i punkt 1 till
arbetstagare som är medborgare i en medlemsstat och lagligen anställda på landets
territorium, samt deras makar och barn som
är lagligen bosatta på dess territorium.
Artikel 45
1. Med hänsyn till arbetsmarknadssituationen i medlemsstaterna och om inte annat
följer av deras lagstiftning och gällande regler på området för arbetstagares rörlighet
191
Nr 28
— bör de möjligheter till anställning för
arbetstagare från f.d. jugoslaviska republiken Makedonien som medlemsstaterna erbjuder enligt bilaterala avtal
bevaras och om möjligt förbättras,
— skall de andra medlemsstaterna undersöka möjligheten att ingå liknande avtal.
2. Stabiliserings- och associeringsrådet
skall undersöka möjligheter till andra förbättringar, inbegripet tillgång till yrkesutbildning, i enlighet med gällande regler och förfaranden i medlemsstaterna och med hänsyn
till arbetsmarknadssituationen i medlemsstaterna och i gemenskapen.
lemsstaten eller gäldenärsmedlemsstaterna.
— De berörda arbetstagarna skall få familjebidrag för sina familjemedlemmar
enligt definitionen ovan.
F.d. jugoslaviska republiken Makedonien
skall ge arbetstagare som är medborgare i en
medlemsstat och lagligen anställda på dess
territorium samt deras familjemedlemmar
som är lagligen bosatta där samma behandling som den som anges i andra och tredje
strecksatserna i första stycket.
Artikel 46
KAPITEL II
Regler skall fastställas i syfte att samordna
de sociala trygghetssystemen för arbetstagare
som är medborgare i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och som är lagligen anställda på en medlemsstats territorium och
för deras familjemedlemmar som är lagligen
bosatta där. Genom ett beslut av stabiliserings- och associeringsrådet, som inte skall
påverka eventuella rättigheter eller förpliktelser enligt sådana bilaterala avtal som förskriver en mera gynnsam behandling, skall därför följande bestämmelser fastställas:
ETABLERING
— Alla perioder under vilka sådana arbetstagare har varit försäkrade, anställda eller bosatta i de olika medlemsstaterna skall läggas samman med avseende på pensioner och livräntor som
utbetalas på grund av ålderdom, invaliditet och dödsfall samt med avseende
på sjukvård för sådana arbetstagare och
familjemedlemmar.
— Alla pensioner och livräntor som utbetalas på grund av ålderdom, dödsfall,
arbetsolycka och yrkessjukdom eller
invaliditet till följd av dessa, med undantag av icke avgiftsfinansierade förmåner, skall kunna överföras fritt enligt den ersättningsnivå som tillämpas
enligt lagstiftningen i gäldenärsmed-
Artikel 47
I detta avtal används följande beteckningar
med de betydelser som här anges:
a) Med ett "gemenskapsbolag" respektive
ett "bolag från f.d. jugoslaviska republiken Makedonien" avses ett bolag
som har bildats i överensstämmelse
med en medlemsstats respektive f.d.
jugoslaviska republiken Makedoniens
lagstiftning och som har sitt säte, sitt
huvudkontor eller sin huvudsakliga
verksamhet på gemenskapens respektive f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens territorium.
Om emellertid ett bolag som har bildats i
överensstämmelse med en medlemsstats
respektive f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens lagstiftning endast har sitt säte på
gemenskapens respektive f.d. jugoslaviska
republiken Makedoniens territorium, skall
bolaget anses vara ett gemenskapsbolag respektive ett bolag från f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om dess verksamhet har
faktisk och fortlöpande förbindelse med ekonomin i någon av medlemsstaterna respektive f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.
192
Nr 28
b) Med ett bolags "dotterbolag" avses ett
bolag som faktiskt kontrolleras av det
andra bolaget.
c) Med en "filial" till ett bolag avses ett
lokalkontor som inte är en juridisk person och som ger intryck av att vara
permanent, t.ex. ett moderbolags utvidgning av verksamheten, som har en
administration och är utrustat så att det
kan föra affärsförhandlingar med tredje
part så att den senare trots att den vet
att det vid behov kommer att finnas ett
rättsligt band med moderbolaget, vars
huvudkontor ligger utomlands, inte behöver ha direkta kontakter med ett sådant moderbolag, utan kan göra affärer
med det lokalkontor som utgör en utvidgning av verksamheten.
d) Med "etablering" avses
i) för medborgare, rätten att etablera
och leda företag, särskilt bolag,
som de faktiskt kontrollerar. Medborgare får inte i sin egen affärsverksamhet söka eller ta anställning på arbetsmarknaden och verksamheten får inte heller tillgång till
en annan parts arbetsmarknad,
ii) för gemenskapsbolag och bolag
från f.d. jugoslaviska republiken
Makedonien, rätten att påbörja och
utöva förvärvsverksamhet genom
att etablera och leda dotterbolag
och filialer i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien respektive
gemenskapen.
e) Med "verksamhet" avses utövandet av
förvärvsverksamhet.
f) Med "förvärvsverksamhet" avses framför allt verksamhet inom industri, handel och hantverk och verksamhet inom
något av de fria yrkena.
g) Med "medborgare i gemenskapen" respektive "medborgare i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien" avses en
fysisk person som är medborgare i en
av medlemsstaterna respektive i f.d.
jugoslaviska republiken Makedonien.
h) När det gäller internationella sjötransporter, inklusive kombinerad transport
som inbegriper en sjöetapp, skall bestämmelserna i detta kapitel och i kapitel III också tillämpas på medborgare i
medlemsstaterna eller i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien som är etablerade utanför gemenskapen respektive f.d. jugoslaviska republiken Makedonien samt på rederier som är etablerade utanför gemenskapen eller f.d. jugoslaviska republiken Makedonien
men som kontrolleras av medborgare i
en medlemsstat respektive f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, om deras fartyg är registrerade i den medlemsstaten respektive i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien i överensstämmelse med respektive stats lagstiftning.
i) Med "finansiella tjänster" avses sådan
verksamhet som beskrivs i bilaga VI.
Stabiliserings- och associeringsrådet
får utvidga och ändra räckvidden för
den bilagan.
Artikel 48
1. När detta avtal träder i kraft skall f.d. jugoslaviska republiken Makedonien
i) när det gäller etablering av gemenskapsbolag, bevilja en behandling som
inte är mindre gynnsam än den som
landet ger sina egna bolag eller bolag
från tredje land, beroende på vilken
som är mest gynnsam,
ii) när det gäller drivandet av dotterbolag
och filialer till gemenskapsbolag etablerade i f.d. jugoslaviska republiken
Makedonien, bevilja en behandling
som inte är mindre gynnsam än den
som landet ger sina egna bolag och filialer eller dotterbolag och filialer till
bolag från tredje land, beroende på vilken som är mest gynnsam.
193
Nr 28
2. F.d. jugoslaviska republiken Makedonien skall inte anta några nya regler eller besluta om några nya åtgärder som medför att
gemenskapsbolag diskrimineras i förhållande
till landets egna bolag med avseende på etablering på dess territorium och verksamhet
när de väl är etablerade.
3. När detta avtal träder i kraft skall gemenskapen och dess medlemsstater
i) när det gäller etableringen av bolag
från f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, bevilja en behandling som
inte är mindre gynnsam än den som
medlemsstaterna ger sina egna bolag
eller bolag från tredje land, beroende
på vilken som är mest gynnsam,
ii) när det gäller drivandet av dotterbolag
och filialer till bolag från f.d. jugoslaviska republiken Makedonien som är
etablerade på deras territorium, bevilja
en behandling som inte är mindre
gynnsam än den som medlemsstaterna
ger sina egna bolag och filialer eller
dotterbolag och filialer till bolag från
tredje land som är etablerade på deras
territorium, beroende på vilken som är
mest gynnsam.
4. Fem år efter det att detta avtal har trätt i
kraft skall stabiliserings- och associeringsrådet, med hänsyn till domstolens relevanta
rättspraxis och situationen på arbetsmarknaden, undersöka om man skall utvidga giltigheten av bestämmelserna ovan så att de även
gäller för medborgare från båda avtalsslutande parter när de påbörjar och utövar förvärvsverksamhet som egenföretagare.
5. Trots bestämmelserna i denna artikel
skall
a) dotterbolag och filialer till gemenskapsbolag från och med detta avtals
ikraftträdande ha rätt att bruka och
hyra fast egendom i f.d. jugoslaviska
republiken Makedonien,
b) dotterbolag till gemenskapsbolag även
ha samma rätt att förvärva och samma
möjlighet att utnyttja äganderätt till
fast egendom som bolag från f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och, i
fråga om kollektiva nyttigheter/nyttigheter av gemensamt intresse,
inbegripet naturtillgångar, jordbruksoch skogsmark, ha samma rättigheter
som bolag från f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, om dessa rättigheter är nödvändiga för att bedriva den
förvärvsverksamhet för vilka de har
etablerats,
c) stabiliserings- och associeringsrådet
vid utgången av den första etappen av
övergångsperioden undersöka möjligheten att utsträcka rättigheterna enligt
b till att även omfatta filialer till gemenskapsbolag.
Artikel 49
1. Om inte annat följer av artikel 48 och
med undantag av de finansiella tjänster som
beskrivs i bilaga VI, får var och en av parterna reglera etableringen och verksamheten för
bolag och medborgare på sitt territorium i
den mån som denna reglering inte medför
diskriminering av den andra partens bolag
och medborgare i förhållande till partens
egna bolag och medborgare.
2. När det gäller finansiella tjänster skall —
oaktat andra bestämmelser i detta avtal —
ingenting hindra en part från att vidta åtgärder av försiktighetsskäl, däribland åtgärder
för att skydda investerare, insättare, försäkringstagare eller personer vilkas egendom
förvaltas av en leverantör av finansiella tjänster, eller för att säkra det finansiella systemets integritet och stabilitet. Dessa åtgärder
får inte användas som ett sätt att undvika
partens förpliktelser enligt detta avtal.
3. Ingenting i detta avtal skall tolkas som
en skyldighet för en part att lämna ut information om enskilda kunders affärer och konton eller sådan förtrolig information eller
information rörande egendomsförhållanden
som innehas av offentliga organ.
194
Nr 28
Artikel 50
1. Bestämmelserna i detta kapitel skall inte
tillämpas på lufttransporttjänster, transporttjänster på inre vattenvägar och sjötransporttjänster genom cabotage.
2. Stabiliserings- och associeringsrådet får
lämna rekommendationer för förbättring av
möjligheterna till etablering och verksamhet
på de områden som avses i punkt 1.
Artikel 51
1. Bestämmelserna i artiklarna 48 och 49
utesluter inte att en part tillämpar särskilda
regler för etableringen och verksamheten på
sitt territorium av filialer till sådana bolag
från en annan part som inte finns på den första partens territorium, om dessa regler är
berättigade med hänsyn till rättsliga eller
tekniska skillnader mellan sådana filialer och
filialer till bolag som finns på dess territorium eller, när det gäller finansiella tjänster, av
försiktighetsskäl.
2. Behandlingen får inte skilja sig mer än
vad som är absolut nödvändigt till följd av
sådana rättsliga eller tekniska skillnader eller,
när det gäller finansiella tjänster, av försiktighetsskäl.
Artikel 52
För att underlätta för gemenskapsmedborgare och medborgare i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien att starta och utöva
reglerad yrkesverksamhet i f.d. jugoslaviska
republiken Makedonien respektive gemenskapen skall stabiliserings- och associeringsrådet undersöka vilka åtgärder som behövs
för att möjliggöra ett ömsesidigt erkännande
av behörighet. Rådet får vidta alla nödvändiga åtgärder i detta syfte.
Artikel 53
1. Ett gemenskapsbolag eller ett bolag från
f.d. jugoslaviska republiken Makedonien som
är etablerat på f.d. jugoslaviska republiken
Makedoniens respektive gemenskapens territorium skall ha rätt att — i enlighet med gäl-
lande lag i etableringslandet och på f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens respektive
gemenskapens territorium — anställa eller i
ett av sina dotterbolag eller filialer låta anställa arbetstagare som är medborgare i en
medlemsstat eller i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, under förutsättning att dessa arbetstagare är anställda i nyckelställning
enligt punkt 2 och att de uteslutande anställs
av bolag, dotterbolag eller filialer. Dessa
arbetstagares uppehålls- och arbetstillstånd
får endast omfatta tiden för en sådan anställning.
2. Som anställda i nyckelställning hos ovan
avsedda bolag, nedan kallade "organisationer", betraktas "anställda som förflyttas internt" enligt definitionen i c i denna punkt för
följande kategorier, under förutsättning att
organisationen är en juridisk person och att
de berörda personerna har varit anställda av
organisationen eller delägare i organisationen
(andra än majoritetsaktieägare) i minst ett år
omedelbart innan de förflyttades:
a) Personer i ledande ställning i en organisation, vilka företrädesvis leder anläggningens administration och som
huvudsakligen står under allmänt överinseende av och får instruktioner från
styrelsen eller företagets aktieägare eller motsvarande samt som huvudsakligen
— leder anläggningen eller en avdelning eller underavdelning av denna,
— övervakar och kontrollerar att det
arbete som utförs av annan tillsyns- eller ledningspersonal eller
personal med särskilda fackkunskaper,
— har behörighet att personligen anställa och avskeda eller tillstyrka
anställning, avskedande och andra
personalåtgärder.
b) Personer som är anställda i en organisation och som har ovanliga kunskaper
som är väsentliga för anläggningens
195
Nr 28
funktion, forskningsutrustning, metoder eller administration. Utvärderingen
av sådana kunskaper får, bortsett från
kunskaper som är specifika för anläggningen, återspegla en hög kvalifikationsnivå för en typ av arbete eller
bransch som kräver särskilt tekniskt
kunnande, inbegripet en officiellt godkänd yrkestillhörighet.
Artikel 54
Under de första fyra åren efter den dag då
detta avtal träder i kraft får f.d. jugoslaviska
republiken Makedonien införa åtgärder som
avviker från bestämmelserna i detta kapitel i
fråga om etableringen av gemenskapsbolag
och gemenskapsmedborgare inom vissa industrigrenar som
c) Med "anställda som förflyttas internt"
avses fysiska personer som arbetar i en
organisation på en parts territorium och
som tillfälligt förflyttas inom ramen för
förvärvsverksamhet på den andra partens territorium. Den berörda organisationen skall ha sin huvudsakliga verksamhet på en parts territorium och förflyttningen skall ske till en anläggning
(filial, dotterbolag) som omfattas av
den organisationen och som aktivt bedriver liknande förvärvsverksamhet på
den andra partens territorium.
— genomgår omstrukturering eller står inför allvarliga svårigheter, särskilt då
dessa medför allvarliga sociala problem i f.d. jugoslaviska republiken
Makedonien, eller
3. Medborgare i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien respektive gemenskapen
skall tillåtas att resa in i och tillfälligt uppehålla sig på gemenskapens respektive f.d.
jugoslaviska republiken Makedoniens territorium när dessa bolagsföreträdare är personer
i ledande ställning enligt punkt 2 a ovan i ett
bolag och ansvarar för etableringen av ett
gemenskapsdotterbolag eller en gemenskapsfilial till ett bolag från f.d. jugoslaviska republiken Makedonien eller ett dotterbolag eller
en filial i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien till ett gemenskapsbolag i en av medlemsstaterna respektive f.d. jugoslaviska
republiken Makedonien och när
— är nya, framväxande industrier i f.d.
jugoslaviska republiken Makedonien.
— dessa företrädare inte arbetar med direktförsäljning eller tillhandahållande
av tjänster, och
— bolaget har sin huvudsakliga verksamhet utanför gemenskapen respektive f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och inte har några andra företrädare, kontor, filialer eller dotterbolag i den medlemsstaten respektive
f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.
— står inför en eliminering eller drastisk
minskning av den totala marknadsandel som bolag eller medborgare i f.d.
jugoslaviska republiken Makedonien
har inom en viss sektor eller industri i
f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, eller
Dessa åtgärder skall
i) upphöra att gälla senast två år efter utgången av den första etappen av övergångsperioden,
ii) vara rimliga och nödvändiga för att
förbättra situationen, och
iii) inte medföra någon diskriminering av
verksamheten för de gemenskapsbolag
eller gemenskapsmedborgare som redan är etablerade i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien när en viss åtgärd vidtas i förhållande till bolag och
medborgare i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.
När f.d. jugoslaviska republiken Makedonien utformar och tillämpar dessa åtgärder
skall landet när det är möjligt bevilja gemenskapsbolag och gemenskapsmedborgare förmånsbehandling, och under inga omständigheter en behandling som är mindre gynnsam
än den som beviljas bolag eller medborgare
196
Nr 28
från tredje land. Innan f.d. jugoslaviska republiken Makedonien antar dessa åtgärder skall
landet samråda med stabiliserings- och associeringsrådet och inte sätta dem i kraft förrän
tidigast en månad efter det att de konkreta
åtgärder som landet tänker införa har anmälts
till stabiliserings- och associeringsrådet,
utom i de fall då risken för obotlig skada
kräver snabba insatser, i vilket fall f.d. jugoslaviska republiken Makedonien skall samråda med stabiliserings- och associeringsrådet
omedelbart efter det att åtgärderna införts.
Efter utgången av det fjärde året efter att
detta avtal trätt i kraft får f.d. jugoslaviska
republiken Makedonien införa eller bibehålla
sådana åtgärder endast med stabiliseringsoch associeringsrådets tillåtelse och på de
villkor som fastställts av detta.
KAPITEL III
TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER
Artikel 55
1. I enlighet med följande bestämmelser
åtar sig parterna att vidta nödvändiga åtgärder för att gradvis möjliggöra tillhandahållande av tjänster som utförs av gemenskapsbolag och gemenskapsmedborgare samt bolag från och medborgare i f.d. jugoslaviska
republiken Makedonien som är etablerade
hos en annan part än den där den person för
vilken tjänsterna är avsedda är etablerad.
2. I takt med den liberaliseringsprocess
som avses i punkt 1 skall parterna tillåta tillfällig rörlighet för de fysiska personer som
tillhandahåller tjänsten eller som är anställda
av tjänsteproducenten som anställda i nyckelställning i enlighet med definitionen i artikel 53, inbegripet de fysiska personer som är
representanter för gemenskapsbolag eller
gemenskapsmedborgare eller ett bolag från
eller en medborgare i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och som ansöker om
tillfälligt inresetillstånd för att förhandla om
försäljning av tjänster eller för att ingå avtal
om försäljning av tjänster för tjänsteprodu-
centens räkning, om dessa representanter inte
kommer att arbeta med direktförsäljning till
allmänheten eller med att tillhandahålla
tjänsterna själva.
3. Från och med övergångsperiodens andra
etapp skall stabiliserings- och associeringsrådet vidta nödvändiga åtgärder för att gradvis
genomföra bestämmelserna i punkt 1. Hänsyn skall tas till de framsteg som parterna
gjort i tillnärmningen av sin lagstiftning.
Artikel 56
1. Parterna skall inte vidta några åtgärder
som betydligt begränsar villkoren för tillhandahållandet av tjänster för gemenskapsbolag
eller gemenskapsmedborgare samt bolag från
eller medborgare i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien som är etablerade hos en
annan part än den där den person för vilken
tjänsterna är avsedda är etablerad, i jämförelse med den situation som rådde dagen före
den dag då avtalet träder i kraft.
2. Om en av parterna anser att åtgärder som
införts av den andra parten sedan avtalets
ikraftträdande leder till en situation som betydligt begränsar tillhandahållandet av tjänster i jämförelse med den situation som rådde
på dagen för avtalets ikraftträdande, får den
första parten begära samråd med den andra
parten.
Artikel 57
Beträffande tillhandahållandet av transporttjänster mellan gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien skall följande bestämmelser tillämpas:
1. När det gäller landtransport regleras förhållandet mellan parterna av det avtal mellan
Europeiska gemenskapen och före detta jugoslaviska republiken Makedonien inom
transportområdet som trädde i kraft den 28
november 1997. Parterna bekräftar den betydelse de fäster vid en riktig tillämpning av
det avtalet.
197
Nr 28
2. När det gäller internationell sjötransport
åtar sig parterna att på ett verksamt sätt tilllämpa principen om obegränsad tillgång till
marknaden och trafiken på kommersiella
grunder.
a) Denna bestämmelse skall inte påverka
rättigheterna och skyldigheterna enligt
Förenta nationernas uppförandekod för
linjekonferenser såsom denna tillämpas
av någon av parterna till detta avtal.
Det står icke-konferensanslutna linjerederier fritt att bedriva verksamhet i
konkurrens med en konferens så länge
de iakttar principen om sund konkurrens på affärsmässiga grunder.
b) Parterna bekräftar sitt åtagande att verka för en fri konkurrensmiljö som är ett
väsentligt drag hos tank- och torrlastsjöfarten.
3. Vid tillämpningen av principerna i punkt
2 skall parterna
a) inte införa lastfördelningsklausuler i
framtida bilaterala avtal med tredje
land, utom i de undantagsfall då linjerederier från någon av parterna i detta
avtal annars inte skulle ha någon faktisk möjlighet att bedriva transportverksamhet till och från det berörda
tredje landet,
b) förbjuda lastfördelningsbestämmelser i
framtida bilaterala avtal om tank- och
torrlastsjöfart,
c) vid detta avtals ikraftträdande avskaffa
alla ensidiga åtgärder och administrativa, tekniska och andra hinder som
skulle kunna få en restriktiv eller diskriminerande verkan på det fria tillhandahållandet av tjänster inom internationell sjötransport.
4. I syfte att säkerställa en samordnad utveckling och en gradvis liberalisering av
transporterna mellan parterna, anpassad till
deras ömsesidiga handelsbehov, skall parterna reglera villkoren för ömsesidigt tillträde
till marknaderna för lufttransport i ett särskilt
avtal som skall förhandlas fram mellan parterna efter detta avtals ikraftträdande.
5. Innan det avtal som avses i punkt 4 ingås
får parterna inte vidta några åtgärder som är
mer restriktiva eller diskriminerande än de
som gäller innan detta avtal träder i kraft.
6. Under övergångsperioden skall f.d. jugoslaviska republiken Makedonien anpassa sin
lagstiftning, inklusive administrativa, tekniska och andra regler, till den vid varje tidpunkt gällande gemenskapslagstiftningen för
luft- och landtransport, om detta gagnar liberaliseringen och det ömsesidiga tillträdet till
parternas marknader samt underlättar passagerar- och godstrafiken.
I takt med de gemensamma framstegen när
det gäller att uppnå målen i detta kapitel skall
stabiliserings- och associeringsrådet undersöka vilka möjligheter som finns för att skapa de nödvändiga förutsättningarna för ökad
frihet att tillhandahålla luft- och landtransporttjänster.
KAPITEL IV
LÖPANDE BETALNINGAR OCH
KAPITALRÖRELSER
Artikel 58
Parterna åtar sig att i enlighet med bestämmelserna i artikel VIII i stadgan för Internationella valutafonden tillåta alla betalningar och överföringar på den betalningsbalansens avräkningskonto i fritt konvertibel
valuta mellan gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.
Artikel 59
1. När det gäller transaktioner på betalningsbalansens kapitalräkning och konto för
finansiella transaktioner skall parterna, från
och med detta avtals ikraftträdande, garantera
fri rörlighet för kapital i samband med direkta investeringar i bolag som bildats i över-
198
Nr 28
ensstämmelse med värdlandets lagstiftning
och investeringar som görs i överensstämmelse med bestämmelserna i kapitel II i avdelning IV samt omvandling till likvida medel eller repatriering av dessa investeringar
och eventuell vinst därav.
2. Beträffande transaktioner på betalningsbalansens kapitalräkning och konto för finansiella transaktioner skall parterna, från och
med detta avtals ikraftträdande, garantera fri
rörlighet för kapital i samband med krediter
vid affärstransaktioner eller tillhandahållande
av tjänster där någon som är bosatt på en
parts territorium deltar och i samband med
finansiella lån och krediter med en löptid på
över ett år.
Från och med början av den andra etappen
skall parterna dessutom säkerställa fri rörlighet för kapital i samband med portföljinvesteringar och finansiella lån och krediter med
en löptid på mindre än ett år.
3. Utan att det påverkar tillämpningen av
punkt 1 skall parterna inte införa några nya
restriktioner för kapitalrörelser och löpande
betalningar mellan personer som är bosatta i
gemenskapen och i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, och de skall inte göra de
gällande bestämmelserna mer restriktiva.
4. Utan att det påverkar bestämmelserna i
artikel 58 och den här artikeln får gemenskapen respektive f.d. jugoslaviska republiken
Makedonien — om kapitalrörelser mellan
gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien under särskilda omständigheter orsakar eller riskera att orsaka allvarliga svårigheter vid hanteringen av valutaeller penningpolitiken i gemenskapen eller
f.d. jugoslaviska republiken Makedonien —
vidta säkerhetsåtgärder med avseende på
kapitalrörelser mellan gemenskapen och f.d.
jugoslaviska republiken Makedonien under
en period på högst sex månader, förutsatt att
sådana åtgärder är absolut nödvändiga.
5. I syfte att främja målen i detta avtal skall
parterna samråda med varandra för att underlätta kapitalrörelser mellan gemenskapen och
f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.
Artikel 60
1. Under den första etappen skall parterna
vidta åtgärder för att skapa de nödvändiga
förutsättningarna för en gradvis ökande tilllämpning av gemenskapens regler om fri
rörlighet för kapital.
2. Vid utgången av den första etappen skall
stabiliserings- och associeringsrådet undersöka sätt för att gemenskapens regler om fri
rörlighet för kapital skall kunna tillämpas
fullt ut.
KAPITEL V
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Artikel 61
1. Bestämmelserna i denna avdelning skall
tillämpas om inte annat följer av begränsningar som är motiverade med hänsyn till
allmän ordning, säkerhet eller hälsa.
2. De skall inte tillämpas på verksamhet
som, även om det endast är tillfälligt, är förenade med myndighetsutövning på någondera partens territorium.
Artikel 62
Med tanke på de mål som anges i denna
avdelning får ingenting i avtalet hindra parterna från att tillämpa sina egna lagar och
förordningar på fysiska personers inresa och
vistelse, anställning, arbetsvillkor och etablering samt tillhandahållandet av tjänster, under förutsättning att de inte tillämpar dem på
ett sätt som innebär att fördelarna för någon
av parterna enligt villkoren i en särskild bestämmelse i detta avtal upphävs eller begränsas. Denna bestämmelse skall inte påverka
tillämpningen av artikel 61.
Artikel 63
Bolag som kontrolleras och uteslutande ägs
gemensamt av bolag från eller medborgare i
199
Nr 28
f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och
gemenskapsbolag eller gemenskapsmedborgare skall också omfattas av bestämmelserna
i denna avdelning.
Artikel 64
1. Den behandling som mest gynnad nation
som ges enligt bestämmelserna i denna avdelning skall inte gälla för de skatteförmåner
som parterna beviljar eller kommer att bevilja i framtiden på grundval av avtal för att
undvika dubbelbeskattning eller för andra
skattearrangemang.
2. Ingen bestämmelse i denna avdelning
skall tolkas så att det hindrar parterna från att
anta eller genomföra en åtgärd som syftar till
att förhindra skattesmitning eller skattefusk
enligt skattebestämmelserna i avtal för att
undvika dubbelbeskattning, andra skattearrangemang eller nationell skattelagstiftning.
3. Ingen bestämmelse i denna avdelning
skall tolkas så att det hindrar medlemsstaterna eller f.d. jugoslaviska republiken Makedonien att vid tillämpningen av relevanta
bestämmelser i sin skattelagstiftning skilja
mellan skattebetalare som inte befinner sig i
identiska situationer, särskilt i fråga om bostadsort.
Artikel 65
avtalet vidta restriktiva åtgärder, inbegripet
åtgärder som rör import, vilka skall vara
tidsbegränsade och inte får gå utöver vad
som är helt nödvändigt för att avhjälpa problemet med betalningsbalansen. Gemenskapen respektive f.d. jugoslaviska republiken
Makedonien skall, allt efter omständigheterna, genast underrätta den andra parten om
detta.
3. Eventuella restriktiva åtgärder skall inte
tillämpas på överföringar i samband med
investeringar, särskilt inte på repatrieringen
av belopp som investerats eller återinvesterats eller någon form av avkastning av detta.
Artikel 66
Bestämmelserna i denna avdelning skall
anpassas gradvis särskilt med hänsyn till de
förpliktelser som uppkommer till följd av
artikel V i Allmänna tjänstehandelsavtalet
(GATS).
Artikel 67
Bestämmelserna i detta avtal skall inte
hindra någon av parterna från att vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra kringgående av dess åtgärder när det gäller tredje lands
tillträde till dess marknad i kraft av bestämmelserna i detta avtal.
1. Parterna skall där så är möjligt sträva efter att undvika att införa restriktiva åtgärder,
inbegripet åtgärder som rör import, för betalningsbalanssyften. En part som inför sådana
åtgärder skall snarast möjligast förelägga den
andra parten en tidsplan för deras upphävande.
TILLNÄRMNING AV LAGSTIFTNINGEN
OCH DESS TILLÄMPNING
2. Om en eller flera medlemsstater eller f.d.
jugoslaviska republiken Makedonien har
allvarliga svårigheter med betalningsbalansen eller står inför ett överhängande hot om
detta, får gemenskapen eller f.d. jugoslaviska
republiken Makedonien, allt efter omständigheterna, i överensstämmelse med de villkor som fastställts inom ramen för WTO-
1. Parterna erkänner betydelsen av en tillnärmning av f.d. jugoslaviska republiken
Makedoniens gällande och framtida lagstiftning till gemenskapens lagstiftning. F.d. jugoslaviska republiken Makedonien skall
sträva efter att se till att dess lagstiftning
gradvis bringas i överensstämmelse med
gemenskapens lagstiftning.
AVDELNING VI
Artikel 68
200
Nr 28
2. Denna gradvisa tillnärmning av lagstiftningen skall ske i två etapper.
3. Tillnärmningen skall inledas på dagen
för detta avtals undertecknande och pågå den
tid som anges i artikel 5, och den skall utvidgas till att omfatta vissa grundläggande delar
av regelverket för den inre marknaden samt
andra handelsrelaterade områden, i enlighet
med ett program som skall definieras i samordning med Europeiska gemenskapernas
kommission. F.d. jugoslaviska republiken
Makedonien kommer också att i samordning
med Europeiska gemenskapernas kommission bestämma förfaringssätten för att övervaka genomförandet av tillnärmningen och
åtgärderna för tillämpning av lagstiftningen,
inbegripet reformering av domstolsväsendet.
Tidsfrister skall fastställas på följande områden: konkurrensrätt, immaterialrätt, standarder och certifiering, offentlig upphandling
och dataskydd. Tillnärmningen av lagstiftningen inom andra sektorer av den inre
marknaden skall ha skett vid utgången av
övergångsperioden.
4. Under den andra etappen av den övergångsperiod som avses i artikel 5 skall tillnärmningen av lagstiftningen utvidgas till att
omfatta de delar av gemenskapens regelverk
som inte omfattas av föregående punkt.
Artikel 69
Konkurrensbestämmelser och andra
ekonomiska bestämmelser
1. Följande är oförenligt med avtalets rätta
funktion, i den utsträckning det kan påverka
handeln mellan gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien:
i) Alla avtal mellan företag, beslut av företagssammanslutningar och samordnade förfaranden mellan företag som
har till syfte eller resultat att hindra,
begränsa eller snedvrida konkurrensen.
ii) Ett eller flera företags missbruk av en
dominerande ställning på gemenska-
pens eller f.d. jugoslaviska republiken
Makedoniens territorium som helhet
eller inom en väsentlig del av detta.
iii) Allt offentligt stöd som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen
genom att gynna vissa företag eller viss
produktion.
2. Alla förfaranden som strider mot denna
artikel skall utvärderas på grundval av de
kriterier som följer av tillämpningen av artiklarna 81, 82 och 87 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.
3. a) Med tanke på tillämpningen av
punkt 1 iii medger parterna att under de första fyra åren efter detta
avtals ikraftträdande skall allt offentligt stöd som beviljas av f.d. jugoslaviska republiken Makedonien
utvärderas med hänsyn till att f.d.
jugoslaviska republiken Makedonien skall anses vara ett område som
är identiskt med de områden i gemenskapen som beskrivs i artikel
87.3 a i Fördraget om upprättandet
av Europeiska gemenskapen.
b) Varje part skall säkerställa öppenhet inom området för offentligt
stöd, bl.a. genom att årligen till den
andra parten rapportera det totala
beloppet och fördelningen av det
stöd som ges och genom att på begäran lämna upplysningar om
stödprogram. På begäran av den
ena parten skall den andra parten
lämna upplysningar om särskilda
enskilda fall av offentligt stöd.
Varje part skall se till att bestämmelserna i
denna artikel tillämpas inom fem år efter det
att avtalet trätt i kraft.
4. Med avseende på de produkter som avses i kapitel II i avdelning IV
— gäller inte bestämmelsen i punkt 1 iii,
— skall alla förfaranden som strider mot
punkt 1 i utvärderas enligt de kriterier
201
Nr 28
som gemenskapen fastställer på grundval av artiklarna 36 och 37 i Fördraget
om upprättandet av Europeiska gemenskapen och särskilda gemenskapsrättsakter som antagits på grundval av detta.
5. Om gemenskapen eller f.d. jugoslaviska
republiken Makedonien finner att ett särskilt
förfarande är oförenligt med villkoren i punkt
1 och
— om ett sådant förfarande orsakar eller
hotar att orsaka allvarlig skada på den
andra partens intressen eller påtaglig
skada på dess inhemska industri, inbegripet dess tjänstesektor, får den parten
vidta lämpliga åtgärder efter samråd
inom stabiliserings- och associeringsrådet eller efter 30 arbetsdagar efter det
att frågan hänskjutits för sådant samråd.
När det gäller förfaranden som är oförenliga med punkt 1 iii får sådana lämpliga åtgärder, när WTO-avtalet gäller för dem, endast
antas i enlighet med de förfaranden och villkor som föreskrivs i det avtalet eller i relevant intern gemenskapslagstiftning.
6. Parterna skall utbyta information med
beaktande av de begränsningar som tystnadsplikten och skyddet för företagshemligheter kräver.
Artikel 70
I fråga om offentliga företag och företag
som har beviljats särskilda eller exklusiva
rättigheter skall parterna från och med det
tredje året efter dagen för detta avtals ikraftträdande se till att principerna i Fördraget
och upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 86 i detta, upprätthålls.
Artikel 71
Immateriella, industriella och kommersiella
rättigheter
1. I enlighet med denna artikel och bilaga
VII bekräftar parterna den betydelse de fäster
vid att säkerställa ett lämpligt och effektivt
skydd och upprätthållande av immateriell,
industriell och kommersiell äganderätt.
2. F.d. jugoslaviska republiken Makedonien skall vidta nödvändiga åtgärder för att
senast fem år efter att detta avtal trätt i kraft
garantera en skyddsnivå för immateriell,
industriell och kommersiell äganderätt som
motsvarar den som finns i gemenskapen,
inklusive effektiva medel för att upprätthålla
dessa rättigheter.
3. Inom den period som anges ovan skall
f.d. jugoslaviska republiken Makedonien
ansluta sig till de multilaterala konventionerna om immateriell, industriell och kommersiell äganderätt som avses i bilaga VII.
Om det inom området för immateriella, industriella och kommersiella rättigheter skulle
uppstå problem som påverkar handelsvillkoren skall dessa, på begäran av någon av parterna, skyndsamt hänskjutas till stabiliserings- och associeringsrådet i syfte att nå en
för båda parter tillfredsställande lösning.
Artikel 72
Offentliga upphandlingskontrakt
1. Parterna anser det vara önskvärt att tilldelningen av offentliga upphandlingskontrakt
på en icke-diskriminerande och ömsesidig
grundval, särskilt inom ramen för WTO,
påbörjas.
2. Bolag från f.d. jugoslaviska republiken
Makedonien skall, oavsett om de är etablerade i gemenskapen eller inte, från och med
detta avtals ikraftträdande ges tillträde till
upphandlingsförfaranden inom gemenskapen
enligt gemenskapens upphandlingsregler på
villkor som inte är mindre gynnsamma än de
villkor som gäller för gemenskapsbolag.
Ovan nämnda bestämmelser skall också
gälla för kontrakt inom sektorn för allmännyttiga tjänster så snart f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens regering har antagit
202
Nr 28
lagstiftning som inför gemenskapsreglerna på
detta område. Gemenskapen skall regelbundet undersöka om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien faktiskt har infört sådan
lagstiftning.
Gemenskapsbolag som inte är etablerade i
f.d. jugoslaviska republiken Makedonien
skall senast fem år efter detta avtals ikraftträdande ges tillträde till upphandlingsförfaranden i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien i enlighet med lagen om offentlig upphandling på villkor som inte är mindre gynnsamma än de villkor som gäller för bolag
från f.d. jugoslaviska republiken Makedonien. Gemenskapsbolag som är etablerade i f.d.
jugoslaviska republiken Makedonien enligt
bestämmelserna i kapitel II, avdelning V
skall från och med detta avtals ikraftträdande
ges tillträde till upphandlingsförfaranden på
villkor som inte är mindre gynnsamma än de
villkor som gäller för bolag från f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.
Stabiliserings- och associeringsrådet skall
med jämna mellanrum undersöka möjligheten för f.d. jugoslaviska republiken Makedonien att ge alla gemenskapsbolag tillträde till
upphandlingsförfaranden i f.d. jugoslaviska
republiken Makedonien.
2. I detta syfte skall parterna sträva efter att
— främja användningen av gemenskapens
tekniska föreskrifter och europeiska
standarder, test och förfaranden för bedömning av överensstämmelse,
— vid behov ingå europeiska protokoll
om bedömning av överensstämmelse,
— främja utvecklingen av infrastruktur av
hög kvalitet för standardisering, metrologi, ackreditering och bedömning av
överensstämmelse,
— uppmuntra till deltagande i arbetet i europeiska specialorgan (CEN, Cenelec,
ETSI, EA, Welmec, Euromed osv.).
AVDELNING VII
RÄTTSLIGA OCH INRIKES FRÅGOR
Artikel 74
Förstärkning av institutioner och rättsstaten
3. Bestämmelserna i artiklarna 44—67 är
tillämpliga på etablering, verksamhet och
tillhandahållande av tjänster mellan gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien samt på anställning av och rörlighet
för arbetskraft i samband med fullgörandet
av offentliga upphandlingskontrakt.
Parterna skall i sitt samarbete i rättsliga och
inrikes frågor att fästa särskild vikt vid att
förstärka institutioner på alla nivåer inom
förvaltningen i allmänhet och brottsbekämpningen och domstolsväsendet i synnerhet.
Detta inbegriper en förstärkning av rättsstaten. Det rättsliga samarbetet skall särskilt
inriktas på ett oberoende domstolsväsende,
en förbättring av dess effektivitet och utbildning av jurister.
Artikel 73
Artikel 75
Standardisering, metrologi, ackreditering
och bedömning av överensstämmelse
Visering, gränskontroll, asyl och invandring
1. F.d. jugoslaviska republiken Makedonien skall vidta nödvändiga åtgärder för att
gradvis uppnå överensstämmelse med de
tekniska föreskrifterna i gemenskapen och
med europeiska förfaranden för standardisering, metrologi, ackreditering och bedömning
av överensstämmelse.
1. Parterna skall samarbeta på områdena
för visering, gränskontroll, asyl och invandring och kommer inom dessa områden att
upprätta samarbetsramar, även på regional
nivå.
2. Samarbetet i de frågor som avses i punkt
1 skall grundas på samråd och nära samord-
Nr 28
203
ning mellan parterna och bör inbegripa tekniskt och administrativt bistånd för
rebygga och kontrollera olaglig invandring. I
detta syfte
— utbyte av information om lagstiftning
och praxis,
— samtycker f.d. jugoslaviska republiken
Makedonien till att återta de av sina
medborgare som olagligen befinner sig
på en medlemsstats territorium, på begäran av den senare och utan ytterligare formaliteter när sådana personer väl
har identifierats,
— utarbetandet av lagstiftning,
— förbättring av institutionernas effektivitet,
— personalutbildning,
— tillförlitliga resehandlingar och upptäckt av falska handlingar.
3. Samarbetet skall särskilt inriktas på följande:
— På asylområdet: på utveckling och tilllämpning av nationell lagstiftning så
att den uppfyller standarderna i 1951
års Genèvekonvention för att på så sätt
se till att principen om "non-refoulement" iakttas.
— På området för laglig invandring: på
regler för inresa samt rättigheterna och
den rättsliga ställningen för dem som
tillåtits resa in i landet. När det gäller
invandring samtycker parterna till en
rättvis behandling av de medborgare
från andra länder som är lagligen bosatta på deras territorier och till att
främja en integrationspolitik som syftar
till att bevilja dem rättigheter och skyldigheter som är jämförbara med de rättigheter och skyldigheter som de egna
medborgarna har.
Stabiliserings- och associeringsrådet får rekommendera ytterligare samarbetsområden
inom ramen för denna artikel.
Artikel 76
Förebyggande och kontroll av olaglig
invandring, återtagande
1. Parterna enas om att samarbeta för att fö-
— samtycker varje medlemsstat i Europeiska unionen till att återta de av sina
medborgare som olagligen befinner sig
på f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens territorium, på begäran av den
senare och utan ytterligare formaliteter
när sådana personer väl har identifierats.
Europeiska unionens medlemsstater och
f.d. jugoslaviska republiken Makedonien
skall förse sina medborgare med lämpliga
identitetshandlingar och kommer att erbjuda
dem de administrativa resurser som är nödvändiga för detta.
2. Parterna enas om att på begäran ingå ett
avtal mellan f.d. jugoslaviska republiken
Makedonien och Europeiska gemenskapen
som reglerar de särskilda skyldigheter som
f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och
Europeiska unionens medlemsstater har i
fråga om återtagande, inbegripet en skyldighet att återta andra länders medborgare samt
statslösa personer.
3. I avvaktan på att det avtal med gemenskapen som avses i punkt 2 ingås samtycker
f.d. jugoslaviska republiken Makedonien till
att på begäran av en medlemsstat ingå sådana
bilaterala avtal med enskilda medlemsstater i
Europeiska unionen som reglerar särskilda
skyldigheter i fråga om återtagande mellan
f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och
den berörda medlemsstaten, inbegripet en
skyldighet att återta andra länders medborgare samt statslösa personer.
4. Stabiliserings- och associeringsrådet
skall undersöka vilka andra gemensamma
insatser som kan göras för att förhindra och
204
Nr 28
kontrollera olaglig invandring, inbegripet
människohandel.
Samarbetet i dessa frågor skall vara föremål för samråd och nära samordning mellan
parterna.
Artikel 77
2. Det tekniska och administrativa biståndet på detta område får inbegripa
Bekämpning av penningtvätt
1. Parterna enas om nödvändigheten att
göra ansträngningar och att samarbeta i syfte
att hindra att deras finansiella system används för att tvätta intäkter från brottslig
verksamhet i allmänhet och från olaglig narkotikahandel i synnerhet.
2. Samarbetet på detta område får omfatta
administrativt och tekniskt bistånd i syfte att
införa föreskrifter och lämpliga, välfungerande normer och metoder för att bekämpa
penningtvätt, vilka är likvärdiga med dem
som antagits av gemenskapen och andra internationella forum på detta område.
— utarbetande av nationell lagstiftning på
straffrättens område,
— förbättring av effektiviteten hos de institutioner som skall bekämpa och förebygga brottslighet,
— personalutbildning och utveckling av
undersökningskapacitet,
— utarbetande av åtgärder för att förebygga brottslighet.
Artikel 79
Samarbete om olaglig narkotika
Artikel 78
Förebyggande och bekämpning av brottslighet och annan olaglig verksamhet
1. Parterna är eniga om att samarbeta för att
förebygga och bekämpa brottslighet och annan olaglig verksamhet, organiserad eller
annan, t.ex.
— människohandel,
— olaglig ekonomisk verksamhet, särskilt
korruption, olaglig handel med produkter som industriavfall, radioaktivt material och olagliga eller förfalskade
produkter,
— olaglig handel med narkotika och psykotropa ämnen,
— smuggling,
— olaglig handel med vapen,
— terrorism.
1. Parterna skall, inom ramen för sina respektive befogenheter och sin respektive
behörighet, samarbeta för att säkerställa en
balanserad och integrerad strategi i fråga om
narkotika. Narkotikapolitiken och de åtgärder
som vidtas inom ramen för denna skall syfta
till att minska tillgången till, handeln med
och efterfrågan på olaglig narkotika samt till
en mer effektiv kontroll av prekursorer.
2. Parterna skall komma överens om de
samarbetsmetoder som är nödvändiga för att
uppnå dessa mål. Åtgärderna skall grundas
på allmänt överenskomna principer i enlighet
med EU:s narkotikastrategi.
3. Samarbetet mellan parterna skall inbegripa tekniskt och administrativt bistånd,
särskilt inom följande områden: utarbetande
av nationell lagstiftning och nationella program, inrättande av institutioner och informationscentrum, utbildning av personal, narkotikarelaterad forskning och hindrande av
avledning av prekursorer som används för
olaglig tillverkning av narkotika. Parterna får
enas om att innefatta andra områden.
205
Nr 28
AVDELNING VIII
SAMARBETE PÅ OLIKA OMRÅDEN
Artikel 80
1. Gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien skall etablera ett nära
samarbete med sikte på att bidra till f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens utvecklings- och tillväxtmöjligheter. Detta samarbete skall stärka de befintliga ekonomiska förbindelserna på bredast möjliga grund till
nytta för båda parter.
2. Politiska handlingsprogram och andra
åtgärder skall syfta till att få till stånd en
ekonomisk och social utveckling i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien. Dessa program bör säkerställa att miljöhänsyn införlivas fullständigt redan från början och att de
är knutna till kraven på harmonisk social
utveckling.
3. Samarbetet skall integreras i en regional
ram för samarbete. Särskild uppmärksamhet
skall riktas på åtgärder som kan främja ett
samarbete mellan f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och dess grannländer, inklusive medlemsstaterna, för att på så sätt
bidra till regional stabilitet. Stabiliseringsoch associeringsrådet får besluta om prioriteringar mellan och inom de samarbetsområden som beskrivs nedan.
Artikel 81
Ekonomisk politik
1. Gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien skall underlätta den
ekonomiska reformprocessen genom att samarbeta för att förbättra förståelsen för grunddragen i deras respektive ekonomier samt för
hur den ekonomiska politiken bedrivs i
marknadsekonomier.
2. I detta syfte skall gemenskapen och f.d.
jugoslaviska republiken Makedonien samarbeta för att
— utbyta information om makroekonomiska resultat och prognoser samt om
utvecklingsstrategier,
— tillsammans analysera ekonomiska frågor av gemensamt intresse, inbegripet
utformningen av en ekonomisk politik
och medlen för att genomföra denna.
3. På begäran av myndigheterna i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien får gemenskapen tillhandahålla bistånd som är utformat
att stödja f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens ansträngningar för att göra denaren
fullt konvertibel och för att gradvis utveckla
sin politik i linje med den som förs inom
ramen för Europeiska monetära systemet.
Samarbetet på detta område skall inbegripa
ett informellt informationsutbyte om Europeiska monetära systemets och Europeiska
centralbankssystemets principer och funktion.
Artikel 82
Statistiskt samarbete
1. Samarbetet på statistikområdet skall inriktas på att utveckla ett effektivt och hållbart
statistiksystem som i rätt tid kan tillhandahålla den pålitliga, objektiva och korrekta information som krävs för planering och övervakning av reform- och övergångsprocessen i
f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.
Samarbetet skall göra det möjligt för det
nationella statistiksystem som samordnas av
det statliga statistikkontoret att bättre tillgodose sina kunders behov, både den offentliga
förvaltningens och det privata näringslivets.
Statistiksystemet bör respektera de grundläggande statistikprinciperna som utfärdats av
Förenta nationerna och bestämmelserna i den
europeiska statistiklagstiftningen samt utvecklas mot gemenskapens regelverk för
statistik.
2. I detta syfte skall parterna särskilt samarbeta för att
— främja utvecklingen av en effektiv statistikmyndighet i f.d. jugoslaviska re-
206
Nr 28
publiken Makedonien, grundad på
lämpliga institutionella strukturer,
— utveckla och upprätthålla nationell
kapacitet för insamling, bearbetning
och spridning av statistiska uppgifter
av hög kvalitet med användning av
modern teknik på effektivast möjliga
sätt,
— ge ekonomiska aktörer inom den privata och offentliga sektorn samt forskarkåren den tillämpliga socioekonomiska
statistik som behövs för att övervaka
statliga reformer,
— göra det möjligt för det nationella statistiksystemet att anta principerna och
normerna för det europeiska statistiksystemet,
— säkra en konfidentiell behandling av
enskilda uppgifter.
3. Samarbetet på detta område skall inbegripa, men inte vara begränsat till, tillhandahållandet av information om metoder, deltagande i utvalda arbetsgrupper vid Eurostat
och utbyte av statistiska uppgifter.
Artikel 83
Bank- och försäkringstjänster samt andra
finansiella tjänster
1. Parterna skall samarbeta i syfte att upprätta och utveckla ett lämpligt ramverk för att
understödja sektorn för bank- och försäkringstjänster samt andra finansiella tjänster i
f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.
Samarbetet skall inriktas på följande:
— Förbättrad övervakning och reglering
av banktjänster och andra finansiella
tjänster.
— Informationsutbyte, särskilt beträffande föreslagen lagstiftning.
— Förberedande av översättning och
termordlistor.
2. Parterna skall samarbeta i syfte att utveckla effektiva revisionssystem i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien baserade på
harmoniserade gemenskapsmetoder och förfaranden.
Samarbetet skall inriktas på:
— Tekniskt bistånd till revisionsverket i
f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.
— Inrättande av interna revisionsenheter
vid offentliga myndigheter.
— Utbyte av information om revisionssystem.
— Standardisering av redovisningshandlingar.
— Utbildning och rådgivning.
Artikel 84
Främjande och skydd av investeringar
1. Samarbetet mellan parterna skall syfta till
att etablera ett gynnsamt klimat för såväl inhemska som utländska privata investeringar.
2. Målen för samarbetet skall särskilt vara
att
— Införandet av ett gemensamt redovisningssystem som är förenligt med europeiska normer.
— f.d. jugoslaviska republiken Makedonien förbättrar regelverket så att investeringar gynnas och skyddas,
— Förstärkning och omstrukturering av
bank- och försäkringssektorerna samt
andra finansiella sektorer.
— vid behov ingå bilaterala avtal med
medlemsstaterna för att främja och
skydda investeringar,
207
Nr 28
— införa lämpliga ordningar för kapitalöverföringar,
— förbättra investeringsskyddet.
Artikel 85
näringens verksamhet och uppmuntra till
turism genom att överföra kunnande, genom
att f.d. jugoslaviska republiken Makedonien
deltar i viktiga europeiska turistorganisationer och genom att undersöka möjligheterna
till gemensam verksamhet, särskilt inom
ramen för regionala turistprojekt.
Industriellt samarbete
1. Samarbetet skall syfta till att främja moderniseringen och omstruktureringen av industrin och enskilda sektorer i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien samt till industriellt samarbete mellan ekonomiska aktörer på båda sidor, särskilt med sikte på att
stärka den privata sektorn på villkor som
garanterar att miljön skyddas.
2. Initiativ till industriellt samarbete skall
återspegla båda parters prioriteringar. De
skall beakta regionala aspekter på industriell
utveckling och vid behov främja transnationella partnerskap. Initiativen bör i synnerhet
vara inriktade på att upprätta lämpliga strukturer för företag, förbättra kunskaperna om
företagsledning samt stödja marknader och
främja större öppenhet på marknader och ett
bättre företagsklimat.
Artikel 86
Små och medelstora företag
Parterna skall samarbeta i syfte att utveckla
och stärka små och medelstora företag inom
den privata sektorn, främja upprättandet av
nya företag på områden som erbjuder möjlighet till tillväxt samt främja samarbete mellan små och medelstora företag i gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.
Artikel 87
Turism
Samarbetet mellan parterna på området för
turism skall inriktas på att underlätta turist-
Artikel 88
Tull
1. Syftet med samarbetet skall vara att säkerställa överensstämmelse med alla de bestämmelser som enligt planerna skall antas
på handelsområdet och att få till stånd en
tillnärmning av f.d. jugoslaviska republiken
Makedoniens tullsystem till gemenskapens
system och på så sätt bidra till att bana väg
för de liberaliseringsåtgärder som är planerade enligt detta avtal.
2. Samarbetet skall särskilt omfatta följande:
— Utbyte av information, inbegripet information om undersökningsmetoder.
— Utvecklingen av gränsöverskridande
infrastruktur mellan parterna.
— Möjligheten att sammankoppla gemenskapens och f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens transiteringssystem
samt att anta och införa det administrativa enhetsdokumentet.
— Förenkling av inspektioner och formaliteter i samband med godstransport.
— Stöd till införande av moderna tullinformationssystem.
3. Utan att det påverkar det utökade samarbetet enligt detta avtal, särskilt artiklarna 76,
77 och 78, skall det ömsesidiga biståndet
mellan parternas administrativa myndigheter
i tullfrågor äga rum enligt bestämmelserna i
protokoll 5.
208
Nr 28
Artikel 89
Beskattning
Parterna kommer att upprätta ett samarbete
på skatteområdet, inbegripet åtgärder som
syftar till att främja reformering av skattesystemet, modernisera skatteväsendet i syfte att
säkerställa en effektiv skatteuppbörd och
bekämpa skattebedrägeri.
Artikel 90
Socialt samarbete
1. På sysselsättningsområdet skall samarbetet mellan parterna särskilt inriktas på att
modernisera arbetsförmedlingen och yrkesrådgivningen, införa stödåtgärder och främja
lokal utveckling för att stödja en omstrukturering av industrin och arbetsmarknaden.
Samarbetet skall också omfatta studier samt
tillhandahållandet av experthjälp, information och utbildning.
2. När det gäller social trygghet skall samarbetet mellan parterna syfta till att anpassa
f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens
sociala trygghetssystem till de nya ekonomiska och sociala kraven, särskilt genom att
tillhandahålla experthjälp, information och
utbildning.
3. Samarbetet mellan parterna skall innefatta en anpassning av lagstiftningen i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om arbetsvillkor och lika möjligheter för kvinnor och
män.
4. Parterna skall utveckla ett samarbete för
att förbättra skyddsnivån för arbetstagarnas
hälsa och säkerhet, med utgångspunkt i den
skyddsnivå som finns inom gemenskapen.
vån på yrkeskvalifikationerna i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, med hänsyn
till f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens
prioriteringar.
2. Tempus-programmet kommer att bidra
till att stärka samarbetet mellan parterna i
fråga om utbildning, vilket främjar demokratin, rättsstaten och ekonomiska reformer.
3. Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen
kommer också att bidra till förbättringen av
utbildningsstrukturer och utbildningsverksamhet i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.
Artikel 92
Kulturellt samarbete
Parterna förbinder sig att främja det kulturella samarbetet. Syftet med detta samarbete
är bland annat att förbättra den ömsesidiga
förståelsen och respekten mellan individer,
samhällen och nationer.
Artikel 93
Information och kommunikation
Gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att stimulera det ömsesidigt informationsutbytet. Företräde kommer
att ges till program som syftar till att ge allmänheten grundläggande information om
gemenskapen och till att förse yrkesgrupper i
f.d. jugoslaviska republiken Makedonien
med mer specialiserad information.
Artikel 94
Artikel 91
Samarbete inom det audiovisuella området
Utbildning
Parterna skall samarbeta för att främja den
audiovisuella industrin i Europa och uppmuntra till samproduktion inom film- och
televisionsområdet.
1. Parterna skall samarbeta med avsikt att
höja den allmänna utbildningsnivån och ni-
209
Nr 28
Parterna kommer att samordna och, när så
är lämpligt, harmonisera sin politik för reglering av innehållet i gränsöverskridande
sändningar, med särskild hänsyn till frågor
som rör förvärv av immateriell äganderätt till
program och sändningar via satellit eller
kabel.
Artikel 95
Infrastruktur för elektronisk kommunikation
och tillhörande tjänster
Parterna kommer att stärka samarbetet på
området för infrastruktur för elektronisk
kommunikation, inbegripet traditionella telenät och relevanta elektroniska audiovisuella
transportnät och tillhörande tjänster, för att
f.d. jugoslaviska republiken Makedonien
slutligt skall kunna anpassa sig till gemenskapens regelverk ett år efter att avtalet trätt i
kraft.
Ovan nämnda samarbete kommer att inriktas på följande prioriterade områden:
— Utveckling av politiska handlingsprogram.
— Rättsliga aspekter och regleringsaspekter.
— Den institutionella uppbyggnad som
krävs för en liberaliserad miljö.
— Modernisering av f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens elektroniska
infrastruktur och dess integrering i europeiska och globala nät, med tyngdpunkt på förbättringar på regional nivå.
— Internationellt samarbete.
— Samarbete inom europeiska strukturer,
särskilt de som är verksamma på standardiseringsområdet.
— Samordning av ståndpunkter i internationella organisationer och forum.
Artikel 96
Informationssamhället
Parterna är eniga om att stärka samarbetet i
syfte att vidareutveckla informationssamhället i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien. De övergripande målen kommer att vara
att förbereda samhället som helhet på den
digitala tidsåldern, att dra till sig investeringar och att skapa driftskompatibilitet mellan
nät och tjänster.
Myndigheterna i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien kommer med gemenskapens hjälp att noggrant granska varje politiskt
åtagande som görs i Europeiska unionen, i
syfte att anpassa sin egen politik till unionens.
Myndigheterna i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien kommer att upprätta en plan
för att anta gemenskapens lagstiftning på
området för informationssamhället.
Artikel 97
Konsumentskydd
Parterna kommer att samarbeta för att anpassa nivån på konsumentskyddet i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien till nivån i
gemenskapen. Ett effektivt konsumentskydd
är nödvändigt för att säkerställa en välfungerande marknadsekonomi och kommer att
vara beroende av utvecklingen av administrativa strukturer för att säkerställa marknadsövervakning och övervakning av att lagstiftningen efterlevs på detta område.
För detta ändamål och med hänsyn till deras gemensamma intressen kommer parterna
att främja och sörja för
— en harmonisering av lagstiftningen och
en anpassning av konsumentskyddet i
f.d. jugoslaviska republiken Makedonien till gällande konsumentskydd i
gemenskapen,
210
Nr 28
— ett aktivt konsumentskydd, inbegripet
mer information och en utveckling av
oberoende organisationer,
— ett effektivt rättsskydd för konsumenterna för att förbättra kvaliteten på konsumtionsvarorna och upprätthålla godtagbara säkerhetsnormer.
Artikel 98
Transport
1. Utöver avtalet mellan Europeiska gemenskapen och före detta jugoslaviska republiken Makedonien inom transportområdet
skall parterna utveckla och öka detta samarbete i syfte att göra det möjligt för f.d. jugoslaviska republiken Makedonien att
— omstrukturera och modernisera transportinfrastrukturen och därtill hörande
infrastruktur,
— förbättra passagerar- och varutransporterna samt tillträdet till transportmarknaden genom att undanröja administrativa, tekniska och andra hinder,
— uppnå driftstandarder jämförbara med
standarderna i gemenskapen,
— utveckla ett transportsystem som är
förenligt med och anpassat till gemenskapssystemet,
— förbättra miljöskyddet på transportområdet samt minska skadliga effekter
och föroreningar.
2. Följande samarbetsområden skall prioriteras:
— Utveckling av väg-, järnvägs-, flygplats- och hamninfrastrukturen samt
andra stora trafikleder av gemensamt
intresse samt transeuropeiska och alleuropeiska förbindelser.
— Förvaltning av järnvägar och flygplatser, inbegripet lämpligt samarbete
mellan relevanta nationella myndigheter.
— Vägtransport, inbegripet beskattning
samt sociala och miljömässiga aspekter.
— Kombinerade järnvägs- och vägtransporter.
— Harmonisering av internationell transportstatistik.
— Modernisering av teknisk transportutrustning i enlighet med gemenskapsnormerna och hjälp att erhålla finansiering för detta, särskilt inom områdena
för kombitransporter, multimodala
transporter och omlastning.
— Främjande av gemensamma forsknings- och teknikprogram.
— Antagandet av samordnade transportstrategier som är förenlig med dem
som tillämpas i gemenskapen.
Artikel 99
Energi
1. Samarbetet kommer att utgå från marknadsekonomiska principer och Europeiska
energistadgefördraget och utvecklas i syfte
att uppnå en gradvis integrering av Europas
energimarknader.
2. Samarbetet skall särskilt omfatta följande:
— Utformning och planering av energipolitiken, inbegripet modernisering av
infrastruktur, förbättring och diversifiering av energiförsörjningen och förbättring av tillträdet till energimarknaden, inklusive förenklad överföring.
— Ledarskap och utbildning för energisektorn och överföring av teknik och
kunskap.
211
Nr 28
— Främjande av energibesparingar, energieffektivitet, förnybar energi och studier om energiproduktionens och förbrukningens miljökonsekvenser.
sina respektive program, med beaktande av
lämpliga nivåer för ett effektivt skydd av
immateriell, industriell och kommersiell
äganderätt.
— Utformning av ramvillkor för omstrukturering av allmännyttiga energibolag
och samarbete mellan företag inom
denna sektor.
2. Det vetenskapliga och tekniska samarbetet skall omfatta
Artikel 100
— utbyte av vetenskaplig och teknisk information,
— organisationen av gemensamma vetenskapliga möten,
Jordbruk och jordbrukets förädlingsindustri
— gemensamma FoTU-verksamheter,
Samarbetet på detta område skall inriktas
på modernisering och omstrukturering av
jordbruket och jordbrukets förädlingsindustri,
vattenförvaltning, landsbygdsutveckling, en
gradvis harmonisering av den veterinära och
fytosanitära lagstiftningen med gemenskapsstandarder och utveckling av fiskeri- och
skogsnäringen i f.d. jugoslaviska republiken
Makedonien.
— utbildning och program för rörlighet
för vetenskapsmän, forskare och tekniska experter inom FoTU på båda sidor.
Artikel 101
3. Detta samarbete skall genomföras enligt
särskilda arrangemang, som skall förhandlas
och beslutas i enlighet med sådana förfaranden som vardera parten antar och som bland
annat skall fastställa lämpliga bestämmelser
om immateriell, industriell och kommersiell
äganderätt.
Regional och lokal utveckling
Parterna skall stärka sitt regionala utvecklingssamarbete i syfte att bidra till ekonomisk
utveckling och minska regionala obalanser.
Särskild uppmärksamhet skall riktas mot
gränsöverskridande, transnationellt och interregionalt samarbete. För detta ändamål kan
ett utbyte av information och experter
genomföras.
Artikel 102
Samarbete i fråga om forskning och teknisk
utveckling
1. Parterna skall främja bilateralt samarbete
inom civil vetenskaplig forskning och teknisk utveckling (FoTU) på grundval av principen om ömsesidig nytta och, med hänsyn
till tillgängliga resurser, lämplig tillgång till
Artikel 103
Miljö och kärnsäkerhet
1. Parterna skall utveckla och stärka sitt
samarbete i den viktiga uppgiften att bekämpa försämringen av miljön, i syfte att stödja
en miljömässigt hållbar utveckling.
2. Samarbetet kan inriktas på följande prioriterade områden:
— Bekämpning av lokala, regionala och
gränsöverskridande föroreningar (luft,
vattenkvalitet, inklusive rening av avloppsvatten och förorening av dricksvatten) samt inrättandet av effektiv
övervakning.
— Utveckling av strategier för globala
frågor och klimatfrågor.
212
Nr 28
— Effektiv, hållbar och ren energiproduktion och konsumtion samt industrianläggningars säkerhet.
— Klassificering och säker hantering av
kemikalier.
— Minskning, återvinning och säkert
bortskaffande av avfall samt genomförande av Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter
och slutligt omhändertagande av farligt
avfall (Basel 1989).
— Jordbrukets miljökonsekvenser, jorderosion och förorening orsakad av
jordbrukskemikalier.
— Skydd av skogar samt flora och fauna,
bevarande av biologisk mångfald.
— Fysisk planering, inbegripet byggnadsoch stadsplanering.
— Miljökonsekvensbeskrivning och strategisk miljöbedömning.
— Oavbruten tillnärmning av lagar och
förordningar till gemenskapens standarder.
— Internationella konventioner på miljöområdet i vilka gemenskapen deltar.
— Samarbete på regional nivå och inom
ramen för Europeiska miljöbyrån.
— Utbildning, information och medvetenhet om miljöfrågor.
3. På området för skydd mot naturkatastrofer syftar samarbetet till att skydda
människor, djur, egendom och miljön mot
katastrofer orsakade av människor. I detta
syfte kan samarbetet omfatta följande områden:
— Utbyte av resultat från utvecklingsprojekt inom vetenskap och forskning.
— Ömsesidig övervakning och system för
tidig information och varning om ris-
ker och katastrofer samt följderna av
dessa.
— Räddnings- och hjälpinsatser samt biståndssystem vid katastrofer.
— Utbyte av erfarenheter av rehabilitering
och återuppbyggnad efter en katastrof.
4. Samarbetet på området för kärnsäkerhet
kan omfatta följande:
— Förbättring av f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens lagar och förordningar om kärnsäkerhet samt förstärkning av tillsynsmyndigheter och deras
resurser.
— Skydd mot radioaktiv strålning, inbegripet övervakning av strålning från
radioaktiva ämnen i miljön.
— Hantering av radioaktivt avfall: f.d. jugoslaviska republiken Makedonien åtar
sig att förse stabiliserings- och associeringsrådet med information om eventuella planer på att importera eller lagra
radioaktivt avfall.
— Främjande av avtal mellan EU:s medlemsstater, eller Euratom, och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om
ett snabbt informationsutbyte i händelse av kärnkraftsolyckor och frågor om
kärnsäkerhet i allmänhet, vid behov.
— Bättre övervakning och kontroll av
transporter av material som är känsliga
för radioaktiv förorening.
AVDELNING IX
EKONOMISKT SAMARBETE
Artikel 104
För att uppnå målen i detta avtal och i enlighet med artiklarna 3, 108 och 109 kan f.d.
jugoslaviska republiken Makedonien erhålla
ekonomiskt bistånd från gemenskapen i form
213
Nr 28
av bidrag och lån, inbegripet lån från Europeiska investeringsbanken.
I detta syfte skall parterna regelbundet utbyta information om alla biståndskällor.
Artikel 105
AVDELNING X
Ekonomiskt bistånd i form av bidrag skall
ges inom ramen för verksamhetsåtgärder som
fastställs i rådets relevanta förordning inom
ramen för ett vägledande flerårigt program
som gemenskapen upprättar efter samråd
med f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.
INSTITUTIONELLA OCH ALLMÄNNA
BESTÄMMELSER SAMT SLUTBESTÄMMELSER
De övergripande målen för biståndet, i
form av institutionell uppbyggnad och investeringar, skall bidra till de demokratiska,
ekonomiska och institutionella reformerna i
f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, i
enlighet med stabiliserings- och associeringsprocessen. Det ekonomiska biståndet
kan omfatta alla områden för harmonisering
av lagstiftning och samarbete i enlighet med
detta avtal, inbegripet rättsliga och inrikes
frågor.
Artikel 108
Härmed inrättas ett stabiliserings- och associeringsråd som skall övervaka tillämpningen och genomförandet av detta avtal. Det
skall regelbundet och när omständigheterna
så kräver sammanträda på lämplig nivå. Det
skall undersöka alla frågor av betydelse som
uppkommer inom ramen för detta avtal och
alla andra bilaterala eller internationella frågor av gemensamt intresse.
Artikel 109
Hänsyn bör tas till huruvida de infrastrukturprojekt av gemensamt intresse som identifieras i transportavtalet har genomförts till
fullo.
1. Stabiliserings- och associeringsrådet
skall bestå av medlemmarna av Europeiska
unionens råd och ledamöter av Europeiska
gemenskapernas kommissionen, å ena sidan,
och medlemmar av f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens regering, å andra sidan.
Artikel 106
2. Stabiliserings- och associeringsrådet
skall anta sin egen arbetsordning.
På begäran av f.d. jugoslaviska republiken
Makedonien och om särskilda behov föreligger kan gemenskapen i samordning med
internationella finansiella institut undersöka
möjligheten att på vissa särskilda villkor i
undantagsfall bevilja landet makroekonomiskt stöd, med beaktande av alla tillgängliga ekonomiska resurser.
Artikel 107
För att på ett optimalt sätt kunna utnyttja
alla tillgängliga resurser skall parterna se till
att gemenskapens bidrag ges i nära samordning med bidrag från andra källor, till exempel medlemsstaterna, andra länder och internationella finansiella institut.
3. Medlemmarna i stabiliserings- och associeringsrådet får låta sig representeras i överensstämmelse med de villkor som skall fastställas i dess arbetsordning.
4. Ordförandeskapet i stabiliserings- och
associeringsrådet skall växelvis innehas av
en företrädare för Europeiska gemenskapen
och en företrädare för f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, i enlighet med de bestämmelser som skall fastställas i dess arbetsordning.
5. I ärenden som rör Europeiska investeringsbanken skall banken delta i stabiliserings- och associeringsrådets arbete som
observatör.
214
Nr 28
Artikel 110
Stabiliserings- och associeringsrådet skall,
i syfte att uppnå målen i detta avtal, ha befogenhet att fatta beslut inom ramen för avtalet
i de fall som föreskrivs däri. De beslut som
fattas skall vara bindande för parterna, som
skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för
att genomföra dem. När stabiliserings- och
associeringsrådet beslutar om övergången till
den andra etappen, i enlighet med artikel 5,
får det även besluta om eventuella ändringar
som skall göras i innehållet i de bestämmelser som reglerar den andra etappen.
I sin arbetsordning skall stabiliserings- och
associeringsrådet fastställa stabiliserings- och
associeringskommitténs uppgifter, vilka skall
inbegripa förberedelse av stabiliserings- och
associeringsrådets sammanträden, och besluta om kommitténs arbete.
Stabiliserings- och associeringsrådet får delegera vilken som helst av sina befogenheter
till stabiliserings- och associeringskommittén. I sådana fall skall kommittén fatta sina
beslut i enlighet med villkoren i denna artikel.
Stabiliserings- och associeringsrådet får
även vid behov utfärda rekommendationer.
unionens råd och företrädare för Europeiska
gemenskapernas kommissionen, å ena sidan,
och företrädare för f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan.
Artikel 113
Stabiliserings- och associeringskommittén
får inrätta underkommittéer. Den transportkommitté som inrättats inom ramen för
transportavtalet skall bistå stabiliserings- och
associeringskommittén.
Artikel 114
Härmed inrättas en parlamentarisk stabiliserings- och associeringskommitté. Den skall
vara ett forum för ledamöterna av f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens parlament
och Europaparlamentet där de kan sammanträda och utbyta åsikter. Kommittén skall
själv fastställa hur ofta den skall sammanträda.
Den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén skall bestå av ledamöter
av Europaparlamentet, å ena sidan, och ledamöter av f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens parlament, å andra sidan.
Det skall utarbeta sina beslut och rekommendationer i samförstånd mellan parterna.
Den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén skall anta sin egen arbetsordning.
Artikel 111
Ordförandeskapet i den parlamentariska
stabiliserings- och associeringskommittén
skall växelvis innehas av Europaparlamentet
och f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens parlament, i enlighet med de bestämmelser som skall fastställas i dess arbetsordning.
Var och en av parterna kan till stabiliserings- och associeringsrådet hänskjuta alla
tvister avseende tillämpningen eller tolkningen av detta avtal. Stabiliserings- och associeringsrådet får bilägga tvisten genom ett bindande beslut.
Artikel 112
Stabiliserings- och associeringsrådet skall
vid utförandet av sina uppgifter biträdas av
en stabiliserings- och associeringskommitté
som skall bestå av företrädare för Europeiska
Artikel 115
Inom ramen för detta avtal åtar sig varje
part att säkerställa att fysiska och juridiska
personer från den andra parten, utan diskriminering i förhållande till de egna medborgarna, har fri tillgång till parternas behöriga
domstolar och administrativa organ för att
215
Nr 28
kunna försvara sina personliga rättigheter
och sin äganderätt.
Artikel 116
Ingenting i detta avtal skall hindra en part
från att vidta åtgärder som
a) den anser nödvändiga för att förhindra
utlämnandet av upplysningar som kan
skada dess väsentliga säkerhetsintressen,
b) rör produktion av eller handel med vapen, ammunition eller krigsmateriel eller som rör forskning, utveckling eller
produktion som är oumbärlig för försvarsändamål, under förutsättning att
sådana åtgärder inte försämrar konkurrensvillkoren för produkter som inte är
avsedda för specifikt militära ändamål,
c) den anser väsentliga för sin egen säkerhet i händelse av allvarliga inre
störningar som påverkar upprätthållandet av lag och ordning, under krig eller
allvarlig internationell spänning som
utgör ett krigshot eller för att infria
förpliktelser som den har godtagit i
syfte att upprätthålla fred och internationell säkerhet.
Artikel 117
1. Inom de områden som omfattas av detta
avtal och utan att det påverkar tillämpningen
av särskilda bestämmelser i detta skall de
ordningar som
— f.d. jugoslaviska republiken Makedonien tillämpar med avseende på gemenskapen inte ge upphov till någon
åtskillnad mellan medlemsstaterna, deras medborgare, eller deras bolag eller
filialer,
— gemenskapen tillämpar med avseende
på f.d. jugoslaviska republiken Make-
donien inte ge upphov till någon åtskillnad mellan medborgare i eller bolag eller filialer från f.d. jugoslaviska
republiken Makedonien.
2. Bestämmelserna i punkt 1 skall inte påverka parternas rätt att tillämpa sådana bestämmelser i sin skattelagstiftning som skiljer mellan skattebetalare som har olika bostadsort.
Artikel 118
1. Parterna skall vidta alla allmänna eller
särskilda åtgärder som krävs för att fullgöra
sina skyldigheter enligt detta avtal. De skall
se till att de mål som uppställs i detta avtal
uppnås.
2. Om endera parten anser att den andra
parten har underlåtit att fullgöra en skyldighet enligt detta avtal får den vidta lämpliga
åtgärder. Innan den gör detta skall den, förutom i särskilt brådskande fall, förse stabiliserings- och associeringsrådet med alla relevanta upplysningar som erfordras för en
grundlig undersökning av situationen i syfte
att finna en för båda parter godtagbar lösning.
Vid val av åtgärder skall de prioriteras som
minst stör avtalets sätt att fungera. Dessa
åtgärder skall omedelbart anmälas till stabiliserings och associeringsrådet och skall på
begäran av den andra parten bli föremål för
samråd inom stabiliserings- och associeringsrådet.
Artikel 119
Parterna är överens om att på begäran av
endera parten snarast via lämpliga kanaler
samråda om alla frågor som rör tolkningen
eller tillämpningen av detta avtal och andra
relevanta sidor av förhållandena mellan parterna.
Bestämmelserna i denna artikel skall inte
på något sätt påverka tillämpningen av artiklarna 30, 37, 38 och 42.
216
Nr 28
Artikel 120
Artikel 125
Detta avtal skall inte beröra de rättigheter
som garanteras enskilda personer och ekonomiska aktörer genom befintliga avtal som
är bindande för en eller flera medlemsstater,
å ena sidan, och f.d. jugoslaviska republiken
Makedonien, å andra sidan, förrän motsvarande rättigheter för dessa har uppnåtts enligt
detta avtal.
Generalsekreteraren för Europeiska unionens råd skall vara depositarie för detta avtal.
Artikel 121
Artikel 126
Detta avtal är upprättat i två exemplar på
respektive parts officiella språk, vilka samtliga texter är lika giltiga.
Artikel 127
Protokollen 1, 2, 3, 4 och 5 samt bilagorna
I—VII skall utgöra en integrerad del av detta
avtal.
Parterna skall godkänna detta avtal i enlighet med sina egna förfaranden.
Artikel 122
Detta avtal träder i kraft den första dagen i
den andra månaden efter den dag då parterna
till varandra anmäler att de förfaranden som
avses i första stycket är avslutade.
Detta avtal ingås på obestämd tid.
Endera parten får säga upp detta avtal genom att underrätta den andra parten om sin
avsikt. Avtalet skall upphöra att gälla sex
månader efter dagen för en sådan underrättelse.
När detta avtal träder i kraft skall det ersätta det samarbetsavtal mellan Europeiska gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken
Makedonien som undertecknades den 29
april 1997 genom skriftväxling.
Artikel 123
Artikel 128
I detta avtal avses med "parter" gemenskapen eller dess medlemsstater eller gemenskapen och dess medlemsstater, i enlighet med
deras respektive befogenheter, å ena sidan,
och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan.
Interimsavtal
Artikel 124
Detta avtal är tillämpligt på de territorier i
vilka fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskapen, Europeiska kol- och stålgemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen tillämpas och på de villkor som
fastställs i dessa fördrag, å ena sidan, och på
f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens
territorium, å andra sidan.
Om, i avvaktan på att de förfaranden som
är nödvändiga för detta avtals ikraftträdande
avslutas, bestämmelserna i vissa delar av
detta avtal, särskilt bestämmelserna om fri
rörlighet för varor, sätts i kraft genom ett
interimsavtal mellan gemenskapen och f.d.
jugoslaviska republiken Makedonien, är parterna överens om att uttrycket "den dag då
detta avtal träder i kraft" under sådana omständigheter och såvitt avser avdelning IV,
artiklarna 69, 70 och 71 i detta avtal och
protokollen 1—5 till detta avtal skall avse
den dag då interimsavtalet träder i kraft med
avseende på förpliktelserna enligt nämnda
artiklar och protokoll.
Nr 28
217
BILAGEFÖRTECKNING
Bilaga I
Import till f.d. jugoslaviska republiken Makedonien av mindre känsliga industrivaror med ursprung i gemenskapen (enligt artikel 18.2)
Bilaga II
Import till f.d. jugoslaviska republiken Makedonien av känsliga industrivaror
med ursprung i gemenskapen (enligt artikel 18.3)
Bilaga III
EG:s definition av "Baby beef"-produkter (enligt artikel 27.2)
Bilaga IV a Import till f.d. jugoslaviska republiken Makedonien av jordbruksvaror med
ursprung i gemenskapen (nolltullsats) (enligt artikel 27.3 a)
Bilaga IV b Import till f.d. jugoslaviska republiken Makedonien av jordbruksvaror med
ursprung i gemenskapen (nolltullsats inom tullkvoter) (enligt artikel 27.3 b)
Bilaga IV c Import till f.d. jugoslaviska republiken Makedonien av jordbruksvaror med
ursprung i gemenskapen (medgivanden inom tullkvoter) (enligt artikel 27.3 c)
Bilaga V a
Import till gemenskapen av fisk och fiskeriprodukter med ursprung i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (enligt artikel 28.1)
Bilaga V b
Import till f.d. jugoslaviska republiken Makedonien av fisk och fiskeriprodukter
med ursprung i gemenskapen (enligt artikel 28.2)
Bilaga VI
Etablering: "Finansiella tjänster" (enligt avdelning V kapitel II artiklarna 47 och
49)
Bilaga VII
Immateriella, industriella och kommersiella rättigheter (enligt artikel 71)
————
Bilagorna I—V b till stabiliserings- och associeringsavtalet och protokollen 1—4 till avtalet, slutakten och förklaringarna har
inte publicerats som bilagor till denna proposition. Texterna ingår i Europeiska gemenskapernas officiella tidning EGT C 213 E,
31.7.2001, s. 23—226.
218
Nr 28
BILAGA VI
ETABLERING: "FINANSIELLA TJÄNSTER"
(enligt avdelning V kapitel II artiklarna 47 och 49)
Finansiella tjänster: Definitioner
3. Finansiell leasing.
En finansiell tjänst är varje tjänst av finansiell karaktär som tillhandahålls av något av
parternas företag som tillhandahåller finansiella tjänster.
4. Alla betalnings- och penningförmedlingstjänster, inklusive betal- och kreditkort, resecheckar och bankväxlar.
Finansiella tjänster omfattar följande verksamhet:
A. Alla försäkringstjänster och försäkringsrelaterade tjänster
1. Direkt försäkring (innefattande koassurans):
5. Garantier och åtaganden.
6. Handel för egen eller annans räkning,
på en börs, på en OTC-marknad eller
på annat sätt, med följande:
a) Penningmarknadsinstrument (innefattande checkar, växlar, bankcertifikat osv.).
i) Livförsäkring.
b) Utländsk valuta.
ii) Skadeförsäkring.
c) Derivatinstrument innefattande,
men inte begränsade till, terminer
och optioner.
2. Återförsäkring och retrocession.
3. Försäkringsförmedling, såsom mäkleri
och agenturverksamhet.
4. Försäkringsrelaterade tjänster, såsom
konsult-, aktuarie-, riskprövnings- och
skaderegleringstjänster.
d) Valuta- och ränteinstrument, innefattande sådana produkter som
svappar, ränteterminer (forward
rate agreements) osv.
e) Överlåtbara värdepapper.
B. Banktjänster och andra finansiella
tjänster (med undantag av försäkringstjänster)
f) Andra överlåtbara instrument och
finansiella tillgångar, inklusive
guld- och silvertackor.
1. Mottagande av insättningar och andra
återbetalningspliktiga medel från allmänheten.
7. Medverkan vid emissioner av alla slags
värdepapper, däribland emissionsgarantier och placering såsom mellanhand (offentligt eller privat) och serviceverksamhet i samband med sådana
emissioner.
2. Utlåning av alla slag, inklusive konsumentkrediter, hypotekskrediter, lånekrediter, factoring och finansiering av
affärstransaktioner.
8. Penningmäkleri.
219
Nr 28
9. Förvaltning av tillgångar, såsom kassaeller portföljförvaltning, förvaltning av
alla former av kollektiva investeringar,
förvaltning av pensionsfonder, förvaring och förvaltning av anförtrodda
medel.
10. Reglering och clearing av finansiella
tillgångar, däribland värdepapper, derivat och andra överlåtbara instrument.
11. Rådgivnings- och förmedlingstjänster
och andra till finansiella tjänster relaterade tjänster med avseende på all verksamhet enligt punkterna 1—10 ovan,
däribland kreditupplysning och kreditanalys, undersökningar och rådgivning
i samband med investeringar och portföljer, rådgivning om förvärv samt omstrukturering av företag och företagsstrategier.
Följande typer av verksamhet skall undantas från definitionen av finansiella tjänster:
a) Verksamhet som bedrivs av centralbanker eller någon annan offentlig institution inom ramen för penning- eller
valutakurspolitik.
b) Verksamhet som bedrivs av centralbanker, statliga organ eller myndigheter eller offentliga institutioner för statens räkning eller med statlig garanti
utom i de fall då denna verksamhet kan
bedrivas av företag som tillhandahåller
finansiella tjänster i konkurrens med
sådana offentliga organ.
c) Verksamhet som ingår i lagstadgade
sociala trygghets- eller pensionssystem, utom i de fall då denna verksamhet kan bedrivas av företag som tillhandahåller finansiella tjänster i konkurrens med offentliga organ eller privata institutioner.
12. Tillhandahållande och överföring av
finansiella upplysningar, finansiell databehandling och tillhörande programvara som andra leverantörer av finansiella tjänster tillhandahållit.
—————
220
Nr 28
BILAGA VII
IMMATERIELLA, INDUSTRIELLA OCH KOMMERSIELLA RÄTTIGHETER
(enligt artikel 71)
1. Artikel 71.3 avser följande multilaterala
konventioner:
— Budapestöverenskommelsen om internationellt erkännande av deposition av
mikroorganismer i samband med patentärenden (1977, ändrad 1980).
— Protokollet till Madridöverenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken (Madrid, 1989).
— Internationella konventionen för skydd
av växtförädlingsprodukter (tilläggsakt
i Genève, 1991).
Stabiliserings- och associeringsrådet kan
besluta att artikel 71.3 skall tillämpas på
andra multilaterala konventioner.
2. Parterna bekräftar den vikt de fäster vid
de förpliktelser som följer av följande multilaterala konventioner:
— Internationella konventionen om skydd
för utövande konstnärer, framställare
av fonogram samt radioföretag (Rom,
1961).
— Madridöverenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken (Stockholmstexten, 1967, ändrad 1979).
— Konventionen om patentsamarbete
(Washington, 1970, ändrad 1979, reviderad 1984).
— Konventionen om skydd för framställare av fonogram mot otillåten kopiering
av deras fonogram (Genève, 1971).
— Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk (Paristexten,
1971).
— Niceöverenskommelsen rörande den
internationella klassificeringen av varor och tjänster för vilka varumärken
gäller (Genève 1977, ändrad 1979).
3. Från och med ikraftträdandet av detta
avtal skall f.d. jugoslaviska republiken Makedonien i fråga om erkännande och skydd
av immateriella, industriella och kommersiella rättigheter bevilja företag och medborgare
i gemenskapen sådan behandling som inte är
mindre förmånlig än den som beviljas ett
tredje land enligt bilaterala avtal.
— Pariskonventionen för skydd av den
industriella äganderätten (Stockholmstexten, 1967, ändrad 1979).
—————
Nr 28
221
FÖRTECKNING ÖVER PROTOKOLL
Protokoll 1 om textil- och beklädnadsprodukter
Protokoll 2 om stålprodukter
Protokoll 3 om handel med bearbetade jordbruksprodukter mellan f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och gemenskapen
Protokoll 4 om definition av begreppet "ursprungsprodukter" och om metoder för administrativt samarbete
Protokoll 5 om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor
222
Nr 28
PROTOKOLL 5
om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor
Artikel 1
Definitioner
I detta protokoll avses med
a) tullagstiftning: bestämmelser som gäller på Europeiska gemenskapens respektive f.d. jugoslaviska republiken
Makedoniens territorier och som reglerar import, export och transitering av
varor och hänförande av varor till alla
andra slags tullförfaranden, inbegripet
åtgärder avseende förbud, begränsning
och kontroll,
b) begärande myndighet: behörig administrativ myndighet som för detta ändamål utsetts av en avtalsslutande part
och som gör en framställan om bistånd
på grundval av detta protokoll,
c) anmodad myndighet: behörig administrativ myndighet som för detta ändamål
utsetts av en avtalsslutande part och
som tar emot en framställan om bistånd
på grundval av detta protokoll,
d) personuppgifter: alla uppgifter avseende en identifierad eller identifierbar enskild individ,
e) överträdelse av tullagstiftningen: alla
kränkningar eller försök till kränkningar av tullagstiftningen.
Artikel 2
Räckvidd
1. De avtalsslutande parterna skall inom
ramen för sina befogenheter lämna varandra
bistånd på det sätt och i enlighet med de villkor som fastställs i detta protokoll för att
sörja för en riktig tillämpning av tullagstiftningen, särskilt genom att förebygga, utreda
och beivra överträdelser av denna lagstiftning.
2. Bistånd i tullfrågor i enlighet med detta
protokoll skall vara tillämpligt på varje administrativ myndighet hos de avtalsslutande
parterna som är behörig att tillämpa detta
protokoll. Det skall inte påverka de regler
som gäller ömsesidigt bistånd i straffrättsliga
frågor. Det skall inte heller tillämpas på information som erhållits med stöd av befogenheter som utövats på framställan av en
rättslig myndighet, utom när överlämnandet
av sådan information har godkänts av samma
rättsliga myndighet.
3. Bistånd vid uppbörd av tullar, skatter
och böter skall inte omfattas av detta protokoll.
Artikel 3
Bistånd på begäran
1. På framställan av den begärande myndigheten skall den anmodade myndigheten
lämna alla relevanta upplysningar som kan
göra det möjligt för den begärande myndigheten att sörja för en riktig tillämpning av
tullagstiftningen, inbegripet upplysningar om
upptäckta eller planerade aktiviteter som
innebär eller skulle kunna innebära en överträdelse av sådan lagstiftning.
2. På framställan av den begärande myndigheten skall den anmodade myndigheten
informera den begärande myndigheten om
huruvida
223
Nr 28
a) de varor som exporterats från den ena
avtalsslutande partens territorium på
korrekt sätt har importerats till den
andra avtalsslutande partens territorium och, vid behov, ange vilket tullförfarande som har tillämpats på varorna,
initiativ och i enlighet med sina nationella
lagar och författningar, bistå varandra om de
anser detta vara nödvändigt för en korrekt
tillämpning av tullagstiftningen, särskilt genom att tillhandahålla sådan information som
de får om
b) de varor som importerats till den ena
avtalsslutande partens territorium på
korrekt sätt har exporterats från den
andra avtalsslutande partens territorium och, vid behov, ange vilket tullförfarande som har tillämpats på varorna.
— aktiviteter som är eller som förefaller
att vara en verksamhet som innebär
överträdelse av tullagstiftningen och
som kan vara av intresse för den andra
avtalsslutande parten,
3. På framställan av den begärande myndigheten skall den anmodade myndigheten
inom ramen för sina lagar och andra författningar vidta de åtgärder som är nödvändiga
för att se till att särskild övervakning sker av
a) fysiska eller juridiska personer, om det
finns skälig grund att anta att de är eller har varit inblandade i verksamhet
som innebär överträdelse av tullagstiftningen,
b) platser där lager av varor har inrättats
eller skulle kunna inrättas på ett sådant
sätt att det finns skälig grund att anta
att dessa varor är avsedda för verksamhet som innebär överträdelse av tullagstiftningen,
c) varor som är under transport eller som
skulle kunna transporteras på ett sådant
sätt att det finns skälig grund att anta
att de är avsedda för verksamhet som
innebär överträdelse av tullagstiftningen,
d) transportmedel som används eller kan
komma att användas på ett sådant sätt
att det finns skälig grund att anta att de
är avsedda för verksamhet som innebär
överträdelse av tullagstiftningen.
Artikel 4
Spontant bistånd
De avtalsslutande parterna skall, på eget
— nya medel eller metoder som används
för att utföra en verksamhet som innebär överträdelse av tullagstiftningen,
— varor som enligt vad som är känt är föremål för en verksamhet som innebär
överträdelse av tullagstiftningen,
— fysiska eller juridiska personer som
skäligen kan antas vara eller ha varit
inblandade i verksamhet som innebär
överträdelse av tullagstiftningen,
— transportmedel som skäligen kan antas
ha använts, användas eller komma att
användas i verksamhet som innebär
överträdelse av tullagstiftningen.
Artikel 5
Överlämnande, meddelande
På framställan av den begärande myndigheten skall den anmodade myndigheten, i
enlighet med de lagar och andra författningar
som gäller för den, vidta alla nödvändiga
åtgärder för att
— överlämna alla handlingar, eller
— meddela alla beslut,
som härrör från den begärande myndigheten och som faller inom detta protokolls
räckvidd till en mottagare som är bosatt eller
etablerad inom den anmodade myndighetens
territorium.
224
Nr 28
En framställan om överlämnande av handlingar och om meddelande av beslut skall ske
skriftligen på ett av den anmodade myndighetens officiella språk eller på ett språk som
kan godtas av denna myndighet.
plettering av den begäras; till dess får säkerhetsåtgärder vidtas.
Artikel 7
Handläggning av en framställan
Artikel 6
Utformning av och innehåll i en framställan
om bistånd
1. En framställan om bistånd enligt detta
protokoll skall vara skriftlig. Den skall åtföljas av de handlingar som behövs för att framställan skall kunna tillmötesgås. I brådskande
fall kan en muntlig framställan godtas, men
en sådan framställan skall omedelbart bekräftas skriftligen.
2. En framställan enligt punkt 1 skall innehålla följande information:
a) Begärande myndighet.
b) Den åtgärd som begärs.
c) Syftet med och orsaken till framställan.
d) De lagar och andra författningar samt
andra rättsliga bestämmelser som berörs.
e) Så noggranna och fullständiga uppgifter som möjligt om de fysiska eller juridiska personer som är föremål för
undersökningarna.
f) En sammanfattning av relevanta fakta
och av de undersökningar som redan
har utförts.
3. En framställan skall vara avfattad på ett
av den anmodade myndighetens officiella
språk eller på ett språk som kan godtas av
denna myndighet. Detta krav skall inte gälla
sådana handlingar som åtföljer framställan i
enlighet med punkt 1.
4. Om en framställan inte uppfyller ovanstående formella krav får rättelse eller kom-
1. För att tillmötesgå en framställan om bistånd skall den anmodade myndigheten inom
ramen för sin behörighet och sina tillgängliga
resurser förfara på samma sätt som om den
handlade för egen räkning eller på framställan av övriga myndigheter i samma avtalsslutande stat, och lämna den information som
den redan förfogar över eller utföra eller låta
utföra lämpliga undersökningar. Denna bestämmelse skall även gälla varje annan myndighet till vilken den anmodade myndigheten
har lämnat en framställan när myndigheten
inte kan handla på egen hand.
2. En framställan om bistånd skall handläggas i enlighet med den anmodade avtalsslutande partens lagar och andra författningar.
3. En avtalsslutande parts bemyndigade
tjänstemän får, med den andra avtalsslutande
partens samtycke och på de villkor som denne ställer, infinna sig hos den anmodade
myndigheten eller hos varje annan myndighet som berörs i enlighet med punkt 1 samt
från dessa erhålla sådan information om aktiviteter som är eller som skulle kunna vara
verksamhet som innebär överträdelse av tulllagstiftningen vilken den begärande myndigheten behöver för tillämpningen av detta
protokoll.
4. En avtalsslutande parts bemyndigade
tjänstemän får, med den andra avtalsslutande
partens samtycke och på de villkor som denne ställer, närvara vid undersökningar som
genomförs inom den senare partens territorium.
Artikel 8
Form för meddelande av information
1. Den anmodade myndigheten skall skrift-
225
Nr 28
ligen till den begärande myndigheten översända resultatet av gjorda undersökningar
tillsammans med relevanta handlingar, bestyrkta kopior eller andra föremål.
2. Sådan information kan lämnas i datoriserad form.
3. Originalhandlingar skall överlämnas endast på framställan härom, när bestyrkta kopior är otillräckliga. Dessa handlingar skall
återlämnas så snart som möjligt.
Artikel 9
Undantag från skyldigheten att lämna
bistånd
1. Bistånd får vägras eller underkastas vissa
villkor eller krav i de fall då en part anser att
bistånd enligt detta protokoll
a) sannolikt kränker suveräniteten hos f.d.
jugoslaviska republiken Makedonien
eller hos en medlemsstat som har anmodats att lämna bistånd enligt detta
protokoll, eller
b) sannolikt skadar allmän ordning, säkerhet eller andra väsentliga intressen,
särskilt i de fall som avses i artikel
10.2, eller
c) medför kränkning av industri- eller företagshemligheter eller brott mot tystnadsplikten.
2. Biståndet får uppskjutas av den anmodade myndigheten om det skulle påverka en
pågående undersökning eller rättslig åtgärd
eller ett pågående mål. I så fall skall den
anmodade myndigheten samråda med den
begärande myndigheten för att fastställa om
bistånd kan lämnas på de villkor som den
anmodade myndigheten eventuellt kräver.
3. Om den begärande myndigheten söker
sådant bistånd som den själv inte skulle kunna tillhandahålla om den hade fått en sådan
framställan, skall den ange detta i sin framställan. Det ankommer då på den anmodade
myndigheten att avgöra hur den skall förhålla
sig till en sådan framställan.
4. I de fall som avses i punkterna 1 och 2
skall den begärande myndigheten snarast
underrättas om den anmodade myndighetens
beslut och skälen för detta.
Artikel 10
Informationsutbyte och sekretess
1. All information som, oavsett i vilken
form, överlämnas i enlighet med detta protokoll skall vara konfidentiell eller föremål för
restriktioner med avseende på dess utlämnande beroende på de tillämpliga bestämmelserna hos respektive avtalsslutande part. Den
skall omfattas av bestämmelserna om sekretess och åtnjuta det skydd som gäller liknande information enligt tillämplig lagstiftning
hos den avtalsslutande part som mottar informationen och enligt motsvarande bestämmelser som gäller för gemenskapens
organ.
2. Personuppgifter får endast utbytas under
förutsättning att den avtalsslutande part som
mottar uppgifterna åtar sig att tillämpa en
skyddsnivå som minst motsvarar den som i
det särskilda fallet tillämpas av den avtalsslutande part som lämnar uppgifterna. Därför
skall de avtalsslutande parterna överlämna
information till varandra om de bestämmelser som är tillämpliga hos dem, inbegripet, i
förekommande fall, de gällande rättsreglerna
i gemenskapens medlemsstater.
3. Att information som erhållits i enlighet
med detta protokoll används i rättsliga eller
administrativa förfaranden vilka inletts i fråga om verksamhet som innebär överträdelse
av tullagstiftningen skall anses svara mot
syftet med detta protokoll. De avtalsslutande
parterna får därför i uppteckningar av bevismaterial, rapporter och vittnesmål samt i mål
inför domstol som bevis använda den information de har erhållit och de handlingar de
har tagit del av i enlighet med bestämmelserna i detta protokoll. Den behöriga myndighet
som har lämnat denna information eller givit
226
Nr 28
tillgång till handlingarna skall underrättas om
sådan användning.
4. Den information som erhållits får endast
användas för de syften som fastställs i detta
protokoll. Om någon av de avtalsslutande
parterna önskar använda sådan information
för andra syften, skall den parten inhämta ett
skriftligt förhandsmedgivande från den myndighet som tillhandahöll informationen. Sådan användning skall då omfattas av de restriktioner som denna myndighet har fastställt.
Artikel 11
Experter och vittnen
En tjänsteman vid en anmodad myndighet
får bemyndigas att inom ramen för detta bemyndigande inställa sig som expert eller
vittne vid rättsliga eller administrativa förfaranden rörande frågor som omfattas av detta
protokoll och framlägga de föremål, handlingar eller bestyrkta kopior därav som kan
behövas i förfarandena. I en framställan om
inställelse måste anges inför vilken rättslig
eller administrativ myndighet som denne
tjänsteman skall inställa sig samt om vilka
frågor och i vilken egenskap tjänstemannen
skall höras.
Artikel 12
Kostnader för bistånd
De avtalsslutande parterna skall avstå från
alla krav gentemot varandra på ersättning för
kostnader som är en följd av tillämpningen
av detta protokoll, förutom när det gäller
kostnader för experter och vittnen samt för
tolkar och översättare som inte är offentligt
anställda.
Artikel 13
Genomförande
1. F.d. jugoslaviska republiken Makedoniens tullmyndigheter, å ena sidan, och behöri-
ga enheter vid Europeiska gemenskapernas
kommission och i förekommande fall medlemsstaternas tullmyndigheter, å andra sidan,
skall ansvara för genomförandet av detta
protokoll. De skall besluta om alla praktiska
åtgärder och arrangemang som är nödvändiga för tillämpningen och därvid beakta gällande bestämmelser, särskilt inom området
för dataskydd. De får föreslå behöriga organ
att vidta sådana ändringar i detta protokoll
som de anser nödvändiga.
2. De avtalsslutande parterna skall samråda
med varandra och informera varandra om de
närmare tillämpningsföreskrifter som antas i
enlighet med bestämmelserna i detta protokoll.
Artikel 14
Andra avtal
1. Med beaktande av Europeiska gemenskapens och dess medlemsstaters respektive
befogenheter skall bestämmelserna i detta
protokoll
— inte inverka på de avtalsslutande parternas förpliktelser enligt andra internationella avtal eller konventioner,
— anses komplettera de avtal om ömsesidigt bistånd som har ingåtts eller kan
komma att ingås mellan enskilda medlemsstater och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien,
— inte inverka på gemenskapsbestämmelserna om överlämnande mellan de behöriga enheterna inom Europeiska gemenskapernas kommission och medlemsstaternas tullmyndigheter av information som erhållits inom ramen för
detta protokoll och som kan vara av intresse för gemenskapen.
2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1
skall bestämmelserna i detta protokoll ha
företräde framför bestämmelser i sådana
bilaterala avtal om ömsesidigt bistånd som
har ingåtts eller kan komma att ingås mellan
Nr 28
enskilda medlemsstater och f.d. jugoslaviska
republiken Makedonien i de fall då bestämmelserna i de senare är oförenliga med bestämmelserna i detta protokoll.
227
3. När det gäller frågor om tillämpligheten
av detta protokoll skall de avtalsslutande
parterna samråda för att lösa dessa inom ramen för den stabiliserings- och associeringskommitté som inrättats i enlighet med artikel
114 i stabiliserings- och associeringsavtalet.
—————
UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET
Nr 27—28, 6 3/4 ark
EDITA PRIMA AB, HELSINGFORS 2004
EDITA PUBLISHING AB, HUVUDREDAKTÖR JARI LINHALA
ISSN 1457-067X
Download