BLODPROVET PSA - patientinformation

advertisement
BLODPROVET PSA - patientinformation
Halten av PSA –prostata specifikt antigen – kan mätas i blodet och bland annat
användas för att upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede. Det är inte påvisat att
man genom att kontrollera PSA hos symtomfria män verkligen minskar deras risk att
avlida i prostatacancer. Därför rekommenderar vi att man tar del av denna
information innan man beslutar sig för att kontrollera sitt PSA-värde.
Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige. Risken att drabbas är
omkring 8% det vill säga en av tolv män får sjukdomen under sin livstid. Eftersom de
flesta får sjukdomen vid hög ålder är risken att avlida i sjukdomen ca 5% - en av 20
män. Risken att få prostatacancer ökar om man har nära släktingar som haft
sjukdomen.
Prostatacancer kan botas om den upptäcks innan den spridit sig utanför
prostatakörteln. I ett så tidigt skede ger sjukdomen sällan upphov till symtom, men
halten av PSA i blodet kan vara förhöjd. Förhöjt PSA förekommer även hos män som
inte har prostatacancer. Omkring var tionde man har ett förhöjt värde. Dessa
rekommenderas ytterligare undersökning med ultraljud och provtagning med nålstick
från prostatakörteln via ändtarmen. Hos en tredjedel av de som genomgår sådan
provtagning finner man cancer.
Cancertumörer i prostata som upptäcks hos symtomfria män på grund av ett förhöjt
PSA-värde är vanligen små, vilket ger goda utsikter till bot med operation eller
strålbehandling. Operationen för med sig en stor risk för impotens – ofta
behandlingsbar – och en viss risk för urinläckage. Strålbehandlingen orsakar
impotens i runt hälften av fallen och en del får tarmbiverkningar. I en del fall lyckas
man inte bota patienten trots att cancern upptäckts med hjälp av PSA.
Hälsoundersökning med PSA kan alltså förbättra möjligheten till bot för män som
utvecklat prostatacancer. Det finns dock nackdelar med att kontrollera PSA hos
symtomfria män:
• Det finns risk att små långsamt växande tumörer som aldrig hinner utvecklas
till symtomgivande cancer upptäcks och behandlas i onödan. Utan PSA-provet
hade dessa män sluppit både utredning och biverkningar av behandlingen.
• Många män som inte har cancer får genomgå ytterligare undersökningar, ofta
vid upprepade tillfällen, vilket kan leda till oro och obehag.
Vi anser att PSA-provtagning bör utföras på:
• Män med symtomgivande prostataförstoring
• Män med undersökningsfynd talande för prostatacancer
• Män med två eller fler nära släktingar med prostatacancer och då
rekommenderas årlig provtagning från 40-50 års ålder upp till ca 70 år.
Övriga män kan inte generellt rekommenderas att kontrollera sitt PSA, men kan efter
att ha tagit del av ovanstående information på eget önskemål göra det mellan 50 och
70 års ålder. Äldre män och män med någon allvarlig sjukdom bör inte kontrollera sitt
PSA annat än vid misstanke på prostatacancer.
Nordsvenska Prostatacancergruppen 2004
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards