Kommentar av de separerade bokstäverna

advertisement
De separerade bokstäverna
Tafsír al-ḥurúfát al-muqaṭṭa ‘át
Mírzà Ḥusayn ‘Alí Núrí, Bahá'u'lláh (1817-1892)
Prov. trans. Stephen N. Lambden
Kommentar av de separerade bokstäverna
*
Förklaring av de separerade bokstävernas tillblivelse.
Kommentar av versen om Ljus, Koranen 24:35.
Kommentar av de separerade bokstäverna.
Förklaring av bokstaven Alif i termer från alkemin.
Page 1 of 31
#1-7
#8-18
#19-57
#57-75
De separerade bokstäverna
I Guds namn, den Lysande, den Allhärlige
1.
Prisad vare Gud som skapade bokstäverna i det gudomliga molnets världar
bortom helighetens paviljonger i de höga höjderna i den mest lysande sfären
och gav dem sedan att dricka ur den eviga tillvarons silver bägare som
förordnats i skrifterna genom gudomliga påbud. Detta för att Han må ge liv till
de innersta hjärtana som är nära Gud i den allsmäktiga sfären av gudomligt
förverkligande. Han klädde därefter bokstäverna i en svart mantel i enlighet
med vad som påbjöds av Hans eviga måttstock med hänsyn till möjligheterna i
det gudomligt förutbestämda. Detta i förhållande till ödes styrda cinnoberröda
kupoler och enligt ställningen av uttrycklig kunskap för Han har dolt livets
vatten i skuggan i namnens världar nära det yttersta lotusträdet. Han lät sedan
bokstäverna stiga ned i den gudomliga viljans konungarike i atmosfären av
gudomliga påbud varefter ett högt rop hördes från det mest upphöjda riket
sålunda riktat till den ursprungliga Pennan, ”O Penna! Skriv ner preexistens
mysterier i den överskådliga, snövita skriften.”
2.
På grund av detta rop var Pennan bedövad av intensiv längtan under 70 000 år
enligt beräkningar av dem som beräknar dessa saker. När den återhämtat sig
från att ha svimmat av efter ytterligare verkan av gudomliga påbud, grät den
cinnoberröda tårar under 70 000 år. Sedan stod den upprätt mellan Guds
händer vid en tidpunkt som varken föregicks av påbud om början vid
begynnelsen eller av påbud om slutet vid änden. Även om den brann av eld i
separationen på grund av det mest ljuva ropets upphörande uppkom i dess tårar
en svart nyans i den himmelska trohetens sfär. En svart tårdroppe droppade
ned på skriften varpå punkten blev uppenbar i den skapade världen. Denna
punkt antog den ursprungliga formen i bokstävernas speglar i namnens tillvaro.
Den arabiska bokstaven Alif, ‫أ‬, ”A” mottog inom sig före alla andra bokstäver, i
det förutvarande de eviga tingens elementära partiklar, följaktligen antog denna
gudomliga punkt formen av denna eviga arabiska bokstaven Alif. Detta eftersom
de barmhärtiga vindarna fläktade på den från enhetlighetens källa varpå
skepnaden av den gudomliga singulariteten avslöjades bakom den gröna slöjan.
Punktens kropp och form gjordes uppenbar i form av bokstaven Alif och steg
upp ur skriften för främjandet av den mest Upphöjde, Guds allra största Sak i
världen av namn och egenskaper. Detta är en ställning som i kraft av realiteten i
den gudomliga viljan blev klädd i den symboliska manteln och förlänad
klädnaden av de utmärkande egenskaperna i den storslagna staden.
3.
När denna upprätta bokstav Alif var etablerad i den lysande skriften blev den
återigen förvandlad med förnyad prakt varpå de isolerade bokstäverna lyste
fram i ursprunglig teofani så att de kunde vara bevis på världars ojämförbarhet
och herre över uppkomstens citadell. Sedan framträdde från dessa isolerade
bokstäver det som lyste fram ur den ursprungliga bokstaven Alif i den första av
alla theofanier, världar av begränsning och mångfald. De differentierades,
separerades och isolerades sedan samlades, försonades, enades och kopplades
Page 2 of 31
De separerade bokstäverna
samman. Sedan sammanfogades de till ord och sammansatta bokstäver
framträdde i skapelsens världar i form av namn och egenskaper.
4.
Därför var slutförandet av skapandet av världarnas herravälde och den
förutbestämda prydnaden bland manifestationer av befintliga varelser, för att
allt till sist skall påvisa, genom tungan av sin innersta realitet, att Han,
sannerligen är den Evige, den Bestående, Skaparen, den Kraftfulle, den
Mäktige, den Suveräne. Och de kan vittna om det faktum att ‘Alí före
Muḥammad, Báb, är en manifestation av den gudomliga essens och
manifestationen av gudomliga egenskaper från vilken existens utgår och till
Vem alla varelser återvänder. Och att Han, Báb är den vars välgörande Ord är
själva andedräkten från den Allbarmhärtige för att därigenom skapades
realitetens essenser och receptiv ordning i varelsernas värld såväl väl som
manifestationer av befintliga varelser i existens världar. Bayáns speglar som
talar om Honom och de Levandes bokstäver som ropar om honom är de främsta
i Guds skapelse, källan till yttre ting och tillflykt, punkten för återförening, för
Guds tjänare på förskingringens dag. På detta sätt utmärker Gud dem över
resten av varelserna i preexistensens världar. Det var genom dem som lysande
lampor har trätt fram, glimmade månar, solar som skiner av prakt och tydliga
stjärnor. De vittnar alla om Honom och påvisa Honom att det inte finns någon
skillnad mellan Honom och mellan dem förutom att de skapades på Hans
befallning, upphöjdes i enlighet med Hans avsikt, och församlades genom Hans
kraft. De är genom dem som den cykliska ordningen, existensens sfärer roterar
och genom dem som träden i den gudomliga Enheten vuxit upp och de
ojämförliga frukterna gjordes uppenbara.
5.
Genom dem sändes avskiljandets regn ned tills punkten återgick till sin
ursprungliga ställning efter att ha kretsat runt sig själv och anlände till sin plats
varpå slutet återgår till början. Därefter uppväcktes ånyo den första kallelsen
från det yttersta trädet med solens prakt. Och detta är det som duvan har
sjungit mitt i evigheten i denna unika närhet där elden av den gudomliga
enheten har antänts från Sinais träd i skuggan av det mest uråldriga namnet och
den eviga hemligheten som är benämnd, den levande, den förut existerande i
Qayyúm al-‘Asmá'[ 1 ] så att varje manifestation kan bära vittnesbörd om de
hemliga tingen i deras hjärtans hemliga skrymslen, att Han, sannerligen är den
Mäktige, den Kraftfulle, Beskyddaren, Givaren.
6.
Detta är en bok från ”B” (‫ ب‬al-bá’) före ”H” (‫ ه‬al-há’), (Bahá'u'lláh), till dem som
har trott på Gud och som har uppnått väglednings ljus i syftet att föra dem till
helighetens paviljong och dra dem nära till sätet till vilket ingen som inte trott
på Gud har uppnått. Och om detta vittnar namnens förkroppsligande i
egenskapernas städer och bortom dem även helighetens änglar. Säg: ”Duvans
Qayyúm al-‘Asmá': Bábs första skrift efter Hans tillkännagivelse 1844, där han kommenterar Josefs
sura, nr. 12, i Koranen.
[1]
Page 3 of 31
De separerade bokstäverna
kuttrande på grenen, helighetens duva svävande, enhetlighetens hav böljande,
visdomens moln upplyftande, regnets nedstigande, flodernas forsande av
klippor och upprättandet av evighetens tempel på ljusets tron är tecken för
dem som skådar tingens realiteter med Guds öga.” O älskare skara, begrunda
därför inom er själva, skapelsen av himlarna och jorden, att ni måtte kunna
vägledas av maktens manifestation till vägledningens ljus under den gudomliga
Skepnaden dagar.
7.
Vi fick ett meddelande bokstav från bokstaven ”Q” (‫ ق‬qáf) som hade lämnat sitt
jag och färdats till Gud, Beskyddaren, den i sig själv Varande. Han nådde ända
till helighetens trakter och anlände till Egyptens visshet på en plats där Guds eld
flammade upp bortom ljusets slöjor och där enhetlighetens ljuskälla antändes i
en mäktig dold lampa. Således är de att föredra som har lämnat sina hem av
kärlek till Gud framför dem som misslyckats med att vända sig mot helighetens
förgårdar i staden som de som är nära Gud har kretsat. I hans brev fanns frågor
om mysterier som ingen bland varelserna har anat, slöjan framför ansiktet som
ingen i mänskligheten har dragit åt sidan och som inte har blivit förstådda av
mystiskens kännare.
”Gud är himlarnas och jordens ljus. Hans ljus kan liknas vid en nisch där en
lykta står. Lyktan är omsluten av glas och glaset lyser med en stjärnas glans.
Det är en lykta tänd med olja från ett välsignat träd, ett olivträd som varken
tillhör öst eller väst och vars olja nästan lyser utan att eld har rört vid den.
Ljus över ljus! Gud leder till Sitt ljus den Han vill och därför framställer Han
liknelser för människorna. Gud har kunskap om allt.” – Koranen 24:35
8.
Du skall då veta att det som du har bett om angående ”versen om ljus”[2] som
fordom sändes ned till Muḥammad, Guds sändebud, avser förståelsen av en vers
vilken världar kan inte uthärda. Även om det som befinner sig vara inom Guds
kunskap blev ”pennor” och allt som har påbjudits blev oceaner av ”bläck” och
maktens fingrar skrev ned dess mysterier under all framtid, skulle detta inte
vara tillräckligt för att uttömma ens en enda bokstav av innebörden av denna
hedervärda och välsignade vers som har uppenbarats av storhetens tunga. Ändå
skall jag låta bestänka dig med en daggdroppe från den bottenlösa oceanen från
kunskapens och visdomens hav så att du må vara bland dem som har skyndat
till kunskapens slätter och som har druckit djupt ur bägaren av gudomliga gåvor
från handen av ynglingen sittande på paradisets tron.
9.
När den utsedda tiden för den gudomliga viljan för Mose i Midjan var avslutad
återvände Han till sitt folk och trädde in i Sinais omgivningar i den heliga dalen
på högra sidan av paradisets nejder i det eviga rikets förgårdar. Han hörde
Koranen [24:35] Gud är himlarnas och jordens ljus. Hans ljus kan liknas vid en nisch där en lykta
står. Lyktan är omsluten av glas och glaset lyser med en stjärnas glans. Det är en lykta tänd med olja
från ett välsignat träd, ett olivträd som varken tillhör öst eller väst och vars olja nästan lyser utan att
eld har rört vid den. Ljus över ljus! Gud leder till Sitt ljus den Han vill och därför framställer Han
liknelser för människorna. Gud har kunskap om allt.
[2]
Page 4 of 31
De separerade bokstäverna
kallelsen från det mest upphöja riket, från tillflykten i den gudomliga
essensen,[3] O Moses! Skåda! Vad ser du? Jag är sannerligen Gud! din Herre och
dina fäders Herre, Ismaels, Isaks och Jacobs. Mose dolde sitt ansikte i fruktan
inför Gud, den Mäktige, den Kraftfulle, den i sig själv Varande.
10. Återigen var Mose kallad inför den storslagna oceanens ständer i den
cinnoberröda kupolen: ”O Moses, lyft upp Ditt huvud”. När han lyfte upp det
såg Han ett klart och lysande ljus från det yttersta trädet i den gröna dalen.
Därför var Han ledd av den allra största vägledning av elden tänd i det eviga
lotusträdet. Sedan tog Han av sig lustens sandaler och avskilde sig från denna
första världs herravälde och de tillkommande. Allt detta är vad Gud hade
påbjudit för Honom som även du har blivit informerad om i bibliska skrifter.
Därför blev Hans sak upprest och Hans hågkomst upphöjd. Han var en av dem
som i ljuset från elden vände sitt ansikte mot rättvisans stigar. Och detta är vad
förordnades för ‘Imrans son Moses i tidens kupol, så att du må veta, om du är
en av dem som är välunderrättad. Sålunda har kärlekens Paran[4] nära eldens
Paran på helighetens Horeb[5] och i Sinais närhet burit vittnesbörd, om du noga
skulle granska rättvisans blad med Guds öga.
11. När enhetlighetens slöjor avtäcktes och den gudomliga enhetens ljus bröt fram i
det muhammedanska anletet (Muḥammad) antändes den gudomliga
essensens[6] eld av Hans egna Ord, i Hans egna Ord, genom Hans egna Ord och
elden från det gudomliga lotusträdet flammade upp i hans bröst. Han greps av
kärlekens kval och trängtande längtan på alla sidor och han hörde Guds kallelse
från den perfekta människans träd i Sitt innersta väsen, ”Han är sannerligen
den som är Gud, Konungen, Beskyddaren, den Mäktige, den Helige”. Detta är
vad som förordnades för Muḥammad i andens rike, ett rike, en ställning som
hjärtan i forna tider inte kunde nalkas. Sålunda nämner vi för dig något av
kunskapens mysterier och visdomens juveler att måhända folken kan bli
upptända och upplysta av Guds eld i hågkomstens lotusträd.
eg. Ipseity: Ordboken definierar det som något som det slutgiltiga jaget. Ordet "ipseity" användes av
tidiga kristna. På arabiska kallar sufierna det för hawiyyah.
Ipseity & Absolut realitet: Sufierna hänvisar till denna verklighet som det ”gudomliga väsendet”,
kärnan i Gud, men också som den slutliga naturen av all existens. De använder det arabiska ordet Dhat
att hänvisa till det, vilket betyder själv, identitet, natur och essens. Den närmaste engelska
motsvarigheten till denna term är ordet ipseity. I upplevelsen av ipseity, den absoluta sanningen om
varandet, upphör dualiteten när vi förnimmer att identiteten och alltings natur, inklusive oss själva, är
oskiljaktig från allt. Allt är utstrålningen av absolut ipseity, precis som ljus är solens strålglans.
Ipseity & sökandet mål: När själen kommer till sitt slutgiltiga hem, känner den igen hennes sanne
älskade och inser att det är hennes ipseity då uppstår spontant många insikter och känslor. Ens liv
börjar uppvisa dess övergripande mönster, sett ur perspektivet av den inre resan hem. Detta
kulminerar i personifiering av det absoluta ipseity, där vi lär oss att vara människa, en person, och att
fortfarande stå fast i det absoluta.
[4] Paran är en plats som nämns i den hebreiska Bibeln. Det är en av de platser där israeliterna
tillbringade en del av sin 40-åriga vandring efter uttåget och var också ett hem för Ismael och en
tillflyktsort för David.
[5] Horeb, är ett berg i femte Moseboken i den hebreiska Bibeln där de tio budorden gavs till Moses av
Gud.
[6] eg. Ipseity, se fotnot 3.
[3]
Page 5 of 31
De separerade bokstäverna
12.
När Muḥammad Guds budbärare önskade omnämna denna mest upphöjda
ställning när Han skulle upplysa dem, sitt folk, om den gudomliga enhetens
mysterier i Hans egna Ords träd som kunde göra det möjligt för dem att vara
oberoende av elden som lyst fram i påbuden från Sinai i Moses sak, inspirerade
Gud Honom med denna lysande vers[7] att den måtte utgöra ett bevis för dem
som fick Toran och en vägledning för dem som är vägledda av väglednings ljus
från det muhammedanska Lotusträdet. Och Gud befallde Mose att meddela till
folket detta muḥammadanska Sinai på denna Aḥmadian plats. Till detta bär det
som uppenbarades i Boken vittnesbörd: ”Vi sände Moses med Våra budskap
och befallde honom: ’Led ditt folk ut ur mörkret till ljuset och påminn dem om
Guds dagar!’.”[8] Detta är vad som är inskrivet i skiften om du tillhör dem som
är välunderrättade. Han är verkligen den som gav budskapet om de yttersta
Dagarna till folket, hur uppnåendet av Hans ställning kan förverkligas, som vore
tydligt om du skulle vara räknad till dem som förstår.
13.
Du skall veta att när Moses fått kännedom om trädets eld vid stranden på den
högra sidan av heliga dalen var han ledd av den och var bland dem som med
Guds tillåtelse har nalkats den välsignade platsen. Fordom var det så att om
Muḥammad blev bekant med några realiteter eller något som påverkade, rörde
vid, Honom som elden, gjorde Han det till ljuset för de som är i himlarna och på
jorden. Och Han vägledde till detta ljus vemhelst Han ville av Hans skapelser.
Sålunda är det inskrivits i ur-boken och som du reciterar i Koranen. Du skall då
veta att platsen, ”nischen” för detta ljus,[9] vers 24:35 är hans egna ord och att
”Lampan” är Hans lysande hjärta. ”Glaset” är Hans helgade person, tempel
eller kropp där ljuset från den gudomliga singularitetens lampa bryter fram.
Detta ”Ljus” antänds och utstrålar prakt från Muḥammad, för från Honom
härstammar prakten av allt som är i himlarna och på jorden. Vi nämner detta
för dig för att du må bli upplyst med hjälp av detta ”Ljus” i andens yttersta
dagar.[10]
14.
Efter att detta ”Ljus” hade brutit fram i den muhammedanska ”lampan”, blev
den Aḥmadian ”nischen” antänd och skapandet av den Unike (Báb) slutfördes
genom skapandet av det preexisterande templet, Gud hade förordnat att Han
skulle påminna folken om mötet med Honom vid tidpunkten för den senare
uppståndelsen och ge dem budskapet om en helig, lovvärd realitet på en plats
där de Upphöjdas skara och änglalika varelsernas andar, de som är nära Gud,
skall vara församlade. Moln av gudomlig nåd skall däri upplyftas och genom
Koranen 24:35
jfr Koranen [14:5] Vi sände Moses med Våra budskap och befallde honom: ’Led ditt folk ut ur
mörkret till ljuset och påminn dem om Guds dagar!’ I detta ligger förvisso budskap till var och en som
står fast i motgången och som tackar Gud i allt.
[9] jfr Koranen 24:35 ”Hans ljus kan liknas vid en nisch där en lykta står.”
[10] Apostlagärningarna 2:17 ”Och det skall ske i de yttersta dagarna, säger Gud, att jag skall utgjuta av
min Ande över allt kött.”
[7]
[8]
Page 6 of 31
De separerade bokstäverna
Guds glädje skall de troende storligen jubla. Detta är vad som utlovades i
mäktiga, bevarade skrifter där Han säger, prisad vare Hans suveränitet, ”Den
dag då din Herre själv skall komma eller att några av din Herres tecken skall bli
synliga”.[11] Och detta är det som alla som är i himlarna och på jorden blev
utlovade om Honom för att alla till sist skulle kunna vittna inom sig att detta
verkligen är den Sanne; att ingen Gud finns utom Honom. Han är utan tvekan
den ytterst Verklige, den ende Medvetne om okända ting.
15.
Vet då att ställningen av Honom som kom i ‘Alís klädnad på moln av ljus och att
Muḥammad, Guds budbärare var en Budbärare med det glada budskapet om
mötet med Honom på dagen då de rättfärdiga storligen skall fröjdas för Hans
skull. Vet också att efter Han kom till dem med tydliga tecken, talade belackare
emot Honom och behandlade Honom på ett sätt som pennan skyr att uppehålla
sig vid. Och Gud bär vittnesbörd om detta även om du inte vittnar. De trodde
inte på Honom och förnekade Honom och bland dem var en som förtalade Gud
anklagade Honom för att förtrolla folket. Därmed var de beslöjade från mötet
med Gud, hjälpte inte Honom i Hans Sak och misslyckats med att vända sig i
riktning mot anletet mot vilket de som är nära Gud har vänt sig.
16.
Och ni, o Bayáns skara! Frambär tack till Gud för att Han har utgjutit sin
frikostighet över er på ett sådant sätt att ni har fått möjlighet att känna Hans
egna Ord och har förädlas genom att uppnå möte med Gud. Han har
sannerligen låtit er stå upp och sände ner till er det som möjliggjort för er att
vara fria från dem som inte trodde och var benägna att förknippa gudar med
Gud även om alla förväntade ankomsten av Hans dag och alla var arvtagare till
löftet om Hans ankomst. Vet därför att vi har, sannerligen väckt er, låtit er stå
upp och förädlat er genom den gudomliga nåden eftersom vi gav er en fristad i
kunskapens förgård, ledde er på vägen mot djupare kunskap och drog er nära
den eld genom vilken hjärtat hos dem som har trott på Gud, deras Herre och
hyst tilltro till Honom, i varje ögonblick gjorts flammande.
17.
Vet sedan att innebörden av ”versen om ljus”, Koranen 24:35, inte kan förstås
förutom att vi underrättar dig om sanningen, ingen kan förstå den utom de som
är tålmodiga i tron på Gud och eftersom ingen kan förstå den förutom de som är
uppriktiga. Det är den gudomliga nåden som har varken början eller slut. O du
förhoppningsfulla supplikant, under dessa dagar då frikostighetens sol har stigit
upp över singularitetens gryningsplats och den gudomliga essensens[12] lampa
har utgjutit sin prakt i helighetens nisch, skall dock betydelsen av ”versen om
ljus” inte bevittnas förutom i templet som Gud har undangömt bortom maktens
paviljong på de älskade höjderna i gudomlig närhet. Bevittnar du inte hur Gud
jfr Koranen [6:158] Väntar de bara på att änglarna skall visa sig för dem eller att din Herre själv
skall komma eller att några av din Herres tecken skall bli synliga? Den dag då några av din Herres
tecken blir synliga skall ingen som inte redan var troende eller vars tro inte hade burit frukt i goda
handlingar ha gott av sin tro. Säg: ’Vänta ni på denna Dag! Även Vi väntar.’
[12] eg. Ipseity, se fotnot 3.
[11]
Page 7 of 31
De separerade bokstäverna
har förmått sitt eget Ord att stråla genom elden av Hans egna ord, i den eviga
”nischen” och bevarar det i maktens ”lampa” mellan jorden och himlarna, så att
inte ogudaktighetens vindar kan blåsa på det och där blir ljuset uppenbart
bakom 70000 slöjor av ljus och mörker enligt en föreskrivet mått till vidden av
ett nålsöga och som Han förmådde att utstråla genom glaset av tillvarons
möjligheter. På ett sådant sätt att alla kan redogöra för Gud, sin Skapare med
tanke på teofanin[13] i detta gudomliga ljus.
18.
Detta är vad vi gör känt för dig om underverken av dold kunskap, för att du och
även alla troende i varje ögonblick må frambära tack till Gud, din Herre. Detta
för att du till slut må vara nöjd inom dig själv att du skall vara inriktad mot en
region vilken inte ett enda fotsteg av varelserna har nått, utom dem, det vill säga
de som i varje ögonblick förtärs av elden av kärlek och till vilken inga har dragits
nära utom sådana som är avskilda från allt som är inom den gudomliga maktens
mäktiga domän och i skapelsens värld och som med Guds bifall, beträder
underkastelsen stig. Sålunda har vi givit dig tillräckligt genom det som vi har
förklarat för dig angående denna heliga vers. Vi har i korthet klarlagt dess
betydelser i det Vi tidigare har kommenterat på olika sätt och i stilar som har
förvånat mystiska vetares intellekt. Var nöjd med vad har sänts ned till dig i
denna välsignade natt som Gud har utsett som en bland nätter där Han har
förordnat varje angelägenhet som något föreskrivet och förseglat inför den
Mäktige, den i sig själv Varande. Om detta anses vara det som maktens Penna
har skrivit ned i dessa överskådliga skrifter, vänd då tillbaka till det som tidigare
inskrivits av ett mäktig, uppenbart Finger, eftersom lotusträdets ord genom
elden från enhetligheten har flammat upp och som ingen skall förstå förutom de
som bekänner Guds enhet. På dess grenar finns duvor som alla skapats av den
gudomliga essensens eld och ingen hör deras kuttrande utom de som är
avskilda. Vid Gud! Om du skulle göra noggranna iakttagelser skulle du förvisso
bli varse alla kunskapens grenar i enlighet med vad som har blivit nedskrivet i
dessa skrifter och bli fri från allt utom Honom. Detta är sannerligen med
säkerhet sanning.
19.
Nu angående det som du frågade om de isolerade bokstäverna i skrifter och
heliga böcker. Du skall veta att varenda en av dessa bokstäver förvisso är tecken
för dem som är informerade. I dem finns chiffer, allusioner, djupa betydelser
och vittnesmål av vilka inte en bokstav kan begripas förutom av dem som
beträder vägen för Guds välbehag och glädjen i kunskapens Riḍván. Från all
evighet har deras mysterier varit gömda i ofelbarhetens källa, förseglade med
maktens sigill och beslöjade av makens slöja, men i detta ögonblick har deras
sigill brutits med tanke på din kapacitet och din önskan och i enlighet med vad
folk är kapabla att förstå. Detta för att de som har fått vägledningen som
kommer från Gud, förvisso må vittna om att allt skapat existerar i kraft av en
Teofani innebär att Gud, i någon form, kommer till människorna och visar sig; en gudomlig
uppenbarelse.
[13]
Page 8 of 31
De separerade bokstäverna
förkroppsligad realitet, i teofani, som ropar ut den rena sanningen av gudomlig
vägledning, för omkring honom kretsar alla upphöjda bokstäver och
sammansatta ord såsom du skulle inse om du sant skulle kunna förstå.
20. Du skall då veta att dessa bokstäver i namnens hemvist vittnar om tillvarons
eviga nivåer utan begynnelse, den gudomliga Enhetens realiteter och den
gudomliga essensens[14] ursprungliga storslagenhet vars like du kan recitera i
Koranen. Han, Gud – prisat varde Hans Ljus – sade i början av Boken: ”Alif,
Lám, Mím. Denna Skrift – här råder inget tvivel – är en vägledning för dem som
fruktar Gud och som ständigt har Honom för ögonen.”[15] Här har Gud, med
dessa utsträckta isolerade bokstäver, utsett Hans Älskade (Muḥammad) som ett
sätt att bekräfta de som har skjutit i höjden som har svävat på vingar i andens
atmosfär. O Muḥammad! Den Boken är vägledande för dina egna Ords bok,
Koranen, som härstammar från den fördolda, den bevarade Boken som inte har
blivit förstådd av någon förutom Gud. Samtliga böcker är härledda ur den om
du tillhör dem som är bekräftade. Och detta är från urboken som kännetecknas
av kunskap om allt som har varit och kommer att vara och med hjälp av vilka de
som är rättledda styrs. Allt det som uppenbarades från begynnelsen som inte
har någon början i mångahanda böcker och skrifter är bara en bokstav i Boken.
Och ingen är informerad om detta förutom de som steg upp på maktens
himmelska springare, Buraq,[16] till atmosfären av gudomlig närhet. Allt kan
nedtecknas på beskrivningens plan förutom denna dolda bok som urskiljs
bortom allt som kan karakteriseras och allt det som de som beskriver tingen kan
skildra. Och Han skapar ur den allt som har varit och kommer att vara genom
Hans talesätt; ”Var!” – och det är.[17]
21.
Vet sedan att den Boken uttrycker Muḥammads egna Ord där alla mysterier har
blivit inskrivna med Guds Penna, Beskyddaren, den Mäktigte, den i sig själv
Varande. Det för att du till sist skall kunna vittna om det faktum att det inte
finns någon annan Gud utom Honom, Konungen, Beskyddaren, den Älskade.
Som det fordom har sänts ned, ”Läs nu din bok!”.[18] Det här är en bok, som
tillfredsställer de som har trott och som gör det möjligt för dem att nå upp till
det dyrbara Namnets förgård och på en annan nivå hänvisas det till en bok som
sannerligen sändes ner till honom och som Gud gjorde att vara en urskiljare
mellan de som har trott och de som inte har trott på sin Herre, som
överensstämmer med gudomlig rättvisa.
eg. Ipseity. Se fotnot 2.
Koranen 2:1-2.
[16] Buraq, ”blixt”, En varelse inom traditionell islamisk mytologi. Buraq uppträdde första gången i
berättelsen om profetens Muhammeds färd till de sju himlarna, där han mötte tidigare profeter samt
änglar och till sist Gud. Istället för att ha en stege att nå till himlen tar då buraqen över denna roll.
Enligt traditionell korantolkning anspelar Koranens vers 17:1 på denna händelse.
[17] Koranen 2:117, 3:47, 16:40, 19:35, 40:68.
[18] Koranen 17:14
[14]
[15]
Page 9 of 31
De separerade bokstäverna
22. Och du skall veta att på en annan nivå namngav Gud sin Älskade (Muḥammad)
med hjälp av sammansatta bokstäver och ihopsatta ord likt de du yttrar genom
Hans namn, Muḥammad, Aḥmad och Maḥmud i namnens konungarike. Således
namngav Han honom med hjälp av utsträckta bokstäver och isolerade tecken
för att alla som besatt viss kunskap om Gud skulle erkänna att de allra vackraste
bokstäverna och de vackraste namnen som skapades för honom så att inget
framträder från den älskade (Muḥammad) förutom det Han därmed har avsett
för Hans älskade. Och detta är verkligen Hans älskade som du skulle förstå om
du skådade med andens öga. Yttrandet bekräftas i ljuset av det som den eviga
tidlösa duvan dagligen ropar ut, ”Åkalla homon! för Hans namn är det allra
vackraste.”[19] Det är verkligen det som fordom sänts ned och som du reciterar
under Hans dagar; detsamma reciterar också de flesta människorna.
23. Du skall då veta att Gud är den som skapade, med hjälp av dessa utsträckta,
isolerade bokstäver, aspekter av Hans Älskades namn som är ett uttryck för
essensen av realitetens utsträckthet och de subtila, upphöjda, ursprungliga
egenskaper vars like du bevittnar i speglarna som reflekterar den
muḥammedanska Solen (de tolv imamerna). Därför skapade Han i sitt namn
genom de heliga orden de välsignade fulländade templen från element av
gudomlig singularitet som helt i enlighet med deras respektive grad återspeglar
denna Sol. Begrunda sedan skapandet av himlarna och jorden för att du må bli
medveten om att varje gudomligt namn som står i skuggan av Hans Namn och
varje gudomlig egenskap är bara en skugga av Hans egenskap. Var förvissad om
att allt ligger inom räckhåll för Hans makt och är skapat från bokstäverna i
Hans namn och att du blir räknad till dem som har urskilt med Guds öga
manifestationer av gudomligt artisteri.
24. Och på en annan nivå representerar den isolerade bokstaven, ‫ ا‬Alif ”A”, absolut
gudomlighet. Den isolerade bokstaven, ‫ ل‬Lám ”L”, representerar det absoluta
beskyddarskapet, försynens försorg som realiseras genom Hans eget Ord, som
förverkligas genom Hans yttrande; ”Era beskyddare är ingen annan än Gud”.[20]
Detta i kraft av det mäktiga, lovvärda förvaltarskapet är den isolerade
bokstaven, ‫ م‬Mím ”M”, ett uttryck för den Muḥammedanska verklighetens
varande och Aḥmadí modalitet.[21] Och Gud talade till Honom (Muḥammad)
med hjälp av dessa isolerade bokstäver för att alla till slut må uppnå visshet för
allt som Han framställer är av betydelse, är meddelat genom ett skapade språk
eller gjordes meningsfullt i förhållande till den jordiska ursprungliga domänen.
Allt detta framträder i den Muḥammedanska klädnaden och sålunda drillar
duvan på varje nivå andens melodier att måhända du må förstå någonting av
det som förmedlats till dig.
jfr Koranen [7:180] Guds är fullkomlighetens sköna namn; anropa Honom alltså med dessa [namn]
och håll er på avstånd från dem som missbrukar dem. De skall få den lön som deras handlingar
[förtjänar].
[20] Koranen 5:55.
[21] Modalitet: en utsagas grad av visshet.
[19]
Page 10 of 31
De separerade bokstäverna
25.
Vid Gud! Om jag önskade att utveckla förklaringen av dessa tre nivåer angående
de tre isolerade bokstäver A, L, M skulle talrika bibliska skrifter på intet sätt
räcka för att nedteckna deras betydelse, otillräckligt med bläck skulle vara
tillgängligt så att det skulle visa sig nödvändigt att på varje nivå välja något av
det du är kapabel att förstå. Detta eftersom tillfället för pennan att skriva endast
en enda bokstav är utom räckhåll för mig i ljuset av agerandet av dem som inte
har trott och lagt gudar till Gud. Och detta eftersom denna Ynglings fjätter
verkar vara konspirerade inom deras bröst, Ynglingen som vilar i trakten av
Irak, kallar alla till att nå framsteg och vända sig mot den gudomliga
singularitetens horisont i kraft av prakten i strålglans från mystikens horisont.
Vi nämner dessa frågor för dig rörande Sakens mysterier för att du måhända
kan vara uppmärksam. Därför! Vid Honom vars hand är Ḥusayns egna Ord! Om
det inte vore för det faktum att utövarnas förställning farliga förehavanden har
hindrat mig att nämna i de helga skrifterna det som skulle göra det möjligt för
dig att bli befriad från allt som är i himlarna och på jorden och skulle göra det
möjligt för dig att uppnå en ställning som inget öra någonsin har hört och intet
öga har någonsin uppfattat. En sådan evigt flödande nåd kan aldrig överträffas!
även om den skulle strömma ut från begynnelsen som inte har någon början till
änden för vilken inget slut kan uppfattas. Detta för att urkällan till detta
gudomliga vattendrag, denna ocean av gudomlig singularitet, inte är något
annat än en realitet, Herrens nåd, själva kunskapen om varandets beständighet.
Med tanke på detta hur skulle det någonsin kunna vara så att denna härliga,
ständigt flödande realitet skulle kunna vara uttömd? Nej snarare! Vid min
Herre! den skall aldrig upphöra, ej heller skall den försvinna för genom den
skall de bli uppenbarade det som skall vittna om oss och dessutom också bära
vittnesbörd om invånarna i den allra högsta Härskaran. Hur kan Guds nåd
någonsin upphöra? eller den gudomliga nåden bli avskuren från Honom? Nej!
Vid den högste Herren över himlarna och jorden! Hans barmhärtighet har alltid
föregått allting och hans nåd har förevigt kretsat kring alla väsen!
26. Säg: O folk! Detta är ett uttryck för Hans nåd som Han sänder ned till er, den
gudomliga vishetens regn från kunskapens moln. Dess verkan svävar över alla
riken för att om möjligt ni till sist skall ges möjlighet att komma in i helighetens
Riḍván och bli klädda i den eviga tillvarons klädnad. Begrunda därför
mysterierna i denna gudomliga nåd. Säg: O människor! Ni var sovande i era
sängar och misslyckades med att resa er upp ur tanklöshetens soffor när den
gudomliga kärlekens sol grydde. När, det vill säga, alla multnande kroppar har
återupplivats genom dess energigivande verkan var ni som frusna isberg som
misslyckats att smältas ned av den himmelska sinaitiska eldens strålande lyster
när alla som vistas på de höga höjderna i paradiset sattes i brand.
27.
Säg: O folk! Ni misslyckades med att hörsamma denna tjänare besatt av
vissheten om Gud för genom denna Ljuskälla blir ni medvetna om den mystiska
kärlekens grader. Hur magnifikt är Han upptänd av kärlekens eld och hur
Page 11 of 31
De separerade bokstäverna
våldsamt, i varje ögonblick, flammar Han av elden i sina egna Ord. Därför bör ni
bli satta i lågor genom hågkomstens under. Lyssna då till ert inre och bönfall
Gud inom er beträffande Hans mysterium med en tunga hängiven honom och
säg: ”Min Gud och min Mästare! Jag bönfaller Dig vid Dina ljuskällor som du
helgade över lampan eftersom Du upphöjde mig till församlingen av älskande
på en plats där Guds namn omnämns, den Mäktige, Hjälpen i farans stund,
den Utlovade.” Den som är som sannerligen skall komma på himmelens skyar
med eld och runt vilken den heliga Sakens änglar kretsar. Då kommer
helighetens moln bli upplyftade och duvan drilla toner som skall hänrycka
kerubernas innersta hjärtan, väsen som är nära Gud.
28. Säg: O folk! Lyssna till mitt tal! Inse vikten av dessa dagar och håll fast vid den
lysande, fördolda tråden. Var inte fångade av denna förgängliga värld och dess
utsmyckningar och tillåt inte er själva att bli bedrövade av motgångar eller
vilseledda, på grund av det som kan skada er, av dem som inte har trott och vänt
sig bort från Gud, den Mäktige, den Älskade. Var bland de utsökta varelserna
som inte hållas tillbaka av några hinder från de som hindrar, beslöjade av
kritikers låghet eller hållas tillbaka av antagonisternas antagonism; även om ni
skulle inse att alla som bor på jorden motsätter sig dem. Dessa personer är
bland dem som inte vänder sig i riktning mot något enda anlete och är oberörda
av allt i den skapade domänen. Och vore dessa personer av tillfällighet i städer
av guld skulle de förvisso fly därifrån som blixten. De skulle inte på något sätt
bli insnärjda därav utan återge härlighet i deras avskildhets övermåtta. Dessa är
de som när din Herres verser reciteras för dem, genereras den gudomliga
singularitetens eld inom deras hjärtan och deras lemmar börjar skälva av andlig
längtan. Hela deras anlete bugar sig inför Gud, Konungen, Hjälpen i farans
stund, den Mäktige, den Allra heligaste. Allt ovan nämnda, om sådant som är
belägg för den innersta böjelsen hos dem som är sant avskilda, sänder vi ned
över er för att ni måhända med era egna ögon skyndsamt må nå den gudomliga
nådens strand.
29. Du skall då veta att Gud, på en annan nivå, avser med dessa isolerade bokstäver,
mysterierna som antyder kronologisk uppfyllelse av profetian med vars hjälp
Han anspelar på Skönhetens fördolda tid bakom ärans paviljonger vid den
förväntade tidens ände, liknande beläggen i de bevarade spåren efter Koranens
tolv imamer. Sålunda är exempelvis, orden ”Med utgången av ’Alif-Lám-MímṢá’” till ”Alif-Lám-Mím-Rá'” skall Mahdí stiga upp”. Varför du borde på samma
sätt, iaktta och vara underrättad om dessa kronologiska mysterier i alla
isolerade bokstäver ända till tiden ḥín (abjad=68). När det messianska ljusets
skall stråla ut från den heliga, älskade gryningen.
30. Säg: O Bayáns skara! Beskåda hela denna sista förklaring som är relevant på
varelsernas nivå och för tingen som härrör från tingens manifestationer
bestämda och förda till varande. Det som rör nivåerna som Gud gjorde till
platsen för Hans heliga, teofana manifestation, är annorlunda. Innebörden av
Page 12 of 31
De separerade bokstäverna
sådana nivåer är fullständigt bortom all anspelning, beskrivningar kan aldrig
beläggas heller styrkas med hjälp av några indikationer. Alla bokstäver befinner
sig inom helighetens boning där de förvisso väntar på förverkligande.
31.
Säg: O Koranens skara! Den isolerade bokstäver har stigit upp till sina
respektive ställningar och orden till sina viloplatser, ändå har ni Muslimer, fram
till detta ögonblick, misslyckats med att uppfatta någonting alls! Har ni icke
hört talas om ändenstid ”den Dag då roparen skall kalla”[22] Och har ni inte
hört talas om de förödande ”ropen” med hela sanningen om ändenstid. Hur
kommer det sig att ni fram till detta ögonblick har förblivit livlösa bakom
slöjorna av era egna jag? Res er då upp! från tanklöshetens, okunskapens och
fientlighetens viloplatser, fortskrid sedan till hågkomsten av Gud för det är bäst
för er om ni behagar återvända till den gudomliga närhetens förgård. Och
överväger ni inte svunna århundraden beträffande vad som drabbade vissa
personer med tanke på det faktum att de motsatte sig Guds Budbärare och
avvisade deras tecken? Följaktligen sände inte Gud någon Budbärare förutom
att Han sändes ned med avgörande bevis inför vilka även de mogna var
oförmögna. Och han har givit budskap till alla Budbärare med nyheten om det
utsända Sändebudet som skall komma efter honom. Och alla var förvisso
utlovade Hans kommande ankomst.
32. Så observera dem som fordom givits Toran! För dem upphöjdes Mose och de
fick goda nyheter från Gud, Hjälpen i farans stund, den i sig själv Varande; Den
goda nyheten om en profet som skulle komma efter Honom.[23] Men när Mose
kom till dem med befallnings stav och kärlekens Paran[24] vände de sig undan
från Honom och de sade; ”Detta är intet annat än en galen magiker.” De ville
inte kännas vid Honom och stred mot Honom och de bestred Honom tills dess
otaliga år hade passerat och Gud lyfte upp honom genom Hans påbud och
möjliggjorde för Honom att uppnå till den ställning som förordnats för Honom.
Sålunda blev saken förverkligad genom Hans visdom och Hans bevis blev
inrättat, de som inte trodde lade gudar till Gud och utan berättigande agerade
tyranniskt och blev följaktligen avskurna. Precis som även i dag du yttrar
åkallan till Moses och som de som har trott på honom och Faraos förbannelse
och hans skara. Sålunda berättar vi för dig något av berättelsen om den
fastlagda realiteten att måhända du kan vara uppmärksam på Guds Dag!
33. Då Moses gav folket budskapet om den som skulle framträda efter honom, och
då Jesus kom till dem med uppenbara, heliga förklaringar, sade de med
högmod; ”Du är inte den förväntade utan är ingenting annat än en förhäxad
Koranen [50:41] Och lyssna efter ropet den Dag då roparen skall kalla från en plats helt nära,
5:e Mosebok [18:15] Herren, din Gud, skall låta uppstå åt dig en profet bland ditt folk, av dina
bröder, en som är lik mig. Honom skall ni lyssna till.
5:e Mosebok [18:18] En profet skall jag låta uppstå åt dem bland deras bröder, en som är lik dig, och
jag skall lägga mina ord i hans mun, och han skall tala till dem allt vad jag befaller honom.
[24] se fotnot 4.
[22]
[23]
Page 13 of 31
De separerade bokstäverna
man.” Sedan gav Jesus dem det glada budskapet om en profet som skulle
komma efter honom med hjälp av mäktiga, lovvärda hänsyftningar. När
Muḥammad, Guds budbärare kom till dem avvisade de Honom och ville inte
kännas vid Honom. De sade: ”Detta är intet annat än en klentrogen människa i
tron på Gud, Hjälpen i farans stund, den i sig själv Varande.” Och när Han
lyftes upp till Gud samlades de till stöd för Hans sak precis som vad du bevittnar
idag. Och i ljuset av vad som hade drabbat Honom (Muḥammad) var alla
gråtfärdiga och uttryckte ödmjukhet, sedan förbannade de dem som hade
kränkt Honom (Muḥammad). Och i det ögonblicket då Han upphöjdes till den
sublima närheten och hade uppstigit till de allra högsta höjderna, utlovade Han
folket Den som skulle komma efter Honom. Koranens alla folk bekräftar detta.
34. Saken var satt i rörelse och den utsatta tiden förflöt tills ankomsten av ‘Alí
Muḥammad (Báb) skedde, med lysande tecken och bländande bevis, med solida
argument och praktfull vittnesbörd. Ändå visade alla högmod inför Gud, för
Hans sak (Báb), trots det faktum att alla var utlovade mötet med Honom. Om
detta vittnar allt om som är inskrivet i bevarade skrifter precis som det du
reciterar ur Boken (Koranen). Detta eftersom Gud förseglade profetlängden
genom Hans Älskade[25] (Muḥammad) gav Hans tjänare det glada budskapet om
mötet med Honom (Gud) och därmed var saken definitivt bestämd. Sedan när
Gud kom till dem i skuggan av molnen,[26] blåste i Sakens basun,[27] delade isär
himlen[28] och krossade bergen till damm,[29] vände alla på klacken,[30] och
fortsatte att invänta mötet med Honom. Från den dagen fram till detta
ögonblick förblev alla i ett tillstånd av förväntan om ändenstid detta precis som
judarna och de kristna som fortsätter att invänta det som de fordom blev
utlovade. Hur många Budbärare har Gud, sannerligen, sänt till dem efter Mose
fram till denna dag? Judarna kunde inte uppfatta detta och har under alla dessa
år hävdat att ”Han (Messias) skall komma ett senare år!” Vet därför deras
måttstock är sådan måttstock som är beskuggad av deras egen skugga. Så
iakttag dem som går in i partnerskap med Gud! Karaktären av deras tidigare
sätt och vad de fortfarande gör i dag. På så sätt vill vi nådigt hjälpa dig att
särskilja varje enskilt profetiskt tillkännagivande och visa dig vad har hänt Guds
Budbärare. Detta för att du till slut skall kunna bli välunderrättad om Sakens
mysterier och vara räknad bland dem som är idag räknas till dem som har trätt
Koranen [33:40] Troende! Muhammad är inte fader till någon av era män. Han är Guds Sändebud
och Profetlängdens Sigill. Gud har kunskap om allt.
[26] Koranen [2:210] Vill de kanske vänta till dess Gud visar Sig för dem med änglarna under molnens
tronhimmel? Men när detta sker har Guds plan fullbordats och allt har gått tillbaka till Gud.
[27] Koranen [18:99] Och den Dagen skall Vi låta människomassorna svalla och bryta sig mot varandra
som bränningar; och då skall domens basunstöt ljuda och Vi skall samla dem alla i en enda församling.
[28] Koranen [jfr 55:37, 69:16, 84:1] När himlen rämnar… Och himlen – som har blivit skör – skall
brista… När himmelen brister i stycken…
[29] Koranen [56:5; 69:14] och bergen skall smulas sönder… och jordytan och bergen lyfts upp och
krossas i en enda stöt…
[30] Koranen [3:144, 6:71] … ni då att göra en helomvändning… ropar honom tillbaka till den raka
vägen…
[25]
Page 14 of 31
De separerade bokstäverna
in i skuggan nära det anlete som Gud har upphöjt till en ställning som är känd
för sitt eget Ord efter vilket alla har förtalat Honom.
35.
För tillfället återvänder vi till vad vi tidigare har nämnt och upprättar en ny
klädnad för den mystiska innebörden av ordens förvaringsrum som är den
ursprungliga, aldrig tidigare skådad och mångfacetterad. Detta för att du
måhända kan bli viss om det faktum att skulle Han så vilja initiera förändring är
Sakens tajmning i greppet av den Kraftfulle, den Väldige och den Kapable.
Således när Hans sak kom till allt i det skapade herraväldet, inträffade en
omvälvning för allt blev omstörtat.
36. Vet sedan att om Jag skulle nämna bokstaven ”A:s” mystiska innebörd som
uppenbarats i början av Boken[31] enligt vad som däri förordnats av kunskapens
dolda pärlor, skulle det förvisso orsaka att alla som bebor himlarna och jorden
att svimma, förutom de, det vill säga de som är nedsänkta i de svallande
vågorna i den gudomliga maktens ocean i det gudomliga anletets närhet. Dessa
är sådana personer som är förenade mot jordens hundar som angriper oss med
fiendskapens fasta grepp och förkastar nåden som har stigit ned från moln
upphöjda i Guds namn som släcker törsten hos dem som förtärs i separationen
från Paran[32] nära den rasande elden. Några av dem skulle förvisso ge upp
andan och detta till den grad att även om den livgivande anden andades in i
dem skulle de inte bli levandegjorda. Men förvisso skulle endast väldigt få av
dem dricka ur den livgivande Källan som flödar från skuggan av dessa Ord och
skulle förhärliga Gud, deras skapare för att Han har låtit vägledningen lysa över
dem i riktning från Irak, ljusstyrkans horisont, efter att andarna svimmat av och
deras efterföljande återhämtning!
37.
Vet därför att folket är splittrade med tanke på det faktum att de hemfaller åt
dispyter. Och sålunda sändes fordom ned till Muḥammad, Guds Budbärare;
”Och bara en handfull av Mina tjänare gav uttryck för tacksamhet.” Men trots
allt detta är de älskade av Oss, de som Jag skall ägna särskild uppmärksamhet,
de som strävade längs Guds väg, reste i riktning mot Honom och vandrade till
Honom. I ljuset av detta tilldelar jag dem enligt Guds tjänares kapacitet, de som
kan bära det, de själar som kan utstå och de intellekt som kan förstå det, vad
som kan tjäna som en minnestavla och ett uttryck för det glada budskapet till
tjänarna och till dem som önskar att hasta till fridens boning och inträda i
skuggan under återföreningens träd. Hörsamma då det som uppenbarats för dig
på denna välsignade Sinaitiska plats från detta evigt eviga Sinaitiska träd som
inte förtärs av elden.[33] Detta nalkas ingen utom de som kretsar runt deras
Koranen [2:1] Alif lám mím.
se fotnot 4.
[33] jfr 2:a Moseboken [3:2] Där uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp
ur en buske. Han såg att busken brann av elden utan att busken brann upp.
[31]
[32]
Page 15 of 31
De separerade bokstäverna
domän och som med Hans samtycke, uppoffrar sig själva på Hans väg och
därefter frambär tack.
38. Vet du då att den isolerade bokstaven ‫” ا‬A” (alif), på en viss nivå är en härold,
som vittnar om Hans största Namn, Alláh. Den isolerade bokstaven ‫” ل‬L” (lám)
är en aspekt av Hans dolda kunskap. Den isolerade bokstaven ‫” م‬M” (mím)
vittnar om Hans namn Givaren. Det vill säga A-L-M (en halv akrostikon[34]),
”Jag är Gud, den mest Kunnige, Givaren.” Och dessa namn är det som Gud har
valt ut för hans egna Ord i inledningen av Boken.[35] På detta sätt åstadkommer
Han det som är till behag och ingen kan någonsin känna naturen av vad Han
önskar eller överträffa Honom i Hans kunskap. Och Vi är alla och en var säkra
och vissa i den här frågan.
39. Nu avsåg Gud på en annan nivå, förhärligad vare Han, med bokstaven ‫” ا‬A”
(alif) i de isolerade bokstäverna A-L-M, Hans essens enhet. Med bokstaven ‫” ل‬L”
(lám) avses Hans förtrolige förvaltares försyns förvaltarskap för bokstaven ”L”
(lám) är den bokstaven som avser representanten för förvaltarskapet, om du
tillhör de välunderrättade. Med den isolerade bokstaven ‫” م‬M” (mím) avses
Hans Älskades (Muḥammads) profetskap för denna bokstav (”M”) är bokstaven
för profetskap som indikeras av det faktum att den förekommer i början av
namnet på Hans Sändebud (Muḥammad) precis som det du bevittnar. Och
bokstaven ”L” i förvaltarskap har företräde framför bokstaven ”M” i profetskap.
Detta för att de som besitter uppriktigt seende vittnar om faktumet att detta är
ett uttryck för det glada budskapet i den yttersta tiden till alla som bebor
himlarna och jorden för den som efterträdde Muḥammad (Báb) har i Hans
mäktiga namn (‘Alí Muḥammad) namnet för förvaltarskap, ‘Alí som föregår
namnet på profeten (Muḥammad) precis som du vet att ‘Alí, föregår Muḥammad
i Bábs namn. Beviset för detta framgår av den andra versen i Koranen, som
sannerligen uppenbarades som lyder: ”Denna skrift – här råder inget tvivel –
är en vägledning för dem som fruktar Gud och ständigt har Honom för
ögonen, dem som tror på existensen av det som är dolt för människor…”.[36]
Det ”dolda” hänför sig inte till Muḥammads era utan till ‘Alí före Muḥammad
(Báb) om du tillhör dem som tror på det ”dolda”. Med denne ”dolde” ingick Gud
ett förbund, i kraft av Koranens ständigt eviga[37] beståndsdelar, med alla dem
som bebor himlarna och jorden, även om de flesta av folken förblev blottade på
förståelse.
40. Vet därför att sättet som fågeln vid tronen upphöjde sin tunga och drillade i den
eviga tillvarons högsta höjder underrättar dig om det genom vilket dina sinnen
kan finna lugn, din själ bli vederkvickt och ditt hjärta få välbehag. Genom det
Akrostikon, text där radernas begynnelsebokstäver, lästa lodrätt, bildar ett ord eller en sats.
Koranen [2:1] Alif lám mím. (Jag är Gud, den mest Kunnige, Givaren.)
[36] Koranen [2:2-3]
[37] Pre-evighet är ett tillstånd där alla tider ses och är kända i samma ögonblick, det finns ingen dåtid,
nutid och framtid.
[34]
[35]
Page 16 of 31
De separerade bokstäverna
skall också de troende i den gudomliga Enheten bli upprymda. Vet då! att
storheten i Guds Sak har omnämnts i början av Hans Bok[38] och alldeles i
inledningen talar Han till Sin Älskade (Muḥammad). Trots detta bröt dessa
utsvävande själar Guds förbund och kränkte Hans testamente och förkastade
Hans Bevis. Inte nöjda med allt detta utsatte de Honom (Báb) för det som
splittrade de sant tålmodigas tålamod. Sålunda underrättar Vi dig om Sakens
mysterier så att du må hörsamma med heliga öron.
41.
Vid Gud! Skulle du begrunda ‫” ل‬L” (lám), som sändes ner mellan de två
isolerade bokstäverna, ”A” och ”M”, skall du förvisso uppnå allt som du önskar
för ‫” ل‬L” (lám) har formen av tre bokstäver (l+á+m) när den stavas i sin helhet,
som överensstämmer med beräkning av utövare av beräkning i deras
granskning av detta. De senare personerna tilldelar sålunda sin realitet de tre
bokstäverna, det vill säga, bokstaven ‫” ل‬L” (lám), bokstaven ‫” ا‬A” (alif) och
bokstaven ‫” م‬M” (mím). Den isolerade bokstaven ”L” kombinerar alltså inom sig
allt det om vilket vi kan fråga angående A-L-M. Bokstaven ‫” م‬M” (mím)
framträdde inom sin realitet och detta är ett bevis på att den är fristående som
du skulle inser om du skulle sväva på självtillräcklighetens himlavalv och den
vidsträckta gudomliga Enheten. I ljuset av detta påvisar de som söker bevis
faktumet att ”Han sannerligen är Gud och det finns inte någon annan Gud
förutom Honom”. Han har sannerligen alltid varit den ende i Sitt väsen, den
ende i Sina egenskaper, den ende med Sitt namn, den ende i Sitt kosmologiska
alkemiska hantverk. Kan det möjligen finnas någon annan än Han Gud? Säg:
”Prisad vare Gud! Det finns ingen annan Gud än Han.” Och vi alla och en var
står förbryllade i vördnad inför Honom och Hans hantverk. Genom detta blir
avgudadyrkans hädiskta slöjor uppbrända, självrättfärdighetens antydningar
skingrade och förkämparnas fanor för den gudomliga Enheten hissade.
42. Begrunda nu ”A:et” ‫( ا‬alif) som Gud placerade i ett mellanläge mellan bokstaven
‫” ل‬L” (lám) och ‫” م‬M” (mím) i den isolerade bokstaven ”L” (l+A+m). Detta är
sådant som inte kan förstås genom skarpsinne heller utforskas med hjälp av
kunskap även om alla som bebor himlarna skulle överväga denna fråga från
evighet till evighet. I försök att förstå, skulle själva dörren till den mystiska
betydelsen av denna ständigt eviga bokstav vara stängd och förklaringens portal
skulle öppnas, för att du måhända därav kan göra framsteg skulle du hörsamma
riktigt!
43. Vet då, att om du skulle låta det gudomliga ‫” ا‬A:et” (alif) rotera runt sig själv
skulle två upprättstående ”A:n” framträda. Och om du därefter skulle upphöja
dem båda till värdet av tio skulle talet två gånger tio, tjugo, framträda. Då skulle
helt visst bokstaven ‫” ك‬K” (káf, abjad = 20) bli manifesterad med hjälp av den
kreativt tvingande befallningen, kun, ”Var!” med hjälp av vilken ”den
gudomliga Enhetens tempel”, enhetlighetens manifestationer och den abstrakta
[38]
Koranen [2:1]
Page 17 of 31
De separerade bokstäverna
realitetens platser blev kallade till varande. Och detta kreativa ”K” som i det
tvingande ”kun” förverkligas i Koranens, ”Var! och det är”,[39] innan den blev
förbunden med den stödjande bokstaven ‫” ن‬N” (nún), som du må veta om du
tillhör dem som är informerade. Efter denna förbindelse av ‫” ك‬K” och ‫” ن‬N”
skapades de kreativt tvingande stavelserna i begränsningens värld samt
konkreta världsliga vittnesmål i den konstruerade realitetens värld. Om detta
vittnar de som är invigda i kunskapen visdomens mysterier vars like har
strömmat fram ur ett manifest och den mäktiga Pennan.
44. Vet då, att alla isolerade bokstäver och ord återvänder till denna eviga bokstav
”A” och detta förnäma chiffer vilket skulle vara uppenbart för dig om du skulle
skåda med ett seende hjärta. Det är förvisso ett uttryck för bokstäverna utan den
minsta anspelning. Och sålunda blev, sannerligen, kunskapen som utgick från
Honom nedsänd skulle du värdera rätt och tillhöra dem som förstår. I annat fall
bönfall Gud, din Herre att Han instruerar dig om Hans kunskap och erbjuder
dig det som skall möjliggöra för dig att vara oberoende från dem som motsätter
sig vägledning i Guds verser, de som lunkar i skuggiga enklavers avgrundsdjup
och som däri från alla håll är uppslukade av heveteseldens vågor som får dem
att ymnigt svettas på grund av att de har helt misslyckats med att inse den
andliga förtroligheten.
45.
Observera nu! De mysterier som finns nedlagda i denna bokstav ”A” (alif) för
alla bokstäver är teofanier av denna bokstav ”A” (alif). Beakta då det här!
Bevittna då, till exempel, att i denna bokstav ‫” ا‬A” (alif) finns bokstaven ‫” ب‬B”
(bá') i ett ödmjukt, oskyldigt tillstånd, helt böjande hela sin varelse i stoftet i
uppenbar fruktan inför Gud som du kan observera om du skådar dess form,
gjord vågrät, vänd på dess sida. Därefter blev den manifesterad i bokstavens ‫د‬
”D” (dál) tempel som uppvisar sin djupa bugning inför Gud, Hjälpen i farans
stund, den Älskade (observera den böjda, bugande formen på den arabiska
bokstaven ”D”, ‫)د‬. Och när den hade bugat sig inför Gud blev essensen i
bokstaven ‫ ص‬Ṣád (ṣád) uppenbar. Från detta flödade det kosmiska vidsträckta
vattnet genom vilket Gud återupplivade allt som finns i himlarna och på jorden i
kategorin av varelser vilket skulle vara uppenbart om du noga skulle undersöka
varelsernas konstituerande natur. Var därför informerad om att i ljuset av detta
är alla bokstäverna och alla levande varelser föremål för en sådan teofani på
grund av teofaniska transformationer av denna bokstav ”A” vilket är uttryckt i
olika förvarare, uppenbart för dig om du skulle undersöka de olika formerna av
bokstäverna i alfabetet.
46. Och när det hände sig att Gud önskade manifestera teofana transformationer av
denna bokstav ”A” (alif) utstrålade det över dessa ur-bokstäver ett teofant
avslöjande av Hans skepnad. Som ett resultat påverkades alla dessa urbokstäver av det kreativt oeftergivliga ordet ‫” نك‬Var!” (kun) och hela deras
[39]
Koranen [2:117; 6:73] ”Var!" – och det är. "Var!" är det.
Page 18 of 31
De separerade bokstäverna
klädnad, yttre form, gjordes uppenbar. Om de skulle helga sig själva från dessa
övergående förkroppsliganden skulle var och en av dem finns i den okroppsliga
formen av denna bokstav ”A” (alif) och när behövligt skulle de uppstå i enlighet
med deras respektive form. Och skulle du önska bevittna ett teofant
självutlämnande av bokstaven ”A” (alif), stigande upp från bokstävernas urväsen i enlighet med deras egen form och deras egen förefintliga varelser skulle
förvisso visshet ådagaläggas inom dig själv för den, ”A” (alif), står förvisso upp
över allt
47.
Observera sedan de överförda kryptiska aspekterna av bokstaven ”A” precis som
du bevittnar deras vanliga numeriska alfabetiska aspekt. Om du till exempel
sänker ned denna bokstav ”A” (alif) i tiotalens hav skulle ”A” framträda,
bibehålla sin egen form genom replikering av den ursprungliga ”Punkten”, som
två prickar och genom det skulle bokstaven ‫” ې‬Y” (yá’) uppkomma, för dess
numeriska värde är tio (yá’, abjad 10) enligt det sätt för beräkning som du
beräknar. Om du på samma sätt skulle förmå bokstaven ”A” (alif), att stiga upp
till hundratalens himmel skulle den framträda i sitt egna väsen genom att sätta
samman de dubbla ”Punkterna” så att du i detta ögonblick skulle kunna
observera bokstaven ‫” ق‬Q” (qáf, abjad 100), igen med två prickar. Därför färdas
bokstaven ”A” (alif) tills den upphör i slutet av de numeriska beräkningar då
bokstaven ”A” uppträder på den fjärde nivån, den av tusental, åter genom att
sammanföra de ursprungliga ”Punkterna”, varför den numeriska beräkningen
av tusental är uppenbar. På detta sätt skall du betrakta bokstaven ‫” غ‬Gh”
(ghayn, abjad 1000).
48. Bevittna då sättet som de symboliska tecknen på den gudomliga enheten blir
tydliga i bokstävernas allrådande rike så att du och jagen som besitter
intellektualitet må bära vittnesbörd på horisonten i möjligheternas riken om
faktumet att Han är Gud och det inte finns någon Gud utom Han och att allt
återvänder till Honom.[40] Så när själva platsen för bokstaven ”A” blev uppenbar
i den första av bokstäverna liksom den sista, framträdde i deras väsen, genom
tungan i deras innersta verklighet, orden; ”Han är den Förste och den Siste,
Han är den Uppenbare och den Dolde…”.[41] Och alla var i detta avseende en
som ser sin Skapares enhet, ”A:et”, inför Honom buga de sig. På den nivån
tillägnade Han denna bokstav ”A” (alif) alla andra framträdande bokstäver och
därmed var teofanin i denna bokstav ”A” (alif) uppenbar genom sitt eget jag i
alla de andra bokstäver som för dig skulle vara tydligt om du tillhör de som är
hänförda i den gudomliga enhetens Riḍván. Vid varje givet ögonblick bekräftas
vad som är tillämpligt för bokstaven ‫” ا‬A” (alif) verkligen av bokstaven ‫” ب‬B” och
det omvända kan också observeras. Var sedan medveten om ”punkterna” som
ökar i förhållande till den på alla dess nivåer och grader. Detta är det som
fastställer ”A:ets” yttre form som den införlivar i uttrycket av dess egna
[40]
[41]
jfr Koranen [28:70]
Koranen [57:3]
Page 19 of 31
De separerade bokstäverna
alfabetiska tecken för att folket till sist inser att Han tilldelade de olika
bokstäverna, A:ets ”punkter”, i enlighet med deras varierande kapacitet och
enligt vad som är förordnat för dem i samband med det. Annars om de var i sin
alfabetiska form och de, bokstävernas olika ”punkter”, inte lyckades med att bli
klädda i den alfabetiska begränsningens klädnad skulle de visa sig vara
obegripliga för innersta hjärtan som är besatta med urskillning samt
outgrundliga för innehavare av intellekt.
49. Bevittna sedan platsen för bokstaven ”A:s” (alif) egna alfabetiska framträdande
inom dig själv! ty du skall sannerligen i det ögonblicket då du hörsammar och
föreställer dig detta ”A” ropa ut allt vad du önskar eftersom ingen enskild
angelägenhet håller dig tillbaka och ingen enskild åtgärd hindrar dig precis som
du bevittnat allt inom dig själv. Och på samma sätt upplev något av de
gudomliga namnen i ögonblicket då Guds namn ”den Hörande” blir bekräftat
för dig. Följaktligen kommer även Guds namn ”den Seende” bli bekräftat för dig
och likaså ytterligare gudomliga namn om du, det vill säga, skulle blicka inom
dig själv med opåverkat seende. Och allt detta må bli känt angående gudomliga
egenskaper för alla människor fram till det ögonblick då de återvänder till sin
Skapare för de saknar insiktsfull medvetenhet. Sålunda vittna också inom dig
själv att alla dessa gudomliga egenskaper har skapats inom Hans herravälde och
Han tilldelar dem sina tjänare som Han vill för sannerligen ingen Gud finns det
förutom Han. Han kan inte i något avseende omfattas av din egen
fattningsförmåga ej heller kan Han på något vis förstås på de sätt du förstår. Nej
snarare! Han skapade dessa olika nivåer av förmågor, i Sina tjänares realitet för
att alla därmed till slut må bli informerade om det faktum att Han, sannerligen
skapat namnen men har alltid varit helgad över dem och Han formade
egenskaperna men har alltid förblivit åtskild från dem. Det finns sannerligen
ingen annan upphovsman än Han för Hans är det befallande ordet och
skapelsen för har inte allt skapats genom Hans ords befallning. Varför du skall
utropa: ”Så upphöjd vare Gud, Konungen, Hjälpen i farans stund, den i sig
själv Varande. Så upphöjd vare Gud, den Allsmäktige, Skaparen, den
Kraftfulle, den Mäktige, den Älskade.”
50. O Bayáns skara! Sträva med er ande och själ så att ni kan nå denna ställning och
inte vara bland dem som inte har lyckas hålla fast vid något av dessa gudomliga
namn och bland dem som inte ger dessa gudomliga egenskaper någon
uppmärksamhet. Var då inte som sådana som har ögon men som inte lyckas
förnimma något, för vilka hörande öron är funktionslösa och som har hjärtan
som inte förstår. Så betyga inom er själva att ni stiger upp, sovande och gående
men ändå behåller en enda identitet för det är en etablerad realitet! Trots detta
steg det upp bland er uttryck av olika gudomliga namn och egenskaper precis
som ni skall vittna om och underordna er alla dem inom era egna jag. Och dessa
olika gudomliga namn och talrika egenskaper var uppenbara på skiftande sätt
vars like påbjöds för era jag och skapades i era kroppar för att ni måhända inom
er själva må stiga genom erfarenheten av den djupa mystiska kunskapens
Page 20 of 31
De separerade bokstäverna
himmelska upphöjelse. Till exempel, vidtar du en åtgärd som bara är en enda
sak, även om du kallar eller benämner den med alla olika namn. I realiteten är
åtgärdens själva väsens åtskild från allt som du talar om eller liknande som du i
ditt inre hänvisar till. I vända, dock till platsen för ”Hörande” och dess grundval,
skulle det finnas ett uppenbart spår av en egenskap eller ett annat namn, skulle
det inte på något vis vara skiljt sig från det uppträdandet. Likaså vända till
platsen för ”Seende” och genom en sådan av förmåga som däri är
underförstådd, skulle ett annan spår av en specifik egenskap vara uppenbart.
Sådant är det du skulle finna relativt ditt egna jag. Det är även på samma sätt
med avseende på tungan; skulle åtgärden vara inriktad mot tungan skulle
talförmågan framträda just som du artikulerar. Och detta är ett resultat av att
fokusera på de olika gudomliga namnens yttre grunder i betingelserna för
mänskliga identiteten. Och likaledes är det även beträffande de inre
dimensionerna som du genom insiktsfullt seende skulle inse om du tillbörligen
skulle bevittna. Till exempel är föreningen av åtgärden med hjärtat, levern,
mjälten, huvudet och mer därtill, ett uttryckt av dessa varierande situationer
vilket resulterar i varierande namn liknande de som du benämner genom
intellektet, anden, själen och det innersta hjärtat.
51.
Var därför informerad om bokstaven ”A:s” alfabetiska teofani inom ditt egna jag
trots det faktum att den är endast en enda realitet, Gud uppenbarar därav de
olika gudomliga namnen och de brokiga spåren vilket resulterar i
förverkligandet av förståelsen av den djupa mystiska kunskapens ställning. Och
i detta avseende skall du bevittna mångfalden som skall bli uppenbar som ett
resultat av differentiering av platsen och den grundläggande grundvalen. Trots
denna differentiering är Manifesteraren en och det manifesterade likaså ett. Allt
detta äger rum inom dig själv om du skulle vara insiktsfull och därmed förvissad
om att det inte finns någon annan Gud förutom Honom. Det är Han som
formade skapelsens helhet genom alla Hans gudomliga namn och Hans
gudomliga egenskaper som du skulle inse om du icke har utplånat inom dig det
gudomliga artisteriets underverk. Allt detta skapade Han i Sitt herravälde och
gjorde det uppenbart på den skapade sfärens nivå.
52.
Och ni, o Bayáns skara! Överskrid inte era begränsningar! Frukta Gud! Och
tillägna er inte det som inte har blivit förordnat för er. Var inte som sådana som
upphöjer sin ställning. Vi har, sannerligen, klargjort för er det som gjorde
mystikens kännare, de vise och prästernas innersta hjärtan förvirrade genom
subtila anspelningar på dessa ord. Detta för att ni genom det till slut måhända
därigenom kan få insikt och åstadkomma att alla som är i himlarna och på
jorden dricker djupt ur denna flödande källa i enlighet med sin varierande
kapacitet och grad av inre utveckling och i linje med det som de är kapabla att
förstå. Vet därför att denna andliga bokstav ”A”, denna evigt varaktiga prydnad,
denna förenande upprätta tråd har stigit upp till och genom sitt eget jag i mötet
med invånarna i himlarna och på jorden. Och vid ett tillfälle lyfte den upp sitt
huvud mot himmelen, varvid den Högsta härskaran blev hänförd därav och vid
Page 21 of 31
De separerade bokstäverna
ett annat böjde den sig mot jorden varpå de änglalika varelsernas kroppar blev
uppresta från förintelsens gravkammare. Därför yttrar vi något för dig av det
som är inskrivet med maktens finger i heliga bevarade skrifter.
53.
Vet sedan dessutom att denna upprätta, etablerade isolerade bokstav ”A” har en
motsvarighet i alla världar att varje strimma av dess gåvor verkligen har
bemyndigat allt som du observerar i allt som har blivit skapat och kommer att
skapas vilket är en direkt följd av dess uppriktighet eller dess upprätthet eller en
följd av att den är fast etablerad eller förvisso av dess kraft eller makt. Vet därför
att allt detta har blivit uppenbarat i kraft av denna gudomliga bokstavs ”A:s”
myckna rättrådighet och allt är skyddad i skuggan av det gudomliga ”A:et” samt
blir etablerat som en följd av dess rättrådighet.
54. Vid Gud! Resonemanget har nått nivån där kunskapens anspelande betydelser
samt visdomens vittnesmål har framställts. Detta för att du må vara särskilt
tacksam inför Gud din Herre under dina dagar och räknas till dem som vänt sig
bort från allt på jorden som böjer sig för den gudomliga enhetens skönhet i
ljusets skepnad bortom de himmelska slöjornas ljus. De är de som dricker djupt
ur den mystiska innebördens och det andliga livets vin ur andens händer och i
varje ögonblick tar en klunk. Och om det skulle förevisas för dem, de andligt
fromma, alla slags erotiska visioner och skulle det uppenbaras för dem kvinnor
prydda med varje utsmyckning och juvelprydda smycken skulle de ingalunda
distraheras av dem. Och skulle dessutom en sådan ungmö framträda inför dem,
de fromma, prydda med armband av guld och mäktig flödande skrud, prydda i
silkesbrokad ja i förgylld sidenbrokad och önska locka, tjusa och förföra en de
fromma eller skulle ungmön önska att vinna någon av de frommas hjärtans
tillgivenhet, vid Gud! De fromma skulle visa sig ovilliga och skulle inte visa
någon lust att ens överväga dem. Så skulle fallet vara med de fromma att även
om dessa kvinnliga varelser skulle pryda sig med alla den grannlåt som är
möjligt i tillvarons rike och nyttja ögon färg, uppvisa förföriska helt svarta
ögonfransar och allehanda ögonmakeup! Faktiskt skulle de fromma ställas inför
all distraktion som är möjlig på jorden även om det var av guld eller silver eller
samtliga utsmyckningar i den jordiska domänen, skulle de inte på något vis ta
del av sådana saker ej heller vara benägna därtill. Sådana ovannämnda
helgonlika personer är verkligen Guds utvalda heliga för vilka det finns varken
rädsla eller sorg, de står inte i fruktan för någon inte ens om det vara så att alla
som bebor himlarna och jorden stod upp emot dem. De skulle inte vara
besvärade eftersom deras hjärtan, deras hela jag och deras djupa innersta bröst
har fyllts med Guds barmhärtighets vin och Hans kärlek. Det finns inget
utrymme i deras hjärtan för någon kärlek att träda in däri förutom kärleken för
Honom. Sålunda informerar vi dig angående de uppriktiga att du måhända kan
förstå deras upphöjda natur. Och skulle du följa deras sätt att bete sig att inte bli
rörda av stormarna i den världsliga domänen ej heller låta dina fotspår vackla
med tiden i de våldsamma vindarna. Då är du en av dem som är resoluta i Guds
kärlek.
Page 22 of 31
De separerade bokstäverna
55. Vet sedan att denna bokstav ”A” (alif) är uttryck för mysterier rörande all
vetenskap eftersom Gud har skänkt den en del av underverken i Hans gåvor.
Inom den finns en förutbestämd mängd kunskap i förhållande till vad har varit
och vad som kommer att vara. Om du till exempel, härleder de andra
bokstäverna som är inre dimensioner av denna isolerade bokstav ”A” i ljuset av
det som Vi tidigare i det avseendet har yppat för dig om de fyra underförstådda
nivåerna och om du skriver ner artikulationsförmågans hemligheter och sedan
delar dem enligt deras fyra skiljelinjer och om du tillämpar detta enligt dessa
fyra skiljelinjer efter deras behov i termer av ökning och minskning, uppstigning
och jämvikt kommer det förvisso att framträda något för dig av sådana
mysterier som skall förvåna intellektet. Och därmed blir det uppenbarat det
som du har hört om den allomfattande vetenskapen, al-Jafr,[42] och du skall nå
ända till vetenskapernas uppkomst.
56. Åh! Hade vi funnit någon mottaglig själ lämplig för Vårt godkännande så skulle
Vi skänkt honom vad Gud har lärt oss om Hans gåvor! Men eftersom vi
misslyckades med att finna någon sådan delger Vi dig detta endast i begränsad
omfattning för vi begränsar frågan något för att inte varje tyrannisk avfälling
skall bli invigd i detta. Vet då att på en nivå är dessa isolerade bokstäver i
Koranen en nära koppling mellan en hänförd själ och den Älskade, älskaren och
den Älskade. Och inga skall bli invigda i detta förutom de vars hjärtan Gud har
gjort till förvaringsplatser för Hans kunskap och skattkammare för Hans
visdom. För det är vad som har förutsetts av Guds kunskap, Hjälpen i farans
stund, den Älskade.
57.
Vet då, att på en nivå anspelar dessutom denna isolerade bokstav ”A” (alif) på
den snövita jorden, som är det briljanta, det mest dolda Ljuset om du önskar ha
insikt om mysterierna i den gudomliga alkemins artisteri i naturens sfär. Och
detta är den snövita jorden vars bas och varande härrör från det kosmiska
vidsträckta vattnet som skulle vara uppenbart om du skulle du använda
förnuftet för den uppvisar fast form när den placeras inuti det kosmiska
vidsträckta vattnet. Prisad vare då Gud dess Upphovsman! Och upphöjd vare
Han ovanför det som de hävdar. Och skulle du överföra till fast form, stelna och
koagulera, förtjocka, denna lysande vatten substans i detta eldiga vatten och
extrahera värmen från resultatet, det gyllene eldiga vattnet skulle i det tre
realiteter förenas anden, själen och kroppen. Och detta är vad som inte har
förutsetts av kunskapen av någon bland folket för alla är förvirrade därav. Det
Kitab al-jafr, Boken om de dolda tingen, var en av källorna och ursprunget till kunskapen som
förvärvats av de 12 Imamerna och Imam Jafar as-Sadiq satte ära i att vara i besittning av al-jafr som
innehöll Muhammeds dolda kunskap. De senare Imamerna brukade ibland hänvisa till denna heliga
och hemliga bok, al-jafr, som efterlämnades av ‘Alí till deras förvar och tron på att imamerna hade aljafr var stark, inom Shia. Imamerna lärde sig också vetenskapen om Huruf (bokstäver) från al-jafr och
använde denna vetenskap att härleda fakta och riktlinjer från al-jafr. Al-jafr gick i arv bland imamerna
och Shia tror att för närvarande är den i besittning av den dolda Imamen Muhammad al-Mahdi.
[42]
Page 23 of 31
De separerade bokstäverna
är alltså så att när du har koagulerat den snövita jorden, framkallad av det
kosmiska vattnet framträder en cinnoberröd nyans i det kosmiska vattnet som
sedan bör extraheras. Och när du har extraherat det cinnoberröda vattnet skall
du på dess yta finna återstoden av stoft från elden. Det vill säga, det skall
mörkna, över vilket du icke bör vara sorgsen för att det blir mörkare är helt
acceptabelt eftersom Gud har förvandlat detta mörker genom Ljuset. Detta
eftersom den är antänd och given utstrålning med tillstånd av Gud, Hjälpen i
farans stund, den Prisade.
58. Detta är helighetens frukt, som har blivit manifesterad på det himmelska trädet
planterat i den himmelska sfärens himmel och i intelligensens jord. Och detta är
även alkemisternas vises sten, deras silver och det eftertraktade ämnet samt
dess kvicksilver och allt som är synonymt med det som de benämner. Om du
utvinner metall ur den gudomliga gruvan låt något av anden som härrör därav
göra det möjligt att råda genom kraften av dess frändskap för kroppen tar inte
emot anden som är motsatt till den som du skulle veta om du var uppmärksam
på det som vi har skänkt dig. Och inget skall framkomma under dagarna för den
alkemiska uppgiftens framgångsrikta slutförande förutom att du med Guds
tillstånd skall utföra den alkemiska blekningsprocessen. Så strävar då i högsta
grad med avseende på dess rening så att inget mörker förblir däri som är den
nuvarande orenheten. Då skall du torka den i eldens kraft och sätta den i stånd,
bemyndiga den med samma ande i en annan tid. Ställ sedan in den i vassens eld
för att brinna tills dess den reser sig upp över detta kosmiska vatten, det som
härrör från den mycket högt uppskattade cinnoberröd oljan.
59. Vid Gud! Detta är verkligen en följd av de vises guld, de vises sten, vilken har
förbryllat själar och förvirrat de vises intellekt. Fram till detta ögonblick har
dock ingen uppnått därtill förutom de tjänare som inte har distraherats av
världens yttre tecken, av den messianska hågkomsten av Gud, Hjälpen i farans
stund, den i sig själv Varande. Detta är verkligen känt som ordets omdanande
själ, blodet och den röda kådan med vilket Han, den gudomliga alkemisten,
verkat återupplivande på förmultnande kroppar, det vill säga, Han blåste på
dem med den livgivande anden.
60. Då, ni o samling som är upptagna med alkemins arbete! Sök innerligt! Men var
medvetna om den kosmiska eldens faror så att den inte tillåts verka på urguldet
i den omfattning som resulterar i skada på denna andliga eld som både
sönderdelar och återställer som ni skulle veta om ni vore tillbörligt medvetna.
Sådant är det som vi nämnt om elden, guldet, själen, det svavelhaltiga vattnet,
det gudomliga vattnet och det luftiga vattnet. Och på detta elixir tillämpades alla
gudomliga namn och egenskaper i deras olika inre kvaliteter och nivåer i ljuset
av deras lämpliga motsvarighet som indikeras av ett uttryck av mångahanda
färgnyanser och former av aktivitet. Vi instruerar er därför för att ni alla till sist
må nå visshet genom denne olärde irakiske Ynglingen som besitter sådana
vetenskaper som överträffar de under antiken och som aldrig har blivit
Page 24 of 31
De separerade bokstäverna
förstådda av dem i denna senare period. Detta för att deras själar måhända
därmed i sitt inre må förstå och avstå från de tomma spekulationer som de i
denna dag hänger sig åt.
61.
O min broder! Därför skall sedan detta lysande barn och detta andliga spädbarn
manifesteras för dig på den kosmiska vattenytan lite i sänder avlägsnas tills den
alkemiska laddningen blir fullbord för dig. Vid Gud! Om bilden på vattenytan
skulle föreställas, skulle den kosmiska eldens innerliga hetta blända synen.
Upphöjd vare då den gudomliga formaren, alkemisten, Skaparen, den
Allsmäktige, Härskaren, den Mäktige, Väldige. Detta anlete är verkligen andens
grundämne samt en etablerad verklighet. Och om den skulle beteckna något
annat skulle det även vara något metaforiskt. Genom den uppväcks de dödas
kroppar till liv och de skall resa sig från sina gravar och samlas i
rekonstitutionens domän. Sedan skall kropparnas uppståndelse bli uppenbar
för dig, på Dagen då Han skall ljuda trumpeten, på vilken varelsernas kroppsliga
klädnad skall förnyas och allt det nuvarande skall ställas inför sina tidigare
gärningar i den helgade Närvaron och de skall straffas för allt som de har begått
i falskhet under deras egensinniga livstid, de skall upptäcka att de kommer i alla
avseenden bli helt belönade. Därför skall duvans melodier förnyas och Han skall
ersätta allt som finns i himmelen och på jorden. Han skall sprida ut den djupa
mystiska kunskapens jord, den gudomliga enhetens fågel skall bli utsträckt och
de sanna troende skall i detta ögonblick rida på, Buraq,[43] ljusets springare.
Skulle vi avslöja allt för dig som skall ske på den yttersta Dagen skulle de heliga
böckerna på intet vis kunna innefatta det och själarna skulle skaka våldsamt.
Således avstår vi från omnämnandet av det och återvänder till vårt föregående
tema för att till sist den gudomliga gåvan som härrör från Gud må ha företräde
och omgärda de som är höljda i existensens klädnad.
62. Vet sedan att om du kombinerar den alkemiska[44] oljan som vi i sanning har
avslöjat för dig, med den djupare kunskapens[45] snövita jord skulle de förvisso
förenas i den utsträckning som dess elixir skulle frambringas, det skulle
verkligen vara det allra närmaste, närmare än om det hade avslöjats för dig, för
ditt eget seende! Om du skulle, det vill säga, tillbörligen utföra den alkemiska
uppgiften. Därför skall du lämpligen känna till ”guldets” och ”silvrets”, även
”solens” och ”månens”, ”den vita och röda kådans” hemligheter så att du
måhända kan vara tillbörligen informerad. Och angående detta säger
[43] Buraq
- Buraqen uppträdde första gången i berättelsen om profetens Muhammeds färd till de sju
himlarna, där han mötte tidigare profeter samt änglar och till sist Gud. Istället för att ha en stege att nå
till himlen tar då buraqen över denna roll. Enligt traditionell korantolkning anspelar Koranens vers
17:1 på denna händelse.
[44] Inom mysticismen står alkemin inte för att materiellt förvandla olika material till guld, utan att
människan skall förvandla sitt inre, symboliska liv till ett andligt tillstånd, rent och ädelt och lysande
som guld. Alltså handlar alkemi inom de flesta esoteriska skolor om att utveckla sitt inre, vilket kan
liknas vid en kemisk process, att bränna bort alla dåliga egenskaper o.s.v. och kultivera de bättre, så att
det som förr fanns transformeras till ett högre tillstånd.
[45] eg. Gnosis, djupare kunskap, är ett grekiskt ord för kunskap, vetande och insikt. Ordet används
som filosofisk och teologisk term, i synnerhet i samband med gnosticism och andra antika traditioner.
Page 25 of 31
De separerade bokstäverna
alkemisterna: ”Det alkemiska bruket är inget annat än de två största
ljuskällornas, solens och månens, mysterium” precis som det du känner till från
folkets böcker. Vet då också att angående detta säger de dessutom att vårt
”guld” och även vårt ”silver” inte är samma guld och silver som du vanligtvis
känner till. Det är verkligen det ”guld” som Vi har benämnt som ”Besatt av
dubbla vingar” för det var en fågel som svävar högt i alla kroppar och något
som betecknats med alla de olika alkemiska namnen. Exempelvis betecknar
denna fågel elementet vatten som till slut kan strömma och flöda och den
betecknar elden så att den kan värma upp ting genom sin egen natur. Den
betecknar likaledes elementet jord så att den i sitt inre kan ha fast form. Åter på
liknande sätt betecknar den elementet luft så att den kan åstadkomma förening,
förenande det som är i dess inre. Alla som klart ser naturens mysterier vittnar
om sanningen denna fråga. De är bland dem som har uppnått avskildhet från
allt annat än Gud och har möjlighet att orientera sig själva i riktning mot
Honom för att uppnå en transcendent ställning.
63. Vet då att förvisso är dessutom detta strålande elixir, den eldiga oljan, kronan
bland kronor, den gudomliga kronan och segerns krona eftersom alla kroppar
pånyttföds i kraft av den. Det vill säga, genom det återvinns alla kroppar från att
vara viskösa, murknande fuktiga och urusla, uselt torra. Genom det kommer
också allt som skapats på jorden att bli botat från alla sjukdomar. Det är förvisso
kärnan i den gudomliga kosmiska aktiviteten genom vilken grunden för världen
är etablerad. Det är också ”värmen”, utan den skulle det inte finnas någon
rörelse, för rörelse är ett resultat av den verkan som den framkallar. Vet därför
att all vetenskaplig kunskap beror av värme som du skulle inse om du
begrundade realiteterna i den vetenskapliga kunskapens essenser. Förvisso är
den viloplatsen för de tappra, samt den manliga koppen, Ynglingen, kvicksilvret,
österlandet och anden som med Guds tillåtelse, Konungen, den Kraftfulle, den i
sig Själv varande, blåser över multnande ben och åstadkommer att de stiger
upp.
64. Du skall då veta att anden inte är annat än det himmelska vattnets ökade täthet
på den snövita jordens yta. Den är följden av ett direktiv från det skapande
ordet, genom vilket den med ens framträder, även så hastigt som en gudomlig
uppenbarelse. Och Gud gjorde anden triumferande över alla ting för detta är
förvisso det som sedan urminnes tid har överskuggat allt genom skuggan av
Guds namn, den Segerrike, den Kraftfulle. Därav manifesteras maktens
utveckling som du skulle kunna observera om du uppnår denna ställning.
65. Och denna snövita jord är förvisso filosofens sten ur vilken det som väller fram
strömmar som är en till sin art och likaså är dess organiserade sätt ett om du
skulle mångfaldiga denna enhet skulle du bevittna fyra. Dess motstycke är den
isolerade bokstaven ”A” vars like Vi redan har omnämnt för denna bokstav ”A”
är ett i ”själen”. Den är inte föremål för uppräkning fastän uppräkning härrör
från den. Därifrån träder mångfalden fram fast du ännu inte har observerat
Page 26 of 31
De separerade bokstäverna
mångfalden i talens världar genom den Endes anlete. Detta ”A” är förvisso den
vises sten, i vilken de tre arterna kombineras såsom dina egna ögon kan
bevittna, det vill säga, om du har erfarenhet av kunskapen om Gud. Det ”A:et”
är verkligen påminnelsen om ”Allmaktens natt”[46] för därav är tingen bestämda
enligt den dolda kunskapen. Gud dolde den för Hans tjänares innersta hjärtan
precis som ”Allmaktens natt” är dold för dem som inte blickar på tingens
realiteter med Guds klara syn. Och vi jämför det dolda dekretet med ”natten”
eftersom mörker och skuggor har blivit uppenbara däri efter den ursprungliga
organisationen. Detta härrörde från skuggorna inom vilka livets vatten
bestämdes. Sådan är realiteten om vilken du fordom har hört.
66. O Bayáns skara, hörsamma nu! Begrunda sedan det som fordom har sänts ned i
Koranen om fastställandet av trefaldiga skuggor, detta för att till sist dina ögon
därigenom kan bli vederkvickta och nå ända till höjdpunkten av det som folket
har eftersträvat i sitt sökande. Och du, o tjänare! Du skall veta att Bahá
förevigades när Han nådde fram till gryningsplatsen för det eviga varandet nära
källan av detta vatten, fast Han var inte berörd därav, inte heller drack Han
därur eftersom anden omorienterade Honom genom Hans egna ord i en mäktig,
älskad riktning åt höger.[47] Detta eftersom denne Yngling inte önskade den
eviga tillvaron för sitt eget jag i den jordiska domänen, nej snarare! utsträckte
Han sitt ords ande och allt som är inför Honom till alla de som bebor himlarna
och jorden. Det är sådant som Han har valt för sitt eget jag i ett tillstånd av
kärlek inför Gud, Konungen, Hjälpen i farans stund, den kraftfulle, den Prisade.
Säg: O folk! Vid Gud! Denne tjänare önskar ingenting alls för sig själv och söker
inte efter hjälp från någon i den jordiska domänen förutom från Gud allena. Om
sanningen i detta vittnar den gudomliga enhetens tunga i en dold, osedd
paviljong.
67.
[46]
[47]
Säg: Detta är den ”Lampa” som inte har sökt någons ”nisch”, Han tar inte
exklusiv besittning av sitt eget ords teofana eld och har inte utstrålat i kraft av
något annat än Gud, den Unike, den Mäktige, den Översinnerlige, den i sig själv
Varande. Tacka då Gud, din skapare! eftersom Han har avslöjat för dig
mysterierna genom denna strålande, begränsade Penna. Pennans uppenbarelse
är verkligen en sak som endast begränsas på grund av sin självgenererade
begränsning för genom den låter Gud flöda det som är obegränsat, det som inte
har någon ytterlighet för i det kan du faktiskt bevittna den översinnerliga
gudomliga abstraktions mysterier i denna begränsade verklighet. Sådan är den
kunskapen som Gud har givit min penna! Detta för att alla till sist må nå visshet
eftersom med Hans tillåtelse vecklas kunskapens himmel och jordens visdom ut
i Hans högra hand som de är förvarade i. Ändå undrar alla fortfarande om de
skall tillfråga Honom om Hans kunskaps underverk!
Koranen 97:1f.
jfr Koranen 18:18
Page 27 of 31
De separerade bokstäverna
68. Vet sedan att det första som hade sitt ursprung i tillblivelsen av det
förutvarande eviga i skapelsens värld var de fyra elementen. Enligt era
hävdvunna och aktuella benämningar är de eld, luft, vatten och jord. Därefter
framträdde fyra naturelement vilka är, som du benämner och känner till som,
”varmt”, ”fuktigt”, ”kallt” och ”torrt”. Därför, när du blandar och kombinerar
dem manifesteras det för var och en av dem två pelare, således för elden är de
två elementen varmt och torrt. Och likaledes för de tre återstående elementen
vilkas grunder du bör bekanta dig med. Genom dem skapade Gud allt som
existerar i skapelsens värld vare sig det är översinnerliga realiteter eller jordiska
ting, vilket är allt som upprätthålls genom tiden på grund av jämvikten,
balansen i deras natur, precis såsom du bevittnar i solen och månen. Och vad än
som inte lyckas upprätthålla den nödvändiga balansen i sin natur förgörs snabbt
precis som du kan iaktta i skapelsens lägre världar.
69. Sträva då efter att bli medvetna om metallernas harmoniska balans skiftande
aspekter. Som kommer att visa sig vara mer okomplicerat än att vara styrd i
förhållande till utförandet av den alkemiska uppgiften, om det är så, agera då på
lämpligt sätt för att den alkemiska processen inte blir förverkligad förutom
genom separation, rening och kombination. Det är i överensstämmelse med den
realitet om vilken alla Profeter har talat. Och när du blir medveten om naturens
grundläggande realitet som hänför sig till den gudomliga metallen, ta bara
därav enligt dina behov, förfina den sedan även med livets vatten, det som finns
i dess natur och är det allra innersta i tingen, inom och i förhållande till dem.
Detta så att den grundläggande naturen förvandlas och blir snövit av forntida
renhet. Låt sedan det inre ”vattnet” göra det möjligt för den att förvandla den
grundläggande realiteten från att producera fuktig dagg tills att den i begränsad
omfattning resulterande grundläggande realiteten blir föremål för en
särskiljande omvandling. Och då kommer den interaktiva kosmiska anden
omdana denna ”jord” efter att den omdanade ”jorden” satts den i mörker tills
dess den är blandad och omdanad till en enda realitet varpå du bör koagulera,
tjockna den över en liten eld och upprepa denna process två eller ännu fler
gånger, det vill säga, koagulation och särskiljning för det överensstämmer
speciellt med realiteten om du önskar att arbeta på det här sättet. Om du skulle
vara oförmögen att åstadkomma detta, låt det inre ”vattnet” sätta i stånd denna
”jordiska” substans, behåll den då i det särskiljda tillståndet tills det inre vattnet
omdanas till något snövitt, en ursprunglig renhet. Därefter tilltar den nya
”jorden” med det inre ”vattnet” så att du kan nå fram till den högsta graden av
din önskan. Särskilj sedan det efter den tilltagande processen för det sista steget
av den tilltagande processen var det första tillståndet av särskiljande. Efter
särskiljning skall du koagulera det och då skall månens alkemiska arbete vara
slutfört och du skall bevittna Guds kraft genom ditt eget seende, om så är fallet
skall du komma till insikt om överensstämmelsen med det som Vi har fastställt i
denna skrift. På detta sätt skall du utföra den alkemiska uppgiften för kunskap
föregår med nödvändighet alkemiskt arbete.
Page 28 of 31
De separerade bokstäverna
70. O Bayáns skara! Akta er! Akta er! Innan ni vidtager alkemiska åtgärder med
avseende på allt som Vi har lärt er, utför inte denna sak. Det är Vårt råd till er,
hörsamma det! Om ni önskar beträda realitetens stigar. Ni skall då veta att den
grundläggande realiteten är en term som skulle kunna beteckna ”vatten” för
”vattnet” är grunden för den alkemiska verksamheten från vilken den rena oljan
kommer, vad än som är inoljat med den kommer aldrig bli tillintetgjort av lågor.
Detta är sannerligen ”vattnet” genom vilket Gud giver liv till ”jorden” efter dess
död och genom vilket återuppvaknandet, uppståndelsen realiseras. Det finns
några bland profeterna som är visa, invigda i alkemin, som är helt
självtillräckliga genom detta ”vatten” i kraft av utförandet av detta alkemiska
arbete. De extraherade från det vad helst de önskade med hjälp av ypperligt
förfarande och dessa mysterier i alkemin är det verkliga, den dolda
vetenskapen. De som erkänner denna sanning är räknade till dem som har
rannsakat sina hjärtan i tron på Gud och blivit lärda av Gud om kvicksilvret och
dess unika enhet. Denna alkemiska hemlighet är en skatt som förvisso har
förseglats med Guds sigill. Och om ni önskar utföra solens alkemiska uppgift
angående framställningen av guld återvänd då till denna kropp som är ren olja.
Denna olja är det som vi har fordom har omnämnt och som vi benämnt ”folkets
guld” och ”den yttersta Verklighetens svavel” ty ni är förvirrade över utförandet
av den alkemiska uppgiften.
71.
Vid Gud! Vi har nämnt för dig alla aspekter av alkemiskt arbete och givit dig
vetenskapen som fordom inte har varit tillgänglig för någon själ. Och du skall
vittna därtill med både din ande och själ, om du är sant insiktsfull. Vi har nämnt
för dig vad som är ett förtydligande av mångahanda anspelningar som hänför
sig till teorin om egenskapernas balans i tingens grundläggande natur för vem
som än har blivit invigt i dem har förvisso blivit framgångsrikt insiktsfull genom
ypperlig gudomlig frikostighet, genom herrens visdom och dessa gudomliga
gåvor som du skulle veta om du var sant medveten.
72.
Således har vi i denna stund givit dig det som kommer att göra dig oberoende av
sådant som har tillägnats den alkemiska konsten. Vet då, att om du skulle förstå
att alkemiska ämnen inte är annat än det som åstadkoms med ”kvicksilver” och
”svavel” skulle du också inse att dessa två är i alkemin representerade av ”solen”
och ”månen” som i somliga alkemisters symbolspråk är ”guld” och ”silver”. Vet
då också att salt i saltlösning är en bestående beståndel i kroppen eftersom ni
inte skall finna något bättre än det för att erhålla guld som skulle vara
uppenbart om du noggrant skulle undersöka alla aspekter av tingens ingående
alkemiska realiteter. Det är för att det i den andliga kärnan, i dess natur, finns
en universell arketyp som inte är fullt förklarligt genom pennan även om du
skulle skriva under hela din livstid. Och om du skulle framställa detta salt från
dess ursprungliga gruva, sedan destillera, filtrera och avskilja kalken som då
produceras och utvecklas tills dess att det blivit en enda realitet, en unik ande
och en varaktig olja, vid Gud! Då skulle du uppnå toppen av kunskap och
höjdpunkten av allt som är känt. Detta eftersom det inom dessa salter finns
Page 29 of 31
De separerade bokstäverna
förborgat de dolda tingens innersta mysterier likt den näst sista vetenskapen
som du kan bevittna gömda i renade hjärtan. Förverkligandet av en sådan
sanning är faktiskt en aspekt av visshetens realitet efter vilken alla människor,
som är i avsaknad av, förvisso vandrar planlöst i okunnighetens dal.
73.
Så drillar kunskapens duva älskade, hänryckande toner på visdoms grenar. I
detta avseende har Vi delgivit tillräckligt, även om Vi förblir rädd för att avslöja
det alkemiska ämnet som Vi har presenterat för dig i sublima, lättförståeliga
anspelningar fast ingen skall uppnå detta förutom genom Hans utvaldas kärlek
till Gud. Detta är vad den högsta pennan tilldelar dig i dessa angivna skrifter
som om du skulle hörsamma mina gåvor skulle söka från Gud det som skulle
göra dig själv tillräckligt oberoende av guld och silver. Vid Gud! Skulle du
tillbörligt hörsamma det som just har meddelats skulle du inse att detta är den
allra yttersta graden av de alkemiska ämnenas mysterier. Detta eftersom guld
och silver inte gör någon sant självtillräckligt rik. Nej snarare! Det ökar inget
annat än fattigdomen som du skulle inse om du tillbörligt skulle observera!
Ändå, angående denna fråga, ber Vi för dig att du till sist må bli självtillräckligt
oberoende av alla som bebor himlarna och jorden. Det vill säga, om du skulle
hålla fast i tråden det alkemiska ämnets realitet som finns i detta resonemang.
74.
Vet sedan att bokstaven ”A” (alif) uppenbarades i början av Koranen och Vi har
sannerligen uttytt den för dig med hjälp av subtila antydningar som gör
intellektet mållöst. Den har sannerligen blivit skapad med hjälp av bokstaven
”A” (alif) som i Bayán uppenbarades av Gud, Hjälpen i farans stund, den
Upphöjde, den i sig själv Varande. Men inför Honom, den yttersta Guden, är
bokstaven ”A” något obefintlig vilket skulle vara uppenbart om du skulle
begrunda dess mysterier. Och om du skulle överväga saken på en annan nivå
representerar ”A” Guds egna ord och Hans väsen som skulle vara uppenbart om
du skulle inträda i den gudomliga enhetens paviljong.
75.
Och angående denna fråga skall du veta att ställningen för denna raka, upprätta
bokstav ”A” på dagen som Gud kommer förordna, reser upp kunskapens pärlor
genom en helgad förväntad punkt. Så skall det även vara när, ”Han som Gud
skall uppenbara” skall komma på kunskapens och maktens moln med sakens
änglar på sin högra sida och alla i himlen och på jorden skall på den dagen dåna
av ett fördömande åskslag. På den yttersta dagen skall varelsernas pelare gripas
av bävan och alla bli drabbade av förvirring av Guds saks majestät. Sålunda
skall det finnas kärleksfull lycksalighet för dem som har nått fram till närvaron
av Hans skönhet, när de i Hans närvaro inträder i helighetens paradis, i
ögonblicket de blir befallda att göra något skulle varken säga ”varför”? eller
”varför det”? I ljuset av vad de hade blivit befallda skulle de förvisso skynda och
inte frukta något när det gäller Bayáns skaras hämmande begränsningar, skulle
de vara som diande spädbarn som snabbt växer fram ur Guds barmhärtighets
bröst. De skulle varken vackla för någonting och inte heller vara rädda för
någon. Och om alla i Bayáns skara eller annat religiöst samfund försöker hindra
Page 30 of 31
De separerade bokstäverna
dem skulle det inte hålla dem tillbaka, inte heller skulle de förmås att vika av åt
sidan till följd av någon enskild sak. De skulle inte ens öppna sina ögon för
någon för de skulle förevigt ha blicken fäst på den forntida gudomliga
messianska skönheten. Nu bönfaller Vi Gud om att Han gör oss framgångsrika
och medvetna om dem som kretsar runt Honom, sådana är närvarande på Hans
matta och som ger heroiska vittnesbörd i Hans närvaro om att Han sannerligen
förvisso är den Kraftfulle, Givaren, den Mäktige, den Älskade.
Page 31 of 31
Download